Άρθρο 07: (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Παραγραφή

1.Το δικαίωμα άσκησης της αγωγής του άρθρου 5 για την επιστροφή πολιτιστικού αγαθού παραγράφεται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους μέλους έλαβε γνώση του τόπου όπου βρισκόταν το πολιτιστικό αγαθό και της ταυτότητας του νομέα ή του κατόχου του.
2. Το ως άνω δικαίωμα άσκησης της αγωγής παραγράφεται σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία το πολιτιστικό αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος του αιτούντος κράτους-μέλους. Αν όμως το αγαθό αποτελεί τμήμα δημόσιας συλλογής, όπως ορίζεται στο στοιχείο 8 του άρθρου 2 του παρόντος, ή εκκλησιαστικό αγαθό και υπόκειται σε ειδικό σύστημα προστασίας στα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η αγωγή για επιστροφή παραγράφεται μετά από παρέλευση εβδομήντα πέντε (75) ετών, εκτός αν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών που ορίζουν προθεσμία μεγαλύτερη των εβδομήντα πέντε (75) ετών, ή εάν πρόκειται για κράτη μέλη, όπου η αγωγή είναι απαράγραπτη.
3. Η αγωγή για επιστροφή δε γίνεται δεκτή εάν η απομάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από το έδαφος του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αγωγή δεν είναι πλέον παράνομη κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.