Άρθρο 20 – Έναρξη Ισχύος

1. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.