Άρθρο 01: (άρθρα 1, 3 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαϊου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ή οριστεί από κράτος μέλος ως εθνικός θησαυρός και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος του εν λόγω κράτους-μέλους.
2. Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται η διαδικασία και οι όροι σύμφωνα με τους οποίους επιστρέφονται τα πολιτιστικά αγαθά που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους μέλους.