Άρθρο 5 – Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε.

 

1. Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για κάθε θέμα που σχετίζεται με το έργο της Ο.Κ.Ε., εκτός εάν αυτό έχει ανατεθεί σε άλλο όργανό της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τους κανονισμούς της Ο.Κ.Ε.. Στην αρμοδιότητα της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. συμπεριλαμβάνονται: α) η έγκριση των αποφάσεων του Συμβουλίου Προέδρων, β) η δημιουργία Τμημάτων της Ολομέλειας, γ) η έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης της Ο.Κ.Ε. εντός του Νοεμβρίου κάθε έτους, καθώς και της Ετήσιας Έκθεσης για τις δράσεις κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, δ) η έκφραση γνώμης επί νομοσχεδίων ή θεμάτων που παραπέμφθηκαν στην Ο.Κ.Ε. προς γνωμοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον αρμόδιο Υπουργό ή από ομάδα ή Τμήμα της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. ή από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., ε) κάθε θέμα που παραπέμπεται προς λήψη απόφασης από την Εκτελεστική Επιτροπή.

2. Η Ολομέλεια, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. και τους εκπροσώπους των φορέων των τριών ομάδων του άρθρου 3, διακρίνεται σε θεματικά Τμήματα. Τα μέλη της Ολομέλειας και αντίστοιχα οι αναπληρωτές τους, ανάλογα με την εμπειρία τους και τους τομείς ενδιαφέροντός τους, κατανέμονται σε τρία θεματικά Τμήματα με ανάλογη εκπροσώπηση των τριών ομάδων: α) το Τμήμα Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο επί εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής πολιτικής, β) το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, αρμόδιο επί οικονομικής και φορολογικής πολιτικής, βιομηχανικής και αγροτικής πολιτικής, εμπορίου, τουρισμού και, ανταγωνισμού και γ) το Τμήμα Υποθέσεων Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, αρμόδιο επί θεμάτων μεταφορών, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και ενέργειας.

Η Ολομέλεια εγκρίνει τη σύνθεση και τον αριθμό των μελών κάθε τμήματος. Τα μέλη κάθε Τμήματος προτείνονται από τις ομάδες και εγκρίνονται από την Ολομέλεια. Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος εκλέγεται από την Ολομέλεια, μετά από πρόταση του αντίστοιχου Τμήματος. Ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε Τμήματος έχουν διετή και ανανεώσιμη θητεία. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών της να προσθέσει και νέα Τμήματα, προσωρινά ή οριστικά, μετά από πρόταση του Συμβουλίου Προέδρων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, με ανάλογη εκπροσώπηση των τριών ομάδων. Την επιστημονική στήριξη των Τμημάτων αναλαμβάνουν οι επιστημονικοί συνεργάτες της Ο.Κ.Ε., ανάλογα με την εξειδίκευσή τους. Τα Τμήματα βρίσκονται σε απαρτία όταν σε αυτά μετέχει το 50% πλέον ενός του συνόλου των μελών τους.

Ο Πρόεδρος κάθε Τμήματος συγκαλεί το Τμήμα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις του, θεωρεί τα πρακτικά του και διαβιβάζει τη γνώμη του Τμήματος στον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε., ο οποίος εισάγει τη γνώμη του Τμήματος στην Εκτελεστική Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια για επικύρωση.

Κάθε Τμήμα της Ολομέλειας είναι αρμόδιο για: α) τη σύνταξη σχεδίου γνώμης επί νομοσχεδίων ή γνώμης πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε., για τα οποία έχει οριστεί ως αρμόδιο με την απόφαση σύστασής του, β) την υποβολή εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους σχεδίου ετήσιου προγράμματος δράσης για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου σε θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος.

3. Η Ολομέλεια μπορεί με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των μελών της να αναθέτει την έκφραση γνώμης για ορισμένο θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή.

4. Τα μέλη, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενεργούν με ανεξαρτησία γνώμης.

5. Η Ολομέλεια συνέρχεται υποχρεωτικά σε δύο συνεδριάσεις ετησίως, μία φορά ανά εξάμηνο και οποτεδήποτε μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Η πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση αδυναμίας να παρευρεθεί το τακτικό μέλος, ενημερώνεται η Ο.Κ.Ε. και ειδοποιείται ο αναπληρωτής του, ώστε να παραστεί αυτός στη θέση του. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας ενός τακτικού μέλους σε τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας ζητείται από τον αρμόδιο φορέα η άμεση αντικατάστασή του.

6. Η γνώμη της Ο.Κ.Ε. διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό με όλα τα αναγκαία έγγραφα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.

Ο υπουργός προς τον οποίο διαβιβάστηκε η γνώμη της Ο.Κ.Ε. μπορεί να αναπέμψει τη γνώμη, προκειμένου να συνεκτιμηθούν πρόσθετα στοιχεία.

7. Για τον σχηματισμό γνώμης από την Ολομέλεια, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, απαιτείται απαρτία του ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των παρόντων, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τρίτο (1/3) των προταθέντων μελών. Οι απόψεις της μειοψηφίας αναφέρονται στην απόφαση, εφόσον αυτές καλύπτουν το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων μελών και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) τουλάχιστον μέλη.

8. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση της χειρός, εκτός αν ο Πρόεδρος προκρίνει την ονομαστική ψηφοφορία.