Άρθρο 2

1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους».

2. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. Όπλων σκοποβολής, μερών, ανταλλακτικών, σκοπευτικών διοπτρών και φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών».

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ ως εξής :

«ιγ. Των ειδών της περ. στ΄ της παρ.  3 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε μη κρατικά αεροδρόμια στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α. η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, επ΄ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του  Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

ιδ. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.

ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων, η κατοχή των οποίων επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, από εμπόρους καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες».

4. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως εξής:

«γ.  Εξαρτημάτων τα οποία δεν δύνανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως: βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών, πέλματα κοντακίων.

δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) προοριζομένων για γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων».

5. Μετά την παρ. 10 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθεται παρ. 10A  ως εξής :

«10A. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής περιστρόφων, πιστολιών, πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, όπλων σκοποβολής, κυνηγετικών όπλων, και των μερών τους, πλην γεμιστήρων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, η άδεια χορηγείται εφόσον φέρουν ευδιάκριτα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνει είτε το όνομα του κατασκευαστή, τη χώρα ή τον τόπο κατασκευής, τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) είτε αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό που παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς αναγνώρισης της χώρας κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής πυρομαχικών η άδεια χορηγείται εφόσον σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού».

6. Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής :

«11. α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παρ. 2, περιπτ. α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄ και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ.

β.  Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παρ. 2, περιπτ. γ΄, στ΄, ζ ΄, θ΄, ια΄ και ιε΄, 3 και 10A του παρόντος άρθρου και στην παρ. 2 περιπτ. γ΄ και δ΄ και στην παρ. 3 περίπτ. α΄ του άρθρου 1, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300€) ΕΥΡΩ».

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 22:34 | Στέφανος Μιχελής

  Άρθρο 2 (Εισαγωγή από το εξωτερικό)
  6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ..
  γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  Για την αποφυγή σύγχυσης προτείνεται ο αριθμός από ένα αεροβόλο όπλο να τροποποιηθεί σε τρία αεροβόλα όπλα όπως προβλέπεται στο παρόν άρθρο και στη παράγραφο 10, η εξομοίωση δηλαδή της δυνατότητας εισαγωγής χωρίς άδεια με την δυνατότητα μεταφοράς χωρίς άδεια προκειμένου για αεροβόλα που προορίζονται για ατομική χρήση.

  Άρθρο 11 (Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών Χρήση εκρηκτικών υλών)
  Στο παρόν άρθρο καθώς και σε καμία από τις επτά (7) παραγράφους του δεν γίνεται η σχετική διευκρίνιση ότι δεν απαιτείται χορήγηση άδειας μεταφοράς προκειμένου περί αεροβόλων όπλων όπως αυτή αναγράφεται στο άρθρο 2, παράγραφος 10 του παρόντος νόμου. Προτείνεται η ενσωμάτωση της διευκρίνησης σε ξεχωριστή παράγραφο για την αποφυγή συγχύσεων.

  Τέλος κάνοντας μια γενική τοποθέτηση, θα συμφωνήσω με όσους υποστηρίζουν πως υπάρχει ανάγκη για μια πλήρη αναμόρφωση σε μια άλλη φιλοσοφία καθώς οι περισσότεροι πολίτες οι οποίοι ασχολούνται με τα κάθε είδους όπλα -από τα αεροβόλα, τα λειόκανα (και όχι κυνηγετικά, είναι λάθος έκφραση) και τα κάθε είδους πυροβόλα- γνωρίζουν τι γίνεται στα σύγχρονα Ευρωπαϊκά κράτη και έχουν ήδη διαμορφώσει μια κουλτούρα που φαίνεται πως το ίδιο το κράτος μας καθυστερεί να ακολουθήσει.
  Δεν είμαι φίλος του «μην αγγίζετε τα πράγματα» αλλά είναι σαφές πως η ρήση αυτή δημιουργήθηκε από μια τάση των τελευταίων 50 ετών, κάθε τροποποίηση να δυσκολεύει τις συνθήκες για τους νόμιμους χρήστες των όπλων από τη σκοποβολή ως το κυνήγι.
  Αν πράγματι η συγκεκριμένη διαβούλευση και κάθε διαβούλευση που αφορά τον Νόμο περί όπλων έχει κάποια αληθινή βαρύτητα περιμένουμε να δούμε αλλαγές που βασίζονται σε γνώμες πολιτών και σχετικών φορέων που όμως είναι σοβαροί χρήστες και είναι σαφές πως έχουν τη πραγματική γνώση των προβλημάτων.

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 21:07 | Παντελής Καλαποθάκης

  1. Γιατί το καθεστώς ελεύθερης εισαγωγής δεν επεκτείνεται και στα αδρανή μονόβολα βλήματα κυνηγετικών φυσιγγίων;
  2. Θεωρώ ότι οι εισαγωγή, αγορά και κατοχή σκοπευτικών διοπτρών πρέπει να επιτρέπεται με συνοπτικές διαδικασίες (απλή αίτηση με αντίγραφο της άδειας κατοχής όπλου για έκδοση άδειας εισαγωγής – αγοράς και ελεύθερη κατοχή) σε όλους τους νόμιμους κατόχους πάσης φύσεως όπλων και αυτοί να ενθαρρύνονται για τη χρήση της, δεδομένου ότι οι θετικές επιπτώσεις ( στην αύξηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας κατά τη χρήση κάθε είδους οπλισμού λόγω ακριβέστερης σκόπευσης) είναι μεγαλύτερες από τις όποιες αρνητικές. Αντίθετα τα σκοπευτικά ερυθρής κουκκίδας και τα προσαρμοζόμενα LASER – φακοί κλπ, τα οποία διευκολύνουν όχι απλώς τη σκόπευση αλλά δίνουν σοβαρό τακτικό πλεονέκτημα στον χρήστη πρέπει να περιορισθούν ως προς την εισαγωγή και αγορά (με ελεύθερη κατοχή) στο προσωπικό των ΣΑ και να παραμείνει ως έχει σήμερα για τους σκοπευτές των οποίων τα κατεχόμενα όπλα προβλέπουν και τέτοια παρελκόμενα.
  3. Εκτιμώ ότι με τον όρο «εξομοιωτής σκοποβολής» εννοείται ο εξομοιωτής κρίσιμων περιστατικών που χρησιμοποιείται στην αστυνομική – στρατιωτική εκπαίδευση στη χρήση όπλων.  Αν ναι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει για να μη συγχέεται με κάποιες μεθόδους αγωνιστικής σκοπευτικής βελτίωσης ή ακόμα χειρότερα με παιδικά παιχνίδια.

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C
  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr

  ΑΡΘΡΟ 2
  Παρ.3 ιε.
  Με βάση την παρατήρησή μας (άρθρο 1 παρ. 3δ) οι κάλυκες και τα καψύλλια για κυνηγετικά φυσίγγια θα πρέπει να εξαιρούνται από άδεια εισαγωγής.

  Παρ. 4 δ
  Να συμπεριληφθούν τα μονόβολα κυνηγίου.

  Παρ. 10α
  Σύμφωνα με την διατύπωση του σχεδίου νόμου Άρθρο 1 παρ. 4 η «Μέρος όπλου, είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων του κορμού – βάσης, της κάννης, της θαλάμης, του κλείστρου ή κινητού ουραίου, του βυκίου και του γεμιστήρα του» και βάσει την παρ 10α, αρκετά μέρη του όπλου όπως πχ σκανδάλη χρειάζονται άδεια εισαγωγής και πρέπει να φέρουν τα διακριτικά αναγνώρισης. Προτείνουμε να διασαφηνιστεί αν το 10Α αφορά τα ουσιώδη μέρη των όπλων ή απλώς τα μέρη του (Σχέδιο Νόμου άρθρο 1 παρ 4 η,& θ) και επίσης να λάβετε υπόψη ότι οι περισσότεροι, κατασκευαστές δεν διαθέτουν στοιχεία αναγνώρισης στα ουσιώδη μέρη του όπλου (κλείστρα – κάννες)
   
  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 16:52 | Karamitros Georgios

  Η διαδικασία απόκτησης άδειας κατοχής λείοκαννου πυροβόλου όπλου η κυνηγητικού κατά την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (αν είναι μονόκαννο ανήκει κατηγορίας Δ’ αν είναι δίκαννο η επαναληπτικό στην κατηγορία Γ’) είναι τέλεια όπως ήδη εφαρμόζεται στην Ελλάδα .
  Είναι το μοναδικό θετικό του τωρινού Ελληνικού νομού περί όπλων.

  Στην Αυστρία πωλούνται ελεύθερα σε ενήλικες και απλώς δηλώνονται τα στοιχεία του αγοραστών από τον οπλοπώλη στην Αστυνομία .

  Στη Γαλλία μετά τον Β’ΠΠ ήταν υποχρεωτικό να βρίσκεται ένα λείοκαννο σε κάθε νοικοκυριό πιστεύω θα καταλαβαίνετε τους λόγους (και αν όχι λόγοι Εθνικής Ασφάλειας) .

  Για την κατοχή και χρήση ραβδωτού πυροβόλου όπλου για την θύρα θα ακολουθούσα το Γερμανικό παράδειγμα όπου είναι απαραίτητες κυνηγητικές εξετάσεις θεωρητικές και πρακτικές ο βαθμός δυσκολίας των είναι περίπου όπως η απόκτηση του απολυτηρίου Λυκείου.

  Γιατί όμως ζητώ τόσο δύσκολες εξετάσεις αντί το προτεινόμενο της ΚΣΕ διότι υπάρχει έλλειψη παιδείας στους Έλληνες κυνηγούς .Δεν αναφέρομαι στο σύνολο των κυνηγών άλλα οι απαιτητικές εξετάσεις θα οδηγήσουν σε υπεύθυνους κυνηγούς που θα διαχειρίζονται ορθολογικά την πανίδα της πατρίδας μου.
  Ο επιτυχών αυτών των εξετάσεων θα μπορεί να κατέχει όσα ραβδωτά τυφέκια θέλει (αυτογεμή η επαναληπτικά ) δυο πυροβόλα όπλα γροθιάς για την εξασφάλιση της αυτοάμυνας του αλλά και την θανάτωση θηραμάτων που κοιτώνται σε πυκνούς θάμνους .
  Στο διαμέτρημα δεν θα έβαζα τους περιορισμούς , μόνο στη αποθήκη φυσιγγίων των αυτογεμών σε δυο φυσίγγια για τους κυνηγούς όπως ακριβώς γίνεται αντίστοιχα και στην Γερμανία.
  Στη χρήση του σωστού διαμετρήματος ανάλογα με το θήραμα αυτό πρέπει να είναι η μέριμνα της ΚΣΕ τίποτε άλλο πως θα δοθούν άδειες οπλοκατοχής πρέπει είναι μέριμνα του κράτους.

  Η απόκλιση από την ΚΣΕ των διαμετρημάτων που χρησιμοποιεί ο Ελληνικός Στρατός είναι μειονέκτημα κύριοι της ΚΣΕ διότι θα μπορούσαν ευκολότατα οι Έλληνες κυνηγοί να προμηθευτούν όπλα ελληνικά διότι κάννες σε .308Win. ή 7,62x51Nato κατασκευάζονται στο Εργοστάσιο στο Αιγαίο της ΕΒΟ. Στην οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε είναι προτιμότερο να αγοράζονται Ελληνικά προϊόντα.
  Μην βλέπουμε κάποια κράτη της Ευρώπης(Γαλλία, Ιταλία) που απαγορεύουν τα στρατιωτικά διαμετρήματα για το κυνήγι από συμπλεγματικούς λόγους και νομίζουμε πως είναι σωστό μέτρο.
  Ακόμη και στα φυσίγγια θα ήταν γρήγορη και εύκολη η κατασκευή των  με τοποθέτηση κυνηγητικού βλήματος στην παραγωγή που ήδη τελείται.

  Δυστυχώς με την τωρινή εκπαίδευση των Ελλήνων κυνηγών θα τους επέτρεπα μόνο οπισθογεμή ραβδωτά καταπίπτοντος κλείστρου (όσα θέλουν χωρίς περιορισμό και με Σκοπευτικούς τηλεφακούς η άλλα σκοπευτικά βοηθήματα) .Αλλά με καμία κυβέρνηση εξίσωση με τους άλλους Ευρωπαίους που ιδρώνουν πραγματικά για να πάρουν την κυνηγητική άδεια….

 •        ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
    

   ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
    

   Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
    
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε
  αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα
  οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν
  σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση
  Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική
  άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
   
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Eπομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης
  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί
  τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού
  Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν
  αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
    
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»

  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
    
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   
  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
    
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
   
  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 21:14 | Karamitros Georgios

  Η διαφορά μεταξύ Διόπτρας και Σκοπευτικού Τηλεφακού

  Η Διόπτρα σημαίνει Όραση διαμέσου οπής, είναι το οπίσθιο σκοπευτικό διαμέσου της οπής του βλέπουμε την σκοπευτική ακίδα βρίσκει εφαρμογή σε αγωνιστικά αεροβόλα τυφέκια περιφερειακής πυροδοτήσεως που χρησιμοποιούνται στα ολυμπιακά αγωνίσματα και σε τυφέκια μεγάλου διαμετρήματος που χρησιμοποιούνται στο ολυμπιακό αγώνισμα τυφεκίου των 300μ.

  Στους Σκοπευτικούς Τηλεφακούς η οπή δεν υπάρχει διότι υπάρχουν οι μεγενθυτικοί φακοί κλείνουν το άνοιγμα καθώς και την έξοδο του κυλινδροειδούς σώματος του Σκοπευτικού Τηλεφακού .

  Δυστυχώς στην Ελλάδα με μηδενική παράδοση όσο αφορά την οπλοτεχνική χρησιμοποιείται ο όρος Διόπτρα η ακόμη πιο παράλογος όρος όπως οφθαλμίδα για τους σκοπευτικούς τηλεφακούς..

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 11:35 | Παπαδάκης Κων/νος

  Αρθρ.2 παραγραφος 2, αρθρ. στ
  Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα των διακοσμητικών και να μη λαμβάνονται ως όπλα, δεδομένου ότι ο ορισμός του ξίφους ή της σπάθας διαφέρει από την κατασκευή  και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μιάς απομίμησης.

  Αρθρ.2 παραγραφος 2, αρθρ. ια
  Να αντικατασταθεί :
  Απομιμήσεων πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα.
  4. Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. γ΄ και δ΄ ως εξής:
  δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) προοριζομένων για γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων».
  Θα πρέπει να προστεθούν και οι βολίδες.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 02:49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

  Αδυνατώ να κατανοήσω την αιτία για την οποία ρητά οι σκοπευτικές διόπτρες πρέπει να έχουν άδεια για την αγορά τους. Η σκοπευτική διόπτρα είναι παντα πάνω σε ένα όπλο για να μπορεί να αξιοποιηθεί, άλλως δεν έχει μεγαλύτερη χρησιμότητα από ένα κυάλι.
  Το όπλο επί του οποίου θα τοποθετηθεί, έχει (εξ ορισμού) άδεια. Προς τί η πρόσθετη ενασχόληση και γραφειοκρατική διαδικασία για την αγορά ενός σκοπευτικού βοηθήματος, άνευ του οποίου μπορεί κάλλιστα το όπλο να λειτουργήσει (έστω και υπό περιορισμούς), επομένως δεν αποτελεί ουσιώδες μέρος για την λειτουργία του;
  Πρόσθετη γραφειοκρατία, χωρίς να προσφέρει το παραμικρό στη δημόσια ασφάλεια.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 00:30 | Φουκαράκης Δημήτρης

  Θα πρότεινα το έρθο 2 να τροποποιηθεί ως εξής: 

  1. Απαγορεύεται η εισαγωγή από το εξωτερικό όπλων και λοιπών αντικειμένων που αναφέρονται στο άρθρ.1, πλην των κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρουμένων.
  2. Με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό:
  α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και λειοκάνων όπλων καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών λειοκάνων και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους
  β. Εκρηκτικών υλών, συμπεριλαμβανομένης και της πυρίτιδας κυνηγίου. Για την εισαγωγή, κατοχή, διάθεση και μεταφορά χλωρικού καλίου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισαγωγής και διαθέσεως αυτού.
  γ. ‘Οπλων που χρησιμοποιούνται για την καταστροφή συγκολλούμενου υλικού σε περιστροφικούς κλιβάνους και φυσιγγίων αυτών.
  δ. Εκρηκτικών μηχανισμών για επαγγελματικές ανάγκες μεταλλευτικών, λατομικών ή άλλων συναφών επιχειρήσεων.
  ε. Όπλων σκοποβολής, μερών, ανταλλακτικών, και φυσιγγίων αυτών, από εμπόρους και από αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που επιδιώκουν την προαγωγή του αθλήματος της σκοποβολής και μέλη αυτών
  στ. Λογχών, σπαθών, ξιφών, ξιφιδίων, ξιφολογχών, τόξων και βαλλιστρίδων.
  ζ. Όπλων ή αντικειμένων του παρόντος νόμου, που προορίζονται για συλλογές. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χαρακτηρισμού των αντικειμένων αυτών, ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, καθώς και εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης και κατοχής τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
  η. ‘Οπλων και λοιπών αντικειμένων, που προορίζονται αποκλειστικά για δείγματα ή εκθέσεις. Τα είδη αυτά εισάγονται με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και οι αναγκαίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Προστασίας του Πολίτη.
  θ. ‘Οπλων ειδικού τύπου, που χρησιμοποιούνται για αναισθητοποίηση ή ανώδυνη θανάτωση ζώων από υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
  ι. ‘Οπλων με ραβδωτή κάνη και διοπτρών αποκλειστικά και μόνο προς χρήση υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
  ια. Απομιμήσεων, πυροβόλων όπλων, ως και μη λειτουργούντων πυροβόλων όπλων.
  ιβ. Αυτομάτων όπλων και φυσιγγίων αυτών για την αντιμετώπιση εξαιρετικών αναγκών ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
  ιγ. Των ειδών της περ. στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1. Η άδεια εισαγωγής των ειδών αυτών που προορίζονται για αεροδρόμια των οποίων φορέας διοίκησης και λειτουργίας είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εκδίδεται, κατόπιν αιτήματος της, στο όνομα του οικείου αερολιμενάρχη. Σε μη κρατικά αεροδρόμια στα οποία η διοίκηση και λειτουργία έχει ανατεθεί σε φορέα εκτός Υ.Π.Α. η άδεια εισαγωγής χορηγείται, ύστερα από αίτημα του φορέα αυτού και σύμφωνη γνώμη της Υ.Π.Α., στο όνομα του φυσικού ή νομικού προσώπου, επ΄ ονόματι του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας του αεροδρομίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, μεταφοράς, αγοράς, ασφαλούς φύλαξης, κατοχής και χρήσης των παραπάνω ειδών, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
  ιδ. Περιστρόφων και πιστολίων αφέσεως αγώνων και αβολίδωτων φυσιγγίων κρότου αυτών, από εμπόρους και αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με αγωνίσματα για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η χρήση τέτοιων όπλων.
  ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και λειοκάνων όπλων, η κατοχή των οποίων επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, από εμπόρους καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες
  3. Με έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από αίτηση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, επιτρέπεται η εισαγωγή:
  α. ‘Οπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών, καθώς και αθλητικών οργάνων (ξιφών, σπαθών κλπ.) από ξένες αθλητικές αποστολές, για συμμετοχή τους σε επίσημους αγώνες στην Ελλάδα.
  β. Λειοκάνων όπλων, τυφεκίων, αυτόματων όπλων, περιστρόφων, πιστολίων και ειδικών ακίνδυνων φυσιγγίων αυτών ή γομώσεων από ελληνικές ή ξένες κινηματογραφικές εταιρείες, για αποκλειστική τους χρήση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών.
  Οι ενδιαφερόμενοι, στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρμόδιων κρατικών φορέων, για την ασφαλή φύλαξη των αρμόδιων αρχών για την ασφαλή φύλαξη των ανωτέρω ειδών, τιμωρούνται σύμφωνα με την παρ.8 περίπτ.β’ του άρθρ.7 του παρόντος νόμου.
  4. Για κάθε είδους όπλα και πυρομαχικά ή συστατικά τους μέρη, καθώς και εκρηκτικές ύλες που εισάγονται και προορίζονται για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων και της πολεμικής βιομηχανίας, η άδεια εισαγωγής χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Εφόσον τα είδη αυτά προορίζονται για τις ανάγκες των σωμάτων ασφαλείας, του λιμενικού σώματος, των τελωνειακών και των δασικών αρχών, οι άδειες εισαγωγής χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  Προστασίας του Πολίτη και Γεωργίας, αντίστοιχα.

  5. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής των αντικειμένων που αναφέρονται στις παρ.2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένα είδη και ποσότητες, ο δε καθορισμός των ποσοτήτων εναπόκειται στην κρίση της αρμόδιας για τη χορήγηση της άδειας αρχής, τηρουμένων και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων εισαγωγής από άλλες διατάξεις.
  6. Επιτρέπεται η εισαγωγή χωρίς άδεια από χώρες μη μέλη της Ε.Ο.Κ.:
  α. Ενός λειοκάνου όπλου, μιας ανταλλακτικής κάνης και 300 φυσιγγίων αυτού, από αλλοδαπούς ή ομογενείς με ξένη υπηκοότητα ή Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, για προσωπική τους χρήση.
  β. Ενός (1) λειοκάνου όπλου κατηγορίας Β’, μιας (1) ανταλλακτικής κάνης και 500 φυσιγγίων, αυτού, από Έλληνες μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ή ομογενείς, που αποσκοπούν σε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή Έλληνες ταξιδιώτες, εφόσον οι ανωτέρω έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  γ. Ενός αεροβόλου όπλου, από ημεδαπούς, ή αλλοδαπούς, που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  7. Τα τυχόν περισσότερα είδη, από εκείνα που αναφέρονται στην παρ.6, κρατούνται από τις τελωνειακές αρχές και, εάν εντός τετραμήνου δεν επανεξαχθούν με μέριμνα του ενδιαφερόμενου ή δεν χορηγηθεί άδεια εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα για τα αζήτητα. Κατά την παραλαβή των εκποιηθέντων ειδών, ο υπερθεματιστής υποχρεούται να προσκομίσει στην τελωνειακή αρχή άδεια, εισαγωγής της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
  8. Δεν απαιτείται άδεια για την εισαγωγή:
  α. Μηχανισμών εκτόξευσης χημικών ουσιών που προορίζονται για οικιακή ή επαγγελματική χρήση.
  β. Μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση, ως και τυφεκίων αλιείας.
  γ. Εξαρτημάτων τα οποία δεν δύνανται καθ’ οιονδήποτε τρόπο να επιδράσουν στη λειτουργία ή τροποποίηση πυροβόλων όπλων και ιδίως: βίδες, ακίδες, άγκιστρα, αορτήρες, πλακίδια λαβών, πέλματα κοντακίων.
  δ. Βυσμάτων, χόνδρων (σκαγιών) ή ψήφων (σφαιριδίων) προοριζομένων για γόμωση φυσιγγίων κυνηγετικών όπλων καθώς και βλημάτων για γόμωση σκοπευτικών φυσιγγίων.
  9. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η εισαγωγή συσκευών εκτόξευσης χημικών ουσιών ή συσκευών εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για αυτοάμυνα. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εισαγωγής, εμπορίας, διάθεσης, κατοχής και χρήσης των συσκευών αυτών.
  10. Για τα όπλα και λοιπά αντικείμενα του παρόντος άρθρου, που προέρχονται από χώρες μέλη της Ε.Ε. απαιτείται άδεια μεταφοράς, η οποία χορηγείται με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άδεια εισαγωγής και από τις διατάξεις του άρθρ.26 του παρόντος νόμου. Κατ΄ εξαίρεση δεν απαιτείται άδεια μεταφοράς μέχρι τριών (3) αεροβόλων όπλων, που προορίζονται για ατομική χρήση
  10A. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής περιστρόφων, πιστολιών, τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, όπλων σκοποβολής, λειοκάνων όπλων, και των μερών τους, πλην γεμιστήρων που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, η άδεια χορηγείται εφόσον φέρουν ευδιάκριτα στοιχεία αναγνώρισης που περιλαμβάνει είτε το όνομα του κατασκευαστή, τη χώρα ή τον τόπο κατασκευής, τον αριθμό σειράς και το έτος κατασκευής (εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) είτε αριθμητικό ή αλφαριθμητικό κωδικό που παρέχει τη δυνατότητα ευχερούς αναγνώρισης της χώρας κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση εισαγωγής πυρομαχικών η άδεια χορηγείται εφόσον σε κάθε στοιχειώδη μονάδα συσκευασίας τους, προκύπτει το όνομα του κατασκευαστή, ο αναγνωριστικός αριθμός παρτίδας (LOT), το διαμέτρημα και ο τύπος του πυρομαχικού
  11. α. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παρ. 2, περιπτ. α΄, β΄, δ΄, ε΄, η΄, ι΄, ιβ΄, ιγ΄, και ιδ΄ και 4 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000€) έως τριάντα χιλιάδων (30.000€) ΕΥΡΩ.5
  β. Όποιος εισάγει παράνομα στην Ελλάδα όπλα ή άλλα είδη που αναφέρονται στις παρ. 2, περιπτ. γ΄, στ΄, ζ ΄, θ΄, ια΄ και ιε΄, 3 και 10A του παρόντος άρθρου και στην παρ. 2 περιπτ. γ΄ και δ΄ και στην παρ. 3 περίπτ. α΄ του άρθρου 1, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον τριακοσίων (300€) ΕΥΡΩ

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 19:29 | Κώστας Λακαφώσης

  Περί σκοπευτικής διόπτρας:
  Δύο απλές ερωτήσεις:
  α) έχει καταγραφεί ποτέ στα αστυνομικά χρονικά της Ελλάδας έστω και ΜΙΑ μοναδική περίπτωση εγκληματικής ενέργειας με χρήση τηλεσκοπικής διόπτρας (π.χ. δολοφονία με τεχνική «ελεύθερου σκοπευτή» από μεγάλη απόσταση);
  (σημ. η από 35ετίας προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «Η Ημέρα του Τσακαλιού» στις ελληνικές αίθουσες προβολής δεν μπορεί να θεωρηθεί απάντηση στην παραπάνω ερώτηση)
   
  β) υπάρχει κάποιος που να πιστεύει ότι, στην (μικρή ή μεγάλη) πιθανότητα κάποια στιγμή στο μέλλον να εμφανιστεί επαγγελματίας δολοφόνος-«ελεύθερος σκοπευτής» και να δραστηριοποιηθεί έστω και μία φορά σε ελληνικό έδαφος,  η καθολική απαγόρευση των μικρών και φθηνών διοπτρών που χρησιμοποιούν οι χομπίστες-σκοπευτές στα αεροβόλα τους θα παίξει ουσιώδη αποτρεπτικό ρόλο, τόσο που θα αναγκαστεί ο υποψήφιος επαγγελματίας δολοφόνος να φοβηθεί τις συνέπειες του νόμου και να μην δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα;
   
   
   
   
   
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 16:03 | Κωνσταντίνος Σαρδης

  Πρότεινα την πλήρη κατάργηση της προτεινόμενης ιε’ προσθήκης.
  Εάν η κατάργησή της δεν είναι εφικτή προτείνω την τροποποίηση της προσθήκης ως εξής:

  ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων, από εμπόρους καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες ή άδεια οπλοκατοχής».

  Δηλαδή προτείνω και την κατάργηση του τμήματος  «η κατοχή των οποίων επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής» . Δεν είναι λογικό ούτε χρηστικό να μην χρειάζεσαι άδεια για να κατέχεις γεμάτα πυρομαχικά αλλά να χρειάζεσαι άδεια για να κατέχεις τον άδειο κάλυκα!!!

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 18:41 | Κακαβούλας Ιωάννης

  Κάτι που σε όλη την ευρώπη μπορείς να αγοράσεις ελεύθερα (διόπτρα)εσείς εξακολουθείτε να θέλετε άδεια για την αγορά της,αν κάνετε μια βόλτα σε διάφορα μαγαζιά ακόμη και με παιδικά παιχνίδια θα βρείτε να πωλούνται ελεύθερα δεκάδες από αυτές.
  Είναι ανόητο να ζητάτε άδεια και να απασχολήτε αστυνομικό προσωπικό με ασήμαντα πράγματα.

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
   
   
  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   

  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
   
   
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
   
   
   
   
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
   Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 17:40 | Ιωάννης Νικολουδάκης

  2. Παρ.ε. Η εισαγωγή σκοπευτικών όπλων και κυρίως των ανταλλακτικών κλπ μερών αυτών, όταν γίνεται απο σκοπευτές ή απο εμπόρους για λογαριασμό συγκεκριμένων σκοπευτών που δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε μια δαιδαλώδη διαδικασία,γίνεται με σκοπό όχι την εμπορία αλλά την προαγωγή ενός Ολυμπιακού αθλήματος. Μέρος της βελτίωσης της επίδοσης ενός σκοπευτή αποτελεί η βελτίωση του όπλου του. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει όταν για την εισαγωγή ενός ανταλλακτικού απαιτούνται οι ίδιες χρονοβόρες διαδικασίες όπως στην εισαγωγή ενός πλήρους όπλου. Και εδώ ο νομοθέτης καλείται να εξετάσει την χρήση και την πρόθεση και να νομοθετήσει ανάλογα.
  Και σε αυτό το σχέδιο δεν διευκρινίζεται τι είναι σκοπευτική διόπτρα ούτε δικαιολογεί την απαγόρευση. Είναι οι μεγενθυτικές διόπτρες που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές; Είναι μήπως όλα τα κλειστά σκοπευτικά; Είναι τα πεδιοσκόπια που χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε τις βολές μας επι του στόχου και που είναι ίδια ή μικρότερα απο αυτά που χρησιμοποιούνται στην ορνιθοπαρατήρηση; Είχα θέσει την ίδια ερώτηση στην ΓΑΔΑ και με παρέπεμψαν στον 2168 που όμως δεν το διευκρινίζει.
  Η εισαγωγή επιλεγμένης παρτίδας φυσιγγίων όπλων σκοποβολής μπορεί ίσως να επιτρέπεται, αλλά  η διδικασία είναι ένας μικρός εφιάλτης. Χωρίς αυτά, δεν μπορούν να υπάρξουν επιδόσεις και η σκοποβολή μετατρέπεται απο άθλημα σε χόμπυ. Ενώ οι κυνηγοί με τον 2168 μπορούν να εισάγουν χωρίς άδεια μέχρι 500 φυσίγγια για τα όπλα τους, και η συνθήκη Σένγκεν αρ88 παρ1 απαλλάσσει τους κατόχους όπλων από την υποχρέωση της έκδοσης άδειας για την αγορά πυρομαχικών προοριζομένων για τα όπλα τους, κατι τέτοιο δεν ισχύει στην Ελλάδα. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει μια κοινή απλή νομοθεσία για όλες τις χώρες της ΕΕ που να ρυθμίζει αυτό το θέμα.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 15:44 | ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Προτείνεται  ως αναφορά τα σκοπευτικά-οπτίκα βοηθήματα  (διόπτρες-οπτικά ερυθρής κουκίδας τύπου RED DOT – φακοί που προσαρμόζονται επάνω στο όπλο)  για το Αστυνομικό Σώμα αλλά και τους Σκοπευτές τις  Σ.Κ.Ο.Ε.   να  μπορούν να αγοράστουν έστω και με άδεια.

  Η χρήση των συγκεκριμένων  απο  Αστυνομικούς αυξάνει κατακόρυφα την επιχειρησιακή  τους  ετοιμότητα  και κάνει ποιο ευκολη την εκπαίδευση τους  στη χρήση  των όπλων.

  Η Δε χρήση τους απο τους σκοπευτές ειναι  απαραίτητη στο άθλημα τους.

  Ευχαριστώ

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 13:14 | Κωνσταντίνος Σαρδης

  Η προτεινόμενη προσθήκη ιε
  <<ιε. Καλύκων, βλημάτων και καψυλλίων φυσιγγίων πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων, η κατοχή των οποίων επιτρέπεται με άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, από εμπόρους καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν τις προβλεπόμενες από το άρθρο 5 άδειες>>
  δημιουργεί τεράστια προβλήματα!!!! Κάνει παράνομη την κατοχή άδειων καλύκων από φυσικά πρόσωπα!! Όποιος κυνηγός ή σκοπευτής σκύψει να μαζέψει τους κάλυκες που χρησιμοποιησε αυτομάτως είναι παράνομος!!! Θα είναι παράνομη η συλλογή καλύκων από σκοπευτές στα σκοπευτήρια και παράνομη η συλλόγη των καλύκων από τα βουνά!! Θα γεμίσει ο τόπος κάλυκες που θα είναι παράνομο να τους μαζέψεις!!!

  Κάνει παράνομη την εισαγωγή καλύκων και βλημάτων και καψυλίων χωρίς άδεια εμπόρου!!! Πουθενά στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ δεν απαιτείται άδεια για κάτι τέτοιο!!! Αυτή η διάταξη απλώς πολλαπλασιάζει το κόστος των πυρομαχικών του τελικού χρήστη!

  Προτείνω την πλήρη κατάργηση της προτεινόμενης διάταξης ως
  1)μη εφαρμόσιμη στην πράξη
  2)εξαιρετικά επιβαρυντική οικονομικά στον Πολίτη
  3)ανούσια αφού δεν προλαμβάνει ούτε συμβάλλει στην καταστολής της παράνομη διακίνηση όπλων και πυρομαχικών. Απλώς δυσχεραίνει τον πολίτη.

  Αυτός που θα θέλει να εγκληματίσει δεν θα παραγγείλει κάλυκες μέσω ίντερνετ και πιστωτικής κάρτας, θα αγοράσει από την μαύρη αγορά.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 10:22 | Μανθόπουλος Γεώργιος

  Οι σκοπευτικές διόπτρες και λοιπά οπτικά βοηθήματα πωλούνται και κατέχονται ελευθερα στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. και του κόσμου. Είναι παράλογο εδω να απαγορευονται ή να απαιτείται ειδική άδεια για την χρήση τους. Οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης μπορει να τοποθετήσει μια διόπτρα πχ στο αεροβόλο του και να εξασκηθεί με ασφάλεια στην σκοποβολή ανοικτού πεδίου είτε σε ιδιωτικούς χώρους-σκοπευτήρια, είτε στο ύπαιθρο, οταν στην χωρα μας ο Ελλην πολίτης δέν έχει αυτή τη δυνατότητα και δέν έχει καν προσδιοριστεί ακριβώς πού μπορει να χρησιμοποιήσει ένα αεροβόλο. Σκοπευτήρια υπάρχουν ελάχιστα και αυτά υπο την εποπτεία της Σ.Κ.Ο.Ε. και στα οποία απαγορευεται η χρήση αεροβόλων που δέν πληρούν συγκεκριμένες «αθλητικές» προδιαγραφές. Κοινώς αγοράζουν οι πολίτες αεροβόλα, πληρώνοντας 23% ΦΠΑ και στην ουσία απαγορευεται να τα χρησιμοποιήσουν!!! Στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. δέν απαιτείται αθλητική ιδιότητα προκειμένου κάποιος να κατέχει όπλο και να εξασκει την σκοποβολή. Ακούγεται αστείο αλλα είναι σαν να ζητούμε απο όλους τους νέους να εγγραφουν υποχρεωτικά σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους προκειμένου να μπορούν να….παίξουν μπάλα! Εκτός απο κλειστά επαγγέλματα λοιπον έχουμε στη χώρα μας και…κλειστά αθλήματα!!!

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 09:55 | Δημητρης

  Θα ήθελα να επιστησω την προσοχη σε διαχρισμο μεταξυ των οπλων και των μαρκαδορων που χρησιμοποιούνται στο άθλημα της χρωματοσφαιρισης  (paintball) τα οποια εκτοξευουν μεν βλημα, το οποιο ομως δεν ειναι βλαπτικο καθως περιεχει οικολογικό χρωμα το οποιο ειναι και αυτοδιασπομενο μετα απο λιγες ωρες χωρις να αφηνει υποληματα καν στο περιβαλλον.
  Οι μακαδοροι δεν χαρακτηριζονται οπλα σε Αμερικη και Ευρωπη και πρεπει να εξαιρεθουν γραπτως μεσα στο νομοσχεδιο διοτι επειδη χρησιμοποιουν αερα για την προωθηση των βληματων (καψουλων χρωματος) , ετσι οπως αναφερεται το νομοσχεδιο  θα συμπεριληφθουν με τραγικα αποτελεσματα για το αθλημα, καθως επιτρεπεται απο 12 ετων και ανω, αλλα αν χρειαζονται ειδικη αδεια οπλοφοριας θα ειναι αδυνατον να δοθει σε αθλητες ανηλικους.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 18:41 | Γιάννης Τσιμπερίδης

  Προτείνεται από την κατωτέρω καταγραφή :
  1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
  «α. Περιστρόφων, πιστολίων, αεροβόλων και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους».
  Να αφαιρεθεί η υποχρέωση έκδοσης άδείας για τη εισαγωγή από ιδιώτες ανταλλακτικών μερών αεροβόλων όπλων. Δεν είναι εύκολο να κρίνουν οι αρχές ποιά είναι τα ουσιώδη συστατικά μέρη αυτών των όπλων και να προχωρήσουν στην έκδοση αδείας ή όχι. Τα σύγχρονα αεροβόλα είναι ένας συγκερασμός πολλών μηχανικών μερών (όλων ουσιωδών) που θα πρέπει να λειτουργήσουν ομαλά για την παραγωγή αποτελέσματος.
  Προτείνεται η παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:
   
  1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
  «α. Πυροβόλων Περιστρόφων, πιστολίων, και κυνηγετικών όπλων, καθώς και ανταλλακτικών, μερών και φυσιγγίων αυτών. Προκειμένου περί ανταλλακτικών κυνηγετικών όπλων, η ανωτέρω άδεια απαιτείται μόνο για την εισαγωγή των κορμών – βάσεων και των ουσιωδών συστατικών μερών τους».