Άρθρο 05: (άρθρα 6, 16 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Δικαστική Προστασία

1. Κάθε κράτος-μέλος μπορεί με αγωγή του κατά του νομέα, ή, αν δεν υπάρχει νομέας , κατά του κατόχου, να ζητήσει την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφός του. Στο δικόγραφο της αγωγής αυτής ή σε ιδιαίτερα έγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό πρέπει επί ποινή απαράδεκτου: α) να περιγράφεται το πολιτιστικό αγαθό και β) να διαλαμβάνεται βεβαίωση των αρμοδίων αρχών του αιτούντος κράτους ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό και ότι απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφός του. Η αγωγή αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.
2. Το αιτούν κράτος-μέλος μπορεί ακόμη να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του νομέα ή του κατόχου. Ιδίως μπορεί να ζητήσει την απαγόρευση πράξεων νομής ή κατοχής, ή και την επιδίκαση σε αυτό της νομής του πολιτιστικού αγαθού. Στην τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 733 και 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3. Ο παρών νόμος δεν θίγει τη δυνατότητα άσκησης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αγωγών και ποινικών διώξεων εκ μέρους της Ελλάδας ή και του κυρίου του κλαπέντος πολιτιστικού αγαθού.