Άρθρο 13 Συνέπειες υποβολής αίτησης εξαγοράς– Λοιπές ρυθμίσεις

1. Από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς και μέχρι τη μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης εξαγοράς στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο, αναστέλλεται η λήψη μέτρων κατά του αιτούντος για την προστασία του δημοσίου ακινήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλονται α) η ε κτέλεση εκδοθέντων πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) και πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής (Π.Δ.Α), β) οι εκκρεμείς δίκες μεταξύ Δημοσίου και αιτούντος, με αντικείμενο το υπό εξαγορά δημόσιο ακίνητο, καθώς και γ) κάθε σχετική προθεσμία για διαδικαστική ενέργεια.
2.Αναπορριφθείη αίτηση εξαγοράς ή δεν εκδοθεί απόφαση εξαγοράς, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 10 ή την παρ. 4 του άρθρου 7 ή εκδοθεί διαπιστωτική πράξη, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 3 ή την παρ. 8 του άρθρου 10, αντίστοιχα, αίρεται αυτοδικαίως η κατά την παρ. 1 αναστολή της λήψης και εκτέλεσης των μέτρων προστασίας του δημοσίου ακινήτου κατά τη νομοθεσία για τα δημόσια κτήματα και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται.
3. Μετά τη μεταγραφή ή καταχώριση της απόφασης εξαγοράς στο κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο:
(α) οι εκκρεμείς δίκες ανάμεσα στο Δημόσιο και τον αιτούντα καταργούνται και τα μέτρα προστασίας ανακαλούνται,
(β) τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) διαγράφονται. Καταβληθέντα ποσά γιαΠ.ΚΑ.Α.Χ. δεν επιστρέφονται.
4. Η υποβολή αίτησης εξαγοράς δεν αποτελεί εξώδικη ομολογία του αιτούντος περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του δημοσίου ακινήτου.

 • 2 Φεβρουαρίου 2023, 10:00 | Νεκτάριος Μαλινδρέτος, Απόστολος Γιανναράκης, Αντώνιος Κωσταντουλάκης, Απόστολος Γιάναρης

  Σχετικά με το Άρθρο 13 Παρ. 3β

  Στη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι «τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) διαγράφονται. Καταβληθέντα ποσά για Π.ΚΑ.Α.Χ. δεν επιστρέφονται.»

  Για λόγους ισονομίας και επιβράβευσης των συνεπών πολιτών, θεωρούμε απαραίτητο να προβλεφθεί ότι πρόστιμα τα οποία έχουν καταβληθεί να συμψηφίζονται, έως την αξία του τιμήματος εξαγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται με τα άρθρα 5, 6 και 7 του σχεδίου νόμου, και να μην επιστρέφεται μόνο το μέρος των καταβληθέντων προστίμων που υπερβαίνει την αξία του τιμήματος εξαγοράς.

  Επομένως, προτείνεται τροποποίηση της Παρ. 3β του Άρθρου 13 ως ακολούθως:

  «(β) τα βεβαιωθέντα και μη εξοφληθέντα Πρωτόκολλα Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) και τα Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) διαγράφονται. Καταβληθέντα ποσά για Π.ΚΑ.Α.Χ. συμψηφίζονται έως την αξία του τιμήματος εξαγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται με τα άρθρα 5, 6 και 7. Το τμήμα των καταβληθέντων ποσών για Π.ΚΑ.Α.Χ. που υπερβαίνει το τίμημα εξαγοράς δεν επιστρέφεται.»

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 01:26 | Π.Δ

  Παρακαλώ να διευκρινισθεί ποιος ο χρόνος λήξης της αναστολής στις περιπτώσεις της παρ.2 και πώς αυτό θα γίνεται γνωστός στην κτηματική υπηρεσία για να ενημερώνει με τη σειρά της τον οικείο σχηματισμό ΝΣΚ. Επίσης πώς θα συνεχίζονται οι ανασταλεισες δικές; Με κλήση;

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 01:19 | Π.Δ

  Παρακαλώ να ρυθμιστεί με λεπτομέρεια ο τρόπος αναστολής εκκρεμών δικών κατά την τακτική διαδικασία για ακίνητο για το οποίο υπεβλήθη αίτηση εξαγοράς. Κατατίθενται προτάσεις ή όχι; Ορίζεται δικάσιμος ή όχι; Εκδίδεται απόφαση που «διαπιστώνει» την αναστολή ή όχι; Σημειώνεται ότι η μη κατάθεση προτάσεων από τα διαδικα μέρη στην τακτική ισοδυναμεί με ματαίωση και η μη επαναφορά εντός 2 μηνου με κατάργηση δίκης.