Θεσμικό πλαίσιο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Άρθρο 1: Σύσταση, έργο και αρμοδιότητες

1. Συστήνεται Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (εφεξής Ο.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με επωνυμία Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) και έδρα την Αθήνα.

2. Έργο της Ο.Κ.Ε. είναι η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα, καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, νησιωτικής πολιτικής, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας του καταναλωτή, τουρισμού, περιβάλλοντος, ενέργειας, μεταφορών, εμπορίου, ψηφιακής πολιτικής και ανταγωνισμού.

Στα παραπάνω θέματα η έκφραση γνώμης της Ο.Κ.Ε. είναι υποχρεωτική πριν από την κατάθεση στη Βουλή σχετικών διατάξεων.
Στην έννοια των θεμάτων των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν περιλαμβάνεται ο Προϋπολογισμός.
Στις αρμοδιότητες της Ο.Κ.Ε. συμπεριλαμβάνονται, πέραν των οριζομένων στα προηγούμενα εδάφια, οι κάτωθι:
α) η διατύπωση προτάσεων προς την Κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, καθώς και τη λήψη μέτρων κατά των διακρίσεων στην απασχόληση,
β) η ενθάρρυνση του κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και του διαλόγου με αντιπροσωπευτικές οργανώσεις και εν γένει με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ως καταστατικό σκοπό την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.
γ) η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τις δράσεις κοινωνικού διαλόγου σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η οποία υποβάλλεται στη Βουλή.

3. Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από γνώμη της Ο.Κ.Ε., είναι δυνατόν να καθορισθούν και άλλα θέματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η γνώμη της Ο.Κ.Ε..

4. Η Ο.Κ.Ε. μπορεί με δική της πρωτοβουλία να εκφράζει γνώμη και για άλλα γενικότερα θέματα κοινωνικοοικονομικής πολιτικής. Επίσης, εκφέρει γνώμη και για κάθε άλλο θέμα λόγω της σοβαρότητάς του, κατόπιν σχετικού αιτήματος του αρμόδιου υπουργού.

5. Τα πορίσματα των συλλογικών οργάνων υπεύθυνων για τον σχεδιασμό κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και τα οποία γνωμοδοτούν προς υπουργούς για θέματα της αρμοδιότητάς τους διαβιβάζονται και στην Ο.Κ.Ε.. Στα συλλογικά όργανα του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται ιδίως η Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης του άρθρου 1 του ν. 3144/2003 (Α’ 111), η Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας του άρθρου 2 του ν. 3144/2003, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α’ 163), το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας και οι Περιφερειακές Επιτροπές Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας των παρ. 1 και 4 αντίστοιχα του άρθρου 21 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας του άρθρου 4 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) και η Επιτροπή Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοίκησης του Αναπτυξιακού Συμβουλίου του άρθρου 72 του ν. 4399/2016 (Α’ 117).