Άρθρο 6 – Εκτελεστική Επιτροπή

 

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους τρεις αντιπροέδρους και από πέντε εκπροσώπους από κάθε ομάδα που ορίζονται από τις αντίστοιχες ομάδες. Η θητεία των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Ολομέλεια, και είναι ανανεώσιμη. Η Εκτελεστική Επιτροπή, αν δεν αποφασίζει άλλως η Ολομέλεια, εποπτεύει το έργο της Ο.Κ.Ε., ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα διοίκησης και διαχείρισης της Ο.Κ.Ε., με εξαίρεση εκείνων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου. Ειδικότερα, είναι αρμόδια για τα εξής:
α) Καταρτίζει τα σχέδια κανονισμών της Ο.Κ.Ε.,
β) συλλέγει πληροφορίες και προπαρασκευάζει τις γνώμες της Ο.Κ.Ε., οι οποίες υποβάλλονται προς ολοκλήρωση και έγκριση στην Ολομέλεια,
γ) αποφασίζει μετά από εισήγηση του Πρόεδρου για: γα) τον ορισμό κύριου εισηγητή ή και αντεισηγητή ή συνεισηγητών των τριών ομάδων της για την εισαγωγή προτάσεων γνώμης προς την Ολομέλεια, γβ) τον ορισμό επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων για την επιστημονική υποστήριξη και προετοιμασία των Ετήσιων Εκθέσεων της Ο.Κ.Ε. και των λοιπών δράσεών της, γγ) τη σύσταση επιτροπών εργασίας, αποτελούμενων από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της Ο.Κ.Ε., καθώς και από εμπειρογνώμονες,
δ) αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικά με τον σχεδιασμό διοίκησης και διαχείρισης των υποθέσεων της Ο.Κ.Ε. και αναθέτει στον Πρόεδρο της Ο.Κ.Ε. αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης έως συγκεκριμένου ποσού δαπάνης,
ε) εγκρίνει τον Απολογισμό Οικονομικής Διαχείρισης και τον Προϋπολογισμό της Ο.Κ.Ε. που υποβάλλονται στον Υπουργό Οικονομικών εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους και
στ) συστήνει ομάδες έρευνας από ειδικούς – μέλη του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων της παρ. 5 του άρθρου 9, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2.

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να συνέλθει στην πρώτη συνεδρίασή της ένα (1) μήνα μετά τη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. με όσα μέλη έχουν οριστεί.

3. Για τον σχηματισμό γνώμης από την Εκτελεστική Επιτροπή απαιτείται απαρτία του ημίσεος των προταθέντων μελών και πλειοψηφία των παρόντων. Οι προτάσεις διαβιβάζονται στον πρόεδρο και κοινοποιούνται στα μέλη της Ολομέλειας, που συγκαλείται για την τελική γνώμη, εφόσον ψηφίζονται από εννέα (9) τουλάχιστον μέλη και δεν αντιλέγουν δέκα (10) τουλάχιστον μέλη της Ολομέλειας, αποτελούν τελική γνώμη της Ο.Κ.Ε.. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9, τα θέματα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

5. Στις συνεδριάσεις και τις συζητήσεις της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορούν να μετέχουν χωρίς ψήφο ο Υπουργός Οικονομικών, ο υπουργός που υπέβαλε το ερώτημα ή πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς, καθώς και κάθε άλλο μέλος της κυβέρνησης, που η παρουσία του κρίνεται αναγκαία από τον Υπουργό Οικονομικών.

6. Μπορεί, επίσης, με απόφαση του Προέδρου να μετέχουν χωρίς ψήφο και τρίτα πρόσωπα, που η παρουσία τους, λόγω των ειδικών γνώσεών τους, κρίνεται αναγκαία.

7. Η παρουσία χωρίς ψήφο Βουλευτών, Ευρωβουλευτών ή εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης ή δημόσιων οργανισμών καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9.