Άρθρο 19 – Δημοσίευση Αποφάσεων

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.gge.gov.gr) και του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr).