Άρθρο 03: (άρθρα 14, 15 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Πεδίο Εφαρμογής

1. Το σύστημα προστασίας του παρόντος νόμου εφαρμόζεται στις αιτήσεις επιστροφής πολιτιστικών αγαθών που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος άλλων κρατών-μελών και πριν την 1η Ιανουαρίου 1993.