Άρθρο 8

Η περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Πυρομαχικών για πιστόλια και περίστροφα με διασπώμενα ή διαστελλόμενα βλήματα, ως και των βλημάτων αυτών».

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 22:55 | Παντελής Καλαποθάκης

  Πρέπει να εξαιρεθούν από την απαγόρευση η κατοχή και χρήση από τα ΣΑ και τα στελέχη τους και η εισαγωγή, κατασκευή, εμπορία και μεταφορά επ’ ωφελεία τους.  Άλλωστε η εναρμόνιση της νομοθεσίας με τις οδηγίες της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική όταν άπτεται θεμάτων άμυνας και ασφάλειας της χώρας – μέλους. Οι μέρες είναι δύσκολες και δεν πρέπει να στερηθεί το αστυνομικό προσωπικό από ένα σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα. Φυσικά για τους πολίτες ούτε λόγος.

 •  
   ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
      

  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010                             
   
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.

  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:

  1)  Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση
  Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.

  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Eπομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.

  2) Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί
  τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού
  Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν
  αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.

  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της
  υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.

  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.

  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.

  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.

  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:

  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».

  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».

  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».

  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»

  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».

  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»

  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».

  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.

  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 19:35 | Κακαβούλας Ιωάννης

  Προφανώς στο συντάκτη της παραπάνω παραγράφου δεν πέρασε από το μυαλό του  ότα απαγορεύοντας τα   διαστελλόμενα βλήματα καθιστά παράνομους όλους τους αστυνομικούς,λιμενικούς,κ.λ.π.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 02:51 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

  Άλλη μια απόδειξη προχειρότητας και ελλειπούς γνώσης όπλων, βαλλιστικής και υλικών από τους συντάκτες του νομοσχεδίου.
  Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις των υπολοίπων.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 00:38 | Φουκαράκης Δημήτρης

  Τα αναφερόμενα ως «διαστελλόμενα» βλήματα, καλό θα ήταν να αναλυθεί ως προς την έννοια, διότι δεν αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει ο όρος αυτός κι αν υπάρχει καν.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 22:47 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

  Αν το πρόβλημα της δημόσιας ασφάλειας και τάξης λυνόνταν με ένα νόμο, τότε δεν θα συζητούσαμε σήμερα .οι //κακοί// πάντα θα έχουν το τρόπο να βρίσκουν ότι θέλουν .Τα κοίλου αιχμής βλήματα πυροβόλων όπλων είναι για την καλύτερη και ποιο γρήγορη εξουδετέρωση του στόχου .Αν τα απαγορευτούν θα τα έχουν μόνο οι κακοί και στερείται ένα πλεονέκτημα από της δυνάμεις καταστολής.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 08:49 | Σκόντζος Παύλος

  Καταρχήν, για όσους έχουν μελετήσει απλά θέματα βαλλιστικής, είναι γνωστό ότι όλα τα βλήματα  διαστέλλονται ή διασπόνται ανάλογα με την επιφάνεια την οποία θα προσκρόσουν. Δυστηχώς το άρθρο εκφράζει αναχρονιστική άποψη, συγεκριμένης Υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ, και επειδή σίγουρα δεν γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει, απο την Δευτέρα η Ελληνική Αστυνομία πρέπει να αποσύρει το σύνολο των φυσιγγίων που χρησιμοποιεί στα περίστροφα της και η ΕΚΑΜ το σύνολο των πυρομαχικών  που χρησιμοποιεί για επιχειρησιακούς σκοπούς. Συμφωνώ με την άποψη του κ. Σύρμα σχετικά με την υπερδιάτρηση που προκαλούν τα πυρομαχικά FMJ. Η θάνατος Γρηγορόπουλου πολύ απλά δεν θα είχε συμβεί εάν ο Ειδικός Φρουρός είχε …διαστελλόμενα βλήματα.

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
   
                  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   
  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
    
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
    
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
   1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.

  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
    
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
   Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
   
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 23:57 | Karamitros Georgios

  Συμφωνώ με τα αναφερόμενα των κ. Νικολουδάκη και του κ. Σύρμα .

  Τα διαστελλόμενα βλήματα όμως δεν βρίσκουν μόνο στα προαναφερόμενα παραδείγματα εφαρμογή αλλά και στο κυνήγι με ραβδωτά τυφέκια.
  Για να υπάρξει γρήγορη θανάτωση του θηράματος που είναι επιθυμητή για να μην τυραννιέται το θήραμα άδικα.
  Ουσιαστικοί παράγοντες που επιφέρουν την επιθυμητή γρήγορη θανάτωση του θηράματος είναι θέση διείσδυσης βλήματος, η δομή βλήματος και το διαμέτρημα .Τα μοντέρνα κυνηγητικά βλήματα των ραβδωτών κυνηγητικών όπλων είναι διαστελλόμενα για να προσκαλέσουν μέγιστη καταστροφή ιστού με συνέπεια το χάσιμο αίματος από το θήραμα με επακόλουθο την μείωση της πίεσης του αίματος και αναισθητοποίηση του θηράματος .Αυτό πετυχαίνετε με τα διαστελλόμενα βλήματα τα οποία με την διείσδυση στο σώμα του θηράματος αυξάνουν την διατομή τους .
  Εάν επιτραπεί το κυνήγι με ραβδωτά στην Ελλάδα θα πρέπει να επιτρέπεται και η αγορά καταλλήλων φυσιγγίων με βλήματα διαστελλόμενα.
  Όσο αφορά τα διαστελλόμενα βλήματα τύπου κοίλης αιχμής έχει αποδεχτεί πως είναι ποιο εύστοχα από κοινά με πλήρη περίβλημα βλήματος (FMJ ),πράγμα που τα καθιστά ενδιαφέρον για την σκοπευτική κοινότητα.
  Τελικά κύριοι της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής είναι ανούσια η απαγόρευση διότι με την χάραξη του περιβλήματος ενός βλήματος επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα της διαστολής του βλήματος.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 23:12 | Αναστασιος Σύρμας

  Αρθρο 8 παρ. γ
  Η απαγόρευση χρήσης διαστελλόμενων βλημάτων δεν εξυπηρετεί τη δημόσια ασφάλεια όσον αφορά τα βλήματα πιστολίων/περιστρόφων, αντιθέτως εγκυμονεί κινδύνους  θανάτου και τραυματισμού αθώων πολιτών. Τα διαστελλόμενα βλήματα σχεδιάζονται για να παραμένουν εντός του σώματος του στόχου (συνήθης διάτρηση από όπλα χειρός δεν ξεπερνά τα 25 με 30 εκατοστά μέσα στούς ιστούς του στόχου). Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από υπηρεσίες και πολίτες που νομίμως οπλοφορούν, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από εξοστρακισμούς. και υπερδιατρήσεις.
   Αντιθέτως τα συμπαγή μη διαστελόμενα πυρομαχικά στη μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών καταλήγουν σε υπέρ-διάτρηση του στόχου (διάτρηση σε εργαστηριακές συνθήκες που ξεπερνά τα 90 εκατοστά ανθρώπινου ιστού) και εξοστρακισμούς που καταλήγουν σε τραυματισμό/θάνατο αθώων.  Η ίδια η ΕΛΑΣ χορηγεί τέτοια πυρομαχικά για το φόβο των υπερδιατρήσεων σε υπηρεσίες όπως η ΕΚΑΜ που καλείται να επιχειρήσει μεταξύ αθώων πολιτών ή εντός κτηρίων, αεροσκαφών, κλπ. Αντιθέτως η περίπτωση Γρηγορόπουλου/Κορκωνέα είναι χαρακτηριστική των δυστυχημάτων που προκαλούν μη διαστελλόμενα-συμπαγή βλήματα τα οποία προκαλούν ανεξέλεγκτους εξοστρακισμούς. 
   
   

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 23:55 | Αναστασιος Σύρμας

  Αρρο 8 παρ. γ
  Η απαγόρευση χρήσης διαστελλόμενων βλημάτων δεν εξυπηρετεί τη δημόσια ασφάλεια όσον αφορά τα βλήματα πιστολίων/περιστρόφων, αντιθέτως εγκυμονεί κινδύνους  θανάτου και τραυματισμού αθώων πολιτών. Τα διαστελλόμενα βλήματα σχεδιάζονται για να παραμένουν εντός του σώματος του στόχου (συνήθης διάτρηση από όπλα χειρός δεν ξεπερνά τα 25 με 30 εκατοστά μέσα στούς ιστούς του στόχου). Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από υπηρεσίες και πολίτες που νομίμως οπλοφορούν, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα από εξοστρακισμούς. και υπερδιατρήσεις.
   Αντιθέτως τα συμπαγή μη διαστελόμενα πυρομαχικά στη μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών καταλήγουν σε υπέρ-διάτρηση του στόχου (διάτρηση σε εργαστηριακές συνθήκες που ξεπερνά τα 90 εκατοστά ανθρώπινου ιστού) και εξοστρακισμούς που καταλήγουν σε τραυματισμό/θάνατο αθώων.  Η ίδια η ΕΛΑΣ χορηγεί τέτοια πυρομαχικά για το φόβο των υπερδιατρήσεων σε υπηρεσίες όπως η ΕΚΑΜ που καλείται να επιχειρήσει μεταξύ αθώων πολιτών ή εντός κτηρίων, αεροσκαφών, κλπ. Αντιθέτως η περίπτωση Γρηγορόπουλου/Κορκωνέα είναι χαρακτηριστική των δυστυχημάτων που προκαλούν μη διαστελλόμενα-συμπαγή βλήματα τα οποία προκαλούν ανεξέλεγκτους εξοστρακισμούς. 
   
   

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 17:20 | Ιωάννης Νικολουδάκης

  Κατ΄αρχήν υποθέτω ότι το άρθρο αναφέρεται στην κατοχή πυρομαχικών απο ιδιώτες ή εμπόρους.
  Κατά δευτερον, όλα τα πυρομαχικά είναι διαστελλόμενα αν προσκρούσουν σε σκληρή επιφάνεια.
  Αναρρωτιέμαι τι είχε στο μυαλό του ο συντάκτης του σχεδίου. Την Συνθήκη της Γενεύης; Τις αρχές και την ηθική του πολέμου; Για ποιον λόγο επιβάλλει την χρήση FMJ πυρομαχικών πχ απο ιδιώτες με άδεια οπλοφορίας για λόγους ασφαλείας που μπορεί να έχουν αγνοια των συνεπειών της χρήσης των συγκεκριμένων (πολεμικών) πυρομαχικών. Επιθυμεί την μικρότερη ζημία στον ιστό των επιτιθέμενων, με κίνδυνο τραυματισμού αθώων που μπορεί να τύχει να περνούν απο πίσω;
  Επίσης ουσιαστικά επιβάλλει την εμπορία μόνο FMJ πυρομαχικών και προς τους αστυνομικούς πράγμα που αυξάνει τον δημόσιο κίνδυνο κάθετα…
  Αυτή η διάταξη μου θυμίζει την εικόνα των αστυνομικών που οπλοφορούν με υποπολυβόλα στο κέντρο της πόλης! Αυτό μόνο υπευθυνότητα, γνώση και επαγγελματισμό δεν δείχνει… Σαν η αστυνομία να λειτουργεί σε ένα 100% εχθρικό περιβάλλον που το σύνολο των πολιτών είναι εχθρικοί…