Άρθρο 05: Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου – αποκλίσεις

1α Σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 όπου ήδη λειτουργούν θέατρα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν λειτουργήσει πριν την ισχύ του παρόντος, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει παρεκκλίσεις εφόσον δεν θίγεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας και αιτιολογείται από τεχνική έκθεση και μελέτη πυροπροστασίας του αρμόδιου μηχανικού η αδυναμία πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του από 15.5/17.5.1956 βδ (Α’ 123) ή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 10 του π.δ. 71/88. Για την έγκριση των αποκλίσεων σε κάθε περίπτωση απαιτείται η αύξηση των κατά την κείμενη νομοθεσία προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
Η πυροσβεστική αρχή εγκρίνει τις αποκλίσεις, ύστερα από απόφαση τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός.

1β Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού (απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3046/304/30.01./3.2.1989 (Δ’ 59) και του ν.4067/2012) η χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την δημιουργία των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών, εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και των όμορων ακινήτων.

1γ.Η απόφαση της ως άνω επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και προσβάλλεται με ένσταση εντός προθεσμίας (1) ενός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας πυροσβεστικής αρχής η οποία αποτελείται από το διοικητή αυτής ως πρόεδρο και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής, ο κατά τόπο αρμόδιος διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με τον σχετικό φάκελο στην έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το διοικητή της αρμόδιας πλέον πυροσβεστικής αρχής και δύο (2) διπλωματούχους μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, και υπηρετούν σε υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή που ασκεί την αρμοδιότητά του ο Αντιπεριφερειάρχης. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής.

2α. Σε θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας πριν τις 17-2-1989 και πρόκειται να λειτουργήσουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας σύμφωνα με το άρθρο 10 του πδ 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει που υποβάλλεται για έγκριση στην οικεία πυροσβεστική υπηρεσία.

2β. Για τα κτίρια της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κτιριοδομικού Κανονισμού (υπουργική απόφαση 3046/304/30.01./3.2.1989 και του ν.4067/2012 η χορήγηση των εγκρίσεων ή αδειών καθώς και η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται για την δημιουργία των απαιτούμενων εξόδων διαφυγής, πέραν των υπαρχουσών , εκτός του νομίμου περιγράμματος του κτιρίου στον ακάλυπτο χώρο καθώς και σε όμορα ακίνητα υπό την προϋπόθεση συναίνεσης των ιδιοκτητών των ακάλυπτων χώρων και των όμορων ακινήτων.

3. Για θέατρα που στεγάζονται σε κτίρια με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17-2-1989, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 71/1988, όπως κάθε φορά ισχύει.

  • 26 Νοεμβρίου 2013, 09:32 | Γιάννης

    Είναι παράδοξο να μην περιλαμβάνεται στις Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου η βεβαίωση καταλληλότητας από υγειονομικής πλευράς. Αν δεν κάνω λάθος, όλοι οι ανωτέρω χώροι περιλαμβάνουν και «τμήματα» υγειονομικής σημασίας (αποχωρητήρια, αποδυτήρια, κάποιο κυλικείο συνήθως, κλπ.)
    Και ως μόνος αρμόδιος (σύμφωνα και με την ισχύουσα Νομοθεσία) για την άσκηση του απαιτούμενου, σε κάθε χώρο συνάθροισης κοινού, υγειονομικού ελέγχου Επόπτης Δημόσιας Υγείας, θεωρώ παράλειψη το γεγονός ότι δεν βλέπω πουθενά να συμπεριλαμβάνεται ο ρόλος των εκπροσώπων των Διευθύνσεων Υγείας!