Άρθρο 08 – Διαδικασία ελέγχου επιχειρήσεων μεταποίησης, περαιτέρω επεξεργασίας, αποθήκευσης και εμπορίας που λειτουργούν ως προμηθευτές της Επιχείρησης

1. Κάθε επιχείρηση των παραγράφων 1 (ii) και (iv) του άρθρου 6 δύναται να αποτελεί προμηθευτή της Επιχείρησης, εφόσον:
i) αιτείται στο Φορέα Απονομής τον έλεγχο ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού συμπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο του Φορέα, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία της (ΑΦΜ, αποθηκευτικοί χώροι της επιχείρησης ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και άδεια λειτουργίας),

ii) τηρεί αρχείο που αφορά στους προμηθευτές πρώτης ύλης ή επιτραπέζιων ελιών, στις εισερχόμενες ποσότητες, στις ποσότητες που παραμένουν αποθηκευμένες, στους αποδέκτες των εξερχόμενων ποσοτήτων προϊόντων, καθώς και στη σχέση μεταξύ εισροών και εκροών προϊόντων,

iii) ελέγχεται από το Φορέα Απονομής για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού.

2. Στην ανωτέρω επιχείρηση που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, χορηγείται από το Φορέα Απονομής ειδική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός της.

3. Για τη διασφάλιση της συνεχούς τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Κανονισμού, ο Φορέας Απονομής διενεργεί Ελέγχους Επιτήρησης, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1(iv) του άρθρου 12.

4. Οι απαιτήσεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ακολουθούνται από κάθε επιχείρηση που εμπλέκεται στη διακίνηση πρώτης ύλης ή μη προσυσκευασμένου προϊόντος από τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου έως τη συσκευασία των τελικών προϊόντων.