Άρθρο 8 Υποβολή αίτησης εξαγοράς και δικαιολογητικών

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει, υλοποιεί, υποστηρίζει παραγωγικά και παρέχει, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), ειδικό πληροφοριακό σύστημα «Αιτήσεων Εξαγοράς Δημοσίων Ακινήτων», στον φορέα υποδοχής για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς με τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8, τη δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου και την αποστολή του ψηφιακού φακέλου από τον φορέα υποδοχής στην οικεία κτηματική υπηρεσία.
2. Η αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8 υποβάλλονται στον φορέα υποδοχής μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρ. 1. Στην αίτηση εξαγοράς αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος, καθώς και το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο, με επίκληση του παρόντος νόμου, κατά περίπτωση. Η αίτηση εξαγοράς υπέχει, για όσα αναφέρονται σε αυτή, θέση υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).
3. Για την είσοδο του αιτούντος στο πληροφοριακό σύστημα απαιτείται η αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
4. Για την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, καταβάλλεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ μέσω του συστήματος e-paravolo της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς κατά τη διαδικασία εξόφλησης αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 ή επιστρέφεται, εφόσον η αίτηση εξαγοράς απορριφθεί λόγω διαπίστωσης των κωλυμάτων του άρθρου 4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εξαγοράς, με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, ή θέσης της στο αρχείο, σύμφωνα με το παρόν, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
5. Ο φορέας υποδοχής ελέγχει τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση εξαγοράς. Σε περίπτωση έλλειψης ενός (1) ή περισσότερων δικαιολογητικών της παρ. 6, ο φορέας υποδοχής ενημερώνει τον αιτούντα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών. Ο αιτών λογίζεται ότι έχει ενημερωθεί από τον φορέα υποδοχής με την πάροδο ενός (1) μηνός από την αποστολή σε αυτόν από τον φορέα υποδοχής του ανωτέρω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ο αιτών υποβάλλει στον φορέα υποδοχής τα ελλείποντα δικαιολογητικά εντός ενενήντα (90) ημερών από την ενημέρωσή του, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο. Αν η προθεσμία του τετάρτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η αίτηση εξαγοράς τίθεται στο αρχείο και ενημερώνεται σχετικά το πληροφοριακό σύστημα. Εφόσον διαπιστωθεί η πληρότητα του φακέλου της αίτησης εξαγοράς, ο φορέας υποδοχής διαβιβάζει αμελλητί την αίτηση εξαγοράς και τα δικαιολογητικά των παρ. 6, 7 και 8 στην οικεία κτηματική υπηρεσία.
6. Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρχείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf ή dwg) του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου εξαρτημένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87 με συνημμένη δήλωση μηχανικού του ν. 651/1977 (Α΄ 207) και του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) και απόσπασμα επί αυτού του ορθοφωτοχάρτη που απεικονίζει το υπό εξαγορά ακίνητο. Στο υπόμνημα του τοπογραφικού διαγράμματος περιλαμβάνεται βεβαίωση του συντάξαντα το διάγραμμα μηχανικού, η οποία αφορά το απεικονιζόμενο ακίνητο, σε σχέση με τη θέση, το σχήμα και την έκταση, που αυτό εμφανίζεται στις κτηματολογικές εγγραφές. Όταν πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή που λειτουργεί Κτηματολογικό Γραφείο, η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται και από αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής (ΚΗΔ), μετά την ηλεκτρονική υποβολή του τοπογραφικού διαγράμματος κατά το άρθρο 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136) στον υποδοχέα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.
β) Αεροφωτογραφίες του έτους 1992 ή προγενέστερες, στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3, ή του έτους 1982 ή προγενέστερες, στην περ. β’ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου της έκτασης, εντός της οποίας κείται το προς εξαγορά δημόσιο ακίνητο.
γ) Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας οικοπέδου, γηπέδου ή ακινήτου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 ή τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 7.
δ) Βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης.
ε) Οικοδομική άδεια, εφόσον υπάρχει.
στ) Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 4.
ζ) Αποδεικτικό εξόφλησης του παραβόλου της παρ. 4.
η) Τίτλους από τους οποίους προκύπτει η κατοχή κατά την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 και συνοδευτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνεται η κατοχή από τον αιτούντα και τους δικαιοπαρόχους του, σύμφωνα με τους τίτλους αυτούς.
θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την έκταση των προς εξαγορά δημοσίων ακινήτων, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος.
ι) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η χρήση του δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα, κατά την περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3. Ειδικά στην υποπερ. βα΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, προσκομίζεται αντίγραφο του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, το οποίο υποβλήθηκε το έτος που προηγήθηκε της έναρξης ισχύος του παρόντος, καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9, για το ίδιο έτος.
ια) Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) του δημοσίου ακινήτου, στο οποίο αφορά η αίτηση εξαγοράς, εφόσον στην περιοχή όπου αυτό κείται λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο. Επί δημοσίων ακινήτων που κείνται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Καλύμνου και Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπου ισχύει ο Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου, προσκομίζονται φωτοαντίγραφο του ατομικού κτηματολογικού σχεδιαγράμματος και το τοπογραφικό διάγραμμα κατά την περ. α’ με συσχετισμένο το ατομικό κτηματολογικό διάγραμμα της προς εκποίηση κτηματολογικής μερίδας ή τμήμα ευρύτερης κτηματολογικής μερίδας.
ιβ) Εφόσον εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα, πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 (Α’ 167).
ιγ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων των πέντε (5) τελευταίων ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης εξαγοράς.
7. Προς απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 6 και 7, προσκομίζονται κατά περίπτωση:
α) Όσα πιστοποιητικά προβλέπονται από τη νομοθεσία και από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 6.
β) Δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγνωρισθεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7.
γ) Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7.
δ) Αντίγραφο του ενδίκου μέσου στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 7.
8. Εκτός από τα δικαιολογητικά των παρ. 6 και 7, ο αιτών δύναται να υποβάλει κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο κατοχής του δημοσίου ακινήτου, ιδίως για την εφαρμογή της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, αποκλειομένων των ενόρκων βεβαιώσεων.
9. Κάθε αίτηση εξαγοράς υποβάλλεται στον φορέα υποδοχής, εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 18.

 • Στο Αρθρο 8 στο σημείο 6 «…6. Η αίτηση εξαγοράς συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από τα ακόλουθα δικαιολογητικά….» να προστεθεί ως δικαιολογητικό: «…κ) εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου με ημερομηνία αναφοράς όχι μεγαλύτερη των έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης εξαγοράς….»

  Στο Αρθρο 8, σημείο 6(α): «…Τοπογραφικό διάγραμμα και γεωαναφερμένο αρχείο διανύσματος χωρικής αποτύπωσης (τύπου shp, dxf ή dwg)….» να προστεθεί «…η ημερομηνία να είναι μεταγενέστερη των διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή που ευρίσκεται το ακίνητο…»

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 10:26 | Νεκτάριος Μαλινδρέτος, Απόστολος Γιανναράκης, Αντώνιος Κωσταντουλάκης, Απόστολος Γιάναρης

  Σχετικά με το Άρθρο 8 Παρ. 6δ

  Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς προβλέπεται και βεβαίωση όρων δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης. Καθώς παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες που μπορεί να καταστήσουν αδύνατη την υποβολή αίτησης εξαγοράς εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9 του άρθρου 8, προτείνεται να υποβάλλεται ως δικαιολογητικό η αίτηση βεβαίωσης όρων δόμησης και να προσκομίζεται η βεβαίωση όρων δόμησης πριν από την έκδοση απόφασης του άρθρου 10.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 10:06 | Νεκτάριος Μαλινδρέτος, Απόστολος Γιανναράκης, Αντώνιος Κωσταντουλάκης, Απόστολος Γιάναρης

  Σχετικά με το Άρθρο 8 Παρ. 6ιβ
  Το ίδιο σχόλιο αφορά και το Άρθρο 10 Παρ. 6

  Στα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς προβλέπεται και «πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου ή αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας του άρθρου 53 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)».

  Αυτό προϋποθέτει ότι το κτίσμα έχει ήδη υπαχθεί στον ν. 4495/2017. Όμως, στο άρθρο 10, παρ. 6 δίνεται η δυνατότητα στους αιτούντες εξαγορά να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον ν. 4495/2017 εντός ενός (1) μηνός μετά την κοινοποίηση του πιστοποιητικού αποδοχής της αίτησης εξαγοράς.

  Επομένως, θα πρέπει να διορθωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αίτηση εξαγοράς, ώστε να είναι δυνατή εκ των υστέρων η υπαγωγή στον ν. 4495/2017, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 10 του σχεδίου νόμου.

  Σημειώνεται επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στον ν. 4495/2017, και θα πρέπει να δοθεί η κατά παρέκκλιση δυνατότητα αίτησης υπαγωγής στον ν. 4495/2017.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 19:39 | Φιλία Μιχ

  Στα Δωδεκάνησα η υποβολή της αίτησης πρέπει να έχει ώς χρονικό ορίζοντα τους 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των κτηματολογικών γραφείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο που ολοκληρώνεται με την διαπιστωτική πράξη που ορίζει σχετικό νομοσχέδιο.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 14:43 | ΤΑΣΟΣ Β

  Το ένα έτος για την υποβολή αίτησης στα Δωδεκάνησα θα πρέπει να ορισθεί πως θα ισχύσει ένα έτος απο την Έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης του Εθνικού Κτηματολογίου και την Ολοκλήρωση της μετάπτωσης.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 14:47 | Διαδυκτιακή Ένωση Φαληρακίου Ρόδου- Ενωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Δωδεκανήσου

  Κρίνετε απαραίτητη η πρόβλεψη παράτασης της εκπνοής της προθεσμίας του ένός (1) έτους για την υποβολής της αίτησης στα νησιά της Δωδεκανήσου και ειδικότερα στις περιοχές ισχύος του κτηματολογικού κανονισμού Δωδεκανήσου Ρόδου Κω-Λέρου για ένα έτος μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Εθνικού Κτηματολογίου που θα ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου Κω-Λέρου στο Εθν. Κτημ. όπως προβλέπεται στο σχετικό νομοσχέδιο. Η αργοπορία του Δημοσίου στις διαδικασίες και στην ολοκλήρωση των εργασιών του γενικότερα αλλά και στην προκειμένη περίπτωση είναι επιβεβλημένη, καθώς αναφορικά με την μετάπτωση έχει ορισθεί ώς χρόνος ολοκλήρωσης η τριετία με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 έτη. Με άλλα λόγια όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μετάπτωση δεν θα ισχύει ο το παρόν νομοσχέδιο με αποτέλεσμα χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να μην μπορούν να εξαγοράσουν ακίνητα που με το ισχύον Ιταλικό Καθεστώς εξαιρούνται απο το σχέδιο των κατεχομένων.

  Κοινή Θέση Παγια Θέση της ΕΝΙΑΔ και της Διαδικτυακής Ένωσης Φαληρακίου Ρόδου.

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 20:39 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

  ‘Αρθρο 3 , παρ. 1β , 1βα του νομοσχεδίου,
  για την περίπτωση κατόχων που δεν διαθέτουν τίτλους κυριότητας (κατηγορία στην οποία υπαγόμαστε 250 περίπου οικογένειες στον οικισμό μας), πέραν της αυτονόητης μακροχρόνιας κατοχής τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, απαιτείται όπως το οίκημα, το οποίο έχει ανεγερθεί από το κάτοχο έως την 31η /12/1981, αποτελεί («βρίσκεται» κατά κυριολεξία) ΚΥΡΙΑ και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ του.
  Η προϋπόθεση αυτή: Ι) ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, όπως έχει διαμορφωθεί μέσα από τη διαδοχή των γενεών.
  Διότι στην περίπτωση κατεχόμενων άνω των 50 ετών, όπως εν προκειμένου στον οικισμό της Ζαχάρως (θεωρούμε όπως και σε πλείστα όσα άλλα μέρη της χώρας), η πλειοψηφία εκείνων οι οποίοι αρχικώς εγκαταστάθηκαν και οικοδόμησαν στα τέλη του 1950, έχουν αποβιώσει και στην θέση τους έχουν υπεισέλθει, συνεχίζοντας την κατοχή, οι κληρονόμοι τους. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις έχει ήδη υπεισέλθει η τρίτη γενεά.
  Ακόμα και αν το κτίσμα αποτελούσε κατά το χρόνο της ανέγερσής του, την κύρια και μοναδική κατοικία του αρχικού κατόχου, πώς μπορεί αυτό να αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία περισσοτέρων διαδόχων – συγκληρονόμων που κατέχουν από κοινού σήμερα;
  Είναι προφανές ότι η ρύθμιση της παρ. 1βα, όπως έχει διατυπωθεί, απαιτεί την άσκηση κατοχής από ένα και μόνο πρόσωπο, θέτοντας εν συνεχεία την επιπλέον προϋπόθεση, όπως το πρόσωπο- μοναδικός κάτοχος έχει στο υπάρχον εκεί κτίσμα την κύρια και μοναδική κατοικία του.
  Κατά τον τρόπο αυτό ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ το σύνολο αυτών που κατέχουν σήμερα ως κληρονόμοι κατόχου, ο οποίος εγκαταστάθηκε σε δημόσιο κτήμα προ εξήντα (60) και πλέον ετών, όπου έκτισε κατοικία.
  ΙΙ) Η προϋπόθεση αυτή ΠΑΡΑΒΛΕΠΕΙ την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, όπως διαμορφώνεται στην πορεία της ζωής και έχει καταλήξει σήμερα, μετά 50/60 χρόνια κατοχής.
  Ακόμα και αν το κτίσμα αποτελούσε κατά το χρόνο της ανέγερσής του, την κύρια και μοναδική κατοικία του κατόχου, αυτός ο ίδιος θα πρέπει να «τιμωρηθεί» σήμερα με απώλεια του δικαιώματος εξαγοράς, αν στο πέρασμα του χρόνου υπήρξε μεταβολή στη συνθήκη της ζωής του και το κτίσμα δεν αποτελεί πλέον σωρευτικά την κύρια και μοναδική κατοικία του.
  Εν ολίγοις, χάνει κάποιος το δικαίωμα εξαγοράς, παρά το γεγονός ότι κατέχει τμήμα ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου περισσότερο από 50 χρόνια, εάν π.χ. στη διαδρομή 50 ετών ζωής/κατοχής παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε σε άλλη περιοχή της χώρας, όπου βρίσκεται πλέον η κύρια κατοικία του, ιδιοκτησίας του/της συζύγου του, ή πέθανε κάποιος συγγενής του, οπότε απέκτησε λόγω κληρονομίας και έχει μία νόμιμη κατοικία, ή απέκτησε λόγω αγοράς και έχει ήδη πρώτη κατοικία.
  Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να επιλυθεί το, αναγνωριζόμενο και από το νομοθέτη, μείζον και διαχρονικό πρόβλημα των κατεχόμενων τμημάτων της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου;
  Κατά συνέπεια η διάταξη του Αρθρου 3 , παρ. 1β , 1βα του νομοσχεδίου πρέπει να τροποποιηθεί, απαλείφοντας την προϋπόθεση της κύριας και μοναδικής κατοικίας.

 • 29 Ιανουαρίου 2023, 18:54 | Γεώργιος Ζάχος

  Στα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της κυριότητας επί των αμφισβητούμενων εκτάσεων από το Δημόσιο να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής οθωμανικών τίτλων ιδιοκτησίας με συνημμένη την επίσημη μετάφρασή τους.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 12:41 | ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

  Το χρονικό περιθώριο του ενός έτους για την κατάθεση της σχετικής αίτησης πρέπει να ορισθεί για τα Δωδεκάνησα μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Εθνικού κτηματολογίου,που σημαίνει και την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των κτηματολογίων γραφείων Ρόδου Κω Λέρου στο εθνικό Κτηματολόγιο Διαφορετικά 14.000 ιδιοκτήτες χάνουν το διακίωμα υπαγωγής τους στο παρόν σχέδιο νόμου καθώς φαίνεται και πάλι πως η τροποποίηση του άρθρου 26 του νόμου 2971/2001.
  Κυριε Υπουργέ Κατάργηση του άρθρου 3 του ΚΔ132/1929 άμεσα.

 • 21 Ιανουαρίου 2023, 20:46 | Basiliy

  Πιο απλά αλλά παλι bravo