Άρθρο 6 Εκπτώσεις επί του τιμήματος εξαγοράς

1. Το τίμημα εξαγοράς κατά το άρθρο 5 μειώνεται, προκειμένου για δημόσια ακίνητα, κατά τις περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο τριάντα (30) ετών και σαράντα (40) ετών κατοχής, αντίστοιχα, με ανώτατο όριο έκπτωσης που ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του τιμήματος εξαγοράς κατά το άρθρο 5.
2. Το ποσό που προκύπτει από τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς κατά το άρθρο 5 ή κατά το άρθρο 5 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του παρόντος μειώνεται, εφόσον ο αιτών εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις, ως εξής:
α. Κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), εάν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία και, συγκεκριμένα, με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, καθώς και εάν είναι πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.
β. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εάν είναι άτομο με αναπηρία και, συγκεκριμένα, με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή πρόσωπο που φιλοξενεί περισσότερο από ένα (1) έτος ή επιβαρύνεται φορολογικά από πρόσωπα με την ανωτέρω ιδιότητα, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ.
γ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εάν είναι παλιννοστών ομογενής, ο οποίος έχει εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμος κάτοικος παραμεθόριων περιοχών, κατά την έννοια του ν. 1892/1990 (Α΄101).
δ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν είναι πολύτεκνος, με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ.
ε. Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εάν είναι τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ ή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.
στ. Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εάν είναι μακροχρόνια άνεργος.
ζ. Κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), εάν είναι δικαιούχος του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), σύμφωνα με τη νομοθεσία.
η. Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εάν εντός του δημοσίου ακινήτου υφίσταται κτίσμα και το κτίσμα αυτό αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος.
Εφόσον ο αιτών εμπίπτει σε περισσότερες της μίας των περ. α΄ έως και η΄, εφαρμόζεται μόνο η περίπτωση που προβλέπει τη μεγαλύτερη έκπτωση.
3. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 δεν μπορεί να υπολείπεται του είκοσι τοις εκατό (20%) του τιμήματος εξαγοράς κατά το άρθρο 5.
4. Οι εκπτώσεις των παρ. 1 και 2 δεν ισχύουν προκειμένου για δημόσια ακίνητα της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 3 με επιφάνεια άνω των δέκα (10) στρεμμάτων.
5. Σε περίπτωση μεταβίβασης του εξαγορασθέντος δημοσίου ακινήτου από τον αιτούντα με επαχθή αιτία, πριν την παρέλευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εξαγοράς, το ποσό που αντιστοιχεί στις εκπτώσεις που παρέχονται, κατά τις παρ. 1 και 2, κατόπιν καταλογισμού υπέρ του Δημοσίου από τον συμβολαιογράφο, βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α΄ 190), με αναφορά των προϋποθέσεων του παρόντος στην απόφαση εξαγοράς.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 21:52 | Ευάγγελος Μ.

  όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του Νομοσχεδίου και κατέχουν τίτλους κυριότητας πάνω από 30 και 50 χρόνια σημαίνει ότι:
  πλήρωναν φόρους κανονικά όλα τα χρόνια (ΕΝΦΙΑ, φορο μεταβίβασης, Υποθηκοφυλάκειο, Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Μηχανικούς, Δημοτικά τέλη κτλ).
  Ποτέ δεν έκρυψαν το ακίνητό τους το δήλωναν στο Ε9 και είναι άδικο να μην έχουν γενναία έκπτωση οριζόντια 70%.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 21:38 | Βουγιουκλούδης Γιαννης Β.Ι

  Η παρ 5 αρθρ 6 οπως επισημαινει και ο Δημος Εδεσσας που θετει ως οριο την 10
  ετια για μεταβιβαση με επαχθη αιτια ειναι σφοδρα αντισυνταγματικη αφου αποτρε
  πει τον ιδιοκτητη απο την ωφελεια του πραγματος και αν συνυπολογισει κανεις
  και μια 40ετη δεσμευση απο τον Δημο για κοινωφελη χρηση πραγμα που ειναι το
  συνηθες θα περιμενει να εκμεταλευθει την περιουσια του αφου αναχωρησει απο τον
  ματαιο τουτο κοσμο ο κληρονομος του,εφ οσον υπαρχει.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 13:45 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Θεωρώ ότι στο τίμημα της εξαγοράς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα χρόνια κατοχής με έγκυρους τίτλους όλων των δικαιοπαρόχων χωρίς κανένα κόφτη. Κύριοι κυβερνώντες δεν είμαστε όλοι καταπατητές. Πιο συγκεκριμένα, κληρονόμησα το 2016 ενα αγροτεμάχιο επιφανείας 3000 τ.μ. με μιά τακτοποιημένη αποθήκη 7 τ.μ. (στην οποία υπάρχουν για λόγους ασφαλείας η ηλεκτρολογική παροχή και 2 αντλίες άρδευσης) από τον πατέρα μου, το οποίο είχε αγοράσει το 1977 με προηγούμενους τίτλους που χρονολογούνται από το 1963, 1939, 1931, 1904, 1897 με άπαντες τους τίτλους μεταγεγραμμένους στο υποθηκοφυλακείο (βρήκα ακόμα και αυτόν του 1897). Η Πολιτεία ήρθε το 1993 και χάραξε τον παλαιό αιγιαλό στα …550 μέτρα από την παραλία. Σύμφωνα με τον νόμο, αυτοί οι χώροι καταγράφονται δημόσια κτήματα. Δηλαδή γίναμε καταπατητές στην περιουσία μας?
  Δεν θα σχολιάσω την ουσιαστική παράβαση καθήκοντος ορισμένων (προφανώς όχι όλων) επιτροπών χάραξης αιγιαλού καθόσον στις αποφάσεις τους υπερίσχυσαν οι πολιτικές και κομματικές τους εμμονές και ιδεοληψίες και όχι η τεχνική τους γνώμη για την οποία ορίστηκαν, εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
  Εν κατακλείδι: Όταν υπάρχουν νομίμως μεταγεγραμμένοι τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από την ημερομηνία «δήμευσης» (απόφαση αιγιαλού), το τίμημα οφείλει να περιορισθεί στο ελάχιστο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χρόνια νόμιμης και αδιατάρακτου ιδιοκτησίας όλων των δικαιοπαρόχων.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 13:07 | Εύη Τσιούγκου

  Στην παράγραφο 2 περίπτωση α να προστεθεί
  » α. κατά πσοσοτό τριάντα τοις εκατό (30%), εάν ο αιτών είναι κοινωφελές ίδρυμα ή
  άτομο με αναπηρία (………….). »

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Θα πρέπει συντελεσθεί η προσθήκη , έτσι ώστε τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα , ως στηρίζοντα την κοινή ωφέλεια να μην εξισώνονται όσον αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις τους με τα κερδοσκοπικά .

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:26 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ KATEXOMENA ΑΚΙΝΗΤΑ

  ΑΡΘΡΟ 6
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Η μείωση του τιμήματος 1% ανά έτος κατοχής να υπολογίζεται μετά τα τριάντα (30) χρόνια και για τις δύο περιπτώσεις α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς διαφορετικά εισάγεται άνιση μεταχείριση όμοιων περιπτώσεων. Να προβλεφθεί περίπτωση μείωσης 20% εάν υπάρχει η κύρια και μοναδική κατοικία του αιτούντος και η περίπτωση μεταβίβασης της παραγράφου 5 πριν την πάροδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης εξαγοράς είναι ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα και προτείνεται να μειωθεί στα πέντε (5) έτη, όπως ισχύει και σε περιπτώσεις απαλλαγής φόρου για την πρώτη κατοικία.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 09:08 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΣΑΓΓΑΛΩΝ ΑΙΓΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΟΣΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥΣ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΕΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΟΥ.

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 15:25 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Επανέρχομαι στην προηγούμενη πρότασή μου διευκρινίζοντας ότι μιλώ για φόρους που έχω καταβάλει, όπως ΕΝΦΙΑ.
  Θέλω να κάνω μία πρόταση, δεδομένου ότι κατέχω από το 1968, στον Νομό Ηλείας, στον Οικισμό Καβούρι Κατακόλου, μικρή έκταση με ηλεκτροδοτούμενη από την ΔΕΗ κατοικία επ’ αυτής, στην οποία τα τελευταία χρόνια μένω μόνιμα.
  Όσοι από εμάς έχουμε δηλώσει τα ακίνητα κι έχουμε καταβάλει διαχρονικά φόρους γι’ αυτά (πράγμα που δεν το έχουν κάνει όλοι), να ληφθεί αυτό υπόψη και να προβλέπεται με άρθρο στο σχετικό νόμο, ποσό ή ποσοστό επιπλέον έκπτωσης, από το ποσό εξαγοράς του ακινήτου, που αρχικά θα προσδιοριστεί.
  Ευχαριστώ

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 14:59 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  Θέλω να κάνω μία πρόταση, δεδομένου ότι κατέχω από το 1968, στον Νομό Ηλείας, στον Οικισμό Καβούρι Κατακόλου, μικρή έκταση με ηλεκτροδοτούμενη από την ΔΕΗ κατοικία επ’ αυτής, στην οποία τα τελευταία χρόνια μένω μόνιμα.
  Όσοι από εμάς έχουμε δηλώσει τα ακίνητα κι έχουμε καταβάλει διαχρονικά φόρους γι’ αυτά (πράγμα που δεν το έχουν κάνει όλοι), να ληφθεί αυτό υπόψη και να προβλέπεται με άρθρο στο σχετικό νόμο, ποσό ή ποσοστό επιπλέον έκπτωσης, από το ποσό εξαγοράς του ακινήτου, που αρχικά θα προσδιοριστεί.
  Ευχαριστώ