Άρθρο 03: Οριοθέτηση του αιγιαλού

1. Η οριογραμμή του αιγιαλού χαράσσεται με κόκκινο χρώμα στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή (εφεξής «υπόβαθρα»). Τα υπόβαθρα παρήχθησαν για την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», δυνάμει του έργου με τίτλο «Παραγωγή Ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών και ψηφιακών μοντέλων εδάφους (DTM) για χάραξη αιγιαλού», είναι εξαρτημένα από το Ελληνικό Γαιωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 και φέρουν χαραγμένη επ΄αυτών «προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού», βάσει φωτοερμηνείας.
2. Κριτήρια για την χάραξη της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού αποτέλεσαν οι φυσικές ενδείξεις εδάφους και λοιποί παράγοντες, ήτοι το όριο βλάστησης, το ίχνος ανάβασης των κυμάτων, η στέψη του πρανούς, η στέψη του κρηπιδώματος τεχνικού έργου, η γραμμή δόμησης και η διαμορφωμένη κατάσταση σε αραιοδομημένη περιοχή.
Ως αιγιαλός λογίζονται και τα απόκρημνα πρανή που καταλήγουν στη θάλασσα μέχρι τη στέψη τους, όταν δεν καλύπτονται από αυτοφυή βλάστηση.
3. Μετά την παραλαβή τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών και τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης για τις προδιαγραφές και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την χάραξη της οριογραμμής του αιγιαλού, τα υπόβαθρα με την επ΄αυτών προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους διαβιβάζονται στις αρμόδιες κατά τόπο Κτηματικές Υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήψη τους, αα) να διαγράψουν την προκαταρκτική γραμμή αιγιαλού, στις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη παλαιότερα οριογραμμή αιγιαλού και ββ) να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και να υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περιπτώσεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριογραμμής και για να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης και της προκαταρκτικής οριογραμμής. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας θεωρείται ως συναίνεση της Κτηματικής Υπηρεσίας στη προκαταρκτική οριογραμμή.
4. Οι προτάσεις των Κτηματικών Υπηρεσιών υποβάλλονται στις κατά τόπο αρμόδιες Επιτροπές του άρθρου 4, οι οποίες γνωμοδοτούν για την αποδοχή τους, το αργότερο εντός δύο μηνών από την παραλαβή των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου.Τα υπόβαθρα με την προκαταρκτική οριογραμμή, η τεχνική έκθεση και οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών συγκεντρώνονται αποστέλλονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών στους αρμόδιους κατά τόπο Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την έκδοση απόφασης επικύρωσης της οριογραμμής αιγιαλού στην περιφέρεια της αρμοδιότητάς τους. Η απόφαση επικύρωσης με μνεία της ιστοσελίδας στην οποία αναρτώνται τα συνοδευτικά της στοιχεία κατά την παράγραφο 5 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επέχει θέση μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών.
5. Οι αποφάσεις επικύρωσης η τεχνική έκθεση και τα υπόβαθρα αναρτώνται μόνιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού. Σχετική ανακοίνωση για την ανάρτηση δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στους χώρους ανακοινώσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειών και των παράκτιων Δήμων. Αν εξαιρεθούν από την ανάρτηση, για λόγους εθνικής ασφάλειας, συγκεκριμένα υπόβαθρα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση της οριογραμμής από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μνεία για την εξαίρεση υποβάθρων από την ανάρτηση γίνεται στην απόφαση επικύρωσης της οριογραμμής και στην ανακοίνωση της ανάρτησης.
6. Με την τήρηση των όρων δημοσιότητας των παραγράφων 4 και 5 ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του αιγιαλού και συνάγεται τεκμήριο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση σχετικά με την χάραξη και την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Επουσιώδεις πλημμέλειες των διαδικασιών δημοσιότητας δεν επηρεάζουν το κύρος της διαδικασίας οριοθέτησης του αιγιαλού. Για την επικύρωση της οριογραμμής ενημερώνεται η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Οι έχοντες έννομο συμφέρον μπορούν να ζητήσουν τον επανακαθορισμό του αιγιαλού κατά τις διατάξεις του άρθρου 8.
7. Στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται, για λόγους εθνικής ασφάλειας, η ανάρτηση υποβάθρων ή όταν δεν περιλαμβάνονται τμήματα της ακτογραμμής σε υπόβαθρα, η οριογραμμή αιγιαλού χαράσσεται από την Επιτροπή, με βάση τα κριτήρια της παραγράφου 2, επί κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1:1000, εξαρτημένου από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987, στο οποίο αποτυπώνονται τα όρια των ιδιοκτησιών και αναγράφονται οι εικαζόμενοι ιδιοκτήτες. Το διάγραμμα περιλαμβάνει μήκος ακτής τουλάχιστον πεντακοσίων (500) μέτρων ή και μεγαλύτερο αν το τμήμα που απομένει μέχρι το επόμενο καθορισμένο τμήμα δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) μέτρα. Όταν το διάγραμμα συντάσσεται από ιδιώτη, θεωρείται από μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας ή της οικείας Περιφέρειας, αν στην Κτηματική Υπηρεσία δεν υπηρετεί μηχανικός.
Η έκθεση της Επιτροπής και το διάγραμμα καθορισμού της οριογραμμής του αιγιαλού επικυρώνονται με απόφαση του Γ.Γ.Αποκ/νης Διοίκησης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αποστέλλονται για ενημέρωση στην εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. ή στο οικείο Υποθηκοφυλακείο κατά περίπτωση.
8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης απαλλοτριώνονται υπέρ του δημοσίου εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών σε ακίνητα που περιλαμβάνονται στη ζώνη αιγιαλού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 6. Για την κήρυξη και συντέλεση της απαλλοτρίωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5.

  • Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αγνοεί την υπάρχουσα νομολογία του ΣτΕ η οποία τονίζει ότι ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με σχετική πράξη της Πολιτείας, αλλά αποτελεί « φυσικό φαινόμενο». Περιορίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα, ενώ παράλληλα άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες (Google earth, Bing Maps κα) διαθέτουν πολύ καλής ποιότητας δεδομένα ελεύθερα χωρίς περιορισμούς.

  • 13 Μαΐου 2014, 02:24 | Φάνης

    Συμφωνώ με το σχόλιο των:
    WWF και Ελληνικής Εταιρείας,
    Παραλίες ελεύθερες για όλους!