Άρθρο 06:(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιστροφές πολιτιστικών αγαθών

1. Η αρμόδια ελληνική κεντρική αρχή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος νόμου, ενημερώνει αμελλητί την κεντρική αρχή του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δικαστικής προστασίας ότι ασκήθηκε αγωγή της Ελληνικής Κυβέρνησης για την επιστροφή πολιτιστικού αγαθού. Η ίδια αρχή ενημερώνει αμελλητί τις κεντρικές αρχές των λοιπών κρατών-μελών όταν της γνωστοποιείται ότι έχει ασκηθεί αγωγή με αντικείμενο την επιστροφή παρανόμως διακινηθέντος πολιτιστικού αγαθού ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.
2. Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της μονάδας του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, η οποία θεσπίστηκε με τον Κανονισμό ΕΕ αριθ. 1024/2012(Ιnternal Market Information, στο εξής “IMI”) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα της αρμόδιας κεντρικής αρχής να προσφεύγει σε άλλους τρόπους ενημέρωσης πλην του «ΙΜΙ».
3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Αρχής του άρθρου 4, είναι δυνατόν να επιτραπεί η πρόσβαση άλλων υπηρεσιών στο «ΙΜΙ» για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.