Άρθρο 11

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.456/1976 (Α΄- 277), αντικαθίσταται ως εξής :

«Η κατοχή και χρησιμοποίηση φωτοβολίδων γενικώς απαγορεύεται. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, της πολιτικής αεροπορίας και των θαλασσίων πλωτών μέσων».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν.456/1976, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, (Υ.Π.Α.) ή σε φορείς εκτός Υ.Π.Α., διοίκησης και λειτουργίας μη κρατικών αεροδρομίων, καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής».

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C

  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr


  Άρθρο 11
  Είναι αδιανόητο να απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών για σινιάλο από ομάδες διάσωσης, ορειβάτες και κυνηγούς και να τα επιβάλλεται σ’ έναν χρήστη σκάφους αναψυχής.
  Ζητούμε την ελεύθερη πώληση τέτοιων βεγγαλικών. Το ίδιο να ισχύσει και για τους ισχυρούς φακούς σινιάλου, τους οποίους ως φέροντες ακτίνες θεωρείτε όπλα! ( Άρθρο 1)

   
  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ

 •  
   ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
      

  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010                             
   
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.

  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:

  1)  Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση
  Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.

  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Eπομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.

  2) Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί
  τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού
  Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν
  αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.

  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της
  υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.

  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.

  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.

  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.

  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:

  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».

  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».

  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».

  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»

  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».

  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»

  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».

  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.

  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 10:47 | Karamitros Georgios

  Τα πιστόλια μονόκαννα η και δίκαννα φωτοβολίδων που έχουν το διαμέτρημα 4 (Θαλάμη 26,00-26,25mm ) απαιτούν άδεια και στο εξωτερικό άλλα σε καμία περίπτωση δεν είναι αποκλειστικότητα η κατοχή των από τα κρατικά όργανα .
  Στα επαγγέλματα που απαιτούν πράγματι την ύπαρξη τέτοιων πιστολιών δίνονται με καταγραφή σε Άδεια κατοχής.
   
  Στα προαναφερόμενα πιστόλια φωτοβολίδων διαμετρήματος 4 το βεληνεκές είναι 300 μ .Στο Β’ΠΠ οι Γερμανοί είχαν κατασκευάσει και Βομβίδες για τα πιστόλια φωτοβολίδων ,μια από αυτές ήταν Wurfgranatpatrone 361 für Leuchtpistole .
   
   
  Υπάρχουν όμως και συσκευές οι οποίες εκτοξεύουν φωτοβολίδες διασώσεις μικρότερου διαμετρήματος με μέγιστο βεληνεκές τα 60-80μ μπορούν να αγοραστούν εντελώς ελεύθερα μετά την ενηλικίωση.
   
  Δεν μπορούμε να τα απαγορεύουμε όλα μόνο και μόνο επειδή δεν τα γνωρίζουμε. Και τι σας δίνει την βεβαιότητα πως τα κρατικά όργανα δεν παρανομούν πως είστε τόσο σίγουροι ;δεν είναι άνθρωποι δεν έχουν συναισθηματισμό ;

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 18:11 | Κωνσταντίνος Λυμπίκης

  να προστεθούν οι ομάδες διάσωσης, ορειβάτες, κυνηγοί. Απο συγκεκριμένο σημείο πώλησης με ονοματεπώνυμο, και άδεια χρήσης για συγκεκριμένο λόγο.
   

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 22:48 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

  Υιοθετώ την γνώμη ότι πρέπει να επιτρέπεται και να επιβάλετε η δια νόμου αγορά και κατοχή σωστικών φωτοβολίδων για ορειβάτες κυνηγούς και οργανωμένες ομάδες διάσωσης.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 21:59 | Βικτωρας Τζουγκρακης

  Θα επρεπε να επιτρεπεται, μην πω επιβαλλεται, και σε ομαδες οπως αυτες που αναφερονται στα παραπανω σχολια. Οταν κινδυνευει μια ζωη σε ενα βουνο, μια φωτοβολιδα ισως ειναι σωτηρια.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 19:36 | Χρήστος Ανδρόνικος

  Οι άνθρωποι με παραβατική συμπεριφορά πάντα βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν ακόμα και μέσα που φτιάχτηκαν να σώζουν ζωές σαν εργαλεία αξιόποινων πράξεων. Όμως αυτό δεν πρέπει να στερεί από τους πολίτες εργαλεία που πιθανόν θα σώσουν κάποια ζωή. Οι μικρές συλλογές φωτοβολίδων (η πλαστική συσκευασία με συσκευή ρίψης και 5-6 ανταλλακτικά που αγοράζεται και χρησιμοποιείται ελεύθερα σε όλη την Ευρώπη ) ανήκει κατά την γνώμη μου στα ζωτικής σημασίας εργαλεία για κυνηγούς, ορειβάτες, μέλη σωστικών συνεργείων και γιατί όχι σαν συμπλήρωμα στο φαρμακείο του αυτοκινήτου. Άλλωστε υπάρχουν πλείστα παραδείγματα ανθρώπων που χάθηκαν σε βουνά, αυτοκίνητα που έπεσαν σε χαράδρες και επειδή δεν λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα χάθηκαν πολύτιμες ώρες ή και μέρες με μοιραία κατάληξη σε αρκετές περιπτώσεις .

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 17:16 | Ιωάννης Νικολουδάκης

  Σας θυμίζω τις πηγές του δικαίου σύμφωνα με το αρ1 του Αστικού Κώδικα:
  «Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και τα έθιμα»
  Οταν νομοθετείτε  πρέπει να λαμβάνετε υπ’ όψιν και τα έθιμα. Και με τα αυτοκίνητα τραυματίζονται πολλοί ανθρωποι, όμως αυτό δεν δικαιοθετεί την απαγόρευση της χρήσης των αυτοκινήτων.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 17:09 | Γιάννης Τσιμπερίδης

  Προτείνεται η τροποποίηση ως εξής:
  1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.456/1976 (Α΄- 277), αντικαθίσταται ως εξής :
  «Η κατοχή και χρησιμοποίηση φωτοβολίδων γενικώς απαγορεύεται. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, της πολιτικής αεροπορίας,  των θαλασσίων πλωτών μέσων, της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και για την κλήση σε βοήθεια από ορειβάτες, κυνηγούς, ομάδες διάσωσης και άτομα σε άμεσο προσωπικό κίνδυνο».
  2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν.456/1976, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
  «Η πώληση των συσκευών αυτών επιτρέπεται στις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, (Υ.Π.Α.) ή σε φορείς εκτός Υ.Π.Α., διοίκησης και λειτουργίας μη κρατικών αεροδρομίων, καθώς και σε πρόσωπα που κατέχουν άδεια αγοράς της αρμόδιας αστυνομικής αρχής».

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 00:42 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Το άρθρο που αναφέρεται στη κατοχή φωτοβολίδων θα πρέπει να προστεθούν οι ομάδες διάσωσης, ορειβάτες, κυνηγοί. Ενδεχομένως να πρέπει να προστεθούν και όσοι είναι εγγεγραμένοι στα μητρώα της Πολιτικής Προστασίας.