Άρθρο 12 – Καταργούμενες διατάξεις

Τα άρθρα 1 έως και 8 και 12 του ν. 2232/1994 (Α’ 140) καταργούνται, από τη δημοσίευση του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.