Άρθρο 3

Η παρ.  4 του άρθρου 3 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγίων αυτών καθώς και των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 21:44 | Παντελής Καλαποθάκης

  Εκτιμώ ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά οι περιπτώσεις εξαγωγής πυροβόλων όπλων και μερών – εξαρτημάτων τους για επισκευή – συντήρηση από κατόχους και εμπόρους, στους οποίους μπορεί να χορηγείται από την αστυνομική αρχή και με συνοπτικές διαδικασίες άδεια προσωρινής εξαγωγής με υποχρέωση επανεισαγωγής σε τακτό χρονικό διάστημα. Οι εξαγωγές αεροβόλων και μερών – εξαρτημάτων τους πρέπει να είναι ελεύθερες.

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C
  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr
   
  Άρθρο 3
  Η επανεξαγωγή και επανεισαγωγή αεροβόλων προς επισκευή να γίνεται άνευ αδείας. Είναι παράλογο, εφόσον έχουν εισαχθεί νόμιμα και με άδειες, να χρειάζονται πάλι άδεια. Η εν λόγω διαδικασία να γίνεται βάσει μιας απλής κοινοποίησης.

   
  Με εκτίμση
  Το Δ.Σ

 •  ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010                            
    
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε
  αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα
  οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν
  σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση
  Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική
  άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
   
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Eπομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί
  τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού
  Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν
  αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
    
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.

  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.

  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:

  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
    
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   
  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
    
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
   
  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 12:40 | Παπαδάκης Κων/νος

  Στο άρθρο 2 παράγραφος 10 δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής 2 κυνηγετικών όπλων και 3 αεροβόλων χωρίς άδεια μεταφοράς από τις χώρες της κοινότητας . Δηλαδή είναι δυνατόν να εισάγωνται όπλα και αεροβόλα από ιδιώτες σωρηδόν και να αποτελλούν αντικείμενο εμπορίας μεταξύ ιδιωτών. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς η να απελευθεροθούν τα κυνηγετικά όπλα και τα αεροβόλα απο την διαδικασία της αδείας μεταφοράς και στους εμπόρους. Εαν αυτό δεν πραγματοποιηθεί τότε έχουμε δύο τάξεις με διαφορετική αντιμετώπιση απένατι στο νόμο.
  Θα μπορούσατε να φανταστείτε έναν ιδιώτη να εισάγει τα όπλα που δικαιούται επί 365 μέρες τον χρόνο, διότι το δικαίωμα αυτό του το παρέχει ο νόμος.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 11:12 | Παπαδάκης Κων/νος

  Η επανεξαγωγή και επανεισαγωγή όπλων, προκειμένου για επισκευή, θα πρέπει να είναι πιό εύκολη, ισως μόνο με δήλωση στο αρμόδιο τμήμα ή διεύθυνση, γιατί αλλιώς θα είναι χρονοβόρα και γραφιοκρατική η διαδικασία για την επισκευή ενός νόμιμα εισαχθέντος όπλου.

  Η εξαγωγή, γιά εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει να γίνεται μέσω αρμόδιας διεύθυνσης
  του Υπ.Πρ.του Πολίτη, για την ευκολότερη διαδικάσία και την αύξηση των εξαγωγών.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 22:41 | Κώστας Λακαφώσης

  (διευκρίνιση επί του προηγουμένου σχολίου:)
  Όταν αναφέρομαι σε ιδιώτη και αγοραπωλησίες με το εξωτερικό, δεν αναφέρομαι σε εμπορική δραστηριότητα αλλά σε αγοραπωλησίες μεταξύ ερασιτεχνών συλλεκτών.
  Για παράδειγμα:  αγόρασα (με κανονική άδεια εισαγωγής) ένα σπάνιο αεροβόλο κατασκευασμένο προ 40 ετών από ιδιώτη στον Καναδά, και ενδεχομένως να ήθελα στο μέλλον να το στείλω σε άλλον συλλέκτη στην Αυστραλία προκειμένου να πάρω από αυτόν άλλο σπάνιο (παλιό και μεταχειρισμένο) αεροβόλο σε αντάλλαγμα, κ.ο.κ.
  Μέχρι τώρα, η άδεια της ΓΑΔΑ απλώς πιστοποιούσε ότι το συγκεκριμένο όπλο που εισάγεται ή εξάγεται είναι αεροβόλο και δεν εμπίπτει σε άλλες απαγορευτικές διατάξεις. Με τη νέα διατύπωση και το δεύτερο εμπλεκόμενο Υπουργείο, ο ιδιώτης γυρίζει πολλά χρόνια πίσω…
   
   
   
   
   
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 22:48 | Κώστας Λακαφώσης

  Για τον ιδιώτη,  απλώς αυξάνεται η γραφειοκρατία!!!
   
  Παλιότερα, για να αγοράσει κάποιος ιδιώτης ένα αεροβόλο όπλο από χώρα του εξωτερικού για προσωπική του χρήση, πήγαινε με τα τεχνικά εγχειρίδια του όπλου και με κάποια παράβολα στο Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της ΓΑΔΑ και έπαιρνε μιά άδεια που προσκόμιζε στο Τελωνείο για να αποδεσμευτεί το αεροβόλο του (το έχω κάνει, δεν ήταν δύσκολο).
   
  Τώρα, θα πρέπει να πάω στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αφού πάρω σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;  Αυτό είναι πρόοδος;
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 12:25 | Παπανικολάου Γεώργιος

  Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα σην εξαγωγή για λόγους εμπορίας και στην εξαγωγή για λόγους επισκευής ή συμμετοχής σε κυνήγι ή αγώνες σκοποβολής.  Ο έλεγχος απο τελώνειακή αρχή ή απο αρχές αεροδρομίου (εφόσον το όπλο μεταφέρεται απο τον κάτοχο) είναι απολύτος εφικτός και επαρκής.

  Θα πρέπει να διυεκολύνεται η συμμετοχή ελλήνων αθλητών σκοποβολής σε αγώνες εντός αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι δε απαράδεκτο να απαιτείται άδεια δύο υπουργών(!) για να επισκευάσει στο εργοστάσιο ένας πολίτης το όπλο του.

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
   
   
   
                 ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   
   
   

  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
   
   
   
   
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
   Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   
   
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
   

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 13:03 | Νικήτας Κυπρίδημος

  «4. Η εξαγωγή ή επανεξαγωγή κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων και των φυσιγγίων αυτών καθώς και των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους, επιτρέπεται με άδεια του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που χορηγείται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη».

  Αυτή η διάταξη καταφέρνει δύο πράγματα και τα δύο αρνητικά:

  α- δυσχεραίνει την αποστολή όπλων  αγορασμένων στην Ελλάδα προς τους οίκους κατασκευής για αναγκαίες επισκευές και ενδεχομένως αποζημιώσεις για τυχόν αστοχίες υλικού ή κακοτεχνίες.  Υπάρχουν περιπτώσεις επισκευών που μπορούν να γίνουν μόνο στο εργοστάσιο κατασκευής (πχ αλλαγή ελαττωματικών καννών δίκαννου κλπ).

  β- καθιστά την εγχώρια κατσκευή κυνηγετικών και σκοπευτικών όπλων προς εξαγωγή έναν γραφειοκρατικό εφιάλτη. Επίσης η διάταξη που είναι επανάληψη παλαιοτέρων δίνει ένα σημαντικό εμπορικό πλεονέκτημα σε άλλες χώρες αφού δεν επιτρέπει την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο κυνηγετικών και σκοπευτικών όπλων.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 17:30 | Ιωάννης Νικολουδάκης

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι προφανώς το άρθρο αναφέρεται στη εξαγωγή με σκοπό την εμπορία. Δεν είναι λογικό για να εξάγει κάποιος το κυνηγετικό όπλο του προκειμένου να κυνηγήσει εκτός ΕΕ (και να το επαναεισάγει μετά) να απαιτείται άδεια απο τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας!
  Και επίσης να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 2 υπουργείων για να λάβει κάποιος μέρος σε αγώνες αεροβόλων ή πυροβόλων εκτός ΕΕ! Το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έλαβα μέρος σε αγώνα στην Σερβία γιατί έπεσα πάνω σε αυτόν τον τοίχο της παράνοιας…