Άρθρο 15 – Κυρώσεις – Ανάκληση δικαιώματος χρήσης Ελληνικού Σήματος

Ο Φορέας Απονομής δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 194 του Ν.4072/2012, όπως ισχύει κάθε φορά.