Άρθρο 7 Τίμημα εξαγοράς – Ειδικές περιπτώσεις

1. Αν ο αιτών έχει αναγνωρισθεί δυνάμει απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου ως κύριος του δημοσίου ακινήτου έναντι του Δημοσίου, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
2. Αν ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης αγωγής, κατά την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 3, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
3. Αν ο αιτών, μέχρι την 31η.12.2022, έχει ασκήσει ένδικο μέσο κατά δικαστικής απόφασης σε δίκη που αφορά στην αναγνώριση της κυριότητάς του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου, δικαιούται να υποβάλει αίτηση εξαγοράς, με τίμημα εξαγοράς που αντιστοιχεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
4. Σε περίπτωση εξαγοράς δημοσίου ακινήτου, κατά την παρ. 3, ο αιτών, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση προς αυτόν του πιστοποιητικού αποδοχής, υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών αντίγραφο της παραίτησής του από τα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής απόφασης σε δίκη που αφορά στην αναγνώριση της κυριότητας του προς εξαγορά δημοσίου ακινήτου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, δεν εκδίδεται απόφαση εξαγοράς.
5. Εάν στο πρόσωπο του αιτούντος συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος, δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των εκπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 6.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:25 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

  Αιτούμαστε την απόδοση των ακιμήτων μας χωρίς επιβάρυνση και την θεώρηση μας ως Ειδική Περίπτωση. Ο χαρακτηρισμός του Παλαιού Αιγιαλού δεν ορίζεται ή διπλασιάζεται μέσω μίας διοικητικής πράξης. Είμαστε κύριοι των ακινήτων μας με διαρκή νομή και κατοχή τριάντα και πλέον ετών μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη μεταγραφή των τίτλων ιδιοκτησίας μας. Ήμασταν ιδιοκτήτες πρίν από την ύπαρξη της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης με καθόλες τις νόμιμες διαδικασίες.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:52 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ

  Ως ιδιοκτήτες που θίγονται άμεσα τα έννομα δικαιώματα τους ζητούμε να μας συμπεριλάβετε στις Ειδικές Περιπτώσεις. Μία διοικητική πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη ισχύουσα νομοθεσία η οποία ακόμα δεν έχει γίνει αποδεκτή δεν μπορεί να μας αφήνει απροστάτευτους απέναντι στο νόμο ενός κράτους Δικαίου που μας έδωσε τις αρχικές άδειες για να οικοδομήσουμε.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:25 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Δεν μπορούμε να πληρώσουμε ξανά τα ακίνητα μας τα οποία με κόπο και νομότυπα δημιουργήσαμε. Το μόνο δίκαιο είναι να μας εντάξετε στις Ειδικές Περιπτώσεις.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:57 | ΔΑΦΝΗ ΑΔΑΜΠΑ

  Υπάρχει αντίφαση με το άρθρο 15 ή εσκεμμένη αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση μεταξύ των περιπτώσεων που το Δημόσιο έχει ήδη ασκήσει αγωγές και των περιπτώσεων που δεν άσκησε ενώ διεκδικούσε Για ποιο λόγο να αναγνωρίζει το Δημόσιο ότι πρέπει να απέχει από την άσκηση αγωγών στις περιπτώσεις του άρθρου 15, ενώ σε όμοιες περιπτώσεις, αν έχει ήδη ασκήσει αγωγές ή υπάρχει προθεσμία για την άσκηση, δεν προβλέπεται παραίτηση ή αποχή από την άσκηση, αλλά εξαγορά από τον πολίτη…. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες οικοπέδων (πχ ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων εντός του Δήμου Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) – για τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο επί 100 χρόνια εκδίδει οικοδομικές άδειες, ρυμοτομεί, εισπράττει φόρους μεταβιβασεων, κληρονομιών, ΕΝΦΙΑ κλπ, και έχει επιπλέον υποχρεώσει τους πολίτες σε δικαστικά έξοδα (δικηγόρους, πραγματογνώμονες κλπ) – θα κληθούν για να μη συνεχίσουν μια δαπανηρή δίκη, να υποβάλουν αίτημα εξαγοράς!

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:54 | Θεόδωρος Κάβουρας

  Είναι αδιανόητο να ζητούν να αγοραστούν ξανά τα ακίνητα μας με 50% της αντικειμενικής αξίας δηλαδή με 400.000 ευρώ το στρέμμα!!!

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:00 | Αναστάσιος Κουτουλογένης

  Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες που κατέχουν ακίνητα με τίτλους από το 1970, έχουν νόμιμες οικοδομικές άδειες, μπορεί και πάνω από 40 έτη φυσικά, βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, έχουν πληρώσει τις ανάλογες εισφορές σε γη και χρήμα και ίσως και ορισμένοι να έχουν χρηματοδοτηθεί και από Αναπτυξιακούς Νόμους.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:49 | Ρούλα Βοζαίτη

  Το μόνο δίκαιο θα είναι να μας εντάξετε στις ειδικές περιπτώσεις! Έχουμε ήδη πληρώσει την αγορά των οικοπέδων, δεν γίνεται να τα ξαναπληρώσουμε!

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 23:40 | ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

  Στις παρ 1,2 και 3 αναφέρεται » αν ο αιτών έχει αναγνωρισθεί….» αν ο αιτών έχει αναγραφεί…» » αν ο αιτών έχει ασκήσει…». Πρέπει να συμπληρωθεί » αν ο αιτών ή ο δικαιοπάροχός του…» διότι κατά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς ενδεχομένως αυτός που έχει αναγραφεί, αναγνωρισθεί ή ασκήσει …να μην βρίσκεται στην ζωή, οπότε δεν θα είναι «ο αιτών» και οι κληρονόμοι του δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξαγοράς.
  Η παρ. 2 αφορά περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη αναγνωρισμένο και καταγεγραμμένο δικαίωμα κυριότητας έναντι του δημοσίου , άρα το δικαίωμά του είναι πιο ισχυρό έναντι του δημοσίου και το τίμημα εξαγοράς ορίζεται σε 50% της αντικειμενικής αξίας.
  Στην παρ.3, ενώ ο αιτών έχει χάσει σε πρώτο βαθμό και έχει ασκήσει ένδικο μέσο, άρα το δικαίωμά του δεν είναι τόσο ισχυρό έναντι του δημοσίου, επιβραβεύεται με ποσοστό έκπτωσης 70%, μόνο με την υποχρέωση να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο .Είναι εντελώς άδικο.
  Να διορθωθεί η παρ. 2 και το τίμημα εξαγοράς 70% να το έχει αυτός που έχει εγγραφεί στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:54 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ KATEXOMENA ΑΚΙΝΗΤΑ

  ΑΡΘΡΟ 7
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: το ποσοστό της έκπτωσης των παρ. 1, 2 και 3 να ορισθεί ενιαία στο 70%, καθώς με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται άνιση μεταχείριση παρέχοντας μεγαλύτερη έκπτωση στον πρωτοβάθμια ηττημένο διάδικο. Να διευκρινισθεί ότι το ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης αφορά την αντικειμενική αξία του οικοπέδου και όχι του κτίσματος.

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 17:26 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΛΙΟΣ

  Σχόλιο για το άρθρο 7 παρ. 2.
  Προβλέπεται στο σχέδιο νόμου η έκπτωση 50% εφόσον ο αιτών έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες εγγραφές του Κτηματολογίου.

  Αυτή η πρόβλεψη στον νόμο δεν είναι σωστή διότι:

  α) το Δημόσιο αρχικά δεν είχε υποχρέωση να δηλώσει την περιουσία του, το οποίο βέβαια άλλαξε μεταγενέστερα.
  β) στις αρχικές δηλώσεις των ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο γίνονταν αποδεκτές δηλώσεις που δεν συνοδεύονταν από τίτλους κυριότητας (μετά την πρώτη ανάρτηση αυτό δεν ίσχυε)
  γ) το Δημόσιο στις περισσότερες δηλώσεις που έκανε δεν είχε γεωαναφέρει (δεν ήταν εξηρτημένο το διάγραμμα του Δημοσίου ακινήτου) το Δημόσιο κτήμα σε αντίθεση με τον ιδιώτη που ήταν επιμελής σε αυτό, με αποτέλεσμα το Κτηματολόγιο να εγγράφει τον ιδιώτη και όχι το Δημόσιο λόγω αδυναμίας εντοπισμού της θέση του Δημοσίου κτήματος.
  δ) Μέχρι και σήμερα και παρέλευσης πάρα πολλών ετών οι Κτηματικές Υπηρεσίες δεν έχουν προβεί στην δήλωση όλων των ακινήτων του Δημοσίου για πολλούς λόγους.

  Συμπέρασμα: Δεν είναι σωστό να πριμοδοτήσουμε με 50% έκπτωση τον καταπατητή που απλά προέβη σε κινήσεις σκοπιμότητας, στηριζόμενος στην αδράνεια και αδιαφορία του Δημοσίου (μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών).