Άρθρο 3 – Συγκρότηση

1. Η Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα εξήντα έξι (66) μέλη τα οποία συνθέτουν τρεις ομάδες με ίσο αριθμό μελών. Η Ο.Κ.Ε. συγκροτείται σε σώμα με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η πρώτη ομάδα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 εκπροσωπεί τους εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζομένους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες.

3. Τα μέλη της πρώτης ομάδας ορίζονται: α) ανά τέσσερα από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και β) ανά ένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, τον Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΣΑΤΕ), την Ομοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδομικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜΚΟΕΕ), γ) δύο εκπρόσωποι ορίζονται από τους συνδέσμους εξαγωγέων της χώρας.

4. Στη δεύτερη ομάδα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 δεκαπέντε (15) μέλη ορίζονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και επτά (7) από την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ). Τα οριζόμενα μέλη πρέπει να προέρχονται από δευτεροβάθμιες οργανώσεις ανάλογα με τη δύναμη εκπροσώπησής τους στην τριτοβάθμια οργάνωση.

5. Στην τρίτη ομάδα: α) τρία (3) μέλη ορίζονται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), β) από ένα (1) μέλος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Ναυτικό Επιμελητήριο και την Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, γ) από ένας (1) εκπρόσωπος ορίζεται από τους καταναλωτές, τις οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, τις οργανώσεις για θέματα ισότητας των δύο φύλων, την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, δ) τρία (3) μέλη από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εκ των οποίων το ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τους Πρόεδρους των Δημοτικών Επιτροπών Διαβούλευσης και ε) τρία (3) μέλη από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, εκ των οποίων το ένα μέλος υποδεικνυόμενο από τους Πρόεδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Διαβούλευσης.

6. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση που κωλύονται ή εκλείψουν για οποιονδήποτε λόγο. Στην τελευταία περίπτωση η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι να οριστεί νέο τακτικό μέλος, η θητεία του οποίου λήγει με τη θητεία των υπόλοιπων μελών.

7. Ο αριθμός των μελών της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. και των αναπληρωματικών τους, καθώς και των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής, κάθε φύλου ανέρχεται σε λόγο ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) των μελών.

8. Σε περίπτωση που προκύψει μετά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης ή εκλείψει κάποια από αυτές αποφαίνεται η Ολομέλεια.

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της παρ. 3 του άρθρου 9 καθορίζονται οι όροι αναγνώρισης της αντιπροσωπευτικότητας μιας εκπροσωπούμενης οργάνωσης.

9. Η πρόταση των μελών από τους αρμόδιους φορείς γίνεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη σχετική προς τούτο πρόσκληση. Αν δεν γίνει πρόταση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η Επιτροπή συγκροτείται από όσα μέλη προτάθηκαν. Κατά την πρώτη συγκρότηση της Ο.Κ.Ε. σε σώμα την πρόσκληση απευθύνει ο Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέχεια, η πρόσκληση αποστέλλεται από την Ο.Κ.Ε. τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας της στους μετέχοντες φορείς.

10. Η άσκηση των καθηκόντων όλων των μελών της Ο.Κ.Ε. δεν υπόκειται στους περιορισμούς για κατοχή δεύτερης θέσης και στους εν γένει περιορισμούς για τον δημόσιο τομέα.

11. Η θητεία των μελών της Ο.Κ.Ε. είναι τετραετής, αρχίζει την επόμενη από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και είναι ανανεώσιμη. Τα μέλη της εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής.

  • Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ, η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της Χώρας, θα ήθελε να σας εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της για την πραγματοποίηση του παγίου και διαχρονικού αιτήματός μας να συμπεριληφθούν στην πρόταση αναθερώρησης για την Σύσταση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) και οι Σύνδεσμοι των Εξαγωγέων.

    Δεδομένου οτι εξαγωγές αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Οικονομίας μας, κάτι που αναγνώρισε και ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Ψηφιακό μας Forum στις 2 Δεκεμβρίου 2020, ο οποίος μάλιστα έθεσε στόχο την αύξησης της συμμετοχής των εξαγωγών στο ΑΕΠ από 38% στο 48% μέχρι το 2023, εξαγγέλοντας της ανάγκη χάραξης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας.

    Πιστεύουμε ακράδαντα οτι μπορούμε να συνεισφέρουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας ώστε οι Ελληνικές Εξαγωγές να βρεθούν στο επίκεντρο του νέου παραγωγικού προτύπου συνεισφέροντας αξιοζήλευτα έσοδα στο κρατικά ταμεία και διασφαλίζοντας χιλιάδες θέσεις εργασίας.

    Προσδοκούμε τη διεύρυνση των μελών της ΟΚΕ και εκφράζουμε και πάλι της θερμές ευχαριστίες μας.