Άρθρο 18 – Αναθεωρήσεις

Ο παρών Κανονισμός δύναται να αναθεωρείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελληνικού Σήματος.