ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Καταργούμενες διατάξεις

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι σχετικές με την εξαγορά δημοσίων και ανταλλαξίμων ακινήτων διατάξεις:
(α) του άρθρου 10 του ν.δ 2176/1952 (Α’ 207),
(β) του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968 (Α΄12),
(γ) του ν. 357/1976 (Α΄ 156),
(δ) των άρθρων 1 έως και 4 τουν. 719/1977 (Α’ 301),
(ε) του άρθρου 25 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) και
(στ) του άρθρου 4 του ν. 2386/1996 (Α’ 43), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:38 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ KATEXOMENA ΑΚΙΝΗΤΑ

  ΑΡΘΡΟ 20
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι σχετικές με την εξαγορά δημοσίων και ανταλλαξίμων ακινήτων διατάξεις:
  α) του άρθρου 10 του ν.δ 2176/1952 ,
  β) του άρθρου 4 του α.ν. 263/1968 (Α ́ 12),
  γ) του ν. 357/1976 (Α ́ 156),
  δ) των άρθρων 1 έως και 4 του ν. 719/1977 (Α’ 301),
  ε) του άρθρου 25 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) και
  στ) του άρθρου 4 του ν. 2386/1996 (Α’ 43), με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος.
  Η κατάργηση κυρίως του Ν. 357/1976 θα δημιουργήσει σοβαρά θέματα, κυρίως σε Νομικά Πρόσωπα.
  Επίσης, το Ν.Δ. 547/1970 έχει τροποποιηθεί από το Ν 357/1976 που καταργείται και πρέπει να διευκρινιστεί αν οι διατάξεις του, που τροποποιήθηκαν ή προστέθηκαν θα συνεχίσουν να ισχύουν.
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: η προσθήκη εδαφίου: «Ακίνητα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και τα οποία εξαγοράστηκαν, εκποιήθηκαν, παραχωρήθηκαν, απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά βάσει των διατάξεων που καταργούνται με το παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις βάσει των οποίων έλαβε χώρα η εξαγορά, εκποίηση, παραχώρηση και αναγκαστική τους απαλλοτρίωση».