Άρθρο 8 – Συμβούλιο Προέδρων

1. Συστήνεται στην Ο.Κ.Ε. Συμβούλιο Προέδρων.

Το Συμβούλιο Προέδρων αποτελείται από τους προέδρους των τριτοβάθμιων οργανώσεων που είναι μέλη της Ο.Κ.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 3.

2. Τα μέλη του Συμβουλίου Προέδρων δεν έχουν θητεία, αλλά κάθε μέλος μετέχει στο Συμβούλιο για όσο χρόνο προεδρεύει του οικείου φορέα. Οι αρμόδιοι φορείς κοινοποιούν αμέσως στην Ο.Κ.Ε. την εκλογή ή τον ορισμό του προέδρου τους. Τα μέλη του Συμβουλίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την κοινοποίηση αυτή.

3. Το Συμβούλιο Προέδρων χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Ο.Κ.Ε., καθώς και τα ειδικευμένα τμήματα, οριστικά ή προσωρινά, στα οποία διαχωρίζεται το έργο της Ο.Κ.Ε., ανάλογα με τους κρίσιμους τομείς κοινωνικού διαλόγου. Οι προτάσεις του επικυρώνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και την Ολομέλεια. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται από τον αντιπρόεδρο του αντίστοιχου φορέα.

4. Το Συμβούλιο Προέδρων συνεδριάζει δύο φορές ετησίως ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε.. Η πρόσκληση κοινοποιείται πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.