Άρθρο 07 – Διαδικασία ελέγχου και απονομής του Ελληνικού Σήματος

1. Κάθε ενδιαφερόμενη Επιχείρηση υποβάλλει στο Φορέα Απονομής, Αίτηση για την απονομή του Ελληνικού Σήματος σε προϊόντα που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία της.

2. Η Αίτηση πλέον των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 192 του Ν.4072/2012 όπως κάθε φορά ισχύει, πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
i) ΑΦΜ και άδεια λειτουργίας Επιχείρησης

ii) πίνακα των προϊόντων (ονομασία πώλησης των προϊόντων του άρθρου 4, εμπορική ονομασία, μέγεθος και είδος συσκευασίας, κωδικός καταχώρησής τους στο λογιστικό σύστημα της Επιχείρησης) στα οποία αιτείται την απονομή του Ελληνικού Σήματος.

iii) ) πίνακα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων της παραγράφου (ii), (iii) και (iv) του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

3. Ο Φορέας Απονομής διενεργεί την αξιολόγηση της Αίτησης και των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται.

4. Εάν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της Αίτησης διαπιστωθούν ελλείψεις ως προς τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, η Επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να αποστείλει τα συμπληρωματικά στοιχεία. Εάν η Επιχείρηση δεν ανταποκριθεί ή τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά, η Αίτηση απορρίπτεται και τίθεται στο αρχείο.

5. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της Αίτησης προγραμματίζεται η διενέργεια Ελέγχου Αξιολόγησης στην Επιχείρηση. Ο Έλεγχος αυτός αφορά την εξακρίβωση της δυνατότητας της συγκεκριμένης Επιχείρησης να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού.

6. Ο Φορέας Απονομής χορηγεί Βεβαίωση σε κάθε καταχωρισμένη στο Μητρώο Επιχείρηση, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.

7. Μεταξύ της Επιχείρησης και του Φορέα υπογράφεται Σύμβαση στην οποία περιγράφονται όροι πιστοποίησης, χρήσης Σήματος και οικονομικοί όροι.

8. Για τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, ο Φορέας Απονομής διενεργεί Ελέγχους Επιτήρησης στις καταχωρισμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1(iii) του άρθρου 12.

  • 6 Μαΐου 2016, 19:16 | Πανταζης

    Δίνοντας σήμα στις μεταποιητικές εταιρείες,υπάρχει Ό κίνδυνος,εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι χαλαροί να υπάρξει (νόμιμο)βάπτισμα ποσοτήτων αλοδαπων ελιών σε ελληνικές.ΩΠοτε θα ήταν συνετό νομίζω πρώτα να ελέγχονται οι ποσότητες εισαγωγών από άλλες χώρες ποιοι τις διακινούν και Εάν υπάρχει αντιστοιχία σ στις ποσότητες που παρουσιάζουν ως Ελληνικές και η κάθε εταιρεία κάθε μήνα Να σας στέλνει αρχείο με αυτά που διακινεί για να παίρνει το σήμα ειδαλως κάποιος θα υποθέσει Πώς η διαδικασία σήματος γίνεται απλά από το υπουργείο για ελληνοποίηση των αλοδαπων προοιοντων.Επίσης το πρόστιμο για κάτι τέτοιο πρέπει να είναι κλείσιμο της επιχείρησης Γιατί η Οικονομική και δυσφημιστική ζημιά είναι τεράστια .Ελπίζω να γίνει το σωστό.Ευχαριστώ.