Άρθρο 15: Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

1. Έργα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 που κατασκευάστηκαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα, την όχθη, την παρόχθια ζώνη και το υδάτινο στοιχείο ποταμών και λιμνών του άρθρου 2 παρ. 2, χωρίς να υφίσταται απόφαση παραχώρησης της χρήσης, μπορούν να νομιμοποιηθούν με απόφαση του αρμόδιου κατά την παρ. 1 του άρθρου 12 οργάνου. Σχετικώς υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνοδευόμενη από α) τεχνική περιγραφή του έργου, β) εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500, γ) φωτογραφίες και χάρτη της ευρύτερης περιοχής με την ακριβή θέση του έργου. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλεται η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου, αν απαιτείται η έκδοσή της από την υφιστάμενη νομοθεσία Αν δεν υφίσταται τέτοια απόφαση, ζητείται η χορήγηση προθεσμίας για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με το Ν. 4014/11, όπως ισχύει. Η προθεσμία χορηγείται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αίτηση νομιμοποίησης απορρίπτεται.
Αν για την κατασκευή του έργου δεν απαιτείται η έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, υποβάλλεται έκθεση του αιτούντος στην αρμόδια για την προστασία του περιβάλλοντος υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία περιγράφονται οι οχλήσεις στο περιβάλλον από την εξακολούθηση της λειτουργίας του έργου και προτείνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση ή την ελαχιστοποίηση των οχλήσεων. Επί της έκθεσης εκδίδεται συνοπτική γνωμοδότηση της υπηρεσίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου και τους όρους ελαχιστοποίησης των επιβλαβών επιδράσεων, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
3. Η απόφαση νομιμοποίησης των κατασκευών εκδίδεται με εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας και μπορούν να τίθενται όροι για τη νομιμοποίηση, ιδίως για τις απαιτούμενες κατασκευές και την απομάκρυνση κατασκευών οι οποίες δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν με δαπάνη του αιτούντος, ορίζεται δε το όργανο διαπίστωσης της τήρησης των όρων. Αν οι όροι νομιμοποίησης δεν τηρηθούν, η απόφαση νομιμοποίησης ανακαλείται.
4. Προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση των έργων είναι η καταβολή ή ο νόμιμος διακανονισμός της αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης που καθορίζεται από την Κτηματική Υπηρεσία για την παράνομη χρήση της έκτασης, για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1. Η κατ΄έτος αποζημίωση ορίζεται σε ποσό αντίστοιχο με το εφεξής καταβαλλόμενο ετήσιο αντάλλαγμα για την χρήση του χώρου του έργου. Αν η αίτηση νομιμοποίησης απορριφθεί, το παράνομο έργο κατεδαφίζεται με δαπάνη του αιτούντος ή επιβάλλεται, για όσο χρόνο δεν κατεδαφίζεται, αποζημίωση αυθαίρετης χρήσης και επιπλέον πρόστιμο διατήρησης που ανέρχεται στο τριπλάσιο της αποζημίωσης. Αν η κατεδάφιση γίνει από υπηρεσίες του δημοσίου το κόστος βαρύνει τον αυθαίρετο χρήστη του έργου.

 • 13 Μαΐου 2014, 10:26 | Γιαννης

  Για ακόμα μία φορά νομιμοποιείται η αυθαιρεσία. Μα τόσο ηλίθιος είμαι εγώ που δεν παρανόμησα; αυτό δεν το σκέφτεται κανείς από τους βουλευτές που θα το ψηφίσουν;
  ΜΟΝΟ Η ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
  ΑΙΣΧΟΣ.
  εχω παράδειγμα επωνύμου καταστήματος το οποίο λειτουργεί σε παράνομο κτίσμα εδώ και είκοσι χρόνια. Τσαμπουκάς γιατί είμαι παράγων >>>του χωριού και ότι θέλω κάνω. Τώρα απλώς θα δικαιωθεί. Κατόρθωσε το θέλω του να το κάνει νόμο. ‘Ετσι δεν γίνεται συνήθως;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 • 13 Μαΐου 2014, 10:16 | Ατώνης Αντωνάτος

  Σϋμφωνα με το Σύνταγμα, οι παραλίες είναι κοινόχρηστες. Ο αιγιαλός που αποτελεί το την ουσία της παραλίας, την πρόσβαση δηλαδί στην θάλασσα, δεν μπορεί να θεχθεί αυθαίρετες κατασκευές, διότι τότε επέρχεται η ένοια της ιδιοκτησίας.
  Με άλλα λόγια δεν μπορεί σε κοινόχρηστη παραλία (σύμφωνα με το Σύνταγμα) να υπάρχει ιδιόκτητος προβλήτας.
  Εκτός αυτού είναι φυσικό να πλημηρίσουν οι υπηρεσίες με παραποιημένα πιστοποιητικά για υφιστάμενες κατασκευές, τι οποίες δεν έχουν καμιά δυνατότητα να ελέγξουν.
  Με το τρόπο αυτό θα οριοθετηθούν με νομιμοποιημένους φράχτες όλες οι παραλίες της Ελλάδος και θα γίνουν ιδιωτικές. Σε καμία άλλη χώρα δεν συμβαίνει αυτό.

 • Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε αιγιαλό και παραλία απαγορευόταν σε όλους τους μέχρι σημερα νόμους. Γενικά όλο το άρθρο είναι προβληματικό! Και επίσης η νομιμοποίηση δεν απαγορέυεται σε προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές Natura

 • 13 Μαΐου 2014, 09:43 | Iωάννα Νέζη

  Με αυτό το άρθρο, για άλλη μια φορά επιβραβεύεται η παρανομία. Δεν αποτελεί φυσικά ούτε διευθέτηση, ούτε προστασία, ούτε καν αξιοποίηση των ακτών μια τέτοια ‘ρύθμιση’. Τιμωρεί τους νόμιμους – και μετά απορούμε γιατί ο κόσμος δεν σέβεται τους νόμους και δεν πληρώνει πρόθυμα φόρους…. Ομως η κατά συρροή «νομιμοποίηση» των παρανομούντων είναι και ένα στοιχείο επενδυτικής αστάθειας. Ενα υγιές κράτος πρωτίστως τηρεί τους νόμους!
  (Επιπλέον, γελοιοποιείται το αρμόδιο υπουργείο ΥΠΕΚΑ, αλλά αυτά είναι ψιλά γραμματα…)

 • 13 Μαΐου 2014, 08:16 | N.Zαχαριάς

  Η πολιτεία αναγνωρίζει ως νόμιμα τα κτίσματα που προυφίστανται του ετους 1955.Σε ορισμένες περιπτωσεις όμως παρατηρείται το φαινόμενο με μεταγενέστερες πράξει τα κτίσματα αυτα να περιλαμβάνονται εντός του αιγιαλού και να κρίνονται κατεδαφιστέα.Προτείνεται όμως διατυπωθεί σαφώς σχετική διάταξη με την οποία τα κτίσματα αυτά να εξαιρούνται του αιγιαλού .
  Πριν το 1990 δεν ήταν απαραίτητη η περιβαλλοντική μελέτη για κάθε μορφής έργα. Επομένως για τα εργα της περιόδου αυτής δεν μπορεί σήμερα εκ των υστέρων να ζητείται περιβαλλοντική μελέτη για την νομιμοποίησή τους.Να τροποποιηθεί ανάλογα η σχετική διάταξη.

 • 13 Μαΐου 2014, 08:31 | Άννα Πούλιου

  Καμμία νομιμοποίηση αυθαίρετου! Άμεσο γκρέμισμα όπως σε όλες τις ευνομούμενες χώρες. Γιατί πρέπει στην Ελλάδα να θέλουμε κάτι λιγότερο; Να επιβραβέβουμε την καταπάτηση του νόμου; Απαράδεκτο!

 • 12 Μαΐου 2014, 18:13 | Άννα

  «Η μόνη συζήτηση , πρόταση για τα αυθαίρετα , αφορά στο πως και πότε κατεδαφίζονται.» (από προηγούμενο σχόλιο του Κωνσταντίνου Παπαδάκη)
  Ακριβώς!

 • 12 Μαΐου 2014, 14:29 | ΒΑΣΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι διατάξεις αυτές μυρίζουν από μακρυά. Κοιτάξτε σας παρακαλώ μία αεροφωτογραφία της ακτογραμμής της Ηλείας ή του Αφάντου Ρόδου (μήπως είδατε ή ακούσατε που έχει χτισθεί το «» HTL???????) ή της Πιερίας????? για να μην αναφέρω άλλες περιοχές και ονόματα που γνωρίζω. Πρέπει να αποσυρθεί το παρόν και να επανασυνταχθεί ώστε να αποπνέει το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος

 • 12 Μαΐου 2014, 14:42 | gthomakos

  Αυτό το άρθρο επιβραβεύει τους καταπατητές και τις αυθαιρεσίες κατά τον ίδιο σταθερό τρόπο που συνεχώς και εξακολουθητικά η πολιτεία το κάνει και σε άλλες περιπτώσεις (βλέπει περαίωση που επιβραβεύει την φοροαποφυγή κλπ), ώστε η αρχή αυτή, τείνει να γίνει βασικός πυλώνας του κράτους.
  Π
  Συμφωνώ με το σχόλιο της WWF και του Παρατηρητήριου Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη- CISD-Μαργαρίτα Καραβασίλη-Πρόεδρος (2 Μαΐου 2014, 17:43) |

 • 12 Μαΐου 2014, 13:48 | Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

  Πρόκειται για μια διάταξη η οποία διαιωνίζει το καθεστώς της «νομιμοποίησης» της αυθαιρεσίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να απαλειφθεί.

 • 12 Μαΐου 2014, 12:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2
  ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας»

  Α: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

  Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Σχεδίου Νόμου Προβλέπεται η Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα κλπ. χωρίς να διευκρινίζεται με σαφήνεια η αντιμετώπιση των έργων ανάλογα με το χρόνο κατασκευής τους.

  Η διαφορετική αντιμετώπιση των έργων κρίνεται απαραίτητη καθόσον για όλα τα έργα που εκτελέστηκαν ή που δημοπρατήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος της με αριθ.πρωτ. 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.». δεν προβλεπόταν η σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εν τέλει η έκδοση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

  Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Σχεδίου Νόμου δεν προκύπτει διαφορετική αντιμετώπιση των έργων που εκτελέστηκαν η δημοπρατήθηκαν πριν και μετά από την έναρξη ισχύος της προαναφερθείσης ΚΥΑ και για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως το όλο χρονικό διάστημα κατασκευής ή δημοπράτησης των έργων, διαχωριστεί σε δύο χρονικές περιόδους κάτι που κρίνεται απαραίτητο.

  Β: ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  Ως πρώτη περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος της με αριθ.πρωτ. 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη Έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.».

  Όλα τα έργα που εκτελέστηκαν ή δημοπρατήθηκαν εντός της περιόδου αυτής απαλλάσσονται από την υποχρέωση, προσκόμισης ή επίδειξης του συνόλου των εγκρίσεων ή των αδειοδοτήσεων που ήταν απαραίτητες για την εκτέλεσή τους.

  Προς τούτο προτείνεται να εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από αίτηση του φορέα και εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας, η οποία θα συνοδεύεται με τεχνική έκθεση και τα σχέδια που τεκμηριώνουν αφ’ενός μεν την έκταση και αφ’ετέρου τη μορφή και τη χρήση των έργων.

  Γ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  Ως δεύτερη περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της με αριθ.πρωτ. 69269/5387/24-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-1990) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Κατάταξη έργων και Δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κλπ.» μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της θεσμοθέτησης των προτεινόμενων ρυθμίσεων.

  Για τα έργα που εκτελέστηκαν εντός της περιόδου αυτής εκδίδεται Απόφαση νομιμοποίησης τους από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας μετά από την αίτηση του φορέα η οποία θα συνοδεύεται με τα απαιτούμενα σχέδια και την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων.

  Δ: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

  Με τον διαχωρισμό του όλου χρονικού διαστήματος σε δύο χρονικές περιόδους, απλοποιείται η όλη διαδικασία και επιταχύνεται η όλη προσπάθεια τακτοποίησης των λιμένων καθόσον μεγάλος αριθμός υποθέσεων εντάσσεται στην πρώτη περίοδο.

 • 12 Μαΐου 2014, 08:08 | Βάσω Κανελλοπούλου

  Tα κτίσματα που έγιναν χωρίς νόμιμη άδεια επί δημόσιου χώρου όπως είναι ο Αιγιαλός δεν πρέπει να νομιμοποιούνται. Με το άρθρο αυτό εισάγεται για άλλη μια φορά η ανοχή στην ανηθικότητα, εισάγεται ο νόμος της ζούγκλας και δεν επιβραβεύεται η νόμιμη δράση. Το κακό που κάνετε έχει τεράστιες επιπτώσεις για το μέλλον γιατί θα ασκημήνει την Ελλάδα και θα την κάνει πιο ανήθικη. Αυτό που μας χρειάζεται τώρα με την κρίση είναι μια συλλογική ηθική για να συνεργασθούμε σε παραγωγικές ομάδες και να σωθούμε. Ή δημιουργία αυτής της υποδομής θα έπρεπε να είναι το έργο του Υπουργείου Οικονομικών.

 • 11 Μαΐου 2014, 22:04 | Α. Παπαγεωργοπούλου

  Για να ζήσουμε όλοι αρμονικά μεταξύ μας, χρειαζόμαστε «το Κράτος» να κανονίζει την εύρυθμη λειτουργία των κοινών πραγμάτων.
  Μία εύρυθμη λειτουργία που να έχει ως σκοπό την αρμονία. Την ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ. Ανθρώπων μεταξύ τους, ανθρώπου – φύσης… κλπ.
  Θα θέλατε παρακαλώ Κυρίες και Κύριοι που συντάσσετε νομοσχέδια (άρα είστε «το Κράτος» την ώρα που το κάνετε αυτό), να ρωτάτε κάθε φορά συντάσσετε οποιοδήποτε μέρος νομοσχεδίου, αν αυτό που προτείνετε συνεισφέρει στην ΚΟΙΝΗ ΑΡΜΟΝΙΑ;

  Αυτός είναι ο σκοπός του κάθε νομοσχεδίου και άρα ο σκοπός της δουλειάς σας. Άρα κάνοντας αυτή την ερώτηση, μπορείτε να αποφεύγετε όποιες ατυχείς παρεκκλίσεις από το σκοπό σας.

  Π.χ.
  – Το να είναι δυνατόν αυθαίρετα κτίσματα χωρίς καμία άδεια να νομιμοποιηθούν, συνεισφέρει στην κοινή αρμονία;

 • 11 Μαΐου 2014, 19:49 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. (ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)

  Καταχρηστικό το άρθρο, επικίνδυνος ο συντάξας.

  Κανένα απολύτως ώφελος δεν εξασφαλίζεται από την παρούσα διάταξη. Απόσυρση οπωσδήποτε του άρθρου και του νομοσχεδίου συνολικά.

  Η σχετική νομοθεσία πρέπει να συνταχθεί έπειτα από συκγκεκριμένη μελέτη και συμμετοχή σχετικών φορεων.

  Για να έχει αποτελεσματικότητα η διαβούλευση ενός νομοσχεδίου, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τι επιχειρούμε να διασφαλίσουμε.

  Στην προκειμένη περίπτωση σίγουρα δεν διασφαλίζουμε την ευημερία των πολιτών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η ζημιά στο τουριστικό προϊόν «Ελλάδα» δεν αντισταθμίζονται σε καμία περίπτωση από τις όποιες μισθώσεις και την προστιθέμενη αξία.

  Διαχρονικά και κατά περίπτωση «ευνοούνταν¨ με ρύθμιση/νομιμοποίηση αυθαίρετες κατασκευές.
  Το παρόν νομοσχέδιο έχει καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ζημιώνει το τουριστικό προϊον «Ελλάδα» ανεπανόρθωτα. Κατά συνέπεια καταδικάζει το σύνολο του Ελληνικόυ λαού.
  Η αθώωση του ενόχου θεωρείται πλάνη, η καταδίκη του αθώου όμως έγκλημα.

  Σε παρεμφερή νομοθέτηση προέβη ο Φράνκο στην Ισπανία, το τραγικό αποτέλεσμα αυτής αρκεί για να παύσει τις όποιες συζητήσεις.

 • Υπάρχει τεράστιος αριθμός πρόχειρων κατασκευών που ολοκληρώθηκαν στην ευρυτερη παράκτια ζώνη προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ιδιωτών αλλά και δημόσιων και ιδωτικών επιχειρησέων. Για πολλές από αυτές τις κατασκευές έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα και αποφάσεις κατεδάφισης οι οποίες με το παρόν άρθρο αίρονται και έτσι νομιποιούνται οι παρανομες κατασκευές. Με το παρόν άρθρο δίνεται η δυνατότητα νομιμοποιήσης παρεμβάσεων στο φυσικό παράκτιο περιβάλλον της χώρας με πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές ζημιές όπως η διάβρωση και εξαφάνιση της ακτογραμμής καιη μείωση ζωτικού χώρου για πολλές από τις βιολογικές ανάγκες του κύκλου ζωής θαλάσσιων θηλαστικών και ερπετών αλλά και βιοκοινωνιών που βρίσκονται σε αυτά τα ευαισθητα παρακτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.

  Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και εκεί φυσικά όπου δεν ελλοχεύει περιβαλλοντικός κίνδυνος για τα γειτνιάζοντα εξαιρετικά ευαίσθητα παράκτια οικοσυστήματα. Με το παρόν άρθρο υποβαθμίζεται τρομερά ο παράκτιος φυσικός πλούτος της χώρας και το εξαγώγιμο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της τουρικής προσέλευσης στη χώρα δικαιολογείται εξαιτίας του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους της το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με την παράκτια και παρόχθια ζώνη η οποία και κινδυνεύει από τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων που προωθούνται στο παρόν άρθρο. Τέλος δεν υπάρχει κανένας περιορισμός και καμία πρόβλεψη για τις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 αλλά και για το εθνικό σύστημα ΠΠ της χώρας με αποτέλεσμα να ελλοχεύει έντονα ο κίνδυνος της αυθαίρετης και παράνομης δόμησης στις περιοχές αυτές.

 • 11 Μαΐου 2014, 11:34 | Αριστοτέλης

  Κατάργηση όλου του άρθρου.

  Επιεικώς ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
  Αντιβαίνει σε κάθε περιβαλλοντική λογική και αρχή αειφορίας για την οποία κόπτεται το άρθρο 2.

 • 11 Μαΐου 2014, 11:45 | Μάριος Μπεκιάρης

  Σαν επιχειρηματίας στη πρώτη γραμμή του Τουρισμού, σας θέτω το εξής ερώτημα:
  Για ποιον ακριβώς λόγο πιστεύετε οτι έρχονται στην Ελλάδα επισκέπτες από όλο το κόσμο;
  Πιστέψτε με είναι ΚΥΡΙΩΣ για τον φυσικό μας πλούτο!
  Και ΜΕΤΑ για λόγους ιστορικού-αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και για τη φιλοξενία μας (διότι και αυτά δυστυχώς δεν τα έχουμε προστατεύσει και προωθησει όπως πρέπει).
  Ενα ακόμα σημαντικό ερώτημα:
  Εσείς κύριοι και κυρίες Υπουργοί, Βουλευτές και λοιποί Διοικητικοί και Δημόσιοι λειτουργοί, πως επιλέγετε τις διακοπές σας; Με ποιά κριτήρια;
  Είμαι ΒΕΒΑΙΟΣ οτι θεωρείτε ποιοτικό ένα προορισμό ο οποίος είναι παρθένος και αυθεντικός στα τοπία του και στους ανθρώπους του. Τι εννοώ;
  Σκεφθείτε τις Μαλδίβες, τις Σευχέλες, τη Μαγαδασκάρη, το Μπαλί, πλειάδα προορισμών της λατινικής Αμερικής, τη Καραιβική….
  Γιατί λοιπόν σε αυτή μας τη χώρα επιμένουμε να κάνουμε τα αντίθετα από τα αυτονόητα;!
  Κύριοι, υπερτερούμε έναντι όλων των προαναφερθέντων σε κουλτούρα, ιστορία, αρχαιολογικούς χώρους, γαστρονομικό πλούτο, λαογραφία και ποικιλομορφία παραδόσεων…αλλά μια και μιλάμε για ακτές, σκεφτείτε τη Μεσσηνία, τους Παξούς, τα Σίβωτα, τη Λευκάδα, τις Μικρές Κυκλάδες, τη Σύμη, τη Μύλο, τη Κρήτη και η λίστα των μαγικών μας ακτών δεν τελειώνει…
  Με αυτο το νομοσχέδιο πάτε να τα κατακρεουργήσετε;!
  Για πόσο ακόμα θα επιτρέψετε και θα ευλογείτε τη μεγαλύτερη πληγή της Ελλάδας, την ΑΝΑΡΧΗ ΔΟΜΗΣΗ;!
  Αυτό δεν είναι αξιοποίηση, είναι διαθήκη!
  Δεν χρειαζόμαστε άλλη παρέμβαση στο φυσικό τοπίο, κι άλλο θόρυβο, κι άλλο κορεσμό!
  Έπρεπε να συζητάμε για κατεδαφίσεις, όχι για νομιμοποιήσεις εκτρωμάτων!
  Έπρεπε να συζητάμε για προστασία και διατήρηση των ακτών με νύχια και με δόντια, όχι για 10 άδειες καταστημάτων σε 100 μέτρα χώρου!
  Να αναβαθμίσουμε πρέπει, όχι να συνεχίσουμε να υποβαθμίζουμε!
  Αφού δεν έχετε τους κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τους ειλικρινείς, αδέκαστους και τίμιους ελεγκτές, αφού κυριαρχεί το μαγαζάκι, η διαφθορά και οι γνωριμίες στις αρμόδιες υπηρεσίες και τις επιτροπές, πως προσπαθείτε να μας πείσετε οτι οι αρμόδιοι που καλούνται να προστατεύσουν και να αποφασιζουν τι και πως χτίζει ποιός, και πού, δεν θα συνεχίσουν να αποτυγχάνουν παταγοδώς όπως και τώρα;!
  Και που το σκέφτεστε μας προσβάλετε!
  Προσβάλετε όλους αυτούς που χύνουν ιδρώτα και αίμα για να κρατήσουν ποιοτικό το τουριστικό προιόν, με θυσίες και όραμα, βάζοντάς τους ακόμα μια τρικλοποδιά, υποβαθμίζοντας το περιβάλον και την καλαισθησία και εξισόνωντας τους τίμιους και σωστούς επιχειρηματίες, με τα λαμόγια που έκαναν, κάνουν και θα κάνουν πάρτυ με τις πλάτες και τις ευλογίες σας.
  Παράδειγμα;
  Τι έγινε στη Βλυχάδα της Σαντορίνης (μια από τις πιο σπάνιες γεωλογικά και μορφολογικά παραλίες της χώρας, με ΤΕΡΑΣΤΙΟ αρχαιολογικό ενδιαφέρον σε συνέχεια του γειτονικου -ακριβώς δίπλα- αρχαιολογικού
  χώρου του Ακρωτηρίου), που όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σας, αρχαιολογία, πολεοδομία, δήμος και άλλοι εξεφρασαν ανησυχία ή απαγόρευσαν μεγάλο έργο κατασκευής ξενοδοχειακής μονάδας;
  Πως βγήκαν οι περιβαλλοντολογικές μελέτες και ενώ η αρχαιολογία είπε όχι, «» συνεχίζουν να χτίζουν μεγαθήριο που δεν εντάσεται μορφολογικά στην συγκεκριμένη ακτογραμμή;!
  Δεν πείθετε κύριοι.
  Όχι μόνο αποσύρετε τώρα το νομοσχέδιο, αλλά πηγαίνετε πίσω και διορθώστε τα σπασμένα του παλιού!

 • 11 Μαΐου 2014, 09:01 | Αθανασια Μ.

  Οτι γίνει να γίνει για καλό.Αλλά δε μπορείτε για ακομη μία φορά όλους να τους βάζετε στο ίδιο τσουβάλι.Υπάρχουν αιγιαλοί και αιγιαλοί. Πρεπει να εξετασετε πόντο πόντο όλη την ακτογραμμή της Ελλάδας για να πάρετε τέτοιες αποφάσεις.Στην Πιερία εχω νόμιμο οικόπεδο και τωρα βρισκομαι στα δικαστηρια διεκδικω το μισο,γιατι το αλλο μισο το πηρατε λογω αιγιαλου!Με τις αδειες,τα παντα νομιμα! Ο λόγος ειναι οτι τα τελευταια 20 χρονια η θαλλασσα βγαινει προς τα εξω καθε χρονο 2 μετρα και ετσι απο κει που δεν ημουν σε ζωνη αιγιαλου τωρα βρισκομαι!Η λογικη λεει οτι πρεπεινα πληρωσω προστιμο? Μου πηρατε το μισο μου οικοπεδο,γιατι πληρωνω? Αντι να αποζημειωθω πληρωνω.Σημειωτεον,οτι η καταστοφη της παραλιας και του δρομου επηλθε λογω τεχνιτης αποβαθρας(την εφτιαξε ιδιωτης). Η θάλασσα βγαινει προς τα εξω,καταστραφηκε η παραλία,ρουφηξε το δρομο,και εγω ειμαι παρανομος γιατι καταπατω τον αιγιαλο!! Και δε φταιω!!! Καντε κατι για αυτες τις αδικιες! Εξεταστε κάθε παραλία και τις ιδιαιτερότητες της,και λαβεται υποψιν και τη φυση!!!! Μακαρι να ειναι ενα νομοσχεδιο δικαιο και οχι ακομα μια αφορμη να πλουτισουν οι γνωστοι αγνωστοι του επιχειρηματικου κοσμου.

 • 10 Μαΐου 2014, 16:30 | Παπαδάκης Κωνσταντίνος

  Η μόνη συζήτηση , πρόταση για τα αυθαίρετα , αφορά στο πως και πότε κατεδαφίζονται

 • 9 Μαΐου 2014, 21:20 | Μιχαλοπούλου

  Τα αυθαίρετα πρέπει να γκρεμίζονται και οχι να νομιμοποιούνται. Μόνο συμφέροντα ισχυρών εξυπηρετούνται με αυτό το νομοσχέδιο.

 • 9 Μαΐου 2014, 18:37 | Δημήτρης Κιτσανέλης

  Η ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε 1) τη συνεχή βιωσιμότητα του, και 2) τη συνέχιση και μακροχρόνια επαύξηση της κερδοφορίας για τον τουρισμό.
  Τα αυθαίρετα οικοδομήματα αδιάκριτα και χωρίς εξαιρέσεις υποβαθμίζουν το περιβάλλον αισθητικά και λειτουργικά.
  Συνεπώς η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων δε συνάδει με τη θέληση για ανάδειξη των πανέμορφων και μοναδικών ακτών μας και την αξιοποίησή τους προς κέρδος.
  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, που είναι αυτός ο φυσικός πλούτος, είναι άκρως απαραίτητο να προστατευθεί με το γκρέμισμα των υπαρχόντων αυθαιρέτων και όχι να υπονομευθεί με τραγικές υπουργικές παρεμβάσεις σαν αυτή.
  Εκτός των άλλων, κάθε νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ως γνωστόν, επιφέρει πολλαπλές επιπρόσθετες εκ των υστέρων παρανομίες που, ως μη ελέγξιμες, είναι πολύ πιθανό να καταστρέψουν τις παραλίες μια διαπαντός.
  Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αυτό το νομοσχέδιο και θα πρέπει να ελεγχθούν οι προθέσεις αυτών που το εισήγαγαν.

 • 9 Μαΐου 2014, 15:15 | ´Ιρις Π.

  Συμφωνώ με το εξής προηγούμενο σχόλιο :
  «2 Μαΐου 2014, 17:43 | Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη- CISD-Μαργαρίτα Καραβασίλη-Πρόεδρος
  Μεγάλος είναι ο αριθμός εγκαταστάσεων και πρόχειρων κατασκευών, που έχουν κατασκευασθεί στον αιγιαλό, στην παραλία ή στη θάλασσα, στην όχθη, στην παρόχθια ζώνη και στο υδάτινο στοιχείο ποταμών και λιμνών, χωρίς καμία περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν σε μικρές προβλήτες, λιμενοβραχίονες, μπαζώματα, κλπ., που έχουν παρανόμως εγκατασταθεί σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κύρια δραστηριότητες λιμενισμού σκαφών, τουριστικών δραστηριοτήτων, κ.ά. και σπάνια δημόσιους, κοινωφελείς και ερευνητικούς σκοπούς. Για ένα μεγάλο ποσοστό εξ αυτών έχουν εκδοθεί τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης. Η δυνατότητα νομιμοποίησης αυτών, που δίνεται με το παρόν άρθρο, και μάλιστα με απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανοίγει το δρόμο για την οριστική τακτοποίηση κατασκευών και εγκαταστάσεων που στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ακτογραμμή, στην προσάμωσης, κλπ., με συνέπειες μεταξύ άλλων, την διάβρωση των ακτών . Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ σε περίπτωση επίκλησης λόγων δημοσίου συμφέροντος και εφόσον η ύπαρξη οποιαδήποτε έργου δεν προκαλεί διάβρωση ή αλλοίωση σε γειτονικά τμήματα της ακτής, ή ακόμη και αλλοίωση του τοπίου, μετά από την υποχρεωτική εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τον έλεγχό της από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ. Διαφορετικά ο καθένας θα εξακολουθεί να καταπατά τον αιγιαλό και την παραλία. Επιπλέον, θα πρέπει να τεκμηριώνεται, σε κάθε περίπτωση, η απρόσκοπτη πρόσβαση στην ακτή, πριν από την όποια «νομιμοποίηση». Επιπλέον, το άρθρο έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έννοια της προστασίας του αιγιαλού, την κείμενη νομοθεσία και την συνταγματική επιταγή. Η παράκτια ζώνη, ως ιδιαίτερα ευαίσθητο οικοσύστημα, δεν επιδέχεται αλλοιώσεις και περαιτέρω υποβάθμιση!Το παρόν άρθρο όχι μόνο νομιμοποιεί τις υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές αλλά και ανοίγει το δρόμο για τη μαζική δημιουργία νέων, χωρίς μάλιστα καμία πρόβλεψη περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Έτσι είναι και εξαιρετικά ευάλωτο σε κάθε προσφυγή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.Τέλος, απουσιάζει παντελώς η όποια πρόβλεψη για τις προστατευόμενες παράκτιες ή λιμνιαίες ή/και παραποτάμιες περιοχές της χώρας που είναι ενταγμένες στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 ή σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή/και διεθνή πλαίσια προστασίας, με ορατό κίνδυνο να ακυρωθεί οριστικά ο σκοπός διατήρησης αυτών.Εκτός των κρίσιμων περιβαλλοντικών πτυχών οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν τεράστιες επιπτώσεις στην κοινωνία και στην εθνική οικονομία, καθώς αγνοούν και υποβαθμίζουν τον σπάνιο φυσικό πόρο, αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα του τουριστικού προϊόντος της χώρας.Τέλος, το άρθρο καταστρατηγεί εθνικές και ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις όσον αφορά στην συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και θέτει τη χώρα υπόλογη όχι μόνο ενώπιον του ΣτΕ, αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, επισείοντας κυρώσεις και πρόστιμα. Οι εν λόγω διατάξεις θα πρέπει να αποσυρθούν.»

 • 9 Μαΐου 2014, 13:56 | Δημήτρης Παπαδογιάννης

  Μετά από 3-4 τακτοποιήσεις αυθαιρέτων εκτός αιγιαλού ήρθε η ώρα να ανταμείψουμε και τους πονηρούς που έχτισαν σπίτια/επιχειρήσεις δίπλα στην παραλία χωρίς άδειες. Θέλετε να νομιμοποιήσετε την ανεξέλεγκτη καταπάτηση/εκμετάλλευση του πιο πολύτιμου πόρου της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, του αιγιαλού. Κύριε Υπουργέ, το άρθρο αυτό, μαζί με το άρθρο για την παραχώρηση των παραλιών, θα αποτελέσει βαρύτατο πλήγμα για το τουριστικό προϊόν της χώρας, φέρνει σε μειονεκτική θέση τους επιχειρηματίες που ακολουθούσαν τη νόμιμη οδό για τις δραστηριότητές τους και δίνει κίνητρο σε μελλοντικούς καταπατητές. Όλοι κατανοούμε την ανάγκη του κράτους για έσοδα. Ωστόσο, είναι ανεπίτρεπτο αυτό να σημαίνει επιβράβευση παράνομων δραστηριοτήτων.

 • 9 Μαΐου 2014, 13:14 | Παπαϊωάννου

  Ως πολίτες, δηλώνουμε εξοργισμένοι με το σχέδιό σας να ξεπουλήσετε τις παραλίες της χώρας μας σε ιδιώτες. Σας ζητάμε να αποσύρετε αμέσως το σχέδιο νόμου για τον αιγιαλό και την παραλία που νομιμοποιεί αυθαίρετες επιχειρήσεις και επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευση, το χτίσιμο και το μπάζωμα των παραλιών μας από εταιρίες. Έχετε υποχρέωση να σεβαστείτε το Σύνταγμα της χώρας μας το οποίο προστατεύει το δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στην ακτή, να προστατεύσετε τον φυσικό πλούτο της Ελλάδας και να τον διατηρήσετε για τις επόμενες γενιές και για το μέλλον του τουρισμού.

 • 9 Μαΐου 2014, 09:43 | Ελενη

  Τουλάχιστον απαράδεκτη μπορεί να χαρακτηριστεί η προσπάθεια νομιμοποίησης εγκληματικών ενεργειών όπως η κατασκευή αυθαιρέτων σε παραλίες εξυπηρετώντας μία συγκεκριμένης μερίδα της κοινωνίας και στοχεύοντας σε χρηματικές απολαβές για το κράτος με το χειρότερο τρόπο, επιτρέποντας την καταστροφή της φυσικής ομορφιάς της χώρας.

 • 9 Μαΐου 2014, 08:24 | Μαρία Λ.

  Καλά είναι δυνατόν να θέλετε να νομιμοποίησετε τα αυθέρετα; Ανήκει η Ελλάδα μόνο στους πονηρούς που αγοράσαν/χτίσαν σπίτι με πολύ λιγότερα από εμάς τους υπόλοιπους που μπλέξαμε με ένα σωρό άδειες; Άρα αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε; Ξεγελάστε το κράτος και αυτό θα σας ανταμείψει!

 • Η μονόπλευρη αντιμετώπιση ενός θέματος δεν ωφέλησε ποτέ σε τίποτα. Η νομιμοποίηση αυθαιρέτων θα είχε νόημα ΜΟΝΟ για πολύ συγκεκριμένα, δημοσίου συμφέροντος έργα, τα οποία θα πληρούν όλα τα κριτήρια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα υπόλοιπα είναι όλα προς κατεδάφιση.