Άρθρο 02 – Αντικείμενο – Πεδίο Εφαρμογής

1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει:
i) τα προϊόντα στα οποία απονέμεται το Ελληνικό Σήμα,
ii) τις διαδικασίες, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το τέλος απονομής του,
iii) το Φορέα που απονέμει το Ελληνικό Σήμα, ελέγχει την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων απονομής και διατήρησής του και επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασής του και
iv) τις υποχρεώσεις του Φορέα Απονομής και των δικαιούχων χρήσης του Ελληνικού Σήματος.

2. Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού αφορά:
i) στις επιχειρήσεις των προϊόντων του άρθρου 4, οι οποίες επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά προϊόντα τους που θα φέρουν στην επισήμανσή τους το Ελληνικό Σήμα.
ii) στο Φορέα Απονομής του Ελληνικού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές.
iii) στην Επιτροπή Ελληνικού Σήματος.

3. Ο παρών Κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη διεθνών, ενωσιακών και εθνικών διατάξεων.