Άρθρο 21: Επισκευές – συντηρήσεις – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα.

1. Η συντήρηση και η επισκευή των λιμενικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα Οργανισμών Λιμένων με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας εκτελούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν. 4150/2013 (Α΄102).
2. Επισκευές – επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις με φορείς διοίκησης Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία εκτελούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και ύστερα από κοινοποίηση της άδειας κατασκευής του έργου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φορτοεκφόρτωση και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, αποβίβαση και επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κ.λπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κ.λπ.), όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης − προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός),
β) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων,
γ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησής τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και
δ) συνδέονται άμεσα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου υλοποιούνται επίσης σε υφιστάμενους λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις με φορείς διοίκησης Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία οι εξής επεμβάσεις – αναβαθμίσεις τοπικού χαρακτήρα:
α) Εξοπλισμός και εργασίες που αποσκοπούν στη δημιουργία υποτυπωδών, μικρής έκτασης εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβατών και εργαζομένων, όπως ψύκτες νερού, σκιάδια, χημικές τουαλέτες, A.T.M. Τραπεζών, μηχανήματα αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων, εξοπλισμός και σήμανση για τη διακίνηση πεζών και οχημάτων κ.λπ.
β) Η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), του Ν.3622/2007 (Α΄284), της Συνθήκης Schengen, του Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από σκόπιμες παράνομες ενέργειες και των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί με βάση τη μελέτη Αξιολόγησης Λιμενικών Εγκαταστάσεων (Α.Λ.Ε.), όπως κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης επί στύλων, προστατευτικές μπάρες και άλλες ήσσονος σημασίας παρεμβάσεις, με τις οποίες δεν τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάμενα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους.
Για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών της παραγράφου αυτής απαιτείται η κοινοποίηση της άδειας κατασκευής του έργου, εφόσον απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.

 • 11 Μαΐου 2014, 01:09 | Γιαννης

  Το προς διαβουλευση νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο ,είμαι κάθετα αρνητικός .

 • ΠΡΟΣΟΧΗ! Το άρθρο 46 του Ν.4150/2013 που αφορά Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4256/2014

 • 1 Μαΐου 2014, 20:23 | Νικος Παυλου

  Στην παράγραφο 1:
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το άρθρο 46 του Ν.4150/2013 που αφορά Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4256/2014 (και όχι 4156/2014 που έγραψα εκ παραδρομής σε προηγούμενο μου σχόλιο)

 • 1 Μαΐου 2014, 20:56 | Νικος Παυλου

  Στην παράγραφο 1:
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το άρθρο 46 του Ν.4150/2013 που αφορά Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4156/2014. Επομένως η νεα παράγραφος που αφορά επισκευες είναι η 4 και όχι η 5, υπό την προυποθέση οτι ο προυπολογισμός δεν υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).Διαφορετικά απαιτείται έγκριση με απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.

  Στην παράγραφο 2
  Το ορθό είναι Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
  Θα μπορούσε επίσης το όριο των 100.000 ευρώ να ανέλθει στα 200.000 ευρώ, όπως στους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.

  Στην παράγραφο 3
  Το ορθό είναι Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
  Να διευκρινιστεί ότι εδώ δεν τίθεται όριο προυπολογισμού

 • 1 Μαΐου 2014, 09:01 | Γιώργος Καρακατσάνης

  1) Η αρμόδια Γ.Γ. έχει αλλάξει τίτλο και πλέον ονομάζεται «Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων». Χρειάζεται, λοιπόν, μια διόρθωση.
  2) Το τιθέμενο όριο των 100.000 ευρώ είναι ικανοποιητικό για έργα αποκατάστασης καθιζήσεων κλπ, αλλά είναι εξαιρετικά μικρό ειδικά για έργα αποκατάστασης υποσκαφών. Προτείνω το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 2 να περιλάβει ειδική διάταξη για τα έργα αποκατάστασης υποσκαφών, ανεβάζοντας το όριο αυτό στις 300.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Αλλιώς, οι αρμόδιοι φορείς θα εξακολουθήσουν να ταλαιπωρούνται άδικα με την γραφειοκρατία προκειμένου να αποτρέψουν την κατάρρευση των υποδομών αρμοδιότητάς τους!!!

 • 25 Απριλίου 2014, 15:07 | ΜΠΑΜΠΟΣ Ι. Βασίλειος

  Η παράγραφος 1 πρέπει να λάβει υπόψη της οτι το άρθρο 46 το ν.4150/13 έχει τροποποιηθεί με τον ν.4256/14 (άρθρο 41 πργ. 4) , μάλλον η αντίστοιχη διάταξη είναι η παράγραφος 4 του ν.4150/13 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.