Άρθρο 10 Απόφαση εξαγοράς και καταβολή τιμήματος εξαγοράς

1. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών αποφασίζει βάσει της πρότασης της Επιτροπής για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εξαγοράς.
1. Επί πρότασης της Επιτροπής για την αποδοχή της αίτησης εξαγοράς, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, πιστοποιητικό αποδοχής, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα.Στο πιστοποιητικό αποδοχής περιλαμβάνονται:
α) η περιγραφή του εξαγοραζόμενου δημοσίου ακινήτου, κατά το εμβαδόν και τα όρια,
β) τα στοιχεία του αιτούντος,
γ) το τίμημα εξαγοράς, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 5,6 και 7,
δ) οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 3, στην παρ. 5 του άρθρου 6 και στην παρ. 8 του άρθρου 10, καθώς και
ε) το ποσό της εφάπαξ και τμηματικής καταβολής του τιμήματος εξαγοράς.
3. Το τίμημα εξαγοράς εξοφλείται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς, παρέχεται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%) επί του τιμήματος εξαγοράς, όπως αυτό προκύπτει κατά τα άρθρα 5, 6 και 7.
4. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς,εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του πιστοποιητικού αποδοχής στον αιτούντα, ο αιτών προβαίνει στην εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς εφάπαξ και υποβάλλει το αποδεικτικό εξόφλησής του στην οικεία κτηματική υπηρεσία.Η οικεία κτηματική υπηρεσία διαβιβάζει τον φάκελο της υπόθεσης στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εντός δέκα(10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του αποδεικτικού εξόφλησης του πρώτου εδαφίου. Στη συνέχεια,το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών την απόφαση εξαγοράς.Η απόφαση εξαγοράς κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα και μεταγράφεται ή καταχωρίζεται στο αρμόδιο κατά τόπον υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο με δική του δαπάνη. 5. Σε περίπτωση τμηματικής εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς, η απόφαση εξαγοράς εκδίδεται, εφόσον εξοφληθεί ολοσχερώς το τίμημα εξαγοράς σε δόσεις. Ο αιτών,εντός ενός (1) μηνός από την εξόφληση της τελευταίας δόσης, υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά εξόφλησης στην οικεία κτηματική υπηρεσία. Κατά τα λοιπά, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4.
6. Ειδικά σε περίπτωση που εντός του δημοσίου ακινήτου υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή, ο αιτών, εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν του πιστοποιητικού αποδοχής, υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή του στον ν. 4495/2017 (Α’ 174). Η απόφαση εξαγοράς δεν εκδίδεται, εάν:
α) δεν εξοφληθεί το τίμημα εξαγοράς,
β) δεν εξοφληθεί το πρόστιμο υπαγωγής, και
γ) δεν προσκομιστεί στην οικεία κτηματική υπηρεσία η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον ν. 4495/2017.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 ή της παρ. 5 αντίστοιχα.
7. Επί εκπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, δεν εκδίδεται η απόφαση εξαγοράς και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του τιμήματος εξαγοράς, μη βεβαιούμενης σε βάρος του αιτούντος αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για το δημόσιο ακίνητο, για το χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο μη επιστρεφόμενο ποσό. Για τις υπόλοιπες βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) από την οικεία κτηματική υπηρεσία.
8. Στην περίπτωση που ο αιτών δεν διατηρήσει την κύρια και μοναδική κατοικία του ή την άσκηση της δραστηριότητας, όπως ορίζεται στις υποπερ. βα΄,ββ΄και βγ΄της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3, αντίστοιχα, για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την έκδοση απόφασης εξαγοράς, λήγει αυτοδικαίως η ισχύς της τελευταίας και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από πρόταση της οικείας κτηματικής υπηρεσίας, μη επιστρεφομένου του καταβληθέντος τιμήματος, με αναφορά αυτών των στοιχείων στην απόφαση εξαγοράς.
9. Επί πρότασης της Επιτροπής για την απόρριψη της αίτησης εξαγοράς, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών εκδίδει, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,σχετική απορριπτική απόφαση,η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον αιτούντα.
10. Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του τιμήματος εξαγοράς καταβάλλεται στην ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε..

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:08 | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ KATEXOMENA ΑΚΙΝΗΤΑ

  ΑΡΘΡΟ 10
  παρ. 3
  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: Ο χρόνος εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς να ανέλθει τουλάχιστον στους εκατόν είκοσι (120) μήνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ν.Δ. 547/1970, στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του οποίου προβλέπεται ότι το τίμημα των απευθείας εκποιούμενων αστικών ανταλλάξιμων ακινήτων καταβάλλεται σε τριάντα (30) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή σε 15 έτη και για τα αγροτικά ακίνητα σε σαράντα (40) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, δηλαδή, σε 20 έτη. Επίσης, να μεταβληθεί σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος εξαγοράς, αντί της έκπτωσης 10%, να ανέλθει σε 25%, όπως ισχύει και για τα ανταλλάξιμα και προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 547/1970 (έκπτωση 25%) και για όσους έχουν την πρώτη κατοικία τους σε ποσοστό 50%.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 09:51 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ

  ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΔΟΚΤΗΤΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ Η ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΣΑΓΓΑΛΩΝ ΑΙΓΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΧΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ! ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟ, ΕΩΣ ΑΠΙΘΑΝΟ, ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΟΣΑ ΕΦΑΠΑΞ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΟΣΕΩΝ.

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 21:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

  Η προϋπόθεση-υποχρέωση που θέτει η διάταξη για προσκόμιση ηλεκτρονικής ταυτότητας για το κτίσμα που έχει ανεγερθεί επί του κατεχόμενου, πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι αντικείμενο εξαγοράς αποτελεί η εδαφική έκταση. Ειδικά στην περίπτωση που ο κατέχων δεν διαθέτει τίτλο (περίπτωση άρθρου 3, 1β), δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στις διατάξεις του ν.4495/2017 (στο σχετικό φάκελο αίτησης υπαγωγής πρέπει να συνυποβληθεί και ο τίτλος κτήσης του αιτούντα)

 • 31 Ιανουαρίου 2023, 12:53 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

  Με βάση τη διάταξη αυτή η εκπρόθεσμη καταβολή μιας μόνο δόσης επιφέρει την ακύρωση της διαδικασίας με διακράτηση μάλιστα των καταβληθέντων ποσών. Αυτή είναι εξαιρετικά αυστηρή ρύθμιση και θα ήταν λογικό να αντιστοιχεί σε συστηματική αμέλεια πληρωμής και όχι στην περιστασιακή δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στην διάρκεια της 5ετίας που προβλέπεται η τμηματική καταβολή.

 • 29 Ιανουαρίου 2023, 20:14 | Ευγενία Τάγαρη

  Άρθρο 10, παρ. 6β, 6γ και άρθρο 3, παρ. 5. Αυτά τα άρθρα χρήζουν τροποποίησης. Σύμφωνα με αυτά για την εξαγορά δημοσίου ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, τίθεται ως προαπαιτούμενο η υποβολή της αίτησης ένταξης του ακινήτου στις διατάξεις του ν.4495/2017, η εξόφληση του προστίμου υπαγωγής, η έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας και η προσκόμιση στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στον ν. 4495/2017. Αυτό αφορά μόνο τους κατόχους της παραγράφου 1α που διαθέτουν τίτλους και αποκλείει τους κατόχους της παραγράφου 1β που δεν διαθέτουν τίτλους, δεδομένου ότι για να γίνει η διαδικασία της ένταξης του ακινήτου στις διατάξεις του ν.4495/2017 απαιτείται τίτλος.

 • 29 Ιανουαρίου 2023, 19:46 | Γεώργιος Ζάχος

  Σε περιοχή της Χαλκιδικής υπάρχουν πολλοί αγροί που δημιουργήθηκαν με την εκχέρσωση θαμνωδών εκτάσεων. Η εκχέρσωση έγινε τη δεκαετία του 1950 από κρατική υπηρεσία με την ονομασία » ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Για την εκχέρσωση οι ενδιαφερόμενοι αγρότες πλήρωσαν το κόστος.(Ο πατέρας μου είχε πάρει δάνειο από την ΑΤΕ για το σκοπό αυτό). Δυστυχώς δεν τους έδωσαν τίτλους κυριότητας και δεν υπάρχουν τα αρχεία της υπηρεσίας αυτής. Για δεκαετίες οι ιδιοκτήτες καλλιεργούσαν τα κτήματα, πλήρωναν τους σχετικούς φόρους (ΕΜΦΙΑ κ.α) και τα μεταβίβασαν στους απογόνους τους. Δεκαετίες μετά κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης εμφανίζονται να κατέχουν αγρούς που ήταν δασικές εκτάσεις και να αμφισβητούνται οι ιδιοκτησίες τους.
  Πρέπει να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα.
  Σε περίπτωση που δεν αναγνωριστούν οι ιδιοκτησίες να επιστραφούν οι φόροι και τα έξοδα που κατέβαλαν οι αγρότες για να δημιουργήσουν τους αγρούς αυτούς σύμφωνα με κρατικές πολιτικές και μέσω κρατικών υπηρεσιών.

 • 29 Ιανουαρίου 2023, 18:26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΔΑΣ

  Αρχικά θα πρέπει να αναφέρω ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπω ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Τον Απρίλιο του 2022 στο υπουργικό συμβούλιο είχε κάνει ιδιαίτερη μνεία ο πρωθυπουργός για το πρόβλημα αυτό που ταλανίζει την χώρα και τους πολίτες της από το 1929 και είναι ο 1ος νόμος που φαίνεται ότι λύνει αυτό το πρόβλημα.
  Συγχαρητήρια λοιπόν στην κυβέρνηση για την πρωτοβουλία αυτή.
  Ένα θέμα όμως είναι το εξής:
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 110 του Ν.4495/2017 αναφέρει: «Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κτίσματα που έχουν κριθεί αυθαίρετα με αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.»
  Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες πολεοδομίες έχουν κρίνει αυθαίρετα τα κτίρια (που αποτελούν 1η κατοικία) μετά από εκθέσεις αυτοψίας, γιατί βρίσκονται σε ακίνητο του δημοσίου. Επίσης αυτά έχουν κριθεί αμετακλήτως αυθαίρετα από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδύνατη η τακτοποίηση του αυθαιρέτου επομένως και η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς παρόλο που ισχύουν όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις που ορίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
  Θα πρέπει να υπάρξει κάποια ρύθμιση για αυτό το ζήτημα καθώς με την εξαγορά του ακινήτου από τον κάτοχό του παύει να ισχύει ο βασικός λόγος για τον οποίο κρίθηκε αυθαίρετη η συγκεκριμένη κατασκευή.

 • 29 Ιανουαρίου 2023, 17:51 | Χρήστος Γίδαρης

  Στην παράγραφο 6 τίθεται ως προϋπόθεση για την εξαγορά η προσκόμιση στην κτηματική Υπηρεσία της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του κτίσματος που υπάρχει επί του κατεχόμενου ακινήτου. Θα πρέπει λοιπόν είτε να γίνει τροποποίηση του εν λόγω άρθρου είτε του Ν. 4495.
  Στο άρθρο 99 παρ α) περ γγ) του 4495/2017, δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο για όσους έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003.
  Κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Να δίνεται δηλαδή η δυνατότητα υπαγωγής στον 4495/2017 με το πιστοποιητικό αποδοχής του αρμόδιου οργάνου του ΥΠΟΙΚ ώστε να μπορέσει να γίνει η υπαγωγή και στην συνέχεια η περαίωση.

 • 25 Ιανουαρίου 2023, 10:53 | Σωκράτης Καββαδίας

  Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 και την παρ. 1 του άρθρου 10, η Επιτροπή προτείνει και το αρμόδιο όργανο του ΥΠΟΙΚ αποφασίζει. Στις παρ. 2 & 9 όμως του άρθρου 10 το αρμόδιο όργανο του ΥΠΟΙΚ φαίνεται να έχει δεσμία αρμοδιότητα και όχι εξουσία απόφασης.

 • 24 Ιανουαρίου 2023, 16:44 | Παντελής Ρόμπης

  Στο άρθρο 10 αναφέρεται : «7. Επί εκπρόθεσμης εξόφλησης του τιμήματος εξαγοράς είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, δεν εκδίδεται η απόφαση εξαγοράς και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο. Καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν υπερβαίνουν το σαράντα τοις εκατό (40%) του τιμήματος εξαγοράς, μη βεβαιούμενης σε βάρος του αιτούντος αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για το δημόσιο ακίνητο, για το χρονικό διάστημα, που αντιστοιχεί στο μη επιστρεφόμενο ποσό. Για τις υπόλοιπες βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες δόσεις εκδίδεται Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) από την οικεία κτηματική υπηρεσία.»
  Ζητούμενο του νομοσχεδίου είναι να παύσει να υπάρχει το διαχρονικό αυτό φαινόμενο το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι για πάνω από σαράντα πέντε χρόνια δεν υπήρχε καμία νομοθετική ρύθμιση ούτε και η δημιουργία ελεγκτικού μηχανισμού που να μπορεί ανταποκριθεί στη σωρεία των περιπτώσεων, κάτι που δεν προωθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
  Όταν μάλιστα το μέλλον των οικονομιών ολόκληρου του πλανήτη διαφαίνεται απρόβλεπτο και θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα είναι αδύνατο στις περισσότερες περιπτώσεις να ολοκληρώνονται εκπρόθεσμα όλες οι καταβολές των πληρωμών εκ μέρους των αγοραστών, η ύπαρξη τόσο αυστηρών διατάξεων για τις εκπρόθεσμες καταβολές θα δημιουργήσει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, ενώ κανένα ουσιαστικά όφελος δεν θα προκύψει προς το δημόσιο, αλλά αντίθετα θα δημιουργήσει πολλές επιπλοκές.
  Τόσο το ελάχιστο διοικητικό βάρος που θα προκύψει για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών κατά τη διοικητική – οικονομική τους φύση (έκδοση Α.Φ.Ε.Κ., υπολογισμός ποσού που αναλογεί στην παρελθούσα αυθαίρετη χρήση κλπ. ), αλλά κυρίως το διοικητικό βάρος για τις ενέργειες δικαστικής φύσης (έκδοση πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης και διοικητικής αποβολής για τις οποίες απαιτούνται προγενέστερες αυτοψίες και επίδοση των εγγράφων από υπάλληλο, καταλογισμός ποσών, ενέργειες προς υπεράσπιση των συμφερόντων του δημοσίου στις ανακοπές επί των παραπάνω μέτρων, τόσο από τις υπηρεσίες, όσο και από τους δικηγόρους του δημοσίου) είναι πολλαπλάσιο του ενδεχόμενου, αλλά αβέβαιου δημοσιονομικού οφέλους, το οποίο για να προκύψει θα πρέπει να παρέλθουν πολλά έτη μέχρι την ωρίμανση των υποθέσεων αυτών.
  Αντί αυτού προτείνεται στην περίπτωση εκπρόθεσμων καταβολών που υπερβαίνουν το ένα έτος (κατ’ αντιστοιχία των τελευταίων σε ισχύ διατάξεων για τα ανταλλάξιμα κτήματα), να επιτρέπεται όλο το οφειλόμενο ποσό, δηλαδή το κεφάλαιο των δόσεων και οι επιβληθείσες (κατά Κ.Ε.Δ.Ε) προσαυξήσεις, να υπάγονται σε ρύθμιση, όπου στο κεφαλαιοποιημένο πλέον ποσό θα υπολογίζεται ο αναλογούν τόκος (υπερημερίας ή άλλης μορφής) κατά το τοκοχρεωλυτικό ή άλλο σύστημα. Διαδικαστικά η περίπτωση εκπρόθεσμων καταβολών που υπερβαίνουν το ένα έτος, μεταφράζεται σε απώλεια 2+1=3 εξαμηνιαίων δόσεων ή 12+1=13 μηνιαίων δόσεων.
  Προτείνεται μάλιστα να μην είναι μικρός ο αριθμός των ρυθμισμένων δόσεων ή να υπάρχει ένας αριθμός προσφερόμενων επιλογών δόσεων και επιτοκίων, αφού η μεταβολή της αξίας του χρήματος θα καλύπτεται από τον επιβαλλόμενο τόκο, δίνοντας τη δυνατότητα στους οικονομικά ασθενέστερους να παρατείνουν τον χρόνο αποπληρωμής χωρίς δημοσιονομική ζημία.
  Για λόγους μείωσης του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών ακόμη και η αρχική βεβαίωση – καταλογισμός στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να γίνεται με χρήση της ανάλογης αλγοριθμικής υποδομής για τις ρυθμίσεις που ήδη υφίσταται στο TAXIS (Α.Α.Δ.Ε.) και να μην απαιτείται η έκδοση και αποστολή ξεχωριστών χρηματικών καταλόγων (ή γραμμών χρηματικών καταλόγων) που απαιτεί πολλαπλάσιο χρόνο διεκπεραίωσης, αλλά η αρχική βεβαίωση – καταλογισμός μόνο του συνολικού ποσού.
  Η προώθηση της προτεινόμενης αυτής λύσης μειώνει σημαντικά το διαχειριστικό κόστος – διοικητικό βάρος και για έναν ακόμη λόγο, αφού δεν θα απαιτείται η παρακολούθηση των πληρωμών με μη αυτόματο τρόπο και η εκ νέου βεβαίωση – καταλογισμός του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού, καθώς ήδη to υφιστάμενο σύστημα του TAXIS (Α.Α.Δ.Ε.) για τις ρυθμίσεις άλλων οφειλών, συμπεριλαμβάνει λειτουργία κατά την οποία μετά από ορισμένο, διαφορετικό για κάθε περίπτωση, αριθμό εκπρόθεσμων καταβολών οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης και αυτόματη επαναβεβαίωση – καταλογισμό του υπολοίπου (δόσεις και προσαυξήσεις).

 • 23 Ιανουαρίου 2023, 13:01 | ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ

  Στην παράγραφο 6 τίθεται ως προϋπόθεση για την εξαγορά, μεταξύ άλλων η προσκόμιση στην κτηματική Υπηρεσία της βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής στο Ν. 4495/2017 του κτίσματος που υπάρχει επί του κατεχόμενου ακινήτου. Η υποχρέωση αυτή πρέπει να καταργηθεί διότι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή δήλωσης υπαγωγής ακινήτου στον Ν. 4495/2017, είναι η προσκόμιση τίτλου κτήσεως, ο οποίος όμως δεν υπάρχει στην περίπτωση του κατόχου επί 40 έτη (αρ.3 παρ. 1β΄)