Άρθρο 1

1. Η περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες ή αέρια και μπορεί να επιφέρει κάκωση ή βλάβη της υγείας σε πρόσωπα ή βλάβη σε πράγματα ή να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως και κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα ανωτέρω αποτελέσματα. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο και ιδίως πολεμικά τυφέκια, πολυβόλα, υποπολυβόλα, πιστόλια, περίστροφα, όπλα κρότου – αερίων, βαρέα όπλα, όπλα πυροβολικού και όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, καθώς επίσης χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου».

2. Η περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.3169/2003 (Α΄- 189) αντικαθίσταται ως εξής :

«β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό, την απομάκρυνση και τον έλεγχο των πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια».

3. Η περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ανεξαρτήτως εάν φέρουν βολίδα ή όχι και ιδίως τα φυσίγγια πολεμικών τυφεκίων, αυτομάτων όπλων, πολυβόλων, υποπολυβόλων, πιστολιών και περιστρόφων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα ενεργά επιμέρους στοιχεία αυτών (καψύλλια, καψυλλιωμένοι κάλυκες, ειδικού τύπου βολίδες και ιδίως εκρηκτικές, εμπρηστικές ή τροχιοδεικτικές, βραδύκαυστα υλικά κ.λπ.), τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου – αερίων, καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου, περιέχοντα βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ή γόμωση εκρηκτικής ύλης».

4. Μετά την περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄, ως εξής :

«ζ. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, είναι αυτά τα οποία πέραν των απαραίτητων προωθητικών υλικών, περιέχουν βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο).

η. Μέρος όπλου, είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων του κορμού – βάσης, της κάννης, της θαλάμης, του κλείστρου ή κινητού ουραίου, του βυκίου και του γεμιστήρα του.

θ. Ουσιώδη συστατικά μέρη όπλου, είναι ο μηχανισμός του κλείστρου ή κινητού ουραίου, η κάννη και η θαλάμη ή το βυκίο του.

ι. Ανταλλακτικά όπλου, είναι μεμονωμένα μέρη, τμήματα ή τεμάχια, προοριζόμενα να χρησιμεύσουν σ’ αυτό για την αντικατάσταση αντίστοιχων ομοίων, λόγω διαφόρων αιτιών.

ια. Εξαρτήματα όπλου, είναι κάθε ένα από τα συμπληρωματικά αυτοτελή όργανα τα οποία είναι τοποθετημένα ή προσαρμόζονται σ’ αυτό και δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του».

5. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε όπλο».

6. Η περίπτ. ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«ε. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλα όπλα. Η απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων όπλων, δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και αυτά θεωρούνται λειτουργούντα».

7. Στην  παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, προστίθενται περιπτ. στ΄ και ζ΄ ως εξής :

«στ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.

ζ. Περίστροφα και πιστόλια αφέσεως αγώνων, που λειτουργούν με αβολίδωτα φυσίγγια κρότου και εκ κατασκευής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό».

8. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :

«4. Το πυροβόλο όπλο μπορεί να είναι :

α. Αυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.

β. Ημιαυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.

γ. Επαναληπτικό, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.

δ. Μονής βολής με μια κάννη – θαλάμη, το οποίο εκ κατασκευής δε φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από ένα φυσίγγιο».

9. Στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2334/1995 ( Α΄- 184), προστίθενται περιπτ.  γ΄ και δ΄ ως εξής :

«γ. Συσκευές ειδικού τύπου και τα ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και εκ κατασκευής προορίζονται για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.

δ. Τα εξαρτήματα όπλου».

 • Kύριοι,
  Η Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Όπλων (ΠΕΦΟΠ) είναι αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο έχει στην δύναμή της χίλια πεντακόσια μέλη κατά κανόνα νομικούς, ειδικούς επιστήμονες επί θεμάτων όπλων, δικαστικούς εμπειρογνώμονες αλλά και απλούς οπλοκατόχους, συλλέκτες κλπ. Ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με το αντικείμενο “όπλο” και τη σχετική νομοθεσία, την επιστημονική συνδρομή στην σύνταξη και εκσυγχρονισμό των σχετικών σχεδίων νόμου ή διαταγμάτων, την απομάκρυνση από προκαταλήψεις και εικασίες οι οποίες προβάλλουν τα όπλα μόνον ως όργανα τέλεσης παρανόμων πράξεων.
  Επιχειρείται αυτές τις μέρες η εναρμόνιση του υφισταμένου νόμου 2168/1993 «περί όπλων» με την Κοινοτική Οδηγία 2008/51/ΕΚ. Επιχειρείται, ατυχώς, η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ενός νομοθετικού εκτρώματος που βρίθει από τεχνικές ανακρίβειες, οπλοφοβικές ιδεοληψίες και στείρες προκαταλήψεις εκφράζοντας παράλληλα ένα καχύποπτο και πεπαλαιωμένο πνεύμα διοικητικής νοοτροπίας. Πρόκειται για νόμο ο οποίος δίδει την αίσθηση ότι απευθύνεται περισσότερο προς δεσμευμένους αιχμαλώτους και όχι προς αξιοπρεπείς και νομοταγείς πολίτες σύγχρονης Ευρωπαϊκής Χώρας.
  Είναι απορίας άξιο γιατί από το 2007 (έτος που διαγνώσθηκε επιτέλους η ανάγκη αντικατάστασης του Ν. 2168/1993 από άλλο σύγχρονο νομοθέτημα) ΠΟΤΕ δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειες της ελληνικής Πολιτείας για τη δημιουργία ή την επιτυχή περαίωση των εργασιών κάθε σχετικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής…
  Τι δεν υπάρχει ;
  Η θέληση, η γνώση, η επιμέλεια ή το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό ;
  Είναι τόσο πολύ δύσκολο ή μήπως είναι παράλογο το νομοθετικό έργο κάθε χώρας να παράγεται με σοβαρή επιστημονική προσέγγιση από νομοπαρασκευαστικές επιτροπές αντί να ανατίθεται πρόχειρα σε εξωθεσμικούς παράγοντες ; Είναι δυνατόν ο ίδιος ο φορέας που θα κληθεί πρώτος να εφαρμόσει τον νόμο να είναι ο ίδιος ο οποίος τον συντάσσει (αυτοτελώς) και τον εισάγει στην Βουλή προς ψήφιση ;
  Πραγματικά θεωρούμε όλα τα στελέχη των διωκτικών αρχών πολύ ικανά για την τέλεση των αστυνομικών καθηκόντων τους αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι σε αυτά τα καθήκοντα δεν συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη σχεδίων νόμου. Επομένως, στο σημείο αυτό θα τολμήσουμε να προτείνουμε : Εάν δεν υπάρχει ο χρόνος, η πολιτική βούληση ή διάθεση ή εν γένει τα μέσα και η γνώση για ένα εξορθολογισμένο νόμο «περί όπλων» παρακαλούμε μεταφράστε και αντιγράψτε ένα σχετικό νόμο οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής χώρας. Θα είναι οπωσδήποτε καλύτερος.

  Για εμάς ένας νόμος «περί όπλων» είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θεωρούμε ότι ένας νόμος δεν πρέπει να ρυθμίζει μόνο τις ποινές κατά των παραβατών. Αυτές σας καλούμε να τις καταστήσετε όσο βαρύτερες επιτρέπεται, όταν και εάν παρατηρηθεί έστω και η ελάχιστη παραβίαση των διατάξεων ενός ΔΙΚΑΙΟΥ και ΛΟΓΙΚΟΥ νόμου.
  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε νόμος δεν δύναται να δημιουργείται για να κατασκευάζει ενόχους, για να ποινικοποιεί κοινωνικά αποδεκτές συνήθειες (πχ συλλογή κειμηλίων) και συμπεριφορές ή να καταδιώκει τρόπους ψυχαγωγίας (πχ τον αθλητισμό και το κυνήγι). Θεωρούμε επίσης ότι ένας νόμος δεν επιτρέπεται να θέτει υπό ομηρία την επαγγελματική δραστηριότητα χιλιάδων νομοταγών και φορολογουμένων πολιτών.
  Δεν θα παραθέσουμε εδώ παραδείγματα για να καταδείξουμε, τις πρακτικά άπειρες νομοτεχνικές ατέλειες του υπό αναθεώρηση Ν. 2168/1993 ώστε να γίνει κατανοητό το μέγεθος της αποτυχίας τόσο της ολιγοήμερης διαδικασίας που ονομάζεται «δημόσια διαβούλευση» και δη επί του προαναφερθέντος σαθρού νομοθετήματος όσο και του έτερου φιάσκου της «εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία» του ιδίου αντισυνταγματικού, αντιφατικού και παράλογου υπό αναθεώρηση νόμου. Θεωρούμε ατελέσφορο τον σχολιασμό των επί μέρους άρθρων ως έχουν διότι υποφέρουν νοητικά, εθιμικά, τεχνικά και νομικά. Παράλληλα δεν είναι ο κατάλληλος χώρος εδώ για κάτι τέτοιο.

  Αποφασίσαμε να απευθυνθούμε (με εμπεριστατωμένη νομοτεχνική μελέτη-πρόταση που συνέταξαν ειδικοί εμπειρογνώμονες επί θεμάτων όπλων της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Όπλων – ΠΕΦΟΠ από κοινού με τους νομικούς της συμβούλους) προς τους αξιότιμους κυρίους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι οποίοι και σε τελική ανάλυση φέρουν ολοκληρωτικά την πολιτική ευθύνη για το αν θα συνεχίσει να ισχύει στην χώρα μας αυτός ο νόμος – παρωδία. Αναθεωρημένος ή μη.

  Η πάγια και σαφής θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Όπλων (ΠΕΦΟΠ) είναι ότι αυτά τα αναθεωρητικά πρόχειρα «μπαλώματα» δεν οδηγούν πουθενά.

  Κατόπιν των παραπάνω, προτείνουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και την άμεση σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στελεχωμένης από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό το οποίο σε συνεργασία με τους κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους των συναρμοδίων υπουργείων θα επεξεργαστούν και παρουσιάσουν ένα σύγχρονο νόμο «περί όπλων» που αρμόζει σε μία Ευρωπαϊκή Χώρα.
  Σε κάθε άλλη περίπτωση και δεδομένου ότι από την θέση σε ισχύ του υφισταμένου νόμου 2168/1993 πέρασαν δεκαεπτά (17) ολόκληρα χρόνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα ουσιαστικό (επομένως δεν έχουμε πλέον τίποτε άλλο να περιμένουμε) θα αναγκαστούμε να ασκήσουμε όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ουσιαστική και όχι παραπλανητική, όπως ατυχώς επιχειρείται σήμερα, εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας μας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

  Εκ του Δ.Σ. της Πανελληνίου Ενώσεως Φίλων των Όπλων (ΠΕΦΟΠ)

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

  Κ. Τασάκος Ι. Τσιάμπας

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 22:15 | Λεονάρδος ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ  «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει», τελειωμένη υπόθεση ή ουσιαστική και αληθινή Διαβούλευση;

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη,

  Με την παρούσα θα ήθελα να σας μνημονεύσω πάρα πολλές νομικές και τεχνικές ανακολουθίες και ανακρίβειες σχετικά με το υπό Δημόσια Διαβούλευση Σχέδιο Νόμου.
  Υποχρεούμαι εκ των πραγμάτων, ως κυνηγός, να παρέμβω και να σχολιάσω τα ζητήματα και τα προβλήματα, που το παραπάνω Σχέδιο Νόμου καλείται να προσεγγίσει και να δώσει λύσεις, αλλά φοβούμαι ότι δεν λύνει κανένα ενώ προσθέτει πάρα πολλά προβλήματα στην, πολύ βεβαρημένη νομοθετικά, σημερινή κατάσταση.

  Για την ενσωμάτωση της ανωτέρω Κοινοτικής Οδηγίας, στις εθνικές τους νομοθεσίες στην υπόλοιπη Ευρώπη, συζήτησαν, οι λαοί της Ευρώπης, εντατικά για δύο ολόκληρα χρόνια.
  Στην Ελλάδα, προφανώς δεν αρκούν μόνο 7 μέρες, ξαφνικά και εν μέσω λαθών μετάφρασης, τεχνικής ανεπάρκειας, της ενσωμάτωσης και αποτύπωσης στον κείμενο ελληνικό νόμο των Κοινοτικών Οδηγιών, ενδιάμεσων και συμπληρωματικών Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  Άρθρο 4 Παράγραφος 1. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2168/1993, προστίθενται παρ. 3Α και 3Β ως εξής: «3Α. Η σήμανση αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε ουσιώδες τμήμα του πυροβόλου όπλου, ώστε η καταστροφή της να καθιστά το όπλο άχρηστο.»
  Πώς επιτυγχάνεται, για τη χώρα μας, αυτό τεχνικά και μηχανικά; Προφανώς πρόκειται για σοβαρό λάθος απόδοσης στην ελληνική γλώσσα.

  Στην Ευρώπη, με τη νομοθεσία της οποίας εικάζεται ότι εναρμονίζεται σήμερα η ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, είναι ξεκάθαρα τα αυτονόητα και κάθε βοηθητικό εξάρτημα σκοποβολής όπως μία διόπτρα (τηλεφακός), σκοπευτικό κόκκινης κουκίδας (red dot), προσωμειωτές σκόπευσης ή ακόμα και ένα δευτερεύον ανταλλακτικό όπως ένα ελατήριο πωλούνται ελεύθερα και ευρέως.
  Στην Ελλάδα οι σκοπευτικές διόπτρες που, σημειωτέον, δεν είναι πυροβόλα όπλα (!!!) αλλά βοηθήματα σκοποβολής, καταχωρούνται κατόπιν γραφειοκρατικών διαδικασιών, αδειοδοτούνται και αναγράφονται στα δελτία κατοχής πυροβόλων όπλων σκοποβολής, κάτι το οποίο δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού στον κόσμο.

  Παραμένει μεγάλος -ως και παράλογος- ο όγκος των απαιτούμενων δικαιολογητικών και άλλων εγγράφων με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο φόρτος εργασίας της ΕΛΑΣ και όλων των πολιτών. Αποτελεί πρωτοτυπία, για παράδειγμα, για την Ευρώπη, ο νόμιμος κάτοχος πυροβόλου ραβδωτού να χρειάζεται άδεια αγοράς φυσιγγίων και εξακολουθητικά να επαναλαμβάνει τις ίδιες διαδικασίες επαναγοράς φυσιγγίων στα αστυνομικά τμήματα.

  Επίσης η εκπαίδευση, στην Ελλάδα, δασκάλων σκοποβολής, οπλοκατασκευαστών, και οπλουργών είναι ανύπαρκτη για αυτά τα αναγκαία επαγγέλματα, τα οποία στην Ευρώπη αποτελούν θεσμό, ως συναφή και απαραίτητα επαγγέλματα.

  Θα πρέπει κάποτε η ειλικρινής θέληση για σχέση συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους, δηλαδή τις οργανώσεις 250.000 κυνηγών (Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος), τους φορείς των 2.500 εμπόρων και εισαγωγέων-εξαγωγέων (Πανελλήνια Ενωση Βιοτεχνών και Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών), τους 6.000 νόμιμους οπλοκατόχους, καθώς και τους 15.000 αθλούμενους σκοπευτές, να γίνει πραγματικότητα, εντός πνεύματος συμπληρωματικότητας και ορθής σχέσης Διοίκησης-διοικουμένων.
  Ελπίζω ότι μετά από προσεκτική ανάγνωση των προτάσεων των εμπλεκομένων οπλοκατόχων (κυνηγών, αθλητών σκοποβολής, συλλεκτών, επαγγελματιών) Εσείς να καταφέρετε, κ.Υπουργέ, με τις αποφάσεις Σας να αντιστρέψετε το κλίμα εντυπώσεων που επικρατεί για μια πρόχειρογραμμένη και αναχρονιστική νομοθεσία, και να αφήσετε ουσιαστικό έργο σε ό,τι αφορά στην Διοίκηση και στην προστασία της κοινωνίας μας από όσα πραγματικά προβλήματα την απειλούν.
  Προτείνω, κύριε Υπουργέ, την απόσυρση του αναχρονιστικού και κακογραμμένου νόμου, που σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εναρμόνιση με οτιδήποτε ανάλογο ευρωπαϊκό και τον, με υψηλή εποπτεία Σας, ορισμό επιτροπής εμπειρογνωμόνων από όλους τους προαναφερόμενους φορείς και την ΕΛΑΣ ώστε να προετοιμασθεί προς παρουσίαση στο ελληνικό Κοινοβούλιο ένα σύγχρονο νομοθετικό κείμενο, που να ανταποκρίνεται επιτυχώς και ευστόχως στους σύγχρονους καιρούς και στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Να απαλοιφθούν όλες οι αντισυνταγματικές διατάξεις. Να συσταθεί εκ νέου νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Να εναρμονισθεί η νομοθεσία με το Ν.2514/97(Εφαρμογή συνθήκης Σένγκεν) και να συγκεντρωθούν όλες οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του υπό αναθεώρηση Νόμου σε ενιαίο, περιεκτικό και σαφές κείμενο νόμου το οποίο θα λύνει προβλήματα αντί να δημιουργεί στους νομοταγείς πολίτες.
  Ευχαριστώ πολύ.

  Λεονάρδος ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ
  Οικονομολόγος

 • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΕΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Σ.Α.Ν.Δ.Μ.ΕΝ)
  http://airsoft.gr , email: airsoftclub@sandmen.org
   
  Αξιότιμοι κύριοι,

  Παρακαλείστε με την ευκαιρία της παρούσας διαβούλευσης, όπως με νομοθετική σας ρύθμιση, προβλεφθεί και ρυθμιστεί ο αποχαρακτηρισμός των αεροβόλων όπλων αεροσφαίρισης (airsoft) και χρωματοσφαίρισης (paintball) από τα υπόλοιπα κοινά αεροβόλα όπλα, και η δημιουργία ξεχωριστής κατηγορίας για αυτά.

  Η αεροσφαίριση (airsoft) και η χρωματοσφαίριση (paintball) είναι δύο σύγχρονα παιχνίδια που συνδυάζουν την πρακτική της σκοποβολής με αεροβόλα όπλα πλαστικών σφαιριδίων, με ή χωρίς χρώμα, τα οποία είναι ακίνδυνα για τους αθλούμενους αφού χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα ασθενή ισχύ τους.

  Η γενικώς αποδεχθείσα μελέτη για τον χαρακτηρισμό ενός βλήματος ως «οπλο» είναι αυτή του ιατροδικαστή Vincent DiMaio στην εργασία του Gunshot Wounds, όπου αποδείχτηκε πειραματικά ότι η απαιτούμενη ενεργεια για να υπάρξει απλή διάτρηση του ανθρωπίνου δέρματος ήταν περίπου 2,68 Joules, αρκετά μεγαλύτερη από το 1 – 1,50 Joule που παράγουν οι ρέπλικες αεροσφαίρισης ακόμη και εξ’ επαφής. Σε κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ οι ρέπλικες αεροσφαίρισης έχουν χαρακτηριστεί ως «παιχνίδια» ακριβώς γι αυτόν τον λόγο, εφάμιλλα δηλαδή με σπάθες ξιφασκίας ή γάντια του μποξ.

  Λόγω της ήδη υπάρχουσας κατηγοριοποίησης των αεροβόλων αυτών σε κοινή κατηγορία με τα υπόλοιπα όπλα/αεροβόλα, στην Ελλάδα η χρήση τους καθώς και η ίδια η δραστηριότητα της αεροσφαίρισης και της χρωματοσφαίρισης, καθίσταται παράνομη και διώκεται ποινικά.

  Τα αεροβόλα όπλα αεροσφαίρισης (airsoft) και χρωματοσφαίρισης (paintball) χρησιμοποιούνται σε αθλητικές δραστηριότητες ως μέσω διασκέδασης (παιχνίδι) από χιλιάδες παίχτες στην Ελλάδα, και εκατομμύρια παίχτες στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν και αναγνωρισμένες από το κράτος ομοσπονδίες (π.χ. UKARA, Αγγλία, http://www.ukara.org.uk/)

  Ως υπό έγκριση Σωματείο Αεροσφαίρισης προτείνουμε την δημιουργία ειδικής κατηγορίας για τα αεροβόλα όπλα αεροσφαίρισης και χρωματοσφαίρισης, με βάση τα εξής κριτήρια:

  1. Χρησιμοποιούν συγκεκριμένου τύπου πλαστικά σφαιρίδια με ή χωρίς χρώμα, και δεν δύναται να βάλλουν βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ή γόμωση εκρηκτικής ύλης.

  2. Έχουν χαμηλή δύναμη και σε συνδυασμό με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό, τα καθιστά ακίνδυνα για χρήση σε οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα (παιχνίδια).

  3. Λόγω της κατασκευής τους, δεν δύναται να μετατραπούν σε πυροβόλα όπλα.

  4. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οργανωμένες εκδηλώσεις αεροσφαίρισης & χρωματοσφαίρισης, με σκοπό την σωματική και ψυχική εξάσκηση των συμμετέχοντων.

  5. Τα χόμπυ της αεροσφαίρισης και της χρωματοσφαίρισης, εφόσον αναγνωριστούν, ανοίγουν νέες θέσεις εργασίας, μιας και θα μπορούν να δημιουργηθούν/μισθωθούν ειδικοί χώροι για την διεξαγωγή των παιχνιδιών.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις ή βοήθεια.

  Με εκτίμηση,

  Σωματείο Αεροσφαίρισης Νέων Δημιουργικών Μέσων Ενασχόλησης (υπό έγκριση)
  web: http://www.airsoft.gr
  email: airsoftclub@sandmen.org

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 20:36 | Παντελής Καλαποθάκης

  Επανέρχομαι για κάποιες κατ’ άρθρο παρατηρήσεις.
  1. Εκτός από τις «βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες» πρέπει να συμπεριληφθούν και οι «ερεθιστικές» δεδομένου ότι από τη χρήση CS, CN και OC και μετά την πάροδο μικρού σχετικά διαστήματος συνήθως δεν προκύπτουν ανιχνεύσιμες βλάβες.
  2. Οι ακτίνες δεν εκτοξεύονται αλλά εκπέμπονται. Το ίδιο και τα ηχητικά κύματα και γενικότερα ενέργεια που εκπέμπεται από συσκευές σε οποιαδήποτε μορφή, ποσότητα ή στάθμη έτσι ώστε να προκαλεί βλάβη ή περιορισμό της ικανότητας αντίδρασης σε πρόσωπα ή φθορές σε πράγματα (βλέπε zappers, TAZER, L/RADS, DEWs και λοιπά όπλα νέας τεχνολογίας).
  3.  Ξεχάσαμε τους διηπειρωτικούς πυραύλους (αστειεύομαι). Νομίζω ότι μία παραπομπή στους καταλόγους όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού των παραγράφων 1β΄και 2 του άρθρου 296 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, θα βοηθούσε σημαντικά.
  4.  Γιατί η ειδική αναφορά στα όπλα τύπου FLOBERT; Δεν καλύπτονται από τον ευρύτερο ορισμό των κυνηγετικών; Πάντως στη χώρα προέλευσής τους κατατάσσονται επίσημα στην κατηγορία «όπλων κήπου» (carabine de jardin), είναι φυσικά από πλευράς ισχύος παντελώς ακατάλληλα για κυνήγι και προορίζονται σχεδόν αποκλειστικά για εξολόθρευση επιβλαβών τρωκτικών σε κήπους και αγρούς. Δεδομένου ότι η μετατροπή σε πυροβόλο όπλο ισχυρότερου διαμετρήματος είναι πολύ δύσκολη λόγω του ότι είναι όπλα περιφερειακής πυροδότησης και η κατασκευή τους στερείται της απαιτούμενης στιβαρότητας, θα μπορούσε να εξετασθεί η κατάταξή τους σε κατηγορία με επίπεδο ελέγχου αντίστοιχο με αυτό των αεροβόλων.
  5.  » … όταν χρησιμοποιούνται για θήρα φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια». Νομίζω ότι θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τα σκοπευτικά και τους μειωτήρες.
  6.  Δεν είμαι ειδικός αλλά μήπως στον έλεγχο των πτηνών, εκτός από αεροδρόμια πρέπει να προβλεφθούν και ελικοδρόμια καθώς και χώροι προσθαλάσσωσης / αποθαλάσσωσης υδροπλάνων;
  7. «μή πυροδοτημένα καψύλλια, μη πυροδοτημένοι καψυλλιωμένοι κάλυκες» νομίζω ότι είναι ορθότερο.
  8. «… τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς ή να εκτοξευθούν.» (βλέπε οπλοβομβίδες, ρουκέτες κλπ).
  9. Οι πυρίτιδες κατατάσσονται στα πυρομαχικά ή στα εκρηκτικά;
  10. «ζ. Φυσίγγια κυνηγετικών όπλων, είναι αυτά τα οποία πέραν των απαραίτητων προωθητικών υλικών, περιέχουν βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο αδρανές βλήμα (μονόβολο).
  11. «η. Μέρος όπλου, είναι κάθε απάρτιο ή συγκρότημα απαρτίων ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων του κορμού – βάσης, της κάννης, της θαλάμης, του κλείστρου ή κινητού ουραίου, του βυκίου και του γεμιστήρα του».
  12. Ο γεμιστήρας δεν είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του όπλου σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 1. Αλλά ακόμα και αν είναι, τότε δεν είναι ο εφεδρικός γεμιστήρας. Αν πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηρισθεί μέρος όπλου πρέπει να γίνει κατ’ εξαίρεση.
  13. Στα ουσιώδη μέρη του όπλου περιλαμβάνεται διεθνώς και ο υποδοχέας – σκελετός ενιαίος ή διαιρούμενος (ο όρος κορμός – βάση παραπέμπει σε παρελκόμενο πολυβόλου).
  14. «. Ανταλλακτικά όπλου, είναι μεμονωμένα απάρτια, συγκροτήματα απαρτίων ή μέρη, προοριζόμενα να χρησιμεύσουν σ’ αυτό για την αντικατάσταση αντίστοιχων ομοίων, λόγω διαφόρων αιτιών.» Νομίζω ότι έτσι αποδίδεται ορθότερα.
  15. «ια. Εξαρτήματα όπλου, είναι κάθε ένα από τα συμπληρωματικά αυτοτελή όργανα ή συγκροτήματα τα οποία είναι τοποθετημένα ή προσαρμόζονται σ’ αυτό και δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του». Φυσιολογικά εδώ ανήκουν και οι γεμιστήρες.
  16. «Η απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων όπλων, δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και αυτά θεωρούνται λειτουργούντα». Όσον αφορά τα εξαρτήματα συμφωνώ. Όσον αφορά τα μέρη όμως υπάρχει πρόβλημα αφού εξ ορισμού είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του όπλου και η απλή έστω αφαίρεσή τους τα θέτει εκτός ορίων της παρ. 1α του άρθρου 1. Είναι δυνατόν να θεωρείται λειτουργούν ένα όπλο που του έχει αφαιρεθεί η κάνη; Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι προσπαθείτε να διασφαλίσετε αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ορθότερος τρόπος να το επιτύχετε.
  17. Δεν ξέρω αν ωφελούν τελικά αυτοί οι ορισμοί. Πάντως οι κατηγορίες των πυροβόλων όπλων διεθνώς έχουν ως εξής:
  Α. Ως προς το κοίλο της κάνης: Λειόκανα και ραβδωτά. Οι ορισμοί είναι αυτονόητοι.
  Β. Ως προς την όπλιση/τροφοδοσία:
  Εμπροσθογεμή όσα έχουν μόνιμα φραγμένο το πίσω μέρος της κάνης, τροφοδοτούνται από το στόμιο απευθείας με συστατικά βολής και διαθέτουν μία ή περισσότερες κάνες. Ανάλογα με τον τύπο πυροδότησης του μηχανισμού όπλισης διακρίνονται περαιτέρω σε φυτιλίου, τσακμακόπετρας ή καψυλλίου.
  Οπισθογεμή όσα διαθέτουν κάποιας μορφής κλείστρο για τη φραγή του πίσω μέρους της κάνης κατά την πυροδότηση, διαθέτουν μία ή περισσότερες κάνες με θαλάμη, τροφοδοτούνται με φυσίγγια και η όπλιση και τροφοδοσία τους γίνεται μετά την κάθε βολή από το χρήστη χωρίς να διαθέτουν αποθήκη ή γεμιστήρα.
  Επαναληπτικά οπισθογεμή κατά τη διαδικασία ανοίγματος του κλείστρου από το χρήστη ταυτόχρονα και αυτόματα οπλίζουν απορρίπτοντας τον άδειο κάλυκα εάν υπάρχει ενώ κατά το κλείδωμα του κλείστρου επανατροφοδοτούν τη θαλάμη με φυσίγγιο. Συνήθως διαθέτουν μία κάνη.
  Ετερογεμή οπισθογεμή (CHAIN GUNS – τύπου GATLING) όσα διαθέτουν αποθήκη ή γεμιστήρα φυσιγγίων ή δέχονται ταινία φυσιγγίων και απορρίπτουν τον άδειο κάλυκα, επανοπλίζουν, επανατροφοδοτούν και πυροδοτούν αυτόματα με τη βοήθεια χειροκίνητου, ηλεκτρικού ή υδραυλικού ανεξάρτητου μηχανισμού. Διαθέτουν μία ή περισσότερες κάνες και εκτελούν μεμονωμένες βολές ή ριπές. Ειδική κατηγορία πρώιμων ετερογεμών οπισθογεμών όπλων είναι τα περίστροφα.
  Αυτογεμή οπισθογεμή όσα διαθέτουν αποθήκη ή γεμιστήρα φυσιγγίων και αφού αρχικά οπλίσουν και τροφοδοτήσουν το πρώτο φυσίγγιο με ενέργεια του χρήστη στη συνέχεια απορρίπτουν τον άδειο κάλυκα, επανοπλίζουν και επανατροφοδοτούν αυτόματα μετά από κάθε βολή, εκμεταλευόμενα τις δυνάμεις που δημιουργούνται κατά την πυροδότηση του φυσιγγίου. Συνήθως διαθέτουν μία κάνη. Διακρίνονται περαιτέρω σε αυτόματα (με μηχανισμό σκανδάλης που επιτρέπει την εκτέλεση ριπών) και ημιαυτόματα (με μηχανισμό σκανδάλης που επιτρέπει μόνο την εκτέλεση μεμονωμένων βολών με κάθε πίεση της).
  Ο μόνος λόγος που παραθέτω όλα τα παραπάνω είναι για να σας δείξω πόσο υπεραπλουστεύετε με τις τεχνικές ερμηνείες που δίνετε. Και είμαι σίγουρος ότι κάτι ξέχασα.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ «SHOOTERS»
  ΕΔΡΑ: Κερύνειας 10, Πάτρα 26441
  Τηλ.: 2610 420422 Fax.: 2610 451539
  http://www.shooters.gr

  Δράττομαι της ευκαιρίας αναφορικά με την τροποποίηση του ισχύοντος νόμου Ν.2168/93 για θέματα που αφορούν τα όπλα και πυρομαχικά, θέλοντας να εκφράσω την προσωπική μου γνώμη που σε κάθε περίπτωση ενστερνίζεται η πλειοψηφία των αθλητών σκοποβολής. Οι τοποθετήσεις μου εμπλέκονται αποκλειστικώς σε θέματα που εκτιμώ ότι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγωνιστικής σκοποβολής και ταυτόχρονα στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και εμπορίας όπλων.
  Παρακαλώ στην επανεξέταση του συνόλου των κάτωθι θεμάτων ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας:

  Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να μην απαιτείται άδεια εισαγωγής ανταλλακτικών και εξαρτημάτων πυροβόλων όπλων, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 1 παρ. ι & ια

  Είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική συντήρηση των σκοπευτικών μας όπλων να διαθέτουμε μια σειρά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων προς γρήγορη αντικατάσταση ιδιαίτερα την στιγμή των αγώνων στο πεδίο βολής. Ως ανταλλακτικά φυσικά ορίζονται όλα τα μέρη του όπλου όπως περιγράφονται στο Άρθρο 1 παρ. ι προς γρήγορη αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς τους την ώρα των αγώνων.

  Όλα τα οπτικά βοηθήματα συμπεριλαμβανομένου των σκοπευτικών διοπτρών και των ειδικών φυσιγγίων ρύθμισης(laser), επιβάλλεται να είναι διαθέσιμα χωρίς άδεια.

  Κρίνεται ως απαραίτητη η κατοχή οπτικών βοηθημάτων και ειδικών φυσιγγίων ρύθμισης, για την ορθή προπόνηση χωρίς πυρομαχικά καθώς και για την ρύθμιση των όπλων στα σκοπευτήρια. Σε κάθε περίπτωση η παραπομπή των ενδιαφερόμενων για εξασφάλιση σχετικής άδειας σε οτιδήποτε αφορά τα οπτικά βοηθήματα είναι άνευ ουσίας καθώς αυτά αφενός διατίθενται ευρέως σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς άδεια και αφετέρου δεν θα έπρεπε να επηρεάζουν σε καμία περίπτωση τον νόμο περί όπλων και πυρομαχικών. Ακόμη και αν αυτό κριθεί αναγκαίο για οποιοδήποτε λόγο, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια σειρά απαγορεύσεων γενικώς, καθώς σχετικών προδιαγραφών οπτικά βοηθήματα κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο.

  Η αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για την βελτίωση των σκοπευτικών μας δυνατοτήτων στα πλαίσια ανταγωνισμού με τους αθλητές των υπόλοιπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η αναγόμωση φυσιγγίων από ιδιώτες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υπό κατάλληλη κατάρτιση, κρίνεται απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη των αγωνισμάτων της σκοποβολής καθώς όχι μόνο θα διευκολύνει την κατανάλωση περισσότερων φυσιγγίων στις προπονήσεις αλλά θα διαμορφώσει εκ νέου το κοστολόγιο αγοράς εργοστασιακών φυσιγγίων στην χώρα μας με τη δημιουργία ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αναγόμωσης θα βοηθήσει στην εξέλιξη των Ελλήνων σκοπευτών και πλέον θα συμβάλλει θετικά στην διεκδίκηση διακρίσεων Παγκοσμίως από Έλληνες σκοπευτές.

  Επιβάλλεται ο προσδιορισμός της έννοιας «λειόκανου» όπλου και ο διαχωρισμός αυτού από την κυνηγετική χρήση του.

  Θα πρέπει να τονιστεί ότι το λειόκανο όπλο μπορεί εν μέρει να χρησιμοποιείται στο κυνήγι αλλά παρόλα αυτά έχει ευρεία σκοπευτική χρήση ακόμη και σε ολυμπιακά αγωνίσματα. Τουτέστιν, κατά το πνεύμα του νόμου ο περιορισμός σε τρία(3) φυσίγγια προσβλέπει στην προστασία της πανίδας και εμπλέκει την χρήση λειόκανων όπλων μόνο στο κυνήγι. Αυτός όμως ο περιορισμός δεν θα πρέπει να υπάρχει στα σκοπευτικά αγωνίσματα καθώς σε πολλές περιπτώσεις εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς αυτών των αγωνισμάτων.
  Κλείνοντας, το διάστημα των εννέα(9) ημερών για τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση είναι ελάχιστο ώστε να δώσει το περιθώριο αντιδράσεων σε όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς. Με δεδομένο ότι επιθυμούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου νόμου που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην χώρα μας, επιβάλλεται η παράταση της διαβούλευσης.
  Ενστερνίζομαι την άποψη ότι η πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και εμπορίας όπλων, περνάει μέσα από την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος και τη διευκόλυνση ενασχόλησης των άμεσα ενδιαφερόμενων με το άθλημα της σκοποβολής. Τουτέστιν, η διευκόλυνση και η προώθηση της αθλητικής σκοποβολής μπορεί να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής.
  Προσβλέπω στην άμεση δημοσίευση του παρόντος, και ευελπιστώ οι θέσεις που αναλύονται εδώ να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους αρμόδιους.
   
  Εκδότης Περιοδικού Shooters
  Διεθνής & Εθνικός Κριτής Σκοποβολής
  Σκοπευτής

  Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος
   

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 17:00 | ΦΙΛΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Κυριε υπουργε κ υπουργικο επιτελειο, η κατοχη οπλων μπορει με λιγη θεληση να γινει απλουστερη και να ξεφυγουμε απο συνθετους και απολυτα ασαφεις νομους
  Ειδικοτερα
  1)διαχωρισμος χρησης οπλων(σκοπευτικα,κυνηγετικα)σε επιπεδο χορηγησης αδειας
  2)σαφης και οχι τοσο προχειρος ελεγχος των υποψηφιων για κατοχη οποιουδηποτε οπλου (θεσπιση ΄σχολειου΄τοσο για σκοπευτες οσο και για κυνηγους,με κυριο θεμα την ασφαλη χρηση και την υπευθυνοτητα ΦΤΑΝΕΙ η ελλαδα που ολοι εκαναν λιγο απ ολα και αυτοδιδακτοι)
  3)ελεγχος απο ψυχιατρο και οχι παθολογο
  4)εναρμονιση ολων των πτυχων του νομου με τους ευρωπαικους ,να επιτραπουν( με τις παραπανω προυποθεσεις )τα ραβδωτα τυφεκια κινητου ουραιου για τους κυνηγους και τα ημιαυτοματα ραβδωτα για τους σκοπευτες IPSC αφου αλλωστε ειναι αναποσπαστο κομματι για το ειδος αυτο σκοποβολης
  5)επανεξεταση του αριθμου ραβδωτων (τυφεκιων και πιστολιων )που μπορει να κατεχει ενας σκοπευτης καθως οι σκοπευτες μπορει για τη προοδο στο αθλημα να χρειαζονται περισσοτερα οπλα και εκτος απο αυτο θα δοθει ευκαιρια να αναπτυχθει και ο εμπορικος κλαδος γυρω απο το αντικειμενο
  6)να επιτρεπεται η αγορα φυσιγγιων (για ραβδωτα)κατευθειαν απο τον εμπορο με την επιδειξη της αδειας του οπλου με αποτελεσμα να αποσυμφορειται το συστημα σε υπηρεσιακο επιπεδο
  7)να επιτρεπεται η αναγομωση φυσιγγιων με αποτελεσμα οικονομικοτερη λυση για τον ιδιωτη
  κλεινοντας θελω να επιβραβευσω τη προσπαθεια αυτη να δοθει δηλαδη η ευκαιρια σε ολους εμας να κανουμε σχολια και προτασεις  ολοι ειμαστε ετοιμοι και διαθεσιμοι για τη προοδο της πατριδας μας ,ελπιζουμε να πιασουν τοπο ολα αυτα γιατι  εμεις που ασχολουμαστε με τα οπλα και ξερουμε πολυ καλυτερα απο οποιονδηποτε  νομοθετη,υπαλληλο υπουργειου κλπ, ποια ειναι η καλυτερη ρυθμιση του νομου περι οπλων που ακομα στην ελλαδα ειναι αρκετα εως πολυ ερασιτεχνικα φτιαγμενος και αρκετα πρωτογονος.

  ευχαριστω πολυ
  Φιλολιας Δημητριος
  ιατρος καρδιολογος
  σκοπευτης IPSC

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
  ΕΔΡΑ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 173-175
  ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ-Τ.Κ. 55154
  Τηλ.: 2310477128 – Fax.: 2310-475301
  http://www.hunters.gr,
  email:  hunters@hunters.gr

   
  Θεσσαλονίκη 11-10-2010
   

  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ».
  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε
  αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα
  οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν
  σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
  1) Για την αγορά πυροβόλου όπλου για κυνηγετική και σκοπευτική χρήση, αλλά και την έκδοση και ανανέωση της Άδειας Κατοχής του πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Άδεια θήρας εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΠΟ (Αδεια Κατοχής Πυροβόλου Όπλου) ή Άδειας αγοράς του, ή να είναι κάτοχος «Διπλώματος Κυνηγού Β’ τάξης» προκειμένου για λειόκαννο και «Διπλώματος Κυνηγού Α’ τάξης» προκειμένου για ραβδόκαννο.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, ένα πυροβόλο όπλο χαρακτηρίζεται «κυνηγετικό» μόνο όταν ο κάτοχός του το χρησιμοποιεί για κυνήγι και συμπληρωματικά για εξάσκηση στη σκοποβολή. Συνεπώς ο κάτοχος πρέπει να είναι ενεργός κυνηγός να έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου. ΄Οποιος πολίτης δεν επιθυμεί Αδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε πρέπει να ζητά άλλου είδους άδεια κατοχής στην οποία θα προσδιορίζεται η αντίστοιχη χρήση π.χ. σκοποβολή, συλλογή, οικογενειακό κειμήλιο, κλπ..
  2) Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και η έκδοση της Άδειας Κατοχής Πυροβόλου Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΠΟ.
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση πυροβόλου όπλου για κυνηγετική χρήση επειδή επέχει θέση   άδειας οπλοφορίας   και οπλοχρησίας και πρέπει να χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΠΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνηγετική χρήση, είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΠΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
  6)   Για την έκδοση άδειας θήρας για πρώτη φορά, πρέπει να θεσμοθετηθεί η εκπαίδευση των υποψηφίων κυνηγών με ευθύνη των κυνηγετικών οργανώσεων και την εποπτεία των δασικών και αστυνομικών αρχών, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Ο υποψήφιος κυνηγός που έχε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του μπορεί να παρακολουθήσει τον κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών (θεωρία και πρακτική), τα οποία θα οργανώνονται κάθε χρόνο με ευθύνη των κυνηγετικών ομοσπονδιών. Αν η φοίτηση κριθεί επιτυχής ο υποψήφιος λαμβάνει το «Δίπλωμα κυνηγού Β΄ τάξης» και αφού κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να λάβει άδεια θήρας (από τις δασικές αρχές) και ΑΚΠΟ ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνηγετική χρήση, μόνο για λειόκαννο. Οι κυνηγοί που έχουν λάβει άδεια θήρας και την έχουν ανανεώσει τουλάχιστον για πέντε έτη, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών (θεωρία και πρακτική), τα οποία θα οργανώνονται κάθε χρόνο με ευθύνη των κυνηγετικών ομοσπονδιών και θα αφορούν πιο εξειδικευμένα θέματα για το κυνήγι και τη διαχείριση των μεγάλων οπληφόρων θηραμάτων. Αν η φοίτηση κριθεί επιτυχής ο υποψήφιος λαμβάνει το «Δίπλωμα κυνηγού Α΄ τάξης» το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για την απόκτηση ΑΚΠΟ για ραβδόκαννο πυροβόλο όπλο. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ μετά από σχετική εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας καθορίζεται η διαδικασία της εκπαίδευσης των υποψηφίων κυνηγών, η διδακτέα ύλη, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα κριτήρια, η επιλογή και εκπαίδευση των εκπαιδευτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια που θα εξυπηρετεί το σκοπό.
  7)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων, αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας. Η χρήση λειόκαννων πυροβόλων όπλων στο κυνήγι των οπληφόρων θηραμάτων είναι αντιδεοντολογική και επιφέρει «σπατάλη» θηράματος. Για το σκοπό αυτό αλλά και την αποφυγή των ατυχημάτων πρέπει να επιτρέπεται η χρήση της σκοπευτικής διόπτρας. Επίσης η εκπαίδευση των κυνηγών πρέπει να περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο σκοπευτήριο, οπότε για λόγους κόστους είναι επιβεβλημένη η χρήση εξομοιωτών σκοποβολής.  
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
  1)      Σ’ όλο το κείμενο του Ν. 2168 /1993 όπως ισχύει, η φράση «κυνηγετικό όπλο» αντικαθίσταται με την «πυροβόλο όπλο για χρήση από πολίτες» (της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.2168/93).
  2)      Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδόκαννα».
  3)      Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
  4)       Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
  5)       Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  «Τα πυροβόλα όπλα για χρήση από πολίτες κατέχονται από πολίτες με τις προϋποθέσεις που ορίζει απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Αυτά που προορίζονται για κυνηγετική χρήση χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους Αδειας Θήρας. Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του πυροβόλου όπλου προοριζόμενου για κυνηγετική χρήση, οφείλει εντός διετίας να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας, οφείλει εντός διετίας, είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας θήρας ή να εκδοθεί νέα άδεια κατοχής πυροβόλου όπλου με άλλη χρήση, όπως σκοπευτική, συλλεκτική, κειμηλιακή, κλπ. απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε άλλη αιτία. Η μεταφορά πυροβόλου όπλου για κυνηγετική χρήση στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
  6)       Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  α) «Άδεια Κατοχής Πυροβόλου Οπλου για κυνηγετική και σκοπευτική χρήση εκδίδεται από τις αστυνομικές αρχές. Για την έκδοση της Άδειας αγοράς και εν συνεχεία της ΑΚΠΟ, αλλά και την ανανέωσή της, αποτελεί προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει Άδεια θήρας εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση Άδειας αγοράς, ή να είναι κάτοχος «Διπλώματος Κυνηγού Β’ τάξης» προκειμένου για λειόκαννο και «Διπλώματος Κυνηγού Α’ τάξης» προκειμένου για ραβδόκαννο.
  Για την έκδοση άδειας θήρας για πρώτη φορά, θεσμοθετείται η εκπαίδευση των υποψηφίων κυνηγών με ευθύνη των κυνηγετικών οργανώσεων και την εποπτεία των δασικών και αστυνομικών αρχών, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο. Ο υποψήφιος κυνηγός που έχε συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του μπορεί να παρακολουθήσει τον κύκλο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών (θεωρία και πρακτική), τα οποία θα οργανώνονται κάθε χρόνο με ευθύνη των κυνηγετικών ομοσπονδιών. Αν η φοίτηση κριθεί επιτυχής ο υποψήφιος λαμβάνει το «Δίπλωμα κυνηγού Β΄ τάξης» και αφού κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του μπορεί να λάβει άδεια θήρας (από τις δασικές αρχές) και ΑΚΠΟ ή Βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου για κυνηγετική χρήση, μόνο για λειόκαννο. Οι κυνηγοί που έχουν λάβει άδεια θήρας και την έχουν ανανεώσει τουλάχιστον για πέντε έτη, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα δεύτερο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών (θεωρία και πρακτική), τα οποία θα οργανώνονται κάθε χρόνο με ευθύνη των κυνηγετικών ομοσπονδιών και θα αφορούν πιο εξειδικευμένα θέματα για το κυνήγι και τη διαχείριση των μεγάλων οπληφόρων θηραμάτων. Αν η φοίτηση κριθεί επιτυχής ο υποψήφιος λαμβάνει το «Δίπλωμα κυνηγού Α΄ τάξης» το οποίο αποτελεί και προϋπόθεση για την απόκτηση ΑΚΠΟ για ραβδόκαννο πυροβόλο όπλο. Με απόφαση του ΥΠΕΚΑ μετά από σχετική εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας καθορίζεται η διαδικασία της εκπαίδευσης των υποψηφίων κυνηγών, η διδακτέα ύλη, το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα, τα κριτήρια, η επιλογή και εκπαίδευση των εκπαιδευτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια που θα εξυπηρετεί το σκοπό.
  β) Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
  γ) Η οπλοφορία με πυροβόλα όπλα για κυνηγετική χρήση απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή/και σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
  7) Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3169/2003 (Α΄- 189) αντικαθίσταται ως εξής :
  «β. Οπλα προοριζόμενα για χρήση από πολίτες, είναι τα επωμιζόμενα πυροβόλα τυφέκια (λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας) με μη πτυσσόμενο κοντάκι, με μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό. Ως προς τον μηχανισμό λειτουργίας τους δύνανται να είναι: όπλα μιας βολής ή δίκαννα ή τρίκαννα ή επαναληπτικά ή ημιαυτόματα. Στις περιπτώσεις των όπλων μιας βολής, των δίκαννων και των τρίκαννων περιλαμβάνονται και τα εμπροσθογεμή. Σε καμία δε περίπτωση δεν προορίζονται για χρήση από πολίτες αυτόματα όπλα δηλ. αυτά που βάλλουν «κατά ριπάς».
  β1. Τα πυροβόλα όπλα που προορίζονται για χρήση από πολίτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
  β11. Αυτά που έχουν το εσωτερικό της κάνης λείο και αποκαλούνται «λειόκαννα», που στις περιπτώσεις των επαναληπτικών και των ημιαυτόματων δεν επιτρέπεται να δύνανται να τροφοδοτηθούν με περισσότερα από τρία φυσίγγια (ένα στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη).
  β12. Αυτά που φέρουν στο εσωτερικό της κάνης ελικοειδείς ραβδώσεις και αποκαλούνται «ραβδόκαννα». Στην περίπτωση που αυτά είναι ημιαυτόματα δεν επιτρέπεται να δύνανται να τροφοδοτηθούν με περισσότερα από τρία φυσίγγια (ένα στη θαλάμη και δύο στην αποθήκη), για δε τα επαναληπτικά δεν επιτρέπεται να δύνανται να τροφοδοτηθούν με περισσότερα από πέντε φυσίγγια (ένα στη θαλάμη και τέσσερα στην αποθήκη). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα λεγόμενα «μικτά», που είναι όπλα «αρθρωτά» (δίκαννα ή τρίκαννα), με συνδυασμό ραβδωτής/ών και λείας/ων κάνης/ών, καθώς και εμπροσθογεμή με ραβδωτή κάννη. 
  β2.  Τα παραπάνω όπλα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό, την απομάκρυνση και τον έλεγχο των πτηνών από χώρους των αεροδρομίων. Επίσης τέτοια όπλα δύνανται να κατέχουν πολίτες ως συλλεκτικά αντικείμενα ή οικογενειακά κειμήλια. Η χρήση (προορισμός) του όπλου πρέπει να αναγράφεται στην άδεια οπλοκατοχής.
  β3. Τα ραβδωτά όπλα που χρησιμοποιούνται για κυνηγετική χρήση πρέπει να δέχονται μόνο κεντροφλεγή φυσίγγια απαγορευμένης της χρήσης φυσιγγίων περιφερειακής επίκρουσης. Δεν επιτρέπεται η χρήση για κυνήγι, ραβδόκαννων όπλων που δέχονται φυσίγγια των 7,62 Χ 51 ΝΑΤΟ (.308 WIN) ή 5,56 X 45 (.223 REM).
  8) Η περίπτωση η) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2168/1993 τροποποιείται ως εξής: η) Βαλλιστρίδων προοριζομένων αποκλειστικά και μόνο για σκοποβολή και τόξων προοριζομένων για σκοποβολή και κυνήγι σύμφωνα με τη νομοθεσία περί θήρας. 
  9) Η περίπτωση γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2168/1993 καταργείται.
  10) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «Η ερασιτεχνική γόμωση και αναγόμωση φυσιγγίων πυροβόλων όπλων επιτρέπεται μόνο από κατόχους αδείας θήρας και ΑΚΠΟ και μόνο για προσωπική χρήση. Η ευθύνη για την προσωπική τους ασφάλεια καθώς και τρίτων από τη χρήση αυτών των φυσιγγίων βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
   

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   
  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C

  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr
   
  Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  Με μεγάλη λύπη, διαπιστώνουμε ακόμη μια φορά ότι η προτάσεις της ΠΕΒΕΚΕ, όχι μόνο δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, αλλά για μια ακόμη φορά φαίνεται να αγνοείται ολόκληρος ο επαγγελματικός κλάδος. Δεν εξηγείται διαφορετικά, το γεγονός ότι παρά τα τόσα υπομνήματά και τις ατελείωτες προσπάθειές επικοινωνίας της Ένωσής μας με στελέχη του Υπουργείου σας, το νέο σχέδιο νόμου παραμένει σχεδόν ίδιο με ελάχιστες μη ουσιαστικές για τον κλάδο τροποποιήσεις.
  Με αυτό το σχέδιο νόμου, τα χρόνια προβλήματα του κλάδου μας και της αγοράς , εξακολουθούν να διαιωνίζονται, ενώ το Ελληνικό κράτος και κυρίως η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζουν να επιφορτίζονται με ένα τεράστιο όγκο ανούσιας και ακατανόητης γραφειοκρατίας. Το νέο νομοσχέδιο, παραμένει εξαιρετικά αναδρομικό, ασαφές και στερείται σε απελπιστικό βαθμό την κοινή λογική. Επιπλέον είναι εξαιρετικά αντιαναπτυξιακό καθώς αποθαρρύνει κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία για παραγωγή και κυρίως εξαγωγές.
  Παρά τις διαβεβαιώσεις, κατά το παρελθόν, από στελέχη του αρμόδιου Υπουργείου ότι θα κληθούμε για να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, ξαφνικά καλούμαστε να διαβουλευτούμε εντός οκτώ ημερών και μέσω…του διαδυκτίου! Κάνουμε λοιπόν έκκληση για ουσιώδη διαβούλευση και φυσικά για μεγαλύτερη πίστωση χρόνου.
  Η Ένωσή μας είναι έτοιμη εδώ και καιρό με συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις προκειμένου να βγει ένας νέος νόμος που θα απλοποιεί τις διαδικασίες εξασφαλίζοντας στο μέγιστο την δημόσια ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
   
  Με τιμή
  Το Δ.Σ της ΠΕΒΕΚΕ

 • Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε
  (Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Εμπόρων Κυνηγετικών Ειδών)
  Μέλος της Α.E.C.A.C
  Κρατίνου 7, Αθήνα, 105 51
  Τηλ. 210-3224 102 – http://www.peveke.grpeveke@otenet.gr


  ΑΡΘΡΟ 1.
  Παρ. 1α
  Ο τρόπος με τον οποίο ορίζετε το όπλο είναι πολύ γενικός και ασαφής. Παραδειγματικά λαμβάνοντας υπ όψιν την διατύπωση «….με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες ή αέρια », όπλο μπορεί να χαρακτηριστεί πληθώρα από αντικείμενα καθημερινής οικιακής χρήσης:
  · Σπρέι βαφής,
  · Γκαζάκι για καφέ
  · Ένας ισχυρός φακός διάσωσης/σήμανσης
  · Πιεστικό μηχάνημα πλυσίματος αυτοκινήτων
  · εντομοκτόνα σπρέι , λακ , σωλήνες

  Ο όρος ωστική δύναμη είναι πολύ γενικός και καθιστά οτιδήποτε υπό πίεση εν δυνάμει όπλο.
  Ο σωστός ορισμός βρίσκεται στο κείμενο με το οποίο πρέπει να εναρμονιστούμε (οδηγία 2008/51ΕΕ) και έχει ως εξής : «πυροβόλο όπλο» νοείται οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.
  Παρ. 2β
  Εμπροσθογεμή όπλα. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα εμπροσθογεμή όπλα πωλούνται ελεύθερα χωρίς άδεια, ενώ σε ορισμένες από αυτές, το κυνήγι με τέτοια όπλα ξεκινά νωρίτερα. Πρόκειται για ιστορικά όπλα, που απευθύνονται στους λάτρεις των ωραίων πραγμάτων, καλλιεργούν μια εναλλακτική κουλτούρα γύρω από το όπλο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εκτός από το κυνήγι, και σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων της πατρίδας μας. Η θέση της ΠΕΒΕΚΕ είναι να συμπεριληφθούν στα κυνηγετικά όπλα με όλους φυσικά τους περιορισμούς που αφορούν τα κυνηγετικά όπλα. Επίσης να συμπεριληφθεί και η μαύρη πυρίτιδα προς εμπορία, φυσικά με όλους του σχετικούς περιορισμούς του Τμήματος Βιομηχανίας.
  Ραβδωτά
  Κατά την άποψη της ΠΕΒΕΚΕ το ραβδωτό όπλο πρέπει να επιτραπεί.
  Πρόκειται κατ’ αρχήν για εναρμονισμό με την κοινοτική οδηγία, την οποία έχουν υιοθετήσει όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες στις οποίες υπάρχει τριχωτό θήραμα. Το ραβδωτό όπλο συμβάλει στον περιορισμό του άσκοπου τραυματισμού θηραμάτων και στην πρόληψη κυνηγετικών ατυχημάτων.

  Παρ 2δ (αναφερόμαστε στον 2168/93).
  Να γίνει: Σπάθες, ξίφη, λόγχες, ξιφίδια, ξιφολόγχες εφόσον φέρουν κόψη, στιλέτα , βαλλίστρες , κυνηγετικά τόξα και αστυνομικές ράβδοι.

  Παρ. 3δ
  Βάσει οδηγίας της Ε.Ε 93/15, μόνο η πυρίτιδα υπόκειται σε έλεγχο διακίνησης. Τα υπόλοιπα αδρανή συστατικά (κάλυκες, βύσματα, χόνδροι, καψούλια) δεν αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία και ασφάλεια. Συνεπώς ο ορισμός των πυρομαχικών να αφορά μόνο το προϊόν στην τελική του μορφή. Τουλάχιστον αυτό να ισχύει για τα κυνηγετικά είδη.
  Παρ. 6ε
  Αντίγραφα (REPLICA) πυροβόλων όπλων (τα αντίγραφα (REPLICA) είναι αντίγραφα λειτουργούντα όπλα παλαιότερων όπλων που είχαν κατασκευαστεί πριν από το 1900*). Οι απομιμήσεις πυροβόλων όπλων δεν εμπίπτουν στο νόμο περί όπλων αφού είναι ομοιώματα πυροβόλων όπλων από ευτελέστερα υλικά. Οι απομιμήσεις δεν είναι λειτουργούντα όπλα και είναι αδύνατον να μετατραπούν σε λειτουργούντα όπλα.
  *Αυτή η χρονολογία ισχύει διεθνώς.
  Παρ. 8 Δεν αναφέρονται τα δίκαννα και τα τρίκαννα.
   
  Με εκτίμηση
  Το Δ.Σ

 •  

         ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr

   
   
   
   
   
                               ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   
   
   
   
   Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».

  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.

  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:

                1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.

  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας.Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.

              2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.

  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.

  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει
  ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.

  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών
  που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.

  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για
  λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας
  προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.

  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:

  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».

  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».

  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».

  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»

  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».

  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»

  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».

  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
  Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.
  Υ.Γ.: Ελπίζουμε έστω την τελευταία στιγμή να αναρτήσετε το σύνολο των προτάσεων μας σε όλα τα σχετικά άρθρα. Δεν κατανοούμε να κάνετε επιλεκτική παρουσίαση των δικών μας προτάσεων.
   
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
             ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                                   ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 • 11 Οκτωβρίου 2010, 04:41 | Παντελής Καλαποθάκης

  Από που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς.
  Καταρχήν η διαβούλευση αφορά τον εναρμονισμό με τις συγκεκριμένες οδηγίες της ΕΕ, για τις οποίες μάλλον ασκούνται πιέσεις σε υπηρεσιακό επίπεδο. Από το κείμενο δεν διαφαίνεται πρόθεση για ευρύτερη επανεξέταση των διατάξεων του ν. 2168.
  Γνωρίζω ότι στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες τροποποίησης του νόμου δεν είχαν αποτέλεσμα. Εκτιμώ ότι αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπήρχε πραγματική βούληση για κάτι τέτοιο από πλευράς ιθυνόντων.
  Είναι γνωστό στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ότι πολλές ιδιότυπες απαγορεύσεις και αυστηρές ρυθμίσεις της νομοθεσίας περί όπλων στην Ελλάδα, για τις οποίες υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες, δεν υποστηρίζονται από στατιστική ανάλυση των καταγεγραμμένων στοιχείων ή από σχετικές μελέτες που αφορούν την Ελλάδα ή έχουν προσαρμοσθεί κατάλληλα στα Ελληνικά δεδομένα, όπως είναι το σωστό, αλλά αποτελούν εν λευκώ και αβασάνιστη αποδοχή απόψεων συγκεκριμένων λόμπι και συντεχνιών που καλυπτόμενες πίσω από  φορείς με αντικειμενικά αποδεκτές προθέσεις (διευθυντήρια του ΟΗΕ, επιτροπές της ΕΕ, ανθρωπιστικές και οικολογικές οργανώσεις, εμπορικοί φορείς κλπ) ουσιαστικά προωθούν τα δικά τους συμφέροντα (πολιτικά, εμπορικά, συντεχνιακά) κατευθύνοντας ολόκληρες αγορές «κάτω από τη μύτη» των αρμοδίων.
  Όποιος αμφιβάλλει για αυτό ας ψάξει να βρει κάποια ομάδα εμπλεκομένων που να είναι ικανοποιημένη από τη νομοθεσία (εκτός ίσως από τους εισηγητές της).
  Οι δικαστικοί χρειάζονται μονίμως εμπειρογνώμονες για να διαπιστώσουν εάν κάποιο αντικείμενο που σχετίζεται με ποινικές παραβάσεις είναι πράγματι όπλο.
  Οι δικηγόροι πρέπει να εξαντλούν κάθε φορά τα αποθέματα φαντασίας τους για να υποστηρίξουν έναν ενάγοντα ή να υπερασπίσουν έναν κατηγορούμενο, σε υποθέσεις που αφορούν όπλα.
  Τα στελέχη των αστυνομικών αρχών στερούνται, σε σχέση με τον οπλισμό τους, δυνατοτήτων που θα τους έδιναν επιχειρησιακά πλεονεκτήματα και εξομοιώνονται νομικά με τους πολίτες που οπλοφορούν.
  Οι κυνηγοί και οι σκοπευτές ζηλεύουν τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους για τις παραδοσιακές δυνατότητές τους, τις οποίες οι ίδιοι στερούνται.
  Οι έμποροι υστερούν σε δυνατότητες πρωτοβουλιών και εμπορικών ελιγμών λόγω των απαγορεύσεων και της αναπόφευκτης γραφειοκρατίας, πράγμα που καθιστά τον κλάδο πρακτικά ανίκανο για κάθε μορφή ανάπτυξης.
  Οι συλλέκτες οφείλουν την ύπαρξή τους μάλλον στην οικονομική και κοινωνική τους επιφάνεια και στις διασυνδέσεις τους παρά στις δυνατότητες που τους προσφέρει η νομοθεσία.
  Εαν υπάρχει γνήσια διάθεση για διαβούλευση και επίλυση προβλημάτων τότε η διαδικασία θα πρέπει να αφορά την επανεξέταση της νομοθεσίας περί όπλων σε όλα τα επίπεδα. Από την ορθή επεξήγηση όρων και τεχνικών προσδιορισμών μέχρι τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καταγραφή και παρακολούθηση των όπλων και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Εάν το κάνουμε σωστά πραγματικά αξίζει τον όποιο κόπο και χρόνο.
  Ακόμα και το ιδιαίτερα αυξημένο στην Ελλάδα πρόβλημα της παράνομης διακίνησης, κατοχής και χρήσης είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που δεν ταλαιπωρούν τους νόμιμους κατόχους και διευκολύνουν τη μαζικότερη ροή και διασταύρωση στοιχείων (πχ η εισαγωγή/αγορά όπλων και πυρομαχικών και η ακριβής ταυτοποίηση – παρακολούθηση τους μπορεί κάλλιστα να γίνεται ή να διασταυρώνεται on line μέσω των εμπορικών διαδικασιών που παρακολουθεί το Υπουργείο Οικονομικών δηλ. τιμολόγια, ονομαστικές αποδείξεις, διασαφήσεις κλπ, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία – αγοραστή, πωλητή, ποσότητα, αρ. σειράς, αρ. ονομαστικού, τεχνικά πρότυπα κλπ – και οι οποίες είναι διεθνώς τυποποιημένες και απαραίτητες για κάθε νόμιμη διακίνηση). Με τη σωστή χρήση της τεχνολογίας θα μπορούσαμε να πρωτοπορήσουμε στον τομέα αυτό και να βάλουμε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους αντί να ψάχνουμε ποιόν θα αντιγράψουμε.
  Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι σε μία ευρεία διαβούλευση και όσον αφορά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο διαφωνίας, θα πρέπει να προκριθούν μόνο οι προτάσεις που υποστηρίζονται από στατιστικά στοιχεία ή μελέτες και όχι αυτές που απλά «ακούγονται λογικές».
  Πάρτε για παράδειγμα τα φυσίγγια με «διαστελλόμενα» βλήματα και σημειώστε ότι ο νόμος δεν περιλαμβάνει ακριβή τεχνική περιγραφή. Οι απόψεις  που ακολουθούν μοιάζουν όλες να έχουν ένα λογικό υπόβαθρο.
  Ένας σκοπευτής θα ήθελε να χρησιμοποιεί στο τουφέκι κεντρικής πυροδότησής του (για τα πιστόλια και τα όπλα περιφερειακής πυροδότησης δεν υπάρχει διαφορά)φυσίγγια με βλήματα κοίλης αιχμής, όχι λόγω διαστολής αλλά λόγω της καλύτερης αεροδυναμικής τους και συνεπώς της αυξημένης ακρίβειας στο στόχο. Άλλωστε αν προσδιορίσουμε ως διαστελλόμενα βλήματα αυτά που αυξάνουν το εμβαδόν διατομής τους όταν διέρχονται από υλικά με πυκνότητα παρεμφερή με τους μυϊκούς ιστούς, σε συνθήκες σκοπευτηρίου κανένα βλήμα δεν είναι διαστελλόμενο.
  Ένας κυνηγός θα ήθελε να χρησιμοποιεί διαστελλόμενα βλήματα στο κυνήγι τριχωτών ώστε μέσω της μεγαλύτερης καταστροφής ιστών να διασφαλίσει ότι δεν θα διαφύγει το θήραμα καταδικαζόμενο έτσι σε αργό θάνατο λόγω των τραυμάτων του.
  Ένα ευαισθητοποιημένο άτομο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί περιβάλλοντος θα καταδίκαζε ασυζητητί τη χρήση διαστελλόμενων βλημάτων για λόγους αύξησης του ποσοστού επιβίωσης τραυματιών.
  Ένας αστυνομικός, ο οποίος καλείται να εξαντλήσει κάθε εναλλακτική αντίδραση πριν καταφύγει στο όπλο του, γνωρίζει ότι όταν θα χρειασθεί να αμυνθεί πυροβολώντας θα έχει απειροελάχιστο πλέον χρόνο για να σταματήσει την επίθεση του αντιπάλου του και για το λόγο αυτό είναι υποχρεωμένος να μπορεί να προκαλέσει τη μεγαλύτερη δυνατή βλάβη στο μικρότερο δυνατό χρόνο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιζητά το θάνατο ή τον βασανισμό του. Για το λόγο αυτό  θα επεδίωκε τη χρήση διαστελλομένων βλημάτων.
  Ένας εισαγγελέας θα θεωρούσε την οπλοφορία με φυσίγγια διαστελλομένων βλημάτων ως ένδειξη ανθρωποκτόνου πρόθεσης.
  Ένας άλλος εισαγγελέας θα ασκούσε δίωξη σε αστυνομικούς που σχεδίασαν και εκτέλεσαν επιχείρηση σε κατοικημένη περιοχή χωρίς τη χρήση διαστελλομένων βλημάτων, επειδή εξέθεσαν τους πολίτες σε κίνδυνο από τυχόν εξοστρακισμό των κοινών βλημάτων ή υπερδιάτρηση των στόχων από αυτά.
  Κάθε μία από τις παραπάνω αιτιάσεις και πιθανόν και άλλες, δείχνουν λογικές και τεκμηριωμένες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά μόνο όσες υποστηρίζονται από μετρήσεις και μελέτες. Εάν και πάλι υπάρχουν θετικές και αρνητικές τεκμηριωμένες γνώμες είναι προφανές ότι απαιτείται μέση λύση.
  Αντίστοιχη προσέγγιση απαιτείται σε όλα τα θέματα που θίγονται από τα υποβληθέντα σχόλια (αναγόμωση, ραβδωτά κυνηγετικά, διόπτρες, κα) καθώς και σε άλλα που δεν θίγονται (ιδιωτική κατοχή από στελέχη ΣΑ, εμπροσθογεμή όπλα, αγχέμαχα όπλα κα).
  Ανεξάρτητα από την εναρμόνιση με τις οδηγίες της ΕΕ, που αποτέλεσαν την αφορμή αυτής της διαβούλευσης, νομίζω πως είναι καιρός να επανεξετασθεί σοβαρά το όλο θέμα. Θα γίνει κάποτε αναγκαστικά και πιθανόν υπό όχι ομαλές συνθήκες. Γιατί όχι τώρα;
   
   
   

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 17:11 | Επαμεινώνδας Παπαγιαννόπουλος

  Άρθρο 1, παρ.α!
  Θα ήταν φρόνιμο το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου να ασχοληθεί με τα πυροβόλα όπλα και τις εκρηκτικές συσκευές, όπως αναφέρουν όλες οι Ευρωπαϊκές οδηγίες, και όχι με εργαλεία, αντικείμενα γενικώς και κουταλοπείρουνα τα οποία θα χαρακτηριστούν ως όπλα όταν χρησιμοποιηθούν για έκνομες πράξεις από τον Ποινικό Κώδικα.
  Με αυτό το άρθρο κατασκευάζονται ένοχοι-παράνομοι σχεδόν όλοι οι πολίτες και ειδικότερα οι τεχνίτες, οι αγρότες, όσοι κατέχουν πυροσβεστήρες, καταδυτικές φιάλες, φιάλες οξυγόνου, ελατήρια κλπ.
  Σχετικά:
  α)ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2514 ΦΕΚ Α’140 27.6.1997
  Κεφάλαιο 7 άρθρο 78 παρ.1
  β) ΟΔΗΓΙΑ 2008/51/ΕΚ άρθρο 1 παρ.1
   
  Άρθρο 1, παρ.β!
  Σαφώς κυνηγετικά όπλα δεν είναι μόνο τα επωμιζόμενα λειόκανα.
  Κυνηγετικό χαρακτηρίζετε οποιοδήποτε όπλο επωμιζόμενο η χειρός, με ραβδωτή η λεία κάνη, με τη χρήση του για κυνήγι.
   
  Άρθρο 1, παρ.δ!
  Πυρομαχικά δεν μπορούν να ονομασθούν οι κάλυκες εάν δεν είναι γεμισμένοι, εξάλλου οι χρησιμοποιημένοι κάλυκες είναι περιουσία αγορασμένη από αυτόν που κατείχε το γεμάτο φυσίγγιο.
  Είναι αστείο να μπορώ να αγοράσω νόμιμα ένα μπουκάλι γάλα και αφού καταναλώσω το γάλα να μην μπορώ να κατέχω το μπουκάλι.
  Ειδικότερα για τους κυνηγούς θα έπρεπε να συλλέγουν τους άδειους κάλυκες και να μην μολύνουν το περιβάλλον.
  Ας μην ξεχνάμε:
  α)Σχετικά:ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2514 ΦΕΚ Α’140 27.6.1997
  Κεφάλαιο 7 άρθρο 88 παρ.1
   
  Όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εξαρτήματα και μέρη των όπλων που δεν είναι βασικά για ένα όπλο (όχι τα ουσιώδη) είναι άπειρα ανάλογα με τον κατασκευαστή και το όπλο. Σε αυτή την περίπτωση ο νέος νόμος κινδυνεύει να γίνει γραφικός. 
   
  Είναι προφανές ότι το σχέδιο νόμου που εμφανίζετε για διαβούλευση είναι προτάσεις συγκεκριμένης υπηρεσίας που πιστεύει ότι θα κάνει όσο γίνεται πιο εύκολη τη δουλειά της, χωρίς βάση νομικών γνώσεων αλλά και άγνοια (προφανώς εσκεμμένη) πολλών νόμων που είδη έχουν δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Χωρίς να είμαι νομικός γνωρίζω ότι ο προς αναθεώρηση νόμος περί όπλων (Ν.2168/93) διέπεται από άλλους δώδεκα (12) νόμους, εικοσιτέσσερις (24) Υπουργικές Αποφάσεις, ένα (1) Προεδρικό Διάταγμα, άπειρες Αστυνομικές διατάξεις καθώς και από αρκετές Αποφάσεις του Συμβούλιου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου.
   
  Γνώμη μου λοιπόν είναι να ζητηθούν προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς, να συγκεντρωθεί και μελετηθεί το σύνολο της νομοθεσίας της χώρας μας αλλά και των υπολοίπων κρατών της Ε.Ε., να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά κάθε άρθρου με λογικές διαστάσεις και όχι με ευφάνταστα σενάρια τρομολαγνίας και να κατατεθεί ένα απλό και ρεαλιστικό σχέδιο νόμου προσαρμοσμένο στις οδηγίες της Ε.Ε. αλλά και την Ελληνική πραγματικότητα από μία επιτροπή νομικών και πραγματογνωμόνων των φορέων.     
  Δεν είναι δυνατόν, εφόσον είμαστε και σκοπεύουμε να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κυκλοφορούν ελεύθερα προϊόντα σε όλες σχεδόν τις χώρες και εμείς να τα δαιμονοποιούμε και να προσπαθούμε με την νομοθεσία μας να κατασκευάζουμε ενόχους-παρανόμους για να δείχνουμε καλά στατιστικά στοιχεία.
  Ας καταλάβουν λοιπόν οι νομοθέτες ότι οι νόμοι είναι για να προφυλάσσουν τους νομοταγείς πολίτες, οι παράνομοι απλά δεν ενδιαφέρονται και δεν ασχολούνται με οποιοδήποτε νόμο.
   
  Εξάλλου δεν πρέπει το πρώτο νομοσχέδιο περί όπλων που θα κατατεθεί στη Βουλή από την Κυβερνούσα πολιτική παράταξη και το πρώτο που θα καταθέσει στη Βουλή ο νυν Υπουργός να μην είναι σαφές και ολοκληρωμένο που αντί  να διευκολύνει και απλοποιήσει το έργο της ΕΛ.ΑΣ. να παράγει γραφειοκρατία με ότι αυτό συνεπάγετε.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 10:09 | Παπαδάκης Κων/νος

  Με τον ορισμό αυτό,του όπλου, καθίστανται όπλα ακόμα και είδη που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως εντομοκτόνα, οξυγονοκολήσεις, μεταλλικοί σωλήνες ύδρευσης , βέργες σιδήρου κλπ.

  5. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
  «α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε όπλο».
  Θα πρέπει να εξαιρεθούν τα κυνηγετικά και τα αεροβόλα, ειδικά για το δεύτερο μέρος.


  8. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής :
  δ. Μονής ή διπλής  βολής με μια κάννη – θαλάμη ή δύο, το οποίο εκ κατασκευής δε φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, πριν από κάθε βολή απαιτεί κατάλληλη χειροκίνητη γέμιση και όπλισή του και δεν μπορεί να δεχθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο περισσότερα από δύο φυσίγγιο».
  Ετσι θα πρέπει να είναι η διατύπωση γιά να περιλαμβάνει και τα δίκαννα.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 01:08 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

  Εάν έχει γίνει αντιληπτό από τον νομοθέτη από τα μέχρι σήμερα σχόλια, με τα οποία συμφωνώ, ο νόμος αυτός μόνο «εναρμόνιση» δεν φέρνει, παρά είναι ένα αναμάσημα του παλιότερου νόμου περί όπλων, του οποίου τις αμαρτίες, αστοχίες και στρεβλώσεις επαναλαμβάνει και διαιωνίζει. Επομένως, είναι τόσες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις, που στην ουσία θέλει πλήρη αναμόρφωση και μια άλλη «φιλοσοφία».
  Πάρτε έναν ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ νόμο περί όπλων, τον Ιταλικό, τον Γερμανικό και κάντε έναν σύγχρονο και ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Νόμο, που να αναγνωρίζει και στο πρόσωπο των Ελλήνων κυνηγών, σκοπευτών, συλλεκτών, τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι συμπολίτες μας.
  Και, επιτέλους, κ. Υπουργέ, χρησιμοποιείστε πραγματικά ειδικούς στα όπλα ΠΟΛΙΤΕΣ τεχνοκράτες και νομικούς που θα σέβονται τον πολίτη και τα δικαιώματά του στα πλαίσια της Ε.Ε., κατά την σύνταξη του νόμου. Έτσι, θα αποφευχθούν αστοχίες του τύπου «απαγορεύονται οι προσομοιωτές σκοποβολής» που προέρχονται από τα φοβικά σύνδρομα που διακατέχουν την εκτελεστική εξουσία που θα κληθεί να εφαρμόσει τον νόμο και στην παρούσα φάση προτείνει τις ρυθμίσεις σε τέτοια μορφή ώστε να την «βολεύουν». Δηλαδή, πόσος κίνδυνος μπορεί να υπάρχει από ένα ηλεκτρονικό στην ουσία παιχνίδι; Κατ’ αυτή την έννοια, ακόμη και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μάχης-σκοποβολής που κάθε παιδάκι παίζει στο Computer του, μπορούν να θεωρηθούν ότι υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού.
  Όσο για τον χαρακτηρισμό των τσεκουριών και άλλων συναφών οικιακών εργαλείων ως όπλων, είναι αστείο να χαρακτηρίζονται όπλα στην έννοια του νόμου αυτού. Βεβαίως, κάθε αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο, αλλά είναι συνήθειες μιας άλλης εποχής και μακράν της σύγχρονης Ευρωπαϊκής πραγματικότητας να τίθενται τέτοιοι χαρακτηρισμοί για αντικείμενα οικιακής χρήσης, με αποτέλεσμα να είναι ο κάθε πολίτης έρμαιο της ερμηνευτικής διάθεσης του οργάνου που θα τον ελέγξει. Τί θα συμβεί, άραγε, εάν θα τύχει να έχει στο αυτοκίνητό του ένα τσεκούρι που το χρησιμοποιεί για να σχίζει τα κούτσουρα για το τζάκι και το πηγαίνει από το εξοχικό του στην πόλη για να το δώσει στο τροχείο για τρόχισμα; Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, θα πρέπει να έχει άδεια κατοχής και άδεια μεταφοράς του.
  Ο περιορισμός των 3 φυσιγγίων στα λειόκανα όπλα καθιστά αυτόματα παράνομο κάθε σκοπευτή που έχει το λειόκανο (και όχι κυνηγητικό) όπλο του για σκοποβολή και όχι για κυνήγι, αφού στους κανονισμούς της σκοποβολής με λειόκανα επιτρέπονται και 8 ακόμη φυσίγγια. Ο περιορισμός των 3 φυσιγγίων είναι καθαρά και μόνο για τους σκοπούς του κυνηγίου και δεν πρέπει να υπάρχει σε έναν γενικό νόμο που καλύπτει και τα σκοπευτικά όπλα, εκτός εάν αναμορφωθεί. Θα πρέπει να γίνει ρητή μνεία ότι για τα σκοπευτικά όπλα δεν ισχύουν οι περιορισμοί του παρόντος νόμου και είναι επιτρεπτή η κατοχή κάθε όπλου που είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που ορίζονται στον κανονισμό του κάθε αγωνίσματος της σκοποβολής  για το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί.

 • 10 Οκτωβρίου 2010, 00:31 | Φουκαράκης Δημήτρης

  Θα πρότεινα το άρθρο 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

  1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:

  α. Όπλο είναι κάθε μηχάνημα, το οποίο, εκ κατασκευής, μετατροπής ή τροποποίησης, με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες ή αέρια. Στην έννοια του όπλου περιλαμβάνεται οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο καθώς και όπλα κρότου, αερίων τα οποία διαθέτουν κάνη, όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς, χειροβομβίδες και νάρκες κάθε τύπου. Τα πυροβόλα όπλα διακρίνονται σε ραβδωτά, λειόκανα και αεροβόλα

  β. Λειόκανα όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα ή δίκαννα, επαναληπτικά ή ημιαυτόματα όπλα και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και όχι ραβδωτό,  λειτουργούν με δύναμη που παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό, την απομάκρυνση και τον έλεγχο των πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια και δεν δύναται να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια, εκτός κι αν χρησιμοποιούνται εντός σκοπευτηρίων.
  Ειδικώς για κυνηγετική χρήση, τα λειόκανα θα πρέπει να έχουν μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι.

  γ. Αεροβόλα είναι τα όπλα που λειτουργούν με συμπιεζόμενο αέρα ή με χρήση διοξειδίου του άνθρακα και εκτοξεύουν σφαιρίδιο από μεταλλική, πλαστική ή άλλη ύλη.

  δ. Πυρομαχικά είναι τα πάσης φύσεως εφόδια βολής, ανεξαρτήτως εάν φέρουν βολίδα ή όχι και ιδίως τα φυσίγγια πυροβόλων όπλων, τα βλήματα βαρέων όπλων και πυροβολικού, καθώς και τα συστήματα που αποτελούνται από εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς ή συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι ή να βληθούν με όπλα ευθυτενούς ή καμπύλης τροχιάς. Στην έννοια των πυρομαχικών περιλαμβάνονται και τα αβολίδωτα φυσίγγια κρότου – αερίων, καθώς και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής όπλων οιουδήποτε τύπου, περιέχοντα βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες,.

  ε. Εκρηκτικές ύλες είναι τα στερεά ή υγρά σώματα, τα οποία από οποιαδήποτε αιτία υφίστανται χημική μεταβολή και μετατρέπονται σε αέριες μάζες με συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων, με αποτελέσματα βλητικά ή ρηκτικά.

  στ. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι κάθε συσκευή, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη οποιαδήποτε εκρηκτικής ύλης.

  ζ. Φυσίγγια λειοκάνων όπλων, είναι αυτά τα οποία πέραν των απαραίτητων προωθητικών υλικών, περιέχουν βύσμα και χόνδρους (σκάγια) ή ψήφους (σφαιρίδια) ή ένα (1) μόνο βλήμα (μονόβολο).

  η. Μέρος όπλου, είναι κάθε τμήμα ή τεμάχιο ειδικά σχεδιασμένο και απαραίτητο για τη λειτουργία του και αποτελείται από τον κορμό – βάσης, την κάννη, το κλείστρο ή κινητό ουραίο.

  θ. Ουσιώδη συστατικά μέρη όπλου, είναι ο μηχανισμός του κλείστρου ή κινητού ουραίου, η κάννη και το βυκίο του.

  ι. Ανταλλακτικά όπλου, είναι μεμονωμένα μέρη, τμήματα ή τεμάχια, προοριζόμενα να χρησιμεύσουν σ’ αυτό για την αντικατάσταση αντίστοιχων ομοίων, λόγω διαφόρων αιτιών, των ουσιωδών συστατικών μερών των όπλων όπως αναλύονται στο εδάφιο θ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος.

  ια. Εξαρτήματα όπλου, είναι κάθε ένα από τα συμπληρωματικά αυτοτελή όργανα τα οποία είναι τοποθετημένα ή προσαρμόζονται σ’ αυτό και δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του (γεμιστήρες, ελατήρα, σκοπευτικά, εξολκείς, κλπ)

  2. ‘Οπλα θεωρούνται επίσης τα αντικείμενα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυνα και ιδιαίτερα:
  α. Μηχανισμοί και κάθε μέσο εκτόξευσης  επικίνδυνων χημικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  β. Μαχαίρια κάθε είδους, εκτός εκείνων που η κατοχή τους δικαιολογείται για οικιακή ή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη, θήρα, αλιεία ή άλλη συναφή χρήση.
  γ. Μεταλλικές γροθιές, ρόπαλα μεταλλικά ή μη, και ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα ή σχοινί (νουτσάκο).
  δ. Σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα, βαλλιστρίδες (ARBALETE).
  ε. Αντικείμενα ή μέσα που χρησιμοποιούνται για εκτόξευση ουσιών που αναφλέγονται αυτόματα ή περιέχουν αναισθησιογόνες ή ερεθιστικές χημικές ουσίες και προορίζονται για επίθεση και άμυνα.
  στ. Τυφέκια αλιείας (ψαροντούφεκα), που εκτοξεύουν αιχμηρό μεταλλικό αντικείμενο (καμάκι) εκτός κι αν η κατοχή τους δικαιολογείται.

  3. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται επίσης:
  α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο.

  β. Ανταλλακτικά, ουσιώδη μέρη όπλων, μέρη εκρηκτικών μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών.
  γ. Απομιμήσεις (REPLICA) πυροβόλων όπλων, εφόσον αυτές είναι δυνατόν να μετατραπούν σε πραγματικά όπλα, ως και μη λειτουργούντα, λόγω ουσιώδους βλάβης ή έλλειψης, πυροβόλα όπλα. Η απλή αφαίρεση μερών ή εξαρτημάτων όπλων, δεν αποτελεί ουσιώδη έλλειψη και αυτά θεωρούνται λειτουργούντα
  δ. Ειδικά όπλα ή συσκευές εκτόξευσης ειδικού τύπου κροτίδων ή βολίδων κρότου – θορύβου, λάμψης ή συριγμού και τα πάσης φύσεως εφόδια βολής αυτών που χρησιμοποιούνται από φορείς διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων για τον εκφοβισμό και την απομάκρυνση πτηνών από χώρους αεροδρομίων.
  ε. Περίστροφα και πιστόλια αφέσεως αγώνων, που λειτουργούν με αβολίδωτα φυσίγγια κρότου και εκ κατασκευής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
  4. Το πυροβόλο όπλο μπορεί να είναι :
  α. Αυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του και μπορεί να βάλλει με ριπές κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του.
  β. Ημιαυτόματο, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται μόνο του αλλά, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη του, εκτοξεύει ένα μόνο βλήμα.
  γ. Επαναληπτικό, το οποίο μετά από κάθε βολή οπλίζεται με τη βοήθεια χειροκίνητου μηχανισμού.

  5. Ως όπλα σκοποβολής θεωρούνται τα όπλα που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Προστασίας του Πολίτη.

  6. Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου:
  α. Πυροβόλα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1870 υπό τον όρο ότι δεν μπορούν να δεχθούν πυρομαχικά προοριζόμενα για όπλα, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια.
  β. Αγχέμαχα όπλα, που κατασκευάστηκαν πριν από την 1.1.1922, εφόσον φυλάσσονται σε ειδικά καταστήματα εμπορίας ή σε συλλογές φυσικών ή νομικών προσώπων.
  γ. Συσκευές ειδικού τύπου και τα ειδικά αβολίδωτα φυσίγγια ενεργοποίησης αυτών, που χρησιμοποιούνται στα σφαγεία για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς ή σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα και εκ κατασκευής προορίζονται για τους σκοπούς αυτούς. Για τα ανωτέρω φυσίγγια εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν την ασφαλή διακίνηση και αποθήκευση αντικειμένων με εκρηκτική ύλη.
  δ. Τα εξαρτήματα όπλου
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 19:32 | Σπυροπουλος Δημήτρης

  Κύριε υπουργέ,
  διαβάζω,οτι θεωρείτε κυνηγετικά,μόνο τα λειόκανα,στερωντας απο τους Έλληνες κυνηγούς,τη δυνατότητα να κυνηγούν με ραβδωτά κινητού ουραίου και διοπτρα, με ασφάλεια μεγαλύτερη τον αγριοχοιρο,όπως επιτρέπεται και κανουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι κυνηγοί.
  Κι εξηγούμαι.Ελπίζω βέβαια οτι για την απαγορευση χρήσης ραβδωτών κινητού ουραίου,δεν επηρεάζεστε απο ανασφάλειες εμφυλιοπολεμικές(περί επαναστάσεων κ.λ.π),γιατι η σύγχρονη τεχνολογία των λειοκάνων,ξεπερνά τα ραβδωτά σε αυτες τις περιπτώσεις.Όπως μπορούν να σας πληροφορήσουν έμπειροι οπλουργοί,πουλιούνται νόμιμα,λειόκανα ημιαυτόματα(καραμπίνες) super magnum(θαλάμη 89 χιλ.).Αυτά τα όπλα εύκολα μετατρεπονται με μια κινηση,σε πενταβολα,ή και παραπάνω(απο νομιμως 3 σε 5,ή και 8).Έχετε δει ποτε τα 18βολα super magnum φυσιγγια που νομίμως πουλουνται,τι ζημιά κανουν;Γνωρίζετε οτι καθε σφαιριδιο που εμπαιριεχεται σε ενα 18βολο super magnum,εχει περιπου το μεγεθος βολίδας 9χιλ.(οπως το βλημα πιστολιού);
  Μπορειτε να φανταστειτε το ενδεχόμενο ενος τρελλου,ενός τρομοκράτη οπλισμένου με ενα τέτοιο οπλο και αντιστοιχα φυσιγγια να πυροβολεί ανεξέλεγτα,διασπειροντας μεσα σε 5 δευτερολεπτα το πολυ,90 βληματα(5 χ 18).;Το γνωστο Καλασνικωφ των τρομοκρατων,απλως ωχρια μπροστα του,και ως προς την ταχυβολία και ως προς τη δύναμη πυρός.Ζητήστε να σας κάνουν επίδειξη.
  Γιατι λοιπον να μην επιτρεπεται η χρηση,τρισφαιρου ραβδωτου με κινητο ουραιο με
  διοπτρα,για το κυνηγι αγριοχοιρου,ύστερα απο πιο αυστηρές εξετασεις,οπως ήδη γίνεται σε όλη την Ευρώπη.Εκτος αυτου,με τον συνδυασμό διοπτρας,θα αποφύγουμαι ενα σωρο θανατηφόρα ατυχήματα,που γινονται καθε χρόνο,στο κυνηγι του αγριόχοιρου.Διοτι με τη διοπτρα,θα ελεγχει ο κυνηγός την περιοχή του(καρτέρι),καλύτερα.Άρα με μεγαλύτερη ασφάλεια για τον ίδιο και τους άλλους.
  Ελπίζω με την παρέμβασή μου αυτή,να μη σας οδηγήσω σε <<εύκολες>>απαγορεύσεις,οπλων και φυσιγγίων,αλλα σε δημιουργικό προβληματισμό,αφου ενημερωθειτε και σας γινει επίδειξη,τι μπορει να κανει μια super magnum καραμπινα με 18βολα supermagnum.
  Επίσης μια παράκληση,που αφορα εμάς που νομίμως θέλουμε να κατέχουμε κυνηγετικά οπλα.Όπως και στο παρελθον εχει γινει περιοδικα,επιτρεψτε μας την διαρκη ελευθερη δήλωση,κυνηγετικων όπλων που βρισκονται,χωρις χαρτιά.
  Κι εξηγώ με παραδειγμα,που συμβαίνει τακτικά συνηθως,στην επαρχία.Πεθαίνει,ο x συγγενης,ο οποιος ειχε στην κατοχή του ενα κυνηγετικο,λειτουργικό.Το οποιο ειτε δεν ειχε χαρτια,ειτε ειχε δελτιο δασαρχειου,ειτε το οπλο ανακαλυφθηκε απο τον κληρονομο ενω ειχε ληξει το δελτιο.Γιατι να μην μπορει να δηλωθει νομιμα;
  Ξερω οτι στο παρελθον ειχε δωθει τετοια δυνατοτητα,αλλα χρονικα έληξε.
  Ξερετε ποσες χιλιαδες περιπτωσεις τετοιων αδήλωτων υπαρχουν ακομη,ή ανακαλυπτονται καθημερινα σε παταρια,στεγες,αποθηκες;Δωστε μας τη δυνατοτητα,τουλαχιστο σε εμας που θελουμε να ειμαστε νομιμοι.
  Ελπιζω να σας προβληματισα θετικά.
   
  Με τιμή
  Δ.Σπυρόπουλος
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 17:01 | Κωνσταντίνος Λυμπίκης

  Στα (κακώς) αναφερόμενα ως κυνηγετικά όπλα, η σωστή ονομασία είναι λειόκαννα, να τοποθετηθεί ξεχωριστή παράγραφος που να διαχωρίζει την χρήση του όπλου. Σωστά για το κυνήγι να μην επιτρέπονται πάνω απο 2 η 3 φυσσίγγια, αλλά για την σκοποβολή, ειδικά για την σκοποβολή IPSC  απαιτείται μεγαλύτερης χωρητικότητας αποθήκη.
  Λειόκαννα όπλα για τον κυνηγό και λειόκαννα για τον σκοπευτή ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ.
  Για τα ραβδωτά όπλα προτείνω να επιτραπούν για  κυνήγι μόνο (τι άλλο;) τριχωτών θηραμάτων σε περιορισμένη εποχή και θηράματα,  με την συμφωνη γνώμη των κυνηγετικών τοπικών συλλόγων, με  αποκλειστικά, μη στρατιωτικά (οποιουδήποτε κράτους)  διαμετρήματα.
   

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 12:00 | Παπανικολάου Γεώργιος

  Το άθλημα της πρακτικής σκοποβολής που διεξάγεται νόμιμα στην Ελλάδα προυποθέτει τη χρήση λειόκανων όπλων ( άκρως εσφαλμένος ο ορισμός τους ω «κυνηγετικών» απο το νομοθέτη και πρέπει να αλλάξει) με μεγαλύτερη περιεκτικότητα αποθήκης ή γεμιστήρας απο 3 φυσίγγια.

  Θα πρέπει να καταστεί σαφές απο το νομοθέτη οτι ο περιορισμός των 3 φυσιγγίων ισχύει για την προστασια της πανίδας κατα το κυνήγι και όχι για την χρήση σε σκοπευτήρια και σε αγωνίσματα πρακτικής σκοποβολής που προαπαιτούν τη  χρηση μεγαλυτέρων αποθηκών. Δεν έχει κανένα νόημα να υποχρεώνετε τους αθλητές σε ένα καθεστώς ημιπαρανομίας χωρίς λόγο.

 • 9 Οκτωβρίου 2010, 11:40 | Δημητρης Τσουκλειδης

  Αξιοτιμε Κε Υπουργε και  κυριοι νομοθετες, εαν διαβασετε τα σχολια που εχουν γινει εδω παρακαλω λαβετε υποψιν σας 1 βασικο στοιχειο.
  Οι νομοι ενος κρατους γινονται για να προστατευουν τους πολιτες και το σωστα νοουμενο «ευνομουμενο» κρατος.
  Σε αυτη τη χωρα αρκετοι νομοι και ειδικα οσοι αναφερονται σε οπλα και συναφη ειδη οπως ο προς διαβουλευση, αντι να διαχωριζουν και να προστατευουν το νομιμο απο το παρανομο απλως λογω διαφορων αγκυλωσεων στη νοοτροπια μας το μονο που καταφερνουν ειναι να δημιουργουν «παρανομους» απο τους νομιμους.
  Ο παρανομος δεν θα ασχοληθει σχεδον ποτε του με κανενος ειδους νομο, απλα θα προμηθευτει ενα παρανομο οπλο, οπως γινεται κατα κορον, και χωρις καμμια γραφειοκρατια.
  Κλεινοντας θα ηθελα να παρακαλεσω οπως μας προστατεψετε ολους τους νομιμους πολιτες αυτης της χωρας οπως αλλωστε ειναι και η υποχρεωση σας.
   

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 21:29 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ

  1 α]O ανθρώπινος νους γέννησε την ιδέα και υλοποίησε την μορφή που σήμερα ξέρουμε σαν όπλο ,ένα κατασκεύασμα μηχανουργικής φύσεως προορισμένο να πλήξει κάποιαν στόχο. η γενίκευση και η αοριστολογία του περί τίνος χαρακτηρίζετε όλπο μόνο προβλήματα προσθέτει .το εκ μετατροπής ,δηλαδή δύναται να ,είναι τουλάχιστον αστυνόμευση της ελεύθερης σκέψεως και εκ προοιμίου θεωρούμε κάθε τι ένοχο διότι όλα δύνανται να μετατραπούν και να χρησιμοποιηθούν σαν όπλα.
  β}κυνηγετικά όπλα παγκοσμίως θεωρούνται τα όπλα για κυνήγι ,λειόκανα και ραβδωτά και μάλιστα στις προηγμένες οικολογικά χώρες απαγορεύεται το κυνήγι τριχωτών θηραμάτων χωρίς ραβδωτό όπλο που να φέρει υποχρεωτικά και σκοπευτικό βοήθημα. Αυτό θα μείωνε δραματικά τα κυνηγετικά ατυχήματα και θα μας εξισώσανε σαν ευρωπαίους πολίτες και όχι φτωχούς ουραγούς.
  Δ] καψύλλια και καψυλλιομένοι κάλυκες , άραγε τι εννοείτε με την έννοια κάλυκες ? λειόκανου η’ ραβδωτού και αόριστος αν είναι ενεργά η όχι καψύλλια .Ετσι στερείτε το δικαίωμα κάθε κυνηγού και κάθε σκοπευτή να αναγομώνει ,όπως όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες τα φυσίγγια του προς προσωπική χρήση.
  2 ε και ζ . Κανείς σοβαρός και σκεπτόμενος νους δεν θα μετέτρεπε ενα κακέκτυπο ομοίωμα σε ενεργό όπλο για τον απλούστατο λόγω ότι δεν θα είναι ποτέ ασφαλή και λειτουργικό. Σωστά όμως να τιμωρείτε οποίος το τολμήσει.

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 19:14 | Κακαβούλας Ιωάννης

  Αυτά που εσείς ονομάζεται(κακώς)κυνηγετικά όπλα (κατ εμέ λειόκανα) δεν χρησιμοποιούνται μόνο για κυνήγι αλλά και για τη σκοποβολή.
  θα πρότεινα λοιπόν εκτός απο το ΑΚΚΟ να γράφονται και στο δελτίο κατοχής σκοπευτικών όπλων για όσους σκοπευτές το επιθυμούν και δεν το έχουν μόνο για κυνήγι,χωρίς τον περιορισμό των τριών(3)φυσιγγίων και έτσι να μπορεί ο κατοχός τους να τα μεταφέρει και εκτός περιόδου κυνηγίου για συμμετοχή σε αγώνες κάτι που τώρα είναι στη τύχη.επίσης τα  3 φυσίγγια που έχετε σαν όριο στα λειόκανα ο μοναδικός σκοπός  είναι για την προστασία της πανίδας και δεν πρέπει να επιβάλετε όταν ο κάτοχος το χρησιμοποιεί στη σκοποβολή.

 • ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΜΕΛΟΣ: F.A.C.E.& C.I.C.
   
  ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ
   
  ΑΘΗΝΑ-Τ.Κ. 105 63
   
  Τηλ.: 210-32.31.271 – Fax.: 210-32.22.755
   
  http://www.ksellas.gr, email: info@ksellas.gr
    
   
  ΑΘΗΝΑ     8-10-2010
   
   Θέμα: «Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση διατάξεων  του ν.2168/1993 για τα όπλα και εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ.».
    

  Ενόψει της τροποποίησης του ισχύοντος νόμου για τα όπλα θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε ιδιαίτερα, ότι ο νέος νόμος πρέπει να ρυθμίζει θέματα τα οποία κατά το παρελθόν δημιούργησαν σχετικά προβλήματα και τα οποία έχουν σχέση, με την κατοχή και τη χρήση κυνηγετικών όπλων.
   
  Α. Παρουσιάζοντας τις συγκεκριμένες μας προτάσεις του κεφαλαίου Β του παρόντος σας γνωρίζουμε τους λόγους που μας οδηγούν στις προτάσεις αυτές:
   
  1)   Για την αγορά κυνηγετικού όπλου αλλά και την έκδοση και ανανέωση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει Κυνηγετική άδεια εν ισχύ ή να έχει λήξει όχι περισσότερο από τρία χρόνια από την ημερομηνία
  υποβολής αίτησης για την χορήγηση ΑΚΚΟ ή την αγορά του.
  Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι προφανής. Το κυνηγετικό όπλο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για κυνήγι και όχι για λόγους προσωπικής ασφάλειας. Επομένως, όποιος δεν επιθυμεί άδεια θήρας (που έχει θέση οπλοφορίας και οπλοχρησίας) τότε να ζητά ειδική άδεια οπλοφορίας.
   
  2)  Η χορήγηση της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου να ακολουθεί την ίδια διαδικασία και να απαιτεί τα ίδια δικαιολογητικά όπως και για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου και η διάρκεια ισχύος της και οι προϋποθέσεις ανανέωσης να ακολουθούν αυτές ακριβώς της ΑΚΚΟ.
   
   
  3)   Η άδεια θήρας να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό και προϋπόθεση για την απόκτηση   κυνηγετικού   όπλου   επειδή   επέχει   θέση   άδειας   οπλοφορίας   και οπλοχρησίας πρέπει να χορηγείται στον  αιτούντα προσωπικά ή  μέσω τρίτου εφοδιασμένου με ειδικό ατομικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής μόνο οι αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικοί Σύλλογοι οι οποίοι λόγω του αυξημένου ελέγχου που ασκεί σε αυτούς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  μπορούν να καταθέτουν αίτηση έκδοσης άδειας θήρας για λογαριασμό των μελών τους.
   
  4)   Για την άδεια θήρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης ΑΚΚΟ ή χορήγησης της βεβαίωσης ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει ιατρική βεβαίωση από ψυχίατρο ή ειδικό παθολόγο οπότε στην περίπτωση αυτή χρειάζεται η προσκόμιση στον παθολόγο του βιβλιαρίου υγείας για την διαπίστωση τυχόν ψυχικής νόσου ή χρήσης ψυχοτρόπων φαρμάκων.
   
  5)   Σε περίπτωση λήξης της ΑΚΚΟ ο ενδιαφερόμενος μπορεί, πέραν ποινών που προβλέπονται στο παρόντα νόμο, να ζητήσει έκδοση άδειας κατοχής του όπλου
  εφόσον καταβάλει πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 200 €.
   
  6)   Η χρήση ραβδωτού όπλου για το κυνήγι είναι αναγκαίο να επιτραπεί για λόγους διαχείρισης των οπληφόρων θηραμάτων αλλά και λόγω προσαρμογής μας προς τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ειδικές βέβαια προϋποθέσεις που
  έχουμε ήδη περιγράψει στο παραπάνω έγγραφο μας.
   
  Β. Ειδικότερα προτείνουμε τα εξής:
   
  7)   Και στις δύο περιπτώσεις α – β της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2168/1993 να προστεθεί η φράση «εφ’ όσον είναι κάτοχοι άδειας θήρας ως κατωτέρω ορίζεται τόσο για τα  λειόκαννα όσο και για τα ραβδωτά».
   
  8)   Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν.2168/1993 προστίθεται η φράση «… .και είναι κάτοχοι κυνηγετικής αδείας».
   
  9)   Στην περίπτωση δ’ του ιδίου άρθρου 6 του ν.2168/1993 αντί του διαζευκτικού (ή) προστίθεται ο συμπλεκτικός σύνδεσμος «και».
   
  10)Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  «Τα κυνηγετικά όπλα κατέχονται και χρησιμοποιούνται μόνο από κατόχους άδειας θήρας».Εάν από κληρονομικό δικαίωμα ή από δωρεά έγινε τρίτος κύριος του κυνηγετικού όπλου, οφείλει εντός οκταμήνου να εφοδιαστεί με άδεια θήρας. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει ή δεν μπορεί να εφοδιαστεί με άδειας θήρας και εν συνεχεία με δελτίο κατοχής, οφείλει είτε να μεταβιβάσει το όπλο σε τρίτο κάτοχο άδειας ή να εκδοθεί άδεια κατοχής όπλου που αποτελεί συλλεκτικό ή οικογενειακό κειμήλιο, απαγορευμένης της χρήσης του για οποιοδήποτε αιτία. Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου στην ύπαιθρο μετά την λήξη της κυνηγετικής περιόδου απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα…»
   
  11) Η παράγραφος 10 άρθρου 10 του ν.2168/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
   
  α)«Η άδεια θήρας εκδίδεται από τις δασικές αρχές και αποτελεί προϋπόθεση έκδοσης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την χορήγηση άδειας κατοχής ραβδωτού κυνηγετικού όπλου ή συνδυασμού ραβδωτού και λειόκαννου, απαιτείται, πέραν των άλλων δικαιολογητικών, ο αιτών να έχει εφοδιαστεί κατά τα προηγούμενα της αίτησης πέντε (5) συνεχή έτη, με νόμιμη άδεια θήρας. Ανακληθείσα, για οποιοδήποτε λόγο, άδειας θήρας, δε συνυπολογίζεται.
   
  β) Η άδεια θήρας για λόγους ασφαλείας χορηγείται στον αιτούντα προσωπικά ή σε τρίτον εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Το ίδιο ισχύει και για την κατάθεση της αίτησης. Των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής εξαιρούνται τα μέλη των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κυνηγετικών Συλλόγων, λόγω του αυξημένου ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επί των συνεργαζόμενων Κυνηγετικών Συλλόγων.
   
  γ)Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές κατά την διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά και εντός θήκης».
   
  12)Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2168/1993 τροποποιείται ως ακολούθως: «Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά και ημιαυτόματα που έχουν το εσωτερικό της κάννης λείο ή ραβδωτό ή συνδυασμός αυτών, μήκος κάννης….»
   
  13)Στο τέλος της ανωτέρω περίπτωσης β’ προστίθεται το κατωτέρω εδάφιο:
   
  «Τα ραβδωτά κυνηγετικά όπλα μπορούν να έχουν διαμέτρημα από 5 έως 11 χιλιοστά. Εξαιρούνται τα όπλα που μπορούν να δεχθούν φυσίγγια των τύπων 7,62 Χ 51 και 5,6 Χ 45.«Τα φυσίγγια των κυνηγετικών όπλων πρέπει να είναι κεντροφλεγή».
   
  14)Στο εδάφιο α της παρ 1 του άρθρου 2. στο εδάφιο ε’ της παρ.2 του άρθρου 2, στο εδάφιο 10Α  της παρ.5 του άρθρου 2, στο εδάφιο 3Α της παρ.1 του άρθρου 4, στα εδάφια α,β και δ της παρ. 1 του άρθρου 5, στα εδάφιο α και β της παρ. 3 του άρθρου 5, στα εδάφια β, ε, στ, και ζ της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται η λέξη «μερών» με τη  φράση «ουσιωδών συστατικών μερών».
   
   Σημειώνουμε ότι τις προτάσεις αυτές τις έχουμε  εξηγήσει στους αρμόδιους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έχουμε αποκομίσει την αίσθηση ευνοϊκής αποδοχής από μέρους των.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    
  ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
   
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
     
  ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
   

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 12:23 | Δημητρης Τσουκλειδης

  Δεν μπορω να καταλαβω γιατι ενω συζηταμε για εναρμονιση της νομοθεσιας μας με την κοινοτικη, οριζονται σαν κυνηγετικα ΜΟΝΟ τα λειοκανα οπλα και απαγορευονται τα ραβδωτα κυνηγετικα σε αντιθεση με ολες ανεξαιρετως τις λοιπες Ευρωπαϊκες χωρες.
  Μια απλη αναγνωση της ισχυουσας νομοθεσιας μιας οιασδηποτε Ευρωπαϊκης χωρας θα ηταν χρησιμη.
  Και αναφερομαι μονο στα επαναληπτικα οπλα οπως ακριβως ισχυει στη λοιπη Ευρωπαϊκη Ενωση.
  Ισως ειναι καιρος να δουμε καποια πραγματα οπως ακριβως εχουν, και οχι να κρυβομαστε πισω απο ανοητες και αναχρονηστικες δικαιολογιες.

 • Ο όρος «κυνηγετικά όπλα» όπως χρησιμοποιείται στον ν.2168/1993 είναι λανθασμένος και πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «λειόκαννα όπλα», σε όσα σημεία του νόμου 2168 υπάρχει σχετική αναφορά.

  Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με τον όρο «κυνηγετικά όπλα» χαρακτηρίζονται, εκτός από τα λειόκαννα, και τα  ραβδωτά (ημιαυτόματα, επαναληπτικά, μονόκαννα, δίκαννα, τρίκαννα) συγκεκριμένων προδιαγραφών και διαμετρημάτων.

  Επιπλέον, είναι προφανές ότι τα λειόκαννα όπλα, εκτός από το κυνήγι χρησιμοποιούνται και για σκοποβολή σε πήλινους δίσκους στα ολυμπιακά αθλήματα του trap και του skeet, στο sporting και στην πρακτική σκοποβολή.

  Τέτοιες αναφορές υπάρχουν στα παρακάτω άρθρα του αρχικού νόμου 2168/1993 και πρέπει να απαληφθούν:
  Αρθρο 1, παράγραφος 1, περιπτώσεις α και ζ
  Αρθρο 2, παράγραφος 2, περιπτώσεις α και ιε
  Αρθρο 2, παράγραφος 8, περίπτωση δ

  Στην παράγραφο α του άρθρου 1 πρέπει να προστεθεί διευκρίνηση για τα εναλασσόμενα εσωτερικά ή εξωτερικά τσοκάκια των λειόκαννων όπλων, τα οποία μπορεί να είναι και ραβδωτά για μεγαλύτερη διασπορά των σκαγίων. Κάτι τέτοιο π.χ:

  Επιτρέπεται τα λειόκανα όπλα να φέρουν προσθαφαιρούμενο βιδωτό τμήμα κάννης (τσοκάκι), μήκους όχι μεγαλύτερο των 20 εκατοστών, το οποίο μπορεί να φέρει και ραβδώσεις στο εσωτερικό του, το οποίο δεν συνυπολογίζεται στο μήκος της κάννης και το οποίο μπορεί να βιδώνεται εσωτερικά στο στόμιο της κάννης ή εξωτερικά ως επέκταση αυτής. Τα τσοκάκια δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν χρειάζονται άδεια για την εισαγωγή, αγορά, κατοχή και χρήση τους.

  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν.2168 πρέπει να οριστούν και τα δίκαννα όπλα, ακόμα και τα τρίκαννα κυνηγετικά όπλα που είναι αρκετά δημοφιλή στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

  Προτείνω τη συνολική αναδιατύπωση της παραγράφου 4 ως εξής:

  α. Αυτόματο είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, οπλίζεται και γεμίζεται αυτόματα μετά από κάθε βολή και μπορεί να βάλλει περισσότερα από ένα φυσίγγια με παρατεταμένη πίεση της σκανδάλης.

  β. Ημιαυτόματο είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, οπλίζεται και γεμίζεται αυτόματα μετά από κάθε βολή αλλά βάλλει μόνο ένα φυσίγγιο σε κάθε πίεση της σκανδάλης.

  γ. Επαναληπτικό είναι το όπλο που περιλαμβάνει αποθήκη φυσιγγίων ή δέχεται προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα αλλά μετά από κάθε βολή απαιτεί ενέργεια του χειριστή για να οπλίσει και να γεμίσει.

  δ. Απλής βολής με μία, δύο ή τρείς κάννες (στις οποίες περιλαμβάνονται αναπόσπαστα και οι θαλάμες), δεν φέρει αποθήκη φυσιγγίων ή προσθαφαιρούμενο γεμιστήρα, η κάθε κάννη του οπλίζεται και γεμίζεται χειροκίνητα μετά από κάθε βολή και μπορεί να δεχτεί μόνο ένα φυσίγγιο ανά κάννη.

  Γενικότερα όμως, όπως σχολίασα και σε άλλο άρθρο, είναι επιτακτική ανάγκη να καταργηθούν συνολικά όλα τα άρθρα του 2138 που έχουν σχέση με όπλα, καθώς και όλες οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του.  Ολες αυτές οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις καθώς και η παρούσα πρόταση νόμου είναι απλά μπαλώματα σε ένα νόμο που ήδη πάσχει από πολλές απόψεις.

  Πρέπει να συνταχθεί εξαρχής ένας νέος νόμος για τα όπλα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές νομοθεσίες και πρακτικές των υπολοίπων κρατών της Ευρώπης.
  Και βεβαίως να ληφθεί σοβαρά υπόψη η συνθήκη Σένγκεν (Τίτλος ΙΙΙ, Κεφ.7 Περί πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, Αρθρα 77-83) η οποία από το 1997 αποτελεί νόμο του κράτους μας (Ν.2514, ΦΕΚ Α 140/1997) και την οποία θα έπρεπε οπωσδήποτε να βάλετε δεξιά στα links της διαβούλευσης (Σχετικό Υλικό).

  Νίκος Παπαϊωάννου, 8/10/2010

 • 8 Οκτωβρίου 2010, 11:19 | ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

  Ανοικτή επιστολή για
  Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων». Τροποποίηση διατάξεων ν.2168/1993»
   
  Κε. Υπουργέ, καλημέρα σας,
   
  Την παρέμβαση μου, την ονομάζω έτσι διότι θα σας υποβάλω την γνώμη μου και τις απόψεις μου συνολικά για τον νόμο ή την ΚΥΑ σχετικά με τα όπλα.
  Η κίνηση μου αυτή γίνετε για δυο λόγους α) η ΚΣΕ (Κυνηγητική Συνομοσπονδία Ελλάδος) είναι εντος ή εκτός εισαγωγικών αναρμόδια για τα όπλα που έχουν οι κυνηγοί και τουλάχιστον εγώ δεν έχω ακούσει εκτός από τις παρεμβάσεις της για τα ραβδωτά τίποτα άλλο, η δε ΣΚΟΕ (Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος) ασχολείται μόνο με τα σκοπευτικά όπλα και αυτό είναι το σωστό.
  Όμως με τους είδη υπάρχοντες νόμους το Υπουργείο σας και εσείς είστε ο καθ’ ύλην αρμόδιος για όλα τα όπλα.

  Πρώτα από όλα θα σας παρακαλούσα από καρδιάς να μην κάνετε (αυτό που ήδη κάνετε) δηλαδή ένα επιφανειακό ρετουσάρισμα των προηγούμενων νόμων, που στο τέλος – τέλος δεν αλλάζει τίποτα και κάνει την ζωή πιο δύσκολη σε όλους.
   
  Ξεκινώ …

  δεν υπάρχουν κυνηγητικά – σκοπευτικά – πολεμικά όπλα. Υπάρχουν λειοκανα και ραβδωτά.

  Εγώ μπορεί να έκανα σκοποβολή αν ήμουν στην Αμερική και εφόσον το επέτρεπε ο νόμος (που το επιτρέπει) με κανόνι του 1800, να κυνηγούσα ορτύκια με εμπροσθογεμές, να είχα ένα ραβδωτό για μακρινές βολές (ελάφια κ.λ.π) και ένα σύγχρονο λειοκανο για γενικό κυνήγι.
  εφόσον πάμε για εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο, ρωτώ, πάμε για μερική εναρμόνιση, ολική, πάμε όπου θέλουμε; θα πάρουμε από κάποιο κράτος ένα νόμο να δούμετι λένε και οι Ευρωπαίοι; Π.χ σε όλη την Ευρώπη δεν αντιμετωπίζουν τον κυνηγό ή τον σκοπευτή εν δυνάμει εξτρεμιστή (πήγα για ανανέωση αδείας του επαναληπτικού λειοκανου που κατέχω και με έβαλαν να το λύσω στο πεζοδρόμιο για να μπω στο τμήμα. Εντολή Διοικητού. Σας παρακαλώ να μου πείτε ποιος νόμος το λέει αυτό διότι η ενασχόληση μου με τα όπλα και τους νόμους για αυτά, όλη μου την ζωή, δεν το λέει πουθενά), ή όλη η Ευρώπη κυνηγά με ραβδωτά (εμείς νομίζετε ότι εξήντα πέντε χρόνια μετά τον Β! ΠΠ και πόσα; μετά την μεταπολίτευση ενηλικιωθήκαμε, για να έχουμε αυτήν την δυνατότητα;), ή στην Γαλλία η αστυνομία δεν ασχολείται καθόλου με τα σύγχρονα λειοκανα ή τα παλαια εμπροσθογεμή (υπάγονται στις Νομαρχίες) αλλά μόνο με τα ραβδωτά, στην Ευρώπη κυνηγούν και με αεροβόλα – κυνηγούν με τόξα και βαλλίστρες (είδατε τι κακό κάνει το ΝΟΒΑ και το internet βλέπουμε και μαθαίνουμε), στην Ευρώπη υπάρχει ψυχαγωγική σκοποβολή (ball trap νομίζω λέγετε), αγωνιστική σκοποβολή, και για τους καλούς πρωταθλητισμός και Ολυμπιακή σκοποβολή.

  Τι λέω τώρα; Έβαλα πολλά θέματα μαζί.

  προσωπικά έχω βάλει σ’ ένα ράφι τα σύνεργα του πατέρα μου για επαναγεμιση φυσιγγίων και τα έχω για να τον θυμάμαι, πολλοί συνάδελφοι και φίλοι σκοπευτές και κυνηγοί θέλουν να ξαναγεμίζουν τα φυσίγγια τους, για να φτιάχνουν αυτό που θέλουν αλλά και για να έχουν και φθηνότερο κοστολόγιο. Ιδιαίτερα στα εμπροσθογεμή ντουφέκια έχει απαγορευθεί η μαύρη πυρίτιδα απ’ όσο ξέρω και τα μεν ντουφέκια είναι ανενεργά ή συλλεκτικά το δε κυνήγι με αυτά απαγορευτικό. Ξέρετε τι κάνει η Ευρώπη; Είναι ελεύθερη η επαναγόμωση φυσιγγίων λειόκανων και ραβδωτών, αλλά και η χρήση μαύρης πυρίτιδας, (στο δε κανάλι των κυνηγών στην Γαλλία Chase & Pesse είχε εκπομπή πώς να γεμίζετε ασφαλώς τα ραβδωτά φυσίγγια σας για Ελάφι παρακαλώ!!!). Τι ανόητοι ε;!!!
  σε αυτήν την παράγραφο θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα τεχνικά χαρακτηριστικά των λειοκανων όπλων και τα στοιχεία που γράφονται στην άδεια οπλοκατοχής. Α) Είναι βέβαιο και αποδεδειγμένο ότι στα αρχεία σας δεν έχετε όλους τους κατασκευαστές λειοκανων όπλων. Αναρωτιέμαι τότε πως δεν εκδίδετε μια άδεια ή αν εκδόθηκε εκ παραδρομής κάποτε δεν την ανανεώνετε διότι δεν φέρει στοιχεία κατασκευαστή. 1η ερώτηση: Στην περίπτωση που από βλάβη ή ζημιά αντικατασταθεί η κάνη που φέρει τα στοιχεία κατασκευαστή δεν θα ανανεωθεί η άδεια; 2η ερώτηση η αντικατάσταση της – των κάνης-ων θα γίνετε με άδεια από την αστυνομία; 3η ερώτηση σε ποιο νόμο και σε ποιο ΦΕΚ αναγράφονται τα παραπάνω; Β) Στην τελευταία ανανέωση άδειας ο αρμόδιος αστυνομικός έγραψε το μήκος της κάνης του όπλου π.χ 71cm για να πιστοποίηση ότι είναι Α κατηγορίας (επάνω στο έντυπο αδείας δεν υπάρχει ούτε η ανάλογη γραμμή; Παράγραφος για αυτό). 1η ερώτηση αν όπως παραπάνω χρειαστεί να κοπεί η κάνη θα εκδίδει άδεια η αστυνομία; Γ) πολλοί αστυνομικοί κοιτάζοντας την κάνη για να αναγράψουν ή συγκρίνουν τα στοιχεία του όπλου εκλαμβάνουν το νούμερο 70 ή 76 ή 89 ως μήκος κάνης που στην πραγματικότητα είναι αυτό που στα ραβδωτά καλούμε διαμέτρημα δηλ. 70 χιλ. είναι το μήκος της θαλάμης του λειοκανου όπλου ενώ 76 χιλ. ή 3’’ (κατά το Αμερικανικό) είναι το μήκος της θαλάμης του μαγκνουμ λειοκανου όπλου και 89 χιλ. είναι το μήκος της θαλάμης του σουπερ μαγκνουμ λειοκανου όπλου (ειδικά όπλα για παπιά). Σημειώστε ότι τα παλαιά όπλα είχαν μικρότερες θαλάμες με μήκος 65 & 67 χιλ. Στη τελευταία αγορά μου, ενός επαναληπτικού λειοκανου όπλου αγωνίστηκα να πίσω τον αστυνομικό ότι η κάνη μου είναι 61cm. και όχι 76cm. Με αποτέλεσμα να πάμε στο γραφείο έκδοσης ταυτοτήτων και να μετρήσουμε στην μεζούρα του τοίχου την κάνη μου. Δ) Τέλος θέλω να αναφερθώ στα όπλα που γενικώς είτε δεν έχουν καθόλου στοιχεία είτε έχουν σβηστεί με το πέρασμα των χρόνων και της χρήσης. Για ποιο λόγο η αστυνομία να μην εκδίδει με κάποιο τρόπο άδεια όπλου αλλά να αποπέμπει τον πολίτη και να το καθιστά παράνομο;
  πέρα από τα άλλα είμαι σκοπευτής σταθερού στόχου. Εδώ έχω μια απλή και μόνη ερώτηση. Γιατί να μην μπορώ – γιατί δεν μπορώ να πάρω ελεύθερα από οποιοδήποτε κατάστημα φυσίγγια με την έγκριση της ΓΑΔΑ (3ο τμήμα όπλων & πυρομαχικών) με την ισόποση παράδοση καλύκων; Αποδεικτικό έντυπο από το σύλλογο ή το σκοπευτήριο ότι κατανάλωσα τα φυσίγγια που κατείχα, από το να εξαρτώμαι από το αν θα μου δώσει έγκριση ο σύλλογος στον οποίο ανήκω. Που δεν μου την δίνει προκειμένου να αγοράζω φυσίγγια από τον σύλλογο. Και επειδή πολύ κουβέντα λόγο των ημερών γίνετε περί ανταγωνιστικότητας – κοστολογίων – αισχροκέρδειας κ.λ.π, επειδή ο προκάτοχος σας κος. Χρυσοχοϊδής, δίνει έναν τέτοιο αγώνα από το καινούριο πόστο του, επειδή πολύς λόγος γίνετε για απελευθέρωση (μεγάλη κουβέντα εεε!) των επαγγελμάτων, γιατί πρέπει εγώ (ο κάθε σκοπευτής σταθερού στόχου – δεν ξέρω τι γίνετε στην Πρακτική σκοποβολή) να είμαι υποχρεωμένος στο μονοπώλιο κάθε συλλόγου; Και βέβαια θα ήταν περίφημα αν εναρμονιζόμαστε και στα σκοπευτικά θέματα με την φίλη γείτονα Ευρωπαϊκή Ιταλία που κατέχει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, με πληθώρα σκοπευτηρίων ιδιωτικών και δημόσιων. Δεν ξέρω πόσα και τι όπλα μπορούν να κατέχουν οι Ιταλοί σκοπευτές αλλά είμαι σίγουρος πολλαπλάσια από εμάς.
  ένα άλλο θέμα που θα πρότεινα να δείτε και ενόψει της μηχανοργάνωσης του τμήματος των όπλων θα ήταν και το θέμα της άδειας των λειοκανων όπλων. Να υπάρχει «ενιαία άδεια για όλα τα όπλα που κατέχει κάποιος». Δηλαδή ποια η εξυπηρέτηση να υπάρχουν άνθρωποι με δέκα (10) άδειες κατοχής λειοκανων όπλων, γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως η άδεια κατοχής σκοπευτικών ραβδωτών όπλων που όσα όπλα έχεις είναι σε ένα έντυπο. Το μόνο που μπορώ να δω είναι το οικονομικό για να παίρνετε τα χαρτόσημα (10€) σε κάθε ανανέωση. Κάθε ανανέωση κάθε δέκα (10) χρόνια, και στο ενδιάμεσο διάστημα τίποτα. Προτείνω λοιπόν κάθε πέντε (5) χρόνια ανανέωση άδειας και αφού μηχανογραφηθούν να τα ελέγχετε. Να τα ελέγχετε διότι με τον θάνατο του κατόχου πάρα πολλά μένουν στα ντουλάπια λήγει η άδεια και γίνονται παράνομα. Εδώ μπαίνει άλλο ένα ερώτημα γιατί πρέπει να λήγει η άδεια και η ποινή για αυτό, είναι είτε η αφαίρεση των σκοπευτικών όπλων με όλα τα επακόλουθα και το πρόβλημα που θα έχει ο κάθε σκοπευτής, είτε να γίνετε το λειοκανο παράνομο επειδή δεν έχει την δυνατότητα ο πολίτης – κυνηγός – σκοπευτής να την ανανεώσει. Πρόταση : εφόσον ο πολίτης – κυνηγός ή σκοπευτής πληροί όλους τους άλλους όρους για την ανανέωση της άδειας κατοχής, να καταργηθεί αυτή η άδικη ποινή και να επιβάλετε χρηματικό πρόστιμο που μπορείτε να βρείτε εύκολα το ύψος που μπορεί να ανέρχεται (ποιο είναι το διοικητικό πρόστιμο εκπρόθεσμης ανανέωσης Επαγγελματικής άδειας οδηγού (+) συν το πρόστιμο της τροχαίας σε περίπτωση που συληθεί κάποιος με ληγμένη Επαγγελματική άδεια οδηγού).
  εδώ θέλω να θέσω το θέμα της διαγραφής – καταστροφής όπλων, που είναι σε άμεση συνάρτηση με την παράγραφο 4 αλλά και την παράγραφο 6 αφού είναι και θέμα άδειας αλλά και λειτουργικό. Όταν ένα όπλο από λάθος ή κακή χρήση κριθεί από έναν οπλουργό μη λειτουργικό (όχι ανενεργό όπως τα συλλεκτικά) από π.χ σκάσιμο κάνης που μπορεί να προέρχεται από πολύ δυνατό φυσίγγιο, ή ζημιά – κούνημα στα κλειδιά του δίκαννου όπλου, ρήξη στο σώμα ενός επαναληπτικού λειοκανου και ο πολίτης κυνηγός – σκοπευτής λόγο υπερβολικού κόστους, δεν έχει εμπιστοσύνη στη συγκεκριμένη επισκευή, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θέλει να το αποσύρει – καταστρέψει αυτό δεν γίνετε. Νομίζω πως αυτό το θέμα πρέπει να αλλάξει και με την σύμφωνη έγγραφη γνώμη από το υπουργείο το Πολεμικού Μουσείου ή κάποιον εντεταλμένο οπλουργό της αστυνομίας να καταστρέφετε και η συγκεκριμένη άδεια να διαγράφετε. Άσχετα αν παραμένει αρχείο στον φάκελο του πολίτη αλλά θα περιέχετε και το πρωτόκολλο καταστροφής.
  ένα θέμα ακόμα είναι τα αεροβόλα όπλα επωμιζόμενα και μπιστόλια περίστροφα. Τι επιτρέπετε που και πως; Μέχρι σήμερα όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται. Η μόνη τυπική απαγόρευση είναι ότι ο φέρων να είναι άνω των 18 ετών. Το πήρε – πως αποδεικνύει ότι είναι νόμιμο, δεν είναι κλεμμένο, που μπορεί να εκτελεί βολές, και με τι μέσα. Προανέφερα ότι στην Ευρώπη επιτρέπετε και το κυνήγι με αεροβόλο. Επίσης παρακαλώ να θέσετε, σε συνεργασία με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χάρη Καστανίδη τα σχετικά με την οπλοφορία και μεταφορά εν γένει των όπλων αλλά και των αεροβόλων, διότι όταν θέλουμε τα αντιμετωπίζουμε ως παιχνίδια και όποτε θέλουμε ως όπλα. Δηλαδή κάποιος που πέφτει σε μπλόκο τις ΟΠΚΕ συλλαμβάνετε και αντιμετωπίζετε ως κοινός εγκληματίας ΔΙΟΤΙ στο πορτ παγκαζ του αυτοκίνητου του είχε αεροβόλο πιστολι με μολυβάκια ενώ γυρναγε από το χωριό του στην Αθήνα. Επίσης άλλος πάει σε παλιό νταμάρι της Αττικής και κάνει σκοποβολή με το αεροβόλο του και συλλαμβάνετε για άσκοπους πυροβολισμούς, σκοποβολή «στην ύπαιθρο» δηλ. όχι σε σκοπευτήριο. Αυτά είναι κενά νόμων και οι δυο παραπάνω είναι σε τακτική δικάσιμο.
  όπλα κρότου – αερίων καθώς και τα όπλα αφέσεως αγώνων. Εδώ θελω να σας μεταφερω την εμπειρια μου ως κυνοφιλος και κυνηγός. Τα παραπάνω όπλα (όπως λέτε) είναι πολύ χρήσιμα στους εκπαιδευτές και τους κυνηγούς για την εκπαίδευση των κυνηγόσκυλων. Θα παρακαλούσα λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για την νόμιμη κατοχή τους και τον εφοδιασμό τους με φυσίγγια. Βεβαίως πάλι θα συμπληρώσω το Ευρωπαϊκό κεκτημένο της Γερμανίας (τι χώρα κι αυτή) που με 70€ αγοράζει κανείς όποιο τέτοιο «όπλο» θέλει και παίρνει δώρο ένα κουτί φυσίγγια.

   
   
  Σταματώ εδώ με μια σημείωση ότι με ένα σωστό νόμο μπορούν να λυθούν πολλά προβλήματα και έστω να προσεγγίσουμε το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.
  Αν όπως διάβασα στο internet θέλετε να ποινικοποιησετε την σφεντόνα, αν διακατέχεσθε από οπλοφοβικά σύνδρομα που επιτρέπουν στα Τοκαρεφ και στα Καλασνικοφ να κυκλοφορούν στον Αγ. Παντελεήμονα, αλλά βγάζουν την ψυχή στους νόμιμους πολίτες, παρακαλώ να μου απαντήσετε σε ένα ερώτημα.
  Στατιστικά πόσους θανάτους έχουμε από ΝΟΜΙΜΑ όπλα και πόσους από ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ – ΦΟΡΤΗΓΑ. Πότε θα δω έναν εισαγγελέα να
  εξισώνει το θάνατο από αυτά, με τον θάνατο από ραβδωτό αυτόματο μεγάλου βεληνεκούς όπλο (BARRETT 0,50 ονομάζετε http://www.youtube.com/watch?v=i9lMViBr6d8)

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 20:55 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Θα πρέπει να εξαιρεθούν από την έννοια του όπλου τα λεγόμενα airsoft τα οποία εκτοξεύουν μικρά πλαστικά σφαιρίδια τα οποία δεν μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη.
   

 • Ο τρόπος με τον οποίο ορίζετε το όπλο είναι πολύ γενικός και ασαφής. Παραδειγματικά λαμβάνοντας υπ όψιν την διατύπωση «….με ωστική δύναμη που παράγεται με οποιοδήποτε τρόπο, εκτοξεύει βλήμα, βλαπτικές χημικές ή άλλες ουσίες, ακτίνες ή φλόγες ή αέρια », όπλο μπορεί να χαρακτηριστεί πληθώρα αντικείμενων καθημερινής οικιακής χρήσης:
  · Σπρέι βαφής,εντομοκτόνα, λακ

  · Γκαζάκι για καφέ
  · Ένας ισχυρός φακός διάσωσης/σήμανσης
  · Πιεστικό μηχάνημα πλυσίματος αυτοκινήτων.

  Ο όρος ωστική δύναμη είναι πολύ γενικός και καθιστά οτιδήποτε υπό πίεση εν δυνάμει όπλο.
  Το σωστό είναι όπλο να χαρακτηρίζεται βάσει της οδηγίας 2008/51Ε.Ε. -ως «πυροβόλο όπλο» νοείται οποιοδήποτε φορητό όπλο με κάννη το οποίο εξακοντίζει, είναι σχεδιασμένο να εξακοντίζει ή μπορεί να μετατραπεί ώστε να εξακοντίζει σφαίρα, βολίδα ή βλήμα μέσω της ενέργειας εκρηκτικής ύλης.

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 10:58 | οδυσσεας Γιανόπουλος

  δέν διευκρινίζεται το θέμα της replicas  που χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια paintball airsoft,και τα οποία στην ευρώπη δεν χαρακτηρίζοντι ως όπλα.
  τα συγκεκριμένα αντικείμενα χρησιμοποιούνται από τους αθλητες κατα την διαρκεια του παιχνιδιού , αλλα χρησιμοποιούνται και από Μοντελιστές για στατικο μοντελισμό.
  αυτά μεχρι στιγμής στην ελλάδα θεωρούνται όπλα αν και μια μονο ματια φτάνει για να δει κάποιος ότι προκειται για μοντέλλα – παιχνίδια

 • 7 Οκτωβρίου 2010, 08:47 | Αλέξανδρος Ζρέικατ

  Είναι απολύτως απαραίτητο να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός που να προστατεύει τη χρωματοσφαίριση (paintball) και τους χιλιάδες αθλητές που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο άθλημα.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 23:54 | Karamitros Georgios

  Προτείνω τα παρακάτω όσο αφορά το Άρθρο 1

  Η απαγόρευση των Σκοπευτικών τηλεφακών η »Διοπτρών»  όπως λέγεται ελληνιστί είναι παράλογη και δεν νοείται να υπάρχει σε ένα Ευρωπαϊκό κράτος .  Μήπως εθελοτυφλούμε και δεν βλέπουμε τα ελληνικά ιστομάγαζα που πουλούν τους Σκ. τηλεφακούς ως οφθαλμίδες;
  Ο Σκοπευτικός τηλεφακός είναι απαραίτητος για το κυνήγι για την γρήγορη και μη επώδυνη θανάτωση των θηραμάτων με οπλές (τριχωτών θηραμάτων) .
  Η απαγόρευση δεν επιφέρει κανένα όφελος για την δημόσια ασφάλεια εάν ήταν έτσι θα τον είχαν απαγορεύσει και άλλα δυτικά Ευρωπαϊκά κράτη με ποιo συστηματική περιφρούρηση του δημόσιου βίου .
  Το μαχαίρι είναι ένα εργαλείο και ανάλογα με την χρήση του μπορεί να καταστεί και όπλο άλλα δεν μπορούμε να απαιτούμε την αδειοδότηση των μαχαιριών . Η αγορά και η κατοχή πρέπει να είναι ελεύθερη η οπλοφορία σε δημόσιες συναθροίσεις πρέπει να είναι απαγορευμένη.
  Πρέπει να υπάρξει όμως μια διαβάθμιση δεν νοείται πως ένας ελβετικός σουγιάς η ένα πολυεργαλείο που είναι καθαρά εργαλεία να απαγορεύονται να φέρονται μαζί.
  Ξιφολόγχες ,μαχαίρια τύπου Fairbairn-Sykes, Kukri-μαχαίρια , στιλέτα που εκσφενδονίζουν την λάμα και κατασκευαστήκαν ως όπλα είναι νοητό μην επιτρέπεται η μεταφορά σε δημόσιες συναθροίσεις.
  Προτείνω ελεύθερη την αγορά και την κατοχή άνω των 18 για κάθε είδους μαχαίρια σπάθες, ξίφη, ξιφολόγχες ξιφίδια ,στιλέτα , τόξα ,βαλλίστρες αστυνομικών ράβδων.
  Απαγόρευση όμως η μεταφορά των σε δημόσιες συναθροίσεις .
   

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 16:19 | Αναστασιος Σύρμας

  Αρθρο 1, παρ. 2.β
  Διαφαίνεται η προχειρότητα και έλλειψη θέλησης εναρμόνισης με τον «κοινό μέσο όρο» της ευρωπαίκής νομοθεσίας αφού στον ορισμό «όπλο» και δή κυνηγετικό (άστοχα αφού η χρήση καθορίζει την ιδιότητα και όχι η κατασκευή- όλα τα πυροβόλα όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κυνήγι-σκοποβολή ή άμυνα) ηθελημένα ορίζει ώς κυνηγετικά όπλα μόνο όσα έχουν λεία κάνη και όχι ραβδωτή. Η διάκριση αυτή αποτελεί «ευρασιτεχνία’ των συντακτών του Ν 2168/1993 που μεταφέρεται και στο νέο νομοσχέδιο. Αυτή η διάκριση δεν προβλέπεται πουθενά στις αποφάσεις 2008/51/ΕΚ και 91/477/ΕΟΚ με τις οποίες υποτίθεται ότι προσπαθούμε να εναρμονιστούμε. Αντιθέτως, η Ευρωπαϊκές Οδηγίες διακρίνουν τα πυροβόλα όπλα ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τη χωρητικότητα της αποθήκης φυσιγγίων ( 1 φυσίγγιο, εως 3 φυσίγγια, 4 και άνω φυσίγγια) και με βάση τη μέθοδο λειτουργίας (αυτόματης βολής, αυτογεμές, επαναληπτικό, μονόσφαιρο).
  Ο αποκλεισμός μιας κατηγορίας όπλων (αυτών με ραβδωτή κάνη) από τη νομοθεσία απαγορεύει στους πολίτες την κατοχή όπλων κυνηγίου αυτού του τύπου, πράγμα που δεν προστάζουν  ή παροτρύνουν οι παραπάνω Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
  Αντίθετα, το σημείο αυτό της ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ των όπλων με ραβδωτή κάνη για χρήση στο κυνήγι, καταλύει ένα δικαίωμα που απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαίοι πολίτες, διατηρώντας την ανισότητα που προέκυψε από την εποχή της δικτατορίας (οπότε και απαγορεύτηκαν αυτού του τύπου τα κυνηγετικά όπλα).

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 16:07 | Ιωάννης Νικολουδάκης

  Απο τον για πολλά χρόνια αναμενόμενο νέο νόμο περι όπλων, δεν ελπίζαμε οτι θα άλλαζαν πολλά, αλλά τουλάχιστον περιμέναμε μια απλοποίηση και την συμμόρφωση με το Κεφάλαιο 7 της Συνθήκης Σενγκεν (που αποτελεί νόμο του κράτους) και αναφέρεται στα θέματα κατοχής όπλων απο ιδιώτες εντός της ΕΕ.  Αντ΄αυτού εδώ έχουμε μια συρραφή παραπομπών και φράσεων, αντί την καθαρογραφή ενός νέου απλού και κατανοητού νόμου. Επιτέλους, δεν έχει αλλάξει μόνο το νόμισμα, αλλά και τα ονόματα των υπουργείων!
  1. Το νέο σχέδιο νόμου επιχειρεί να απαντήσει στο σχεδόν φιλοσοφικό ερώτημα «τι είναι όπλο»! Στην παράγραφο α. είχατε ξεχάσει οτι τα υποπολυβόλα, τα όπλα του πυροβολικού και τα βαρέα όπλα είναι όπλα (!) και για αυτό χρειάστηκε η αντικατάστασή της;  Οπλο μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Τα όπλα απο μόνα τους δεν μπορούν να προκαλέσουν καμία κάκωση ή βλάβη της υγείας κανενός. Οι προθέσεις των ανθρώπων τις προκαλούν  κάνοντας χρήση είτε όπλων είτε απλών αντικειμένων.
  2.Κυνηγετικά είναι τα λειόκανα πυροβόλα όπλα που φτιάχτηκαν για κυνήγι. Πρέπει να πάψετε να τα συγχέετε με τα λειόκανα της σκοποβολής που στην περίπτωση της πρακτικής σκοποβολής φέρουν περισσότερα απο 3 φυσίγγια, περιορισμός που είχε τεθεί για την προστασία της πανίδας και μόνο. Στις περιπτώσεις των δίκανων λειόκανων όπλων σκοποβολής πήλινου στόχου, οι σκοπευτές αναγκαστικά δηλώνουν τα όπλα τους σαν κυνηγετικά (και ας μην πηγαίνουν ποτέ για κυνήγι) μόνο και μόνο για να τύχουν των απλούστερων και ευνοϊκότερων όρων χορήγησης της δεκαετούς άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου μιας και τα σκοπευτικά όπλα παραμένουν σχεδόν υπο διωγμό.
  3. Το θέμα δεν είναι να καθορίσετε τι είναι όπλο και τι πυρομαχικό (παρακαλώ εδώ να ξεκαθαρίσετε ότι οι ανενεργοί κάλυκες δεν θεωρούνται πυρομαχικά). Αλλά να τα εντάξετε στις κατηγορίες A,B,C της συνθήκης Σενγκεν και να ορίσετε ξεκάθαρα τι απαιτεί άδεια και τι όχι.
  4.Δεν έχει διευκρινιστεί αν οι γεμιστήρες θεωρούνται ανταλλακτικά ή εξαρτήματα όπλου. Παραμένουν οι διατάξεις  του 2168 που θεωρούν όπλα τα spay(και αυτά που πωλούνται στα supermarkets χημικές ουσίες εκτοξεύουν), τα μαχαίρια οικιακής χρήσης, τα ψαροντούφεκα, κλπ. Ξεχάσατε τα γεωργικά κλπ εργαλεία! Τελικά η χρήση και η πρόθεση είναι αυτή που καθορίζει αν ένα αντικείμενο είναι όπλο ή όχι. Η χρήση μπορεί να ελέγχεται όχι η κατοχή ενός αντικειμένου.
  8. Επαναλαμβάνω, δεν αρκεί η ονοματολογία των πυροβόλων όπλων αλλά η κατάταξή τους στις κατηγορίες της συνθήκης Σένγκεν, σύμφωνα με τις οποίες γίνται ήδη η διακίνησή τους εντός της ΕΕ.

 • 6 Οκτωβρίου 2010, 09:49 | Μανθόπουλος Γεώργιος

  Ενα όπλο δέν είναι εξ’αρχής κυνηγετικό αλλα η χρήση είναι που του δίδει αυτή την ιδιότητα. Χρήσιμο θα είναι να υπάρξει μια διάκριση για την αποθήκη πυρομαχικών στα λειόκαννα «κυνηγετικά» τυφέκια. Εφ’οσον χρησιμοποιούνται στον κυνηγότοπο ασφαλώς και θα περιορίζονται στον αριθμό των τριών (2+1) φυσιγγίων με την χρήση του μειωτήρα στην αποθήκη των φυσιγγίων του όπλου. Για την σκοπευτική χρήση όμως δέν υπάρχει λόγος τέτοιου περιορισμού και μάλιστα δημιουργείται και πρόβλημα καθώς υπάρχουν αγωνίσματα που απαιτουν μεγαλύτερο αριθμό φυσιγγίων.

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 23:25 | Νίκος Ταλαβέρος Κυνηγός

  Προτείνω την διαγραφή της παρ. 3γ του άρθρου  1 του Ν. 2168/93,  διότι έρχεται σε αντίφαση με τον ορισμό της παρ. 1 του ιδίου άρθρου.  Σήμερα η εξομείωση της σκοποβολής και η σκοπευτική διόπτρα, είναι σε κάθε πολεμικό παιδικό παιχνίδι, σε κάθε σπίτι με παιδιά, ή κατάστημα με ηλεκτρονικά παιχνίδια.
  Είναι προκατάληψη να θεωρείται ο εξομοιωτής σκόπευσης επικίνδυνος, αφού αποδεδειγμένα χρησιμοποιείται ευρέως στα ηλ/κά παιχνιδια, για να βοηθά στην αντίληψη των τεχνικών της σκόπευσης. Όμοια και η διόπτρα, που αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει την καθαρότητα του στόχου σε δύσκολες σκοπευτικές συνθήκες.
   

 • 5 Οκτωβρίου 2010, 19:32 | Γιάννης Τσιμπερίδης

  Στην κατωτέρω παράγραφο:

  5. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
  «α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε όπλο».
   
  Η διατύπωση «που φέρονται σε οποιοδήποτε όπλο» είναι ιδιαίτερα γενική και θα πρέπει να γίνει «σε οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο» καθώς μόνο για τα πυροβόλα όπλα προκύπτει κίνδυνος δημόσιας ασφάλειας από την χρήση σιγαστήρων.
  Με την διατύπωση ειδικά για τα πυροβόλα όπλα θα λήξει και το θέμα που προκύπτει με τα αεροβόλα όπλα στα οποία οι κατασκευάστριες εταρίες τοποθετούν συσκευές για την μείωση του θορύβου που προκύπτει κατά την εκτόνωση του αέρα και για να σταθεροποιήσουν την βολίδα στην έξοδό της από την κάνη.
  Άρα προτείνεται η παράγραφος να διατυπωθεί ως εξής:
  5. Η περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.2168/1993, αντικαθίσταται ως εξής:
  «α. Σιγαστήρες, που τοποθετούνται ή εκ κατασκευής φέρονται σε οποιοδήποτε πυροβόλο όπλο».