Άρθρο 04: Επιτροπή καθορισμού οριογραμμών

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της αρμοδιότητάς του Επιτροπή, αποτελούμενη από:
α) Τον προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, ως πρόεδρο.
β) Ένα υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού ή υπάλληλο άλλης υπηρεσίας του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. με ανάλογη ειδικότητα, αν η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει υπάλληλο με τα παραπάνω προσόντα.
γ) Έναν εκπρόσωπο της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, που ορίζεται με έγγραφη πράξη του Προϊσταμένου της.
δ) Τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου στον οποίο αφορά ο καθορισμός.
ε) Ένα γεωλόγο που υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια ή, αν δεν υπάρχει, μηχανικό συγγενούς ειδικότητας.
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ισάριθμα μέλη ως αναπληρωτές, με τα ίδια προσόντα, πλην των υπό α) και δ) μελών που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Κτηματικής Υπηρεσίας.
2. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής. Μετά τη λήξη της θητείας, η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα μέχρι τον ορισμό νέας, για χρόνο όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Η Επιτροπή μπορεί να λειτουργήσει, όχι πέρα από ένα εξάμηνο, αν κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή χάσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκαν, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις της τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου, όταν απαιτείται.
4. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου της οριοθέτησης παλαιού αιγιαλού, με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 7.

 • 13 Μαΐου 2014, 08:20 | N.Zαχαριάς

  Να δοθεί δυνατότητα προσφυγής και κατα των αποφάσεων της πρωτοβάθμιας επιτροπής για καθορισμό αιγιαλόύ-παραλίας, ενώπιον της δευτεροβάθμιας της παρ.4 η οποία όπως διατυπώνεται και στο άρθρο 7 δέχεται μόνο προσφυγές για αποφάσεις καθορισμού παλαιού αιγιαλού.
  Να γίνει συγκεκριμένη η σύνθεση και της επιτροπής αυτής η οποία θα πρέπει να αποτελείται κυρίως απο μέλη εκτός Νομού.
  Να καθορισθεί το χρονικό διάστημα στο οποίο θα εξετάζονται οι προσφυγές ενώπιον των επιτροπων.Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν μπορεί να επαφίεται στην κρίση της επιτροπής ή της Υπηρεσίας .

 • Ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας θα πρέπει να γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και άρα η επιτροπή θα πρέπει να στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες που κρίνουν την οριοθέτηση σαν ένα φυσικό φαινόμενο και όχι απλά σαν μια τοπογραφική ρύθμιση. Είναι άκρως απαραίτητο το επιστημονικό προσωπικό να αντιλαμβάνεται τη δυναμικότητα του συστήματος της παράκτιας και παρόχθιας ζώνης και να λαμβάνει υπόψη του τις βιοκοινωνίες που το στελεχώνουν.

 • 10 Μαΐου 2014, 20:30 | Χαρίτων Σαρλ Χιντήρογλου

  Η επιτροπή καθορισμού οριογραμμών πρέπει να στελεχώνεται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση επειδή μια παράκτια ζώνη δεν καθορίζεται απλά και μόνο από μια τοπογραφική διάσταση κρίνεται τελείως απαραίτητη η θεμελιωμένη επιστημονική βάση ενός επιστήμονα που έχει σπουδάσει Βιολογία ή να έχει σπουδάσει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να σχετίζεται με την Θαλάσσια Βιολογία. Οι επιπτώσεις της παράκτιας ζώνης γίνονται εμφανείς με μελέτες βιοκοινοτικές, δηλαδή της σύνθεσης της των ζωϊκών και φυτικών οργανισμών που περιλαμβάνει η παράκτια ζώνη.

 • 6 Μαΐου 2014, 17:57 | Φωτεινή Δεληβοριά

  Συμφωνώ με τον Λυκούση Βασίλη και νομίζω για να είναι πράγματι επιστημονική και ανεξάρτητη τα μέλη της θάπρεπε να διορίζονται κατόπιν διαγωνισμού.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:53 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ Δ.

  Nα συμπληρωθεί παρακαλώ ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία δεν θα μπορεί να ληφθεί απόφαση (διότι σε δύσκολες περιπτώσεις καθορισμού μερικά μέλη επικαλούνται λόγους ανωτέρας βίας και δεν προσέρχονται…)
  Επίσης να υπάρχει μέριμνα για έξοδα εκτός έδρας των μελών διότι πολλές φορές οι υποθέσεις εκκρεμούν για αρκετούς μήνες επειδή δεν διατίθεται το ποσό για την μετάβαση των υπαλλήλων στη περιοχή της αυτοψίας.

 • Εφόσον η επιτροπή έχει τριετή θητεία, ας υπάρξει πρόνοια για την σύσταση της επόμενης επιτροπής πριν τη λήξη της θητείας της (πχ. στα 2,5 χρόνια). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η ομαλή μετάβαση, χωρίς να απαιτείται η παράταση της λειτουργίας της προηγούμενης επιτροπής.

  Δεν έπεσε στην αντίληψή μου πρόνοια για έλεγχο και λογοδοσία της επιτροπής. Πως θα διασφαλιστεί ότι υπηρετεί σωστά τον ρόλο της. Με ποια κριτήρια θα αξιολογείται η απόδοση/ αποτελεσματικότητά της και πόσο συχνά; (πχ. τρίμηνο, εξάμηνο, κλπ.). Ποιες θα είναι η κυρώσεις στα μέλη / προεδρεύων σε περίπτωση που πχ. καθυστερούν αδικαιολόγητα, κλπ.;

 • 2 Μαΐου 2014, 10:02 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΡΗΣ

  Οι ίδιοι υπάλληλοι συντάσσουν και προτείνουν τα μέλη της Επιτροπής της Κτηματικής Υπηρεσίας και απλώς διαβιβάζεται προς υπογραφή. Τα περισσότερα μέλη δεν παρίστανται λόγω από στάσεως, έτσι λοιπόν ανεξέλεγκτα αποφασίζουν είτε αλλοιώνοντας σημαντικά έγγραφα είτε αλλάζοντας κατά βούληση μηχανικούς μετονομάζοντας μετά από παρέλευση 25 ετών τους αγρούς σε βάλτο χωρίς τη δυνατότητα να τους επιβάλει κάποια πειθαρχική δίωξη. Έτσι ενεργούν όπως ενεργούν καλυπτόμενοι από το δημόσιο συμφέρον.

 • 2 Μαΐου 2014, 09:33 | Νικόλαος Γεωργάκης

  Θα πρέπει να οριστεί και η σύνθεση της δευτεροβάθμιας Επιτροπής η οποία δεν υπάρχει πουθενά

 • 2 Μαΐου 2014, 09:32 | Κομποροζος Σπύρος

  Συμφωνώ με τον κο Λυκούση Βασίλη ως προς την ανεξαρτησία της επιτροπής για να μήν δέχεται «πιέσεις ενδοπιότητας», ετσι ωστε οι οριοθετήσεις να εχουν ενιαία κριτήρια εφαρμογής.

 • 2 Μαΐου 2014, 01:04 | Γιάννης Λ.

  Στο Άρθρο 4, παράγραφος 4, να συμπληρωθεί ότι : «Επίσης, η ίδια Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου γνωμοδοτεί στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από προσφυγή του διοικούμενου κατά της γνωμοδότησης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας.»

 • 1 Μαΐου 2014, 21:16 | Λυκούσης Βασίλης

  Η επιτροπή ως ορίζεται ειναι αδύνατον να χαράξει τις σχετικές ακτογραμμές αλλα μάλλον ειναι δυνατόν να εκδίδει αδειες εργων και εργασιών στην πρακτια ζώνη. Η επιτροπή πρέπει να ειναι θεσμοθετημένη εκτός περιφέρειας για να μήν δέχεται «πιέσεις ενδοπιότητας», να ειναι ενιαία και σε κεντρικό υπηρεσιακό επίπεδο (Υπουργείο, ΝΠΔΔ, αλλος δημόσιος φορέας) ετσι ωστε οι οριοθετήσεις να εχουν ενιαία κριτήρια εφαρμογής και το πλέον σημαντικό η επιτροπή να ειναι ολιγομελής και να αποτελείται απο εξειδικευμένους επιστήμονες και μηχανικούς. Θεωρώ απαραίτητη την συμμετοχή α) ακτομηχανικού με μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στην παράκτια δυναμική, β) φυσικό η μηχανικό με μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στούς θαλάσσιους κυματισμούς και γ)γεωλόγο-γεωμορφολόγο με μετεκπαίδευση-εξειδίκευση στην εξέλιξη της παράκτιας ζώνης.

  Δρ Β. Λυκούσης
  Διευθυντής Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
  Αντιπρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών

 • 30 Απριλίου 2014, 22:23 | Ηλίας Ηλίας

  Για την παρ. 4 του άρθρου 4:
  Θα πρέπει να καθορισθούν στο νόμο τα μέλη που απαρτίζουν τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και να μην αφήνεται ο σχετικός καθορισμός να γίνει στο μέλλον με την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (η οποία μπορεί να μην εκδοθεί και ποτέ).

 • 30 Απριλίου 2014, 22:21 | Ηλίας Ηλίας

  Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με το Ν. 2971/2001 στα μέλη που συγκροτούην την Επιτροπή Καθορισμού.

  Εάν πράγματι θέλουμε να συντελεστεί κάποια αλλαγή θα πρέπει στην Επιτροπή να μετέχει και κάποιος ανεξάρτητος μηχανικός (π.χ. από το ΤΕΕ) ή και δικηγόρος.

  Η παρουσία σχεδόν αποκλειστικά υπαλλήλων της Κτηματικής Υπηρεσίας (Πρόεδρος, Μέλος – εισηγητής μηχανικός) καθιστά την Επιτροπή εξαιρετικά δύσκαμπτη και «στενόμυαλη». Η λογική όλων αυτών είναι ότι όλα ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα μετά την υπόθεση με τη Μονή Βατοπεδίου. Είναι γνωστό άλλωστε, ότι εάν κάποιος δημόσιος υπάλληλος είναι γενικά απορριπτικός σε αιτήσεις ιδιωτών, ουδέποτε θα κινδυνεύσει να κατηγορηθεί για κάτι.

 • 29 Απριλίου 2014, 16:18 | Γιώργος Παρταλίδης

  Άρθρο 4. παρ. 1, εδάφ.δ) Τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου στον οποίο αφορά ο καθορισμό του αιγιαλού καθ΄ολοκληρίαν ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του.
  εδάφ.ε) …αν δεν υπάρχει, μηχανικόΣ συγγενούς ειδικότητας.

 • 25 Απριλίου 2014, 19:25 | Κωνσταντίνος Σουλίδης

  Δεν διατυπώνεται πρόβλεψη για διαφορετική συγκρότηση της επιτροπής στις Περιφερειακές Ενότητες που υπάρχουν λίμνες και δεν υφίσταται οργανική μονάδα της λιμενικής αρχής.

 • 22 Απριλίου 2014, 09:48 | Σταύρος Δαλιακόπουλος

  Τροποποίηση του β) ::

  β) Ένα υπάλληλο της Κτηματικής Υπηρεσίας με ειδικότητα τοπογράφου ή πολιτικού μηχανικού ή τεχνολόγου τοπογράφου μηχανικού ή τεχνολόγου πολιτικού μηχανικού ή υπάλληλο άλλης υπηρεσίας του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. με ανάλογη ειδικότητα, αν η Κτηματική Υπηρεσία δεν διαθέτει υπάλληλο με τα παραπάνω προσόντα.