Άρθρο 04 – Προϊόντα

Τα προϊόντα στα οποία δύναται να απονεμηθεί το Ελληνικό Σήμα είναι οι επιτραπέζιες ελιές που ορίζονται στο Π.Δ. 221/1979 όπως τροποποιείται, συμπληρώνεται και ισχύει κάθε φορά.