Άρθρο 06: Κυρώσεις

Θέατρα που λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, σφραγίζονται από την αδειοδοτούσα αρχή.
Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας παράστασης για δύο (2) έτη, σε ιδιοκτήτες (σε περίπτωση ιδιοχρησίας) ή σε μισθωτές ακινήτων, οι οποίοι διενεργούν παραστάσεις χωρίς την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του παρόντος άδεια παράστασης.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται με απόφαση του οικείου δημάρχου πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, ανά παράβαση, το οποίο αποτελεί έσοδο του δήμου.