Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τους κανόνες σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) που εισάγονται για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη και αποτελούν κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού o οποίος έχει στόχο τη ριζική αναμόρφωση του συστήματος διενέργειας δημοσίων συμβάσεων αλλά και των σχετικών διοικητικών πρακτικών. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στον προγραμματισμό, τη δημοσίευση, τη σύναψη και εκτέλεση μίας δημόσιας σύμβασης γίνεται μέσα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο οποίο ενσωματώνεται και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4013/2011 (Α 204). Το σύστημα έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους, τον αυστηρότερο δημοσιονομικό έλεγχο, την μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αύξηση του ανταγωνισμού και την διαφάνεια.
Σας καλώ να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης των νέων κανόνων, υποβάλλοντας παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις, μέχρι την 03-12-2012. Το σύνολο των απόψεων που θα συγκεντρωθούν, πρόκειται να αξιολογηθούν από την εξειδικευμένη ομάδα που έχει επεξεργαστεί το νομοθετικό πλαίσιο και θα αποτελέσουν τη βάση για την τελική αποτύπωσή του. Η συμμετοχή σας θα δώσει τη δυνατότητα να ακουστούν οι απόψεις σας σε μία μείζονα μεταρρύθμιση σε ένα κρίσιμο τομέα για την οικονομία της χώρας.

Σας ευχαριστώ
Αθανάσιος Σκορδάς

Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.