Άρθρο 12 Απαλλοτρίωση δημοσίου ακινήτου που εξαγοράσθηκε

Σε περίπτωση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),του δημοσίου ακινήτου ή τμήματος αυτού, πριν από την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς, το πρόσωπο, υπέρ του οποίου εκδόθηκε η απόφαση εξαγοράς, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης εξαγοράς και την άτοκη επιστροφή του τιμήματος εξαγοράς, που έχει ήδη καταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή, η ανάκληση του πρώτου εδαφίου είναι υποχρεωτική για τη διοίκηση, εκδιδόμενης απόφασης από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν γνώμης της οικείας κτηματικής υπηρεσίας. Στην περίπτωση της ανάκλησης, εφαρμόζεται αναλογικά ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17) για τα επικείμενα, που δημιουργήθηκαν νομίμως από τον εξαγοράσαντα μετά τη μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης εξαγοράς στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο κατά περίπτωση. Αν ο εξαγοράσας δεν ζητήσει την ανάκληση της απόφασης εξαγοράς, εφαρμόζεται ο Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.