Άρθρο 02: Ορισμοί

1.Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων (ή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας): η εκτελεστή διοικητική πράξη με την οποία πιστοποιείται ότι ένας χώρος πληροί τις απαιτήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για τη διενέργεια παραστάσεων με ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού, χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους, ενώ παράλληλα προσδιορίζεται με αυτήν ο μέγιστος πληθυσμός του χώρου.

2. Άδεια παράστασης: η εκτελεστή διοικητική πράξη, με την οποία προσδιορίζεται ο μέγιστος πληθυσμός και πιστοποιείται ότι μία παράσταση που θα δοθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, σε οριζόμενο χώρο, στεγασμένο ή υπαίθριο περιφραγμένο, για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ασφάλειας των εργαζομένων και του κοινού και χωρίς να προκαλείται όχληση στους περιοίκους.

3. Μέγιστος πληθυσμός: ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσώπων (εργαζομένων – κοινού) χώρου ή παράστασης βάσει των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, όπως καθορίζεται στο πδ 71/88 .

4. Χώρος παραστάσεων (ή χώρος): το κτίριο ή διακριτό μέρος κτιρίου που έχει λειτουργική ενότητα και στο οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίδεται η παράσταση ή ο περιφραγμένος υπαίθριος χώρος, στον οποίο συναθροίζεται το κοινό και δίνεται η παράσταση.

5. Πολυχώρος: ακίνητο ή συγκρότημα ακινήτων, το οποίο περιέχει περισσότερους του ενός χώρους παραστάσεων.

  • 27 Νοεμβρίου 2013, 18:52 | Χρήστος Σταυρογιάννης

    Ο ορισμός της έννοιας «πολυχώρος» δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που έχει επικρατήσει τα τελευταία έτη, καθώς ενώ ο νόμος αναφέρεται σε πολλαπλούς χώρους παραστάσεων (πάνω από 1), ενώ θα έπρεπε να εννοείται ΕΝΑΣ χώρος με πολλαπλές χρήσεις και δραστηριότητες (π.χ. χώρος για ομιλίες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις εικαστικών, καφετέρια κλπ).

    Επίσης στο ΑΡ. 3 απατιέται διαφορετική άδεια για κάθε χώρο του «πολυχώρου» όπως εννοείται στον νόμο. Το πρόβλημα των χώρων που λειτουργούν στην πραγματική οικονομία ως πολυχώροι ΔΕΝ λύνεται έτσι και το μόνο που επιτυγχάνεται είναι αύξηση της γραφειοκρατίας.

    Θα πρέπει να οριστεί ως πολυχώρος «ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» με μία και μόνη άδεια χρήσης & λειτουργίας και προδιαγραφές που να ικανοποιούν την επικάλυψη (ως προς το δυσμενέστερο) του συνόλου των χρήσεων που επιθυμούνται ανά περίπτωση.