Άρθρο 04: (άρθρα 4, 5, 17 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Αρμόδια Κεντρική Αρχή

Αρμόδια κεντρική αρχή του ελληνικού κράτους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ορίζεται το Τμήμα Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1) κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους αναζητά το συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός του, καθώς επίσης την ταυτότητα του νομέα ή και του κατόχου του. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία χρήσιμη προς διευκόλυνση της έρευνας σχετικά, ιδίως, με το πού βρίσκεται πράγματι ή εικάζεται ότι βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό.
2) απευθύνει κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη σε περίπτωση ανακάλυψης πολιτιστικού αγαθού στην ελληνική επικράτεια, εάν ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι το εν λόγω αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος άλλου κράτους μέλους,
3) διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους μέλους να εξακριβώσουν αν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό, υπό τον όρο ότι η εξακρίβωση πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος που προβλέπεται στο στοιχείο 2 του παρόντος άρθρου. Εάν η εξακρίβωση δεν γίνει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τα σημεία 4 και 5 του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής.
4) λαμβάνει, αν χρειαστεί, και σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, τα αναγκαία μέτρα για την υλική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού
5) εμποδίζει με τα αναγκαία ασφαλιστικά μέτρα, κάθε πράξη με την οποία το πολιτιστικό αγαθό διαφεύγει από τη διαδικασία επιστροφής
6) μεσολαβεί μεταξύ του νομέα ή/και κατόχου και του αιτούντος κράτους-μέλους για την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού. Το θέμα της επιστροφής είναι δυνατόν με την επιφύλαξη του άρθρου 4, να υποβληθεί στην κρίση διαιτητικής επιτροπής εάν το αιτούν κράτος-μέλος και ο νομέας ή ο κάτοχος δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους. Η Επιτροπή αποτελείται από το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλο νομικό σύμβουλο, υποδεικνυόμενο από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο και από δύο διαιτητές εκ των οποίων ο ένας υποδεικνύεται από το αιτούν κράτος-μέλος και ο άλλος από το νομέα ή κάτοχο και λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί διαιτησίας διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα έξοδα της διαιτησίας και η αμοιβή του προέδρου, των διαιτητών και του γραμματέα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, προκαταβάλλονται δε από το επισπεύδον μέρος και επιβάλλονται εν όλω ή εν μέρει τελικώς στο ηττώμενο μέρος.
7) απευθύνει αίτηση προς τα κράτη-μέλη αναζητώντας το συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, καθώς επίσης την ταυτότητα του νομέα ή /και του κατόχου του.
8) διευκολύνει το κράτος μέλος το οποίο γνωστοποίησε στις ελληνικές αρχές την ύπαρξη στο έδαφός του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, να εξακριβώσει εάν το εν λόγω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.
9) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άσκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του κράτους-μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό που έχει παράνομα απομακρυνθεί από το ελληνικό έδαφος κατά του νομέα και ελλείψει νομέα κατά του κατόχου, με αίτημα την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος.
10) υποβάλλει στην Επιτροπή έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ.