Άρθρο 13: Ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης

1. Επιτρέπεται η παραχώρηση θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό ή την όχθη, για την τοποθέτηση α) πλωτών εξεδρών εμβαδού μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά τυχόν πλωτής πρόσβασης από τον αιγιαλόκαι β) θαλάσσιων ή λιμναίων πάρκων αναψυχής που καλύπτουν επιφάνεια μέχρι χιλίων πεντακοσίων (1500) τετραγωνικών μέτρων, για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών σκοπών ή ψυχαγωγίας των λουομένων ή άλλων σκοπών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, ρητώς απαγορευόμενης της χρήσης των εξεδρών ως εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
Η παραχώρηση γίνεται για χρόνο πέντε ετών και για εποχιακή χρήση διάρκειας μέχρι εννιά (9) μηνών, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Για την παραχώρηση εκδίδεται απόφαση της Κτηματικής Υπηρεσίας ύστερα από σύμφωνη γνώμη α) της Λιμενικής Αρχής, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιπλέον, προκειμένου περί θαλάσσιων πάρκων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην περίπτωση λιμναίων εγκαταστάσεων. Η γνώμη παρέχεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης, συνοδευόμενης με πλήρη δικαιολογητικά, άλλως τεκμαίρεται θετική γνώμη.
2. Επιτρέπεται η προσάμμωση αιγιαλών για την αποκατάσταση της πρότερης κατάστασής τους και την εξυπηρέτηση λουομένων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος. Σχετικώς υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη με τεχνικό φάκελο και την προβλεπόμενη για την περίπτωση περιβαλλοντική έγκρισηστον οποίο περιγράφονται η διαδικασία και τα προς χρήση υλικά.
3. Επιτρέπεται ο καθαρισμός με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση άχρηστων υλικών που αποτέθηκαν στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής.
4. Επιτρέπεται η παραχώρηση, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και κατά τις διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων, της χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, ναυταθλητικών, τουριστικών και εν γένει επιχειρηματικών , εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας. Με την αίτηση παραχώρησης προσκομίζεται η τυχόν απαιτούμενη από ειδικές διατάξεις άδεια και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί του ότι η συγκεκριμένη χρήση ή δραστηριότητα δεν αντίκειται σε συγκεκριμένο χωροταξικό σχεδιασμό ή διατάξεις περί χρήσεων γης. Ειδικά στην περίπτωση παραχώρησης για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Για την παραχώρηση διενεργείται πλειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις κείμενες για τη μίσθωση δημοσίων κτημάτων διατάξεις και τα πρακτικά της εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Η δημοπρασία παραλείπεται και η παραχώρηση γίνεται απευθείας αν σε προηγηθείσα δημοπρασία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από περισσότερους ενδιαφερόμενους ή αν η παραχώρηση ζητείται από Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αγροτικούς, αγροτοβιομηχανικούς, γεωργικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς και δημοτικές επιχειρήσεις. Για την εκτέλεση έργων στην παραχωρηθείσα έκταση εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 12.
5. Επιτρέπεται η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου, για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που ασκούν σε όμορη με τον αιγιαλό έκταση επιχειρηματική δραστηριότητα τουριστικών μονάδων η οποία έχει ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων ή για την οποία έχει εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ. Για κάθε κλίνη που διαθέτει η όμορη τουριστική μονάδα , μπορούν να επιχωματωθούν μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου χώρου . Ολόκληρη η έκταση που προκύπτει από τις επιχωματώσεις οριοθετείται υποχρεωτικά ως αιγιαλός και για την παραχώρηση της χρήσης τους εφαρμόζεται το άρθρο 16 του παρόντος. Η έγκριση των έργων παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον κριθεί ότι η επιχωμάτωση είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της επιχείρησηςΓια την έκδοση της απόφασης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, συνοδευόμενη από εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 • 13 Μαΐου 2014, 10:17 | Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

  Σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, την οποία άλλωστε επικαλείται το σχέδιο νόμου στο άρθρο 2, η ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των φυσικών πόρων.

  Εν προκειμένω, κατά το σχεδιασμό οποιασδήποτε επένδυσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση και λειτουργία της, τα φυσικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς επίσης και οι περιορισμοί που συχνά απορρέουν από αυτά.

  Εν πάση περιπτώσει, η επιχωμάτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητη, με στόχο την αποφυγή της υποβάθμισης προστατευόμενων ή αξιόλογων στοιχείων του περιβάλλοντος και του τοπίου, τόσο στην περιοχή υλοποίησης της επένδυσης όσο και στην περιοχή απόληψης άμμου, χώματος κτλ.

 • 13 Μαΐου 2014, 10:02 | Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

  Σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας, την οποία άλλωστε επικαλείται το σχέδιο νόμου στο άρθρο 2, η ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των φυσικών πόρων.

  Εν προκειμένω, κατά το σχεδιασμό οποιασδήποτε επένδυσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση και λειτουργία της, τα φυσικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς επίσης και οι περιορισμοί που συχνά απορρέουν από αυτά.

  Εν πάση περιπτώσει, η επιχωμάτωση θα πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ και μόνο όταν κρίνεται απαραίτητη, με στόχο την αποφυγή της υποβάθμισης προστατευόμενων ή αξιόλογων στοιχείων του περιβάλλοντος και του τοπίου, τόσο στην περιοχή υλοποίησης της επένδυσης όσο και στην περιοχή απόληψης άμμου, χώματος κτλ.

 • Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο προβλέπει την παραχώρηση θαλάσσιας ζώνης σε ορισμένες περιπτώσεις με τεκμαιρώμενη θετική γνώμη από τις αρχές. Καταργεί την ελεύθερη ζώνη μεταξύ των παραχωρήσεων και σε κάποιες περιπώσεις επιτρέπει την επιχωμάτωση ανα αριθμό κλινών (!)
  Η περιβαλλοντική εκτίμηση στον τύπο οικονομικού ανταλλάγματος είναι εντελώς απροσδιόριστη και ασαφής, μη λαμβάνοντας υπόψη κανένα περβαλλοντικό παράγοντα υποβάθμισης επί της ουσίας (!)

 • ΘΕΜΑ: Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής σε θαλάσσιες παιδικές χαρές, θαλάσσια πάρκα και για πολιτιστικές – ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

  ΣΧΕΤ.: 1) Άρθρο 36 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β 444/1999)
  2) Υ.Α. Αριθμ. Πρωτ. 2127/12/2000 της 12/Ιουνίου/2000:Θαλάσσια παιδική χαρά.

  Αξιότιμοι Κύριοι, αρμόδιοι,
  με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε διάφορα πρακτικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία καινοφανών θαλασσίων μέσων αναψυχής τα οποία μπορούν εν μέρει να καταταγούν στην κατηγορία με τη γενική ονομασία «Θαλάσσια Παιδική Χαρά» (Θ.Π.Χ.), στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για «Θαλάσσια Πάρκα Αναψυχής» (Θ.Π.Α.) γιατί τα νέα παιχνίδια είναι σχεδιασμένα όχι αποκλειστικά για παιδιά αλλά τα περισσότερα για ενήλικες.

  Έτσι, για τη λειτουργία των Θ.Π.Α. λαμβάνεται υπόψη η ως άνω 2) ΣΧΕΤ. που αφορά στη λειτουργία των (Θ.Π.Χ.) η οποία, όμως, δε δύναται να καλύψει με ορθό τρόπο τη λειτουργία των Θ.Π.Α., λόγω των καινοτομιών που έχουν προκύψει με τη διαρκή εξέλιξη αυτών των προϊόντων.

  Παρακαλούμε, λοιπόν, αν είναι εφικτό, να τροποποιηθεί η ως άνω 2) ΣΧΕΤ.

  Πιο συγκεκριμένα, τα προβλήματα εντοπίζονται στην εφαρμογή των παρακάτω παραγράφων της ως άνω 2) ΣΧΕΤ.:

  1.Στην παράγραφο 5α) αναφέρεται ότι το μέγιστο πλάτος του θαλάσσιου χώρου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα είκοσι μέτρα (20m).
  Αυτός ο περιορισμός είναι λογικός για τα συμβατικά Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής, όπως Jet-Ski, Κανό, Θαλ. Αλεξίπτωτα κ.λ.π., καθώς για αυτά χρειάζεται μόνο ένας διάδρομος, ώστε τα μέσα να απομακρυνθούν με ασφάλεια από την ακτή. δεν είναι, όμως, θεμιτό για τα Θ.Π.Α. των οποίων ο χώρος είναι συγκεκριμένος και άμεσα εξαρτώμενος από τον όγκο των προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτά (στην παρούσα επισυνάπτονται φωτογραφίες και τεχνικά στοιχεία αυτών των προϊόντων).
  Για την ομαλή και σωστή χρήση, λοιπόν, των Θ.Π.Α. προτείνουμε το επιτρεπόμενο πλάτος να αυξηθεί στα σαράντα μέτρα (40μ).
  Ωστόσο, πιστεύουμε ότι για θέμα ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, το επιτρεπόμενο πλάτος θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη και τη σύμφωνη γνώμη της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής

  2.Τα φουσκωτά παιχνίδια της Θ.Π.Α. δεν έχουν έως τώρα κανόνα CE για να πιστοποιηθούν και χρησιμοποιείτε βεβαίωση ναυπηγού για χρήση τους. Για τα φουσκωτά αυτά παιχνίδια υπάρχει το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15649 το οποίο έχει υιοθέτηση και ο ΕΛΟΤ (ως Ελληνικός οργανισμός πιστοποίησης προς την ασφάλεια των χρηστών) ως ΕΛΟΤ ΕΝ 15649.
  Το συγκεκριμένο πρότυπο προβλέπει τους κανόνες ασφάλειας ως προς την κατασκευή των παιχνιδιών αλλά και ως προς την χρήση τους , όπως τον αριθμό των χρηστών ανά προϊόν , το βάθος νερού για ασφαλή αγκυροβόληση κτλ. Με την αναγκαστική συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15649 εγγυάται η σωστή κατασκευή και ασφαλή χρήση των παιχνιδιών.

  3.Στην παράγραφο 5δ) αναφέρεται ότι ο μέγιστος αριθμός μισθωτών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα μέσα αυτά, δε θα υπερβαίνει τους δύο σε κάθε μέρος (τμήμα) και τους δέκα συνολικά για όλα τα μέσα.
  Λόγω της ιδιομορφίας των Θ.Π.Α. αυτή η δέσμευση είναι απαγορευτική καθώς αρκετά από αυτά τα μέσα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα, έτσι ώστε να μπορούν να φέρουν περισσότερα από δύο άτομα, όπως π.χ. κάποιες τραμπάλες που μπορούν να φέρουν οκτώ άτομα, το Aqua-Voley το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δώδεκα άτομα κ.α.
  Προτείνεται, λοιπόν, αυτή η παράγραφος να αντικατασταθεί με νέα, έτσι ώστε ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μισθωτών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα μέσα να προκύπτει από τον κατασκευαστή των εκάστοτε προϊόντων ή από γνωμάτευση διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού αλλά και ο συνολικός αριθμός για όλα τα μέσα να προκύπτει αθροιστικά σύμφωνα με την μελέτη του κατασκευαστή ή από γνωμάτευση διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού.

  4.Στην παράγραφο 5ε) υπάρχει η δέσμευση για το βάθος της θάλασσας στο χώρο στον οποίο θα αναπτύσσονται τα μέσα αυτά (μεγαλύτερο από πενήντα εκατοστά (50cm) και μικρότερο από δύο μέτρα (2m).
  Και εδώ υπάρχει πρακτικό πρόβλημα, καθώς ορισμένα μέσα έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για χρήση σε βάθος μεγαλύτερο των δύο μέτρων (π.χ. το παγόβουνο-Iceberg), και άλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βάθος πενήντα εκατοστών (π.χ. το Aqua-Voley).
  Γιαυτό το λόγο, προτείνουμε το βάθος να προκύπτει από τον κατασκευαστή των εκάστοτε προϊόντων. Σωστό, επίσης, είναι να αναγράφεται το πραγματικό βάθος της θάλασσας στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το κάθε μέσο, έτσι ώστε κάθε ένας που το χρησιμοποιεί να έχει πλήρη επίγνωση του βάθους.

  5.Σχετικά με την παράγραφο 5στ): Λόγω του ότι αρκετά προϊόντα είναι μεγάλα σε όγκο αλλά και αγκυροβολημένα, η χρήση τους είναι ασφαλής ακόμα και για ένταση ανέμου ίση με πέντε (5) μποφόρ. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο εξής: ενώ παρατηρούνται τις περισσότερες φορές πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο χώρο της ακτογραμμής, όπου και δραστηριοποιούνται τα Θ.Π.Α., η αρμόδια υπηρεσία προγνώσεων καιρού δίνει πρόβλεψη για την ένταση των ανέμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή κατά πολύ μεγαλύτερη (π.χ. ενώ επικρατεί σχετική άπνοια στην ακτογραμμή, η πρόβλεψη λέει 4-5 μποφόρ), με αποτέλεσμα, παρόλο που οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, να μη δύναται να χρησιμοποιηθεί το Θ.Π.Α. ενώ παραδίπλα οι λουόμενοι να κάνουν το μπάνιο τους χωρίς κανένα κίνδυνο.
  Για αυτό το λόγο, προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας που ισχύει σε όλα τα θαλάσσια μέσα αναψυχής δηλαδή να επιτρέπετε η χρήση τους όταν οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή είναι καλές ή με την εγκατάσταση τοπικού φορητού μετεωρολογικού σταθμού ή μόνο ανεμομέτρου.

  6.Σχετικά με την παράγραφο 5ζ): Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αρκετά προϊόντα είναι μεγάλα σε όγκο αλλά και αγκυροβολημένα με ασφαλή τρόπο που υποδεικνύει ο κατασκευαστής. Έτσι η απομάκρυνση των εν λόγω μέσων από τη θάλασσα μετά τη δύση του ήλιου είναι επίπονη και χρονοβόρος διαδικασία και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει αλλά και για πολλά από αυτά είναι αδύνατον να επιβάλλεται.
  Προκειμένου να μην υπάρξει κώλυμα στην ασφάλεια την ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια της νύκτας, τα όποια μέσα παραμένουν στη θάλασσα, προτείνεται να φωτίζονται επαρκώς με κατάλληλη φωτεινούς σημαντήρες.

  7.Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα Θ.Π.Α. είναι πάρκα που καταλαμβάνουν συγκεκριμένο χώρο στη θάλασσα και ένα συγκεκριμένο πλάτος στην ακτογραμμή.
  Μέσα στο χώρο αυτό αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το κάθε πάρκο.
  Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία σχέση με τον τρόπο εκμετάλλευσης των συνήθων Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής όπως π.χ. τα Jet-Ski, Κανό, τα Θαλ. Αλεξίπτωτα. Επειδή σε οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες οι άδειες χρήσης για εκμετάλλευση Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής όπως π.χ. τα Jet-Ski, Κανό, είναι ήδη δοσμένες ανά τριακόσια μέτρα, εάν τα Θ.Π.Α. ενταχτούν στο ίδιο καθεστώς αδειοδότησης, παρά την διαφορετικότητα τους θα αποκλεισθεί ένα οικολογικό, φιλικό και ακίνδυνο προς τον χρήστη, μέσο παιχνιδιού και σωματικής άσκησης και θα αποκλείσει την καλύτερη προσφορά για αναψυχή προς τον επισκέπτη, θα αποκλείσει την επιχειρηματική και οικονομική αναβάθμιση της κάθε παραλίας και γενικά την τουριστική προβολή της χώρας.
  Γι’ αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνει μνεία, έτσι ώστε να μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα μέσα εφόσον βέβαια, δεν κωλύεται η απρόσκοπτη χρήση της παραλίας από τους λουόμενους οι οποίοι δεν επιθυμούν να εκμισθώσουν κάποιο από τα παραπάνω μέσα.
  Ζητείται, λοιπόν, να μην είναι απαγορευτική η ταυτόχρονη χρήση των παραπάνω μέσων, ανεξάρτητα από το μήκος της παραλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε παραλίας, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που υποβάλουμε παραπάνω, προτείνουμε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ (ΦΕΚ Β΄444/1999) όπως ισχύει, την εκμίσθωση του καινοφανούς θαλασσίου μέσου αναψυχής “Θαλάσσιο Πάρκο Αναψυχής – AQUA PARK) , καθώς και την χρήση του για οργανωμένη αναψυχή, υπό τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας, η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική.

  1) Η χρησιμοποίηση των Θαλασσίων Πάρκων Αναψυχής (Θ.Π.Α.) δεν ρυθμίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα Αριθ. 22(Β 9/2000).

  2) Η χρησιμοποίηση των μέσων του Θαλάσσιου Πάρκου Αναψυχής (Θ.Π.Α.) ή και τμημάτων αυτού δεν είναι επιτρεπτή για ιδιωτική χρήση αλλά μόνο κατά τρόπο οργανωμένο από εκμισθωτές θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

  3) Η καταλληλότητα των μέσων που χρησιμοποιούνται πιστοποιείται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15649 το οποίο έχει υιοθετήσει και ο ΕΛΟΤ ως ΕΛΟΤ ΕΝ 15649. Το συγκεκριμένο πρότυπο προβλέπει τους κανόνες ασφάλειας ως προς την κατασκευή των παιχνιδιών αλλά και ως προς την χρήση τους.

  5) Η άδεια εκμίσθωσης εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα και με τη συνδρομή των ακόλουθων πρόσθετων προϋποθέσεων:

  – α) το Θαλάσσιο Πάρκο Αναψυχής (Θ.Π.Α.) θα καταλαμβάνει την συγκεκριμένη επιφάνεια και τον συγκεκριμένο αριθμό των χρηστών συμφώνα με όσα προβλέπονται στην μελέτη ασφαλείας και καταλληλότητας του κατασκευαστή, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 15649.

  – β) Το Θαλάσσιο Πάρκο Αναψυχής (ΘΠΑ) δεν θα εφάπτεται με την ακτογραμμή (αρά η ακτογραμμή θα είναι πρόσβαση στους λουόμενους) και μπορεί να εφάπτεται πλευρικά με τον δίαυλο διέλευσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής μέσω του οποίου θα έχει διέλευση το σωστικό σκάφος του θαλάσσιου πάρκου και τα άλλα θαλάσσια μέσα που πιθανώς υπάρχουν στην ίδια εγκατάσταση.

  – γ) Ο χώρος θα οριοθετείται με την τοποθέτηση κατάλληλων ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, κυλινδρικού σχήματος, ελάχιστου μήκους τεσσάρων (4) μέτρων, κίτρινου χρώματος, και που θα τοποθετούνται με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, τεσσάρων(4) μέτρων.

  – δ) Εντός του παραχωρούμενου χώρου απαγορεύεται η άσκηση οποιοδήποτε άλλων δραστηριοτήτων (πλεύση μέσων, κολύμπι κ.λπ) από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

  – ε) Απαγορεύεται η επιβίβαση/χρήση σε άτομα ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών (5) ετών, καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση, χωρίς την συνοδεία ή την ενυπόγραφη συγκατάθεση του ασκούντος τη κηδεμονία με την οποία βεβαιώνεται παράλληλα ότι ο ανήλικός γνωρίζει κολύμπι.

  – στ) Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μισθωτών που μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τα μέσα, καθώς και ο συνολικός αριθμός που προκύπτει αθροιστικά, καθορίζονται από την μελέτη ασφαλείας και καταλληλότητας του κατασκευαστή των εκάστοτε προϊόντων.

  – ζ) Η ανάπτυξη των μέσων Θαλασσίων Πάρκων Αναψυχής (Θ.Π.Α.) θα γίνετε στον καθορισμένο χώρο και σε απόσταση από την ακτογραμμή ανάλογη με το ελάχιστο επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης και χρήσης όπως ορίζεται από την μελέτη ασφαλείας του κατασκευαστή, το οποίο, σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερο από 50 cm βάθος νερού. Επιπλέον απαιτείτε να αναγράφεται το πραγματικό βάθος της θάλασσας στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το κάθε μέσο, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν πλήρη επίγνωση του βάθους. Με μέριμνα του εκμισθωτή τα μέσα αυτά παραμένουν, κατά τη διάρκεια της εκμίσθωσης, σταθερά στην ίδια θέση με την τοποθέτηση αγκυρώσεων, που καθορίζονται από την μελέτη αγκυροβολίας του κατασκευαστή των εκάστοτε προϊόντων.

  – η) Ο εκμισθωτής επιτρέπει την είσοδο χρηστών στο Θ.Π.Α. όταν οι καιρικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή είναι καλές.

  – θ) Τα μέσα Θαλασσίων Πάρκων Αναψυχής (Θ.Π.Α.) θα παραμένουν αγκυροβολημένα στην θέση τους περιφραγμένα, και με περιμετρική φωτοσήμανση κατά την διάρκεια της νύχτας. Απαγορεύεται η εκμίσθωση των εν λόγω μέσων κατά την διάρκεια της νύχτας χωρίς ειδική άδεια και είναι υποχρέωση του εκμισθωτή να φωτίζετε επαρκώς το Θ.Π.Α. με κατάλληλη φωτεινή σήμανση.

  – ι) Τα μέσα Θαλασσίων Πάρκων Αναψυχής (Θ.Π.Α.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους εκμισθωτές για προσωρινές εγκαταστάσεις σε πολιτιστικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν την έγκριση του εκάστοτε φορέα διαχείρισης.

  – ια) Καθ΄ όλο το χρόνο εκμίσθωσης των μέσων, ο εκμισθωτής εξασφαλίζει την πρόσληψη και παραμονή ναυαγοσώστη χωρίς την απαίτηση ύπαρξης ναυαγοσωστικού βάθρου και ειδικού εξοπλισμού.

  – ιβ) Απαιτείται η τοποθέτηση ευανάγνωστης πινακίδας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τουλάχιστον που θα αναφέρει τους κανόνες ασφαλείας του πάρκου.

  Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

  Ευελπιστούμε με ετούτη την παρέμβαση να βοηθήσουμε στην καλύτερη, και ασφαλέστερη για τους λουόμενους, αξιοποίηση τέτοιων καινοφανών μέσων αναψυχής όπως τα Θ.Π.Α., αλλά και στη βελτιστοποίηση των παραλίων της Ελλάδας, πράγμα που θα συνδράμει στην ευρύτερη Τουριστική Ανάπτυξη του Τόπου μας.

  onAqua – Sea Sports Aqua Parks
  eventeam – Μαράκης Χρήστος & ΣΙΑ ΕΕ
  Μακεδονίας 20, 16673, Βάρη Αττικής
  Τηλ: 2102588950, 6972004826
  FAX: 2118006630
  email:hello@onaqua.eu

 • 12 Μαΐου 2014, 14:34 | ΒΑΣΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Από το 1993 ζητείται από το υπουργείο οικονομικών να ορίσει διάταξη για την παραχώρηση θαλασσίας ζώνης για την δημιουργία Τουριστικών Λιμένων, τους οποίους έχει ανάγκη η «τουριστική μας χώρα» , η οποία καθυστέρησε απαράδεκτα στο σημείο αυτό. Από εκεί όμως μέχρι του σημείου να επιβραβεύονται οι ξενοδόχοι οι οποίοι παρανομούν υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Έλεος….. Τι άλλο θα χαρίσουμε ποιά στο βωμό του κέρδους??? που ακριβώς βρίσκεται στη διάταξη η απαιτούμενη από το Σύνταγμα προστασία του περιβάλλοντος???

 • Άρθρο 13 – παρ. 04

  Δεν αναφέρεται πουθενά η παροχή δυνατότητας ελεύθερης δωρεάν πρόσβασης στον αιγιαλό στην περίπτωση «… και του συνεχόμενου αιγιαλού».

  Άρθρο 13 – παρ. 05

  Δεν αναφέρεται πουθενά η παροχή δυνατότητας ελεύθερης δωρεάν πρόσβασης στον αιγιαλό.

 • Όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου είναι άκρως επικίνδυνα για την Ελλάδα και τους πολίτες της. Με μία πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου, διαπιστώνει κανείς την προχειρότητα με την οποία έχει συνταχθεί, απο το Υπουργείο Οικονομικών, που δεν έχει καμία αρμοδιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Ακόμα και ένα παιδί του δημοτικού σχολείου μπορεί να αντιληφθεί ότι με αυτό το νομοσχέδιο θα ξεπουληθεί δημόσια περιουσία εις βάρος του Ελληνικού λαού και προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου.

 • Το συγκεκριμένο Άρθρο δίνει τη δυνατότητα παραχώρησης θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις περιβαλλοντικοί όροι. Επιτρέπει την επιχωμάτωση (μπάζωμα) του θαλάσσιου χώρου και τον χωρίς τήρηση καμίας προδιαγραφής καθαρισμό με μηχανικά μέσα των παραλιών από «άχρηστα υλικά». Επιτρέπει δραστηριότητες που προϋποθέτουν μόνιμες κατασκευές οι οποίες θα παραμείνουν και μετά το πέρας της δραστηριότητας. Επιτρέπονται θαλάσσια και λιμναία πάρκα αναψυχής μέχρι 1.500 τ.μ., χωρίς να περιγράφονται οι περιβαλλοντικοί όροι.

 • 11 Μαΐου 2014, 11:21 | Αριστοτέλης

  Παρ. 1:
  Αλλαγή ορίων εξεδρών σε 50 τμ και θαλασσίων πάρκων μεχρι 500 τμ.

  Οι παρ. 2, 3, 4 και 5 να καταργηθούν.
  Ειδικά η παρ. 5 αντιβαίνει σε κάθε περιβαλλοντική λογική και αειφορική ανάπτυξη για την οποία κόπτεται το άρθρο 2 του νομοσχεδίου.

 • 10 Μαΐου 2014, 12:04 | Βαγγέλης Ανθής

  Παράγραφος 1. Θα πρέπει να καθοριστούν διαφορετικά οι εκτάσεις των πλωτών εξεδρών (150 τμ) και των θαλάσσιων ή λιμναίων πάρκων αναψυχής (1500 τμ) και να εξαρτηθούν από την έκταση του αγιαλού ή της όχθης και της θαλλάσιας ή λιμναίας έκτασης, αλλιώς υπάρχει περίπτωση το πλωτό μέσο να ξεπερνάει την παραλία ή όχθη ή να καταλαμβάνει όλη την έκταση της λίμνης.
  To Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τι δουλειά έχει να λαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις;
  Επίσης πολύ σωστή η προθεσμία των 2 μηνών αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σχετική πρόβλεψη για χρέωση της αίτησης σε συγκεκριμένο υπάλληλο και τμήμα και στην συνέχεια πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων των παραπάνω σε περίπτωση που δεν απαντήσουν στην καθορισμένη διαδικασία, γιατί διαφορετικά όλες οι αιτήσεις θα περνάνε αφιλτράριστα. Εννοείται ότι τα τμήματα που θα αναλάβουν την παραπάνω γνωμοδότηση θα πρέπει να είναι σωστά και πλήρως επανδρωμένα.

  Παράγραφος 5. «Για κάθε κλίνη που διαθέτει η όμορη τουριστική μονάδα , μπορούν να επιχωματωθούν μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου χώρου». Πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψην το μέγεθος της θαλάσσιας έκτασης, καθώς επίσης και της τουριστικής μονάδας και να μπει ένα άνω όριο στην επιχωμάτωση π.χ. 100 τμ ή 200 τμ και όχι να εξαρτάται από τις κλίνες (συμφωνώ με το σχόλιο «3 Μαΐου 2014, 18:49 | Δανάη Π.») καθώς επίσης κάθε τέτοιου είδους παρέμβαση να ακολουθείται από περιβαντολλογική μελέτη.

 • 10 Μαΐου 2014, 10:54 | Ελλη Μαρκοπούλου

  Είναι απαράδεκτο να παραχωρούνται τετραγωνικά θαλάσσιου χώρου για επιχωμάτωση και μάλιστα τόσο μεγαλύτερη όσο πιο μεγάλη είναι η τουριστική μονάδα που το διεκδικεί. Από πού και ως πού ο θαλάσσιος χώρος θα έχει τίτλους ιδιοκτησίας αντί να προστατεύεται ως φυσικό περιβάλλον; Από πού και ως που κάθε επιχείρηση που αυθαίρετα καταπατά τη δημόσιο χώρο, στη στεριά αλλά ακόμα και μέσα στη θάλασσα, θα επιβραβεύεται με τίτλους ιδιοκτησίας;
  Καλά τα ξενοδοχεία, καλές και οι τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά αν επιτρέψετε να αυτήν την απόλυτη ασυδοσία ούτε τον τουρισμό υπηρετείτε μακροπρόθεσμα, ούτε (εννοείται) τους πολίτες αυτής της χώρας.
  Οικόπεδα και οικισμοί κοντά στη θάλασσα υπάρχουν, πολλά και ωραία. Ας αγοράσει και τίποτα όποιος θέλει να επωφεληθεί επιχειρηματικά από την ομορφιά της Ελληνικής φύσης, δεν είναι ανάγκη να του τα χαρίσετε όλα!

 • 9 Μαΐου 2014, 08:29 | Κάρολος

  Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να προστεθεί ότι η άδεια επιχωμάτωσης θα χορηγείται κατόπιν περιβαλλοντικής μελέτης.

 • 8 Μαΐου 2014, 16:36 | ´Ιρις Π.

  Παράγραφος 1. Για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, είναι άδικο να τεκμαίρεται θετική γνώμη μετά από 2 μήνες. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η κατάθεση γνώμης από τους αρμόδιους φορείς.

  Παράγραφοι 2 και 3. Συμφωνώ με το σχόλιο της κας Παναγιώτας Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ
  «Στην παράγραφο 2 (προσάμμωση αιγιαλού) είναι αναγκαίο να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για τις παράκτιες περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Συγκεκριμένα, κατ’ αναλογία των διατάξεων του Ν. 3937/2011 και της Οδηγίας 02/43/ΕΟΚ, για την εκτέλεση τέτοιου είδους έργων πρέπει να απαιτείται μεταξύ άλλων η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να διαπιστωθεί: (α) αν τα σχετικά έργα προς τον σκοπό διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, (β) οι ενδεχόμενες επιπτώσεις και (γ) ελλείψεως εναλλακτικής λύσης τα αντισταθμιστικά έργα που πρέπει να ληφθούν.
  Στη παράγραφο 3 είναι αναγκαίο να επιτρέπεται ο μηχανικός καθαρισμός του αιγιαλού μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη και παροχή άδειας της κτηματικής υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής. Ειδικά για τις παράκτιες περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, η σχετική άδεια δύναται να παρέχεται μόνο εφόσον αιτιολογείται ειδικώς ότι ο μηχανικός καθαρισμός συνάδει με το στόχο προστασίας της εκάστοτε περιοχής και ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στους φυσικούς οικοτόπους και οικοτόπους ειδών.»
  Ειδικότερα πρέπει να προσδιορίζονται πιο συγκεκριμένα τα μηχανικά μέσα και τα άχρηστα υλικά.

  Παράγραφος 5. Δε θα πρέπει να επιτρέπεται η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου. Ακόμα κι αν επιτραπεί για κάποιες ειδικές περιπτώσεις η έγκριση δε θα πρέπει να παρέχεται μόνο από τον υπουργό Οικονομικών αλλά και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Επίσης θα πρέπει να απαγορεύεται ρητά σε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχές που περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς χώρους.
  Πέρα από τα παραπάνω, η επιχωμάτωση (5) τ.μ. θαλασσίου χώρου ανά κλίνη είναι υπερβολική. Μία μονάδα πολλών κλινών θα μπορεί να προχωρήσει σε επιχωματώσεις τέτοιας έκτασης που πιθανόν να μεταβάλλουν τη μορφολογία της παραλίας, με πιθανές επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνέπειες.

 • Παράγραφος 5. Απαράδεκτη

 • 6 Μαΐου 2014, 22:24 | Άννα

  Η επιχωμάτωση θαλασσιου χώρου (παραγραφος 5) εξυπηρετει την καλή λειτουργία της επιχειρησης και μόνο. Απαράδεκτη η αλλοίωση του φυσικού τοπίου! Το περιβάλλον προέχει κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να αποσυρθεί η παράγραφος.

 • 3 Μαΐου 2014, 18:49 | Δανάη Π.

  Η παράγραφος 5. να καταργηθεί. Επιχωμάτωση αιγιαλού 5 τμ/κλίνη για τουριστικούς λόγους; Δηλαδή ένα τέρας 1000 κλινών μπορεί να επιχωματώσει 5 στρέμματα; Δεν βγάζει κανένα νόημα η διάταξη αυτή.

 • Άρθρο 13 – παρ. 04

  Δεν αναφέρεται πουθενά η παροχή δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό στην περίπτωση «… και του συνεχόμενου αιγιαλού».

  Άρθρο 13 – παρ. 05

  Η έγκριση των έργων πρέπει να προϋποθέτει την σύνταξη ακτομηχανικής μελέτης που θα αποδεικνύει ότι δεν δημιουργείται από τα έργα αυτά κίνδυνος διαβρώσεων σε παρακείμενες ακτές, η οποία θα έχει εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δημοσίου.
  Δεν αναφέρεται πουθενά η παροχή δυνατότητας ελεύθερης πρόσβασης στον αιγιαλό.

 • Με τη γενικη παρατηρηση κι επιφυλαξη οτι ο νεος νομος σιγουρα δεν κινείται προς την κατευθυνση της προστασιας του περιβαλλοντος, θεωρούμε οτι η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου στο ευαίσθητο οικοσύστημα της χώρας μας και μάλιστα με μοναδικο ουσιαστικά κριτήριο της λειτουργια της επιχείρησης είναι τουλάχιστον ατυχής κι απαράδεκτη, με σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ανθρώπων και κατασκευών αφού αλλοιώνεται η ακτομηχανική συμπεριφορά με τέτοιες επεμβάσεις.

 • Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 4 να καταργηθεί και να προβλέπονται διαδικασίες έγκρισης άδειας αλλά όχι παραχώρησης για την εξυπηρέτηση σκοπών γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, ναυταθλητικών, τουριστικών και εν γένει επιχειρηματικών , εθνικής άμυνας και ασφάλειας και περιβαλλοντικής έρευνας.

  Πρόταση για τη Διαβούλευση: Η παράγραφος 5 να καταργηθεί. Δεν πρέπει να επιτρέπονται επιχωματώσεις στον αιγιαλό και μάλιστα μόνο για τουριστικούς σκοπούς.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:49 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

  Να προστεθεί νέο άρθρο 13α, ως ακολούθως:

  Άρθρο 13α
  Παραχωρήσεις για μονάδες υδατοκαλλιέργειας

  1. Για τις παραχωρήσεις θαλάσσιων και λιμναίων εκτάσεων για ίδρυση και λειτουργία πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον ειδικό καθεστώς αδειοδότησής τους και μίσθωσης των εκτάσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόμου.

  Η παρέκκλιση αφορά και στις διατάξεις των άρθρων 16, 17 και 18 του παρόντος, ανάλογες ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται στο ειδικό καθεστώς αδειοδότησης των πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

  2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι χερσαίες συνοδές εγκαταστάσεις μονάδων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 της Απόφασης, αριθ. 31722/04-11-2014 (ΦΕΚ 2505 Β) με την οποία εγκρίνεται το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 • Παράγραφοι 3

  Το παρόν σχέδιο προβλέπει για τις διαδικασίες καθαρισμού, εκτός της Λιμενικής Αρχής , θέτει υποχρέωση ενημέρωσης και της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναγραφεί ότι για επιφανειακούς καθαρισμούς η ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής είναι αρκετή.
  Πιστεύουμε ότι για τις περιπτώσεις έργων παραχώρησης επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος (και τέτοια είναι και τα μεταλλεία-λατομεία), η βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας περί συμβατότητας με το χωροταξικό σχεδιασμό παρέλκει.
  Πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρ.4 ότι για τις περιπτώσεις έργων που απαιτείται παραχώρηση (κατ’αντιστοιχία με το ν. 2971) ότι «η δημοπρασία παραλείπεται και η παραχώρηση γίνεται απευθείας σε αυτούς που έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις εμπορικές και βιομηχανικές, μεταλλευτικές, εξορυκτικές, για να κατασκευάσουν προβλήτες ή άλλα λιμενικά έργα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την παραγωγική και εμπορική τους διαδικασία (προώθηση προϊόντων), με την αναγκαία διακίνηση – φόρτωση-εκφόρτωση φορτίων στις εγκαταστάσεις αυτές.
  Σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα οδηγηθούν σε μαρασμό, μη έχοντας τη δυνατότητα να διακινήσουν τα απαραίτητα γι’αυτές φορτία.

 • Παράγραφοι 3 και 4

  Το παρόν σχέδιο προβλέπει για τις διαδικασίες καθαρισμού, εκτός της Λιμενικής Αρχής , θέτει υποχρέωση ενημέρωσης και της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναγραφεί ότι για επιφανειακούς καθαρισμούς η ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής είναι αρκετή.
  Πιστεύουμε ότι για τις περιπτώσεις έργων παραχώρησης επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος (και τέτοια είναι και τα μεταλλεία-λατομεία), η βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας περί συμβατότητας με το χωροταξικό σχεδιασμό παρέλκει.
  Πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρ.4 ότι για τις περιπτώσεις έργων που απαιτείται παραχώρηση (κατ’αντιστοιχία με το ν. 2971) ότι «η δημοπρασία παραλείπεται και η παραχώρηση γίνεται απευθείας σε αυτούς που έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις εμπορικές και βιομηχανικές, μεταλλευτικές, εξορυκτικές, για να κατασκευάσουν προβλήτες ή άλλα λιμενικά έργα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν την παραγωγική και εμπορική τους διαδικασία (προώθηση προϊόντων), με την αναγκαία διακίνηση – φόρτωση-εκφόρτωση φορτίων στις εγκαταστάσεις αυτές.
  Σε αντίθετη περίπτωση, είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις αυτές θα οδηγηθούν σε μαρασμό, μη έχοντας τη δυνατότητα να διακινήσουν τα απαραίτητα γι’αυτές φορτία.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:08 | Νικόλαος Γεωργάκης

  Στην παράγραφο 1. «Επιτρέπεται η παραχώρηση θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό ή την όχθη, για την τοποθέτηση α) πλωτών εξεδρών εμβαδού μέχρι εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης σε αυτά τυχόν πλωτής πρόσβασης από τον αιγιαλό» θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος και μετά την λέξη αιγιαλός η έκφραση «ή την όχθη».
  Επίσης στην παράγραφο 4 θα πρέπει να συμπληρωθεί μετά το «… αβαθών θαλάσσιων εκτάσεων και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας» η πρόταση «των αβαθών λιμναίων εκτάσεων και της συνεχόμενης όχθης και της παρόχθιας ζώνης» καθώς σκοποί γεωργικοί, κτηνοτροφικοί (π.χ. βουβάλια), αλιευτικοί, ναυταθλητικοί, τουριστικοί και εν γένει επιχειρηματικοί υπάρχουν και στις μεγάλες λίμνες και ποταμούς.

 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 13
  Ειδικά για Υδροηλεκτρικά έργα και Έργα Αντλησοταμίευσης, που χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη και χρονοβόρα αδειοδότηση και προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω ο χρόνος αδειοδότησής τους, σκόπιμη είναι η παράλληλη πρόοδος των διαδικασιών έκδοσης Απόφασης Παραχώρησης και Α.Ε.Π.Ο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η προσθήκη επιπλέον παραγράφου στο άρθρο 13 (Ειδικές Παραχωρήσεις), με την εξής διατύπωση:

  «Προκειμένου για Υδροηλεκτρικά έργα, έργα Αντλησοταμίευσης και εν γένει Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας που αναπτύσσονται σε περιοχές του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος, ισχύουν τα εξής:

  (α) Ταυτόχρονα με την υποβολή Αίτησης έκδοσης Α.Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το Νόμο 4014/11, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Κτηματική υπηρεσία Αίτηση Παραχώρησης όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου ποταμών ή λιμνών του άρθρου 2, αιγιαλού, κοινόχρηστης παραλίας, παρακείμενης στον αιγιαλό ζώνης θάλασσας ή λιμνοθάλασσας.
  Η Αίτηση περιλαμβάνει:
  • Άδεια Παραγωγής του έργου
  • Τεχνική περιγραφή του έργου (όπως περιλαμβάνεται και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και
  • Πρόταση – Μελέτη Οριοθέτησης ποταμού (όπως περιλαμβάνεται και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κατά τα οριζόμενα στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία).
  • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ87 με την περιοχή ανάπτυξης του έργου και την αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση.

  (β) Το Αίτημα διαβιβάζεται με το χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος στην Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε έλεγχο για ύπαρξης παλαιάς όχθης (ή αντίστοιχα παλαιού αιγιαλού), καθορισμό της όχθης (ή αντίστοιχα αιγιαλού), εφόσον δεν έχει προηγηθεί για την περιοχή, και, τέλος, σε καθορισμό ζώνης παρόχθιας όχθης (ή αντίστοιχα παραλίας), σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος. [Εξαιρούνται οι χρονικοί περιορισμοί που τίθενται από τα ως άνω άρθρα και αντικαθίστανται ως αναφέρεται στη συνέχεια.]
  Η Απόφαση Παραχώρησης υπογράφεται από τον κατά τόπο αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός 15 ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή της από την Κτηματική Υπηρεσία.
  Η συνολική προθεσμία έκδοσης της Απόφασης Παραχώρησης ανέρχεται στους 6 μήνες, και εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει εκδοθεί η Απόφαση Παραχώρησης, οπότε η Κτηματική Υπηρεσία ορίζει παρόχθια ζώνη (παραλία) πλάτους 10 μέτρων από την εγκεκριμένη οριογραμμή όχθης (αιγιαλού) εφόσον αυτή υπάρχει ή σε αντίθετη περίπτωση από τη γραμμή πλημμύρας που απεικονίζεται στην υποβληθείσα Πρόταση – Μελέτη Οριοθέτησης, εντός 1 μήνα.
  Η ως άνω πράξη της Κτηματικής Υπηρεσίας αναρτάται στη Διαύγεια και δημοσιεύεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του παρόντος.
  Η χρονική ισχύς είναι ίση με αυτήν της Άδειας Λειτουργίας. Ανανεώνεται δε αυτόματα με την ανανέωση της Άδειας Λειτουργίας.

  (γ) Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις του Έργου, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν τμήματα εκτός της παραχωρηθείσας περιοχής και δεν αντιβαίνουν στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.
  Ακόμη, η άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 3 πρέπει να εναρμονίζεται με τους αντιστοίχους όρους που τίθενται στην Α.Ε.Π.Ο. και οι οποίοι, πέραν των άλλων, έχουν ως γνώμονα και την ασφάλεια του κοινού που προσεγγίζει την περιοχή του Έργου.

  (δ) Η έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση Άδειας Εκτέλεσης Έργου.
  Με την έκδοση της Απόφασης Παραχώρησης καταβάλλεται το Αντάλλαγμα Χρήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του παρόντος.»

 • 2 Μαΐου 2014, 08:05 | Ιωάννης Βουτσίνος, Ενας εκ των Ιδιοκτητων, Προεδρος Ναυτικου Ομιλου Γαλησσα

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για την δυνατότητα μεταβίβασης εκτάσεων του δημοσίου σε κατέχοντες ακίνητα αυτού.

  Στην παραλιακή ζώνη του Γαλησσά Σύρου, υπάρχουν ιδιοκτησίες ιδιωτών, οι οποίες κατέχονται με νόμιμους τίτλους, που ανάγονται μέχρι του 1880 τουλάχιστον. Με την υπ’αριθμόν 1984/17.12.1993 απόφαση Νομάρχη Κυκλάδων (ΦΕΚ 788Δ’/3.8.1994), χαράχθηκε η γραμμή του αιγιαλού και της παραλίας στον Γαλησσά και συμπεριλήφθηκε ένα ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 27 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, η οποία σημειωτέον έχει πολύ μεγάλο και ασυνήθιστο πλάτος και ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΑΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΤΗΜΑ ΑΝΗΚΟΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ότι η άνω χαραχθείσα ζώνη του παλαιού αιγιαλού καταλαμβάνει πολλές ιδιοκτησίες, που όπως προαναφέρθηκε, οι κάτοχοι τους διαθέτουν παλαιότατους τίτλους και εκτός αυτού τις κατέχουν συνεχώς και αδιαλείπτως ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, χωρίς ποτέ να έχουν αποξενωθεί από αυτές, από τότε που τις απέκτησαν.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, πάνω στις ιδιοκτησίες αυτές υπάρχουν και λειτουργούν επιχειρήσεις, για την δημιουργία των οποίων έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες, έχουν πληρωθεί φόροι, έχουν εκδοθεί άδειες λειτουργίας, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα.
  Για την δημιουργία και την ύπαρξη των επιχειρήσεων αυτών έχουν επενδυθεί κόποι και αγώνες ολόκληρων γενεών, δεδομένου ότι οι τωρινοί ιδιοκτήτες έχουν διαδεχθεί τους δικαιοπαρόχους τους, οι οποίοι με τα ίδια προσόντα τις κατέχουν και τις νέμονται συνεχώς για σειρά ετών.
  Η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών έχει ενισχύσει την τόσον την οικονομική ζωή της Σύρου, γιατί σ’αυτές δουλεύουν πολλοί εργαζόμενοι, όσον και της χώρας γενικότερα, γιατί οι ιδιοκτήτες τους φορολογούνται, αποδίδουν ΦΠΑ και γενικά συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία με τον μέγιστο δυνατό τρόπο.
  Με την αριθμόν 234/2013 (ΦΕΚ 1020 Β/25.4.2013) απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε από το ελληνικό δημόσιο προς το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., η άνω έκταση των 27.992 τμ. στον Γαλησσά, χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια και πρόβλεψη για τις άνω ιδιοκτησίες και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν επ’αυτών.
  Με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο και τις προϋποθέσεις που ορίζονται σ’αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που κατέχουν τίτλους και αποδεδειγμένα κατέχουν τις ιδιοκτησίες τους μέχρι και σήμερα, να προβούν σε αγορά τους από το ελληνικό δημόσιο ή άλλως πώς να ελλείψει η αμφισβήτηση του ιδιοκτησιακού τους καθεστώτος.
  Όμως η μεταβίβαση της άνω εκτάσεως των 27 στρεμμάτων στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΜΑΣ ΣΤΕΡΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ, αφού δεν καλυπτόμαστε από τις διατάξεις του άνω νομοσχεδίου, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΙΛΕΊ ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΉΚΟΥΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΔΗΜΌΣΙΟ.
  ΣΗΜΕΙΩΝΟΜΕ ΑΚΟΜΗ, ότι εμείς ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ, αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ, που αγοράσαμε τις ιδιοκτησίες μας ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, επενεδύσαμε πάνω σ’αυτές τους κόπους ολόκληρων ζωών και ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ, ΒΡΕΘΗΚΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας δημόσιο κτήμα, το οποίο μάλιστα μεταβιβάστηκε στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ μας ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
  ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ,
  Θα πρέπει να ληφθεί ειδική νομοθετική ρύθμιση, ΩΣΤΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, να επεκταθούν και στην περίπτωση μας, δηλαδή σε ακίνητα που έχει μεταβιβάσει το ελληνικό δημόσιο, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ, ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΑΝΩ Σ’ΑΥΤΑ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε εμάς να προασπίσομε με κάθε τρόπο τα δικαιώματα μας και να τύχομε των ευεργετημάτων της χρηστής διοίκησης και όχι να αντιμετωπίζομε το σκληρότερο πρόσωπο αυτής, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΑΣ, εν αγνοία μας, χωρίς την θέληση μας και παρά τα νόμιμα δικαιώματα μας.

 • 1 Μαΐου 2014, 22:37 | Παναγιώτα Θεοδώρου, ΑΡΧΕΛΩΝ

  Στη παράγραφο 2 (προσάμμωση αιγιαλού) είναι αναγκαίο να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για τις παράκτιες περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Συγκεκριμένα, κατ’ αναλογία των διατάξεων του Ν. 3937/2011 και της Οδηγίας 02/43/ΕΟΚ, για την εκτέλεση τέτοιου είδους έργων πρέπει να απαιτείται μεταξύ άλλων η εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ώστε να διαπιστωθεί: (α) αν τα σχετικά έργα προς τον σκοπό διατήρησης των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ειδών, (β) οι ενδεχόμενες επιπτώσεις και (γ) ελλείψεως εναλλακτικής λύσης τα αντισταθμιστικά έργα που πρέπει να ληφθούν.
  Στη παράγραφο 3 είναι αναγκαίο να επιτρέπεται ο μηχανικός καθαρισμός του αιγιαλού μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη και παροχή άδειας της κτηματικής υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής. Ειδικά για τις παράκτιες περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, η σχετική άδεια δύναται να παρέχεται μόνο εφόσον αιτιολογείται ειδικώς ότι ο μηχανικός καθαρισμός συνάδει με το στόχο προστασίας της εκάστοτε περιοχής και ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στους φυσικούς οικοτόπους και οικοτόπους ειδών.
  Από την παράγραφο 5 (επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου) πρέπει να εξαιρεθούν οι θαλάσσιες περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000.

 • 1 Μαΐου 2014, 20:50 | Νικος Παυλου

  Για τις πλωτές εξέδρες ισχύει πλέον το άρθρο 27 του Ν.4256/2014 μεταφέροντας τη σχετική αρμοδιότητας έγκρισης τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
  Θεωρώ όρθο όμως η σχετική αρμοδιότητα ειδικά για τις περιοχές ΕΚΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΝΗΣ να επανέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Κτηματική Υπηρεσία. ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩς ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

 • 1 Μαΐου 2014, 19:24 | Γεράσιμος Κορρές Φυσικός Ωκεανογράφος/Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ

  Εξόχως προβληματικό και αντισυνταγματικό άρθρο!

  Η ποαράγραφος 1 τι ακριβώς προβλέπει και κάτω από ποιες προυποθέσεις δίνεται η σχετική άδεια? Περιβαλλοντικοί όροι υπάρχουν πουθενά ή απλά ξεχάστηκαν?

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται: «Επιτρέπεται ο καθαρισμός με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση άχρηστων υλικών που αποτέθηκαν στον αιγιαλό, την κοινόχρηστη παραλία, την όχθη και την παρόχθια ζώνη, ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής.»
  Η διαδικασία καθαρισμού με μηχανικά μέσα (ποια είναι ακριβώς αυτά τα μηχανικά μέσα δεν προσδιορίζεται πουθενά) των άχρηστων υλικών (ο καθένας μπορεί να χαρακτηρίσει ως άχρηστο υλικό ότι δεν τον βολεύει) μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα παράκτια οικοσυστήματα και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται με απλή ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής. Απαιτείται περιβαλλοντική μελέτη, άδεια και έγκριση! Σε διαφορετική περίπτωση απλά νομιμοποιείτε αυτό το αισχρό έγκλημα που διαπράτεται κάθε χρόνο στις παραλίες όπου καθαρίζονται όπως – όπως με χρήση μπουλτόζας αδιαφορώντας παντελώς για τις συνέπειες. Εξάλλου ο γενικός κανόνας του σχεδίου νόμου είναι: το κέρδος πάνω από όλα.

  Η παράγραφος 5 «Επιτρέπεται η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου, για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που ασκούν σε όμορη με τον αιγιαλό έκταση επιχειρηματική δραστηριότητα τουριστικών μονάδων η οποία έχει ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων ή για την οποία έχει εγκριθεί ΕΣΧΑΔΑ ή ΕΣΧΑΣΕ» αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και εγείρει σοβαρά ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Ξανά η εφαρμογή του σχετικού κανόνα «το κέρδος πάνω από όλα».

 • 1 Μαΐου 2014, 18:52 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ

  Μετά την 1η παράγραφο προτείνουμε (για λόγους ανάπτυξης του τουρισμού της επιχειρηματικότητας αλλά και οικονομικής αξιοποίησης όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη) να προστεθεί νέα παράγραφος ως εξής : “Επιτρέπεται η παραχώρηση θαλάσσιου χώρου, για διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών σε κλειστούς κόλπους ή όρμους ή προκυμαίες πόλεων ή όχθες λιμνών ή ποταμών, σε μόνιμα αγκυροβολημένο σκάφος, για τη λειτουργία καφέ ή εστιατορίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου (για τους όρους και το μίσθωμα), μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής (για τον τρόπο ασφαλούς αγκυροβόλησης και τη μη παρεμπόδιση άλλων δραστηριοτήτων) για διάστημα μικρότερο των τριών (3) ετών” .

 • 1 Μαΐου 2014, 18:09 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χ

  στην παράγραφο 3 εδάφιο ε θα πρέπει να αντικατασταθεί ο όρος «Ιχθυοκαλλιέργειες» με το όρο «υδατοκαλλιέργειες» για να καλύπτονται και οι μυδοκαλλιέργειες οι οστρακοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες πχ δολώματα

 • Αφορά: Παράγραφο 1

  Πρέπει να κατηγοριοποιηθούν οι σκοποί και να δοθεί η ανάλογη σημασία για το έργο και παράγεται. Στην περίπτωση των Υδατοδρομίων όπου εμπίπτουν στην κατηγορία συγκοινωνίες κοινής ωφέλειας σε ολόχρονη βάση, θα πρέπει να έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τα εποχιακά θαλάσσια πάρκα αναψυχής.

  Προτείνουμε:
  1. Να γίνει κατηγοριοποίηση των σκοπών
  2. Η παραχώρηση να ισχύει για χρόνο ίσο προς το χρόνο ισχύος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης
  3. Οι φορείς που θα γνωμοδοτούν να έχουν σχέση με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

 • 30 Απριλίου 2014, 10:10 | Marina Theodossiou

  Καίριο ζήτημα είναι η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή ξύλινων εξεδρών και διαδρόμων για λουόμενους και σκάφη να μην περιορίζεται στα 4αστερα και 5άστερα ξενοδοχεία μέχρι 300 κλίνες που προβλέπει ο νόμος 4179/2013. Είναι παράλογο 5άστερα ξενοδοχεία που έχουν λιγότερες από 300 κλίνες να μην μπορούν να κάνουν τέτοιες εξέδρες! Αυτό πρέπει να αλλάξει και να μπει ένα όριο π.χ. 100 ή 150 κλίνες, όπως βεβαίως και η αδειοδοτική διαδικασία για την εκτέλεση των έργων αυτών, όταν πρόκειται για μικρής κλίμακας κατασκευή ξύλινης εξέδρας επί πασάλων. Στα περισσότερα νησιά τα υψηλών προδιαγραφών ξενοδοχεία είναι πολύ μικρότερης των 300 κλινών δυναμικότητας.

 • 30 Απριλίου 2014, 05:44 | Κωνσταντίνος Πεχλιβάνογλου

  Μάλλον θα πρέπει να ξαναδιαβάζετε τα όσα γράφετε για να βλέπετε αν βγαίνει νόημα.
  Στη 1η παράγραφο αναφέρεται: «Επιτρέπεται η παραχώρηση θαλάσσιου ή λιμναίου χώρου, ……. για την τοποθέτηση α) πλωτών εξεδρών εμβαδού …… από τον αιγιαλό και β) θαλάσσιων ή λιμναίων πάρκων αναψυχής που καλύπτουν…. Δηλαδή τι ακριβώς επιτρέπεται?
  Στη 2η παράγραφο «

 • 29 Απριλίου 2014, 18:07 | Γιώργος Παρταλίδης

  Άρθρο 13 παρ.3. Επιτρέπεται ο καθαρισμός και απομάκρυνση άχρηστων υλικών που αποτέθηκαν στον αιγιαλό,…..ύστερα από προηγούμενη ενημέρωση της Κτηματικής Υπηρεσίας και της λιμενικής αρχής. Η ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗς ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

 • 29 Απριλίου 2014, 15:16 | Ζαγοράκης Βαγγέλης

  Σχετικά με την παράγραφο 1
  Ελπίζω να εννοείται, η τοποθέτηση πλωτών εξεδρών για την εξυπηρέτηση των επιβατών υδροπλάνων , αλλά καλό θα ήταν να γραφτεί στο νόμο, προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα θα πρέπει η χρονική διάρκεια της παραχώρησης να μην υπόκειται σε άλλους περιορισμούς πέραν αυτού που επιβάλλει η χρονική διάρκεια της άδειας του υδατοδρομίου.

 • 28 Απριλίου 2014, 14:28 | Δημήτρης Μουρίκης

  Παράγραφος 1
  Θα πρέπει ρητώς να συμπεριληφθούν και οι συγκοινωνιακοί σκοποί κοινής ωφέλειας για τους οποίους μάλιστα θα πρέπει η χρονική διάρκεια της απόφασης παραχώρησης να εναρμονιστεί πλήρως με την διάταξη της παραγράφου 2 του Άρθρου 12 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.

  Παράγραφος 4
  Θα πρέπει τουλάχιστον για τα υδατοδρόμια, η αίτηση παραχώρησης να αποσυσχετιστεί από τυχόν απαιτούμενες λοιπές άδειες ή βεβαιώσεις περί συμβατότητας με χωροταξικό σχεδιασμό ή άλλες χρήσεις καθώς υπάρχει ο Ν.4146/2013 που καθορίζει αναλυτικά το πλαίσιο αδειοδότησης τέτοιων επενδύσεων.

 • 22 Απριλίου 2014, 10:44 | Σταύρος Δαλιακόπουλος

  Επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρέπει να γράφτηκε έκ παραδρομής.

 • 22 Απριλίου 2014, 10:46 | Σταύρος Δαλιακόπουλος

  Η παράγραφος 1 είναι παλιά γιατί πρόσφατα άλλαξε ο νόμος για τις πλωτές εξέδρες με το ΦΕΚ 92/Α , 14 Απριλίου 2014

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4256 , Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις.
  Άρθρο 27 , Πλωτές εξέδρες
  Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α ́ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

  « 5 . α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας, επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης β ́, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και
  για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και για την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς.
  β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Γραμματέα Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού
  και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας.
  γ. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν απαιτείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία
  εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
  δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  ε. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.»