ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται πρόσθετα δικαιολογητικά, που κρίνονται πρόσφορα για τον προσδιορισμό του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου και της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 3.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται η σύσταση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας του άρθρου 8, που αφορά στη διαμόρφωση της φόρμας της αίτησης εξαγοράς, την υποβολή της αίτησης εξαγοράς με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προσωπικών δεδομένων, κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία του φορέα υποδοχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η πλατφόρμα δύναται να διαλειτουργεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄184). Με όμοια απόφαση δύναται να ρυθμιστεί με τη χρήση της ως άνω πλατφόρμας, η παρακολούθηση της ροής εργασιών από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς μέχρι την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την ηλεκτρονική βεβαίωση του τιμήματος, με αντίστοιχη ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου, μη αποκλειόμενης της επέκτασης των διαλειτουργικοτήτων του δεύτερου εδαφίου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η προθεσμία της παρ. 9 του άρθρου 8 δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 2 του παρόντος.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αυξάνεται ο αριθμός των τμημάτων και να καθορίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 9. Με όμοια απόφαση δύναται να παραταθεί η προθεσμία υποβολής της πρότασης της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 9.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο της απόφασης εξαγοράς του άρθρου 10. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες της διαδικασίας εξαγοράς, σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και της διαδικασίας παροχής της συνδρομής της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ.) Α.Ε., στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και του τρόπου καταβολής του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος υπέρ της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 10.

 • 27 Ιανουαρίου 2023, 14:39 | Παντελής Ρόμπης

  ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη ότι :
  (1) ΉΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ : Άρθρο 19 Εξουσιοδοτική διάταξη Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται λοιπές λεπτομέρειες της διαδικασίας εξαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και της διαδικασίας παροχής της συνδρομής της ΕΤΑΔ ΑΕ, στην υλοποίηση του διοικητικού έργου της εξαγοράς και του τρόπου καταβολής του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος υπέρ της ΕΤΑΔ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 10.
  (2) Η έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των δημοσίων Ακινήτων του Μέρους Α΄ του παρόντος αποτελεί άμεση συνάρτηση της κάλυψης των τεράστιων κενών που υφίστανται στις Κτηματικές Υπηρεσίες και τις λοιπές υπηρεσίες της Γ.Δ. Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών Περιουσιών (Γ.Δ.Δ.Π.&Κ.Π.). Κατά συνέπεια το μέγεθος των εσόδων από το οποίο εξαρτάται και το 50% που αναφέρεται στο άρθρο 19 εξαρτάται από΄το ποσοστό άμεσης κάλυψης όλων των οργανικών θέσεων των υπηρεσιών που εμπλέκονται στο έργο αυτό. Για το λόγο αυτό και το απαιτούμενο κόστος για την επιπλέον στελέχωση (μετά την ψήφιση του νόμου) πρέπει να αφαιρείται από το 50% υπέρ της ΕΤΑΔ ΑΕ, αφού αυτό αποτελεί τον πλέον ΑΜΕΣΟ τρόπο συνδρομής της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε., επιπλέον δε έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σε μεγαλύτερο ποσοστό εκπλήρωση της έγκαιρη υλοποίησης και ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας.
  Το ετήσιο κόστος προσωπικού των Κτηματικών Υπηρεσιών και των ιεραρχικά ανώτερων υπηρεσιών τους είναι περίπου 25.000.000 ευρώ (αν αφαιρέσουμε από τον Φορεά 1023-207-0000000 επιδόματα θέσης ευθύνης που ήδη καταβάλλονται και το προσωπικό λοιπών άσχετων με το αντικείμενο υπηρεσιών), όπως προκύπτει από την Κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού Ο.Ε. 2023 Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ5ΗΘΗ-399).
  Εάν παραδείγματος χάριν 500 υπάλληλοι μπορούν να παράγουν ετήσιο έργο αξίας 100.000.000 €, θεωρητικά 250 επιπλέον υπάλληλοι μπορούν να παράγουν έργο 150.000.000 €. Δηλαδή με πρόσθετο κόστος εργασίας 12.500.000 €, προκύπτουν επιπλέον 37.500.000 € καθαρά έσοδα (άλλο παράδειγμα: 50.000.000 € > 75.000.000 € , δηλαδή + 25.000.000 € – 12.500.000 € = 12.500.000 €).
  Καταλήγοντας, το άρθρο αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με το άρθρο 19 και να δοθεί δυνατότητα κάλυψης με μόνιμες ή αορίστου χρόνου συμβάσεις να καλυφθούν όλες οι απαιτούμενες για έγκαιρη υλοποίηση του έργου θέσεις.