Άρθρο 20: Αδειοδότηση έργων

1. Τα έργα σε ζώνη λιμένα με φορείς διοίκησης Λιμενικά Ταμεία ή Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία εκτελούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Όταν ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης είναι ανώνυμη εταιρεία αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 46 του Ν. 4150/2013 (Α΄102). Η άδεια κατασκευής των έργων, όταν προβλέπεται, κοινοποιείται πριν την έναρξη εκτέλεσης στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, άλλως αυτή ενημερώνεται για το χρόνο έναρξης των εργασιών.
2. Η έκδοση απόφασης εκτέλεσης των έργων δεν κωλύεται από την ύπαρξη υφισταμένων μη νομίμως εκτελεσθέντων έργων, εφόσον από την τεχνική μελέτη προβλέπεται η κατεδάφισή τους, η οποία δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι το πέρας της εκτέλεσης των νέων έργων, συντασσομένου σχετικώς πρωτοκόλλου, κατά τις κείμενες διατάξεις.
3. Εφόσον διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα σε εγκαταστάσεις της ζώνης λιμένα (όπως υποσκαφές, καθίζηση, κατάρρευση κ.λπ.) που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών ή καθιστούν ιδιαιτέρως δυσχερή την περαιτέρω χρήση τους, είναι δυνατή η εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων προσωρινών προστατευτικών έργων υπό την εποπτεία αρμόδιας τεχνικής Υπηρεσίας και μέχρι τη σύνταξη μελέτης και έγκρισή της σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση ακτοπλοϊκών – δρομολογιακών αναγκών του λιμένα.
4. Έργα καθαρισμού και αποκατάστασης των λειτουργικών βα¬θών λιμενικών εγκαταστάσεων, όπως αυτά προβλέπονται από τη μελέτη κατασκευής τους, τα οποία καθίστανται αναγκαία εξαιτίας προσχώσεων από οποιαδήποτε αιτία, επιτρέπονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουρ¬γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η απόφαση γνωστοποιείται πριν την έναρξη των εργασιών στην αρμόδια λιμενική αρχή της περι¬οχής. Άδειες κατασκευής και χρήσης λιμενικών έργων που έχουν χορηγηθεί ισχύουν και για όλες τις παραπάνω χρήσεις. Η διαχείριση των υλικών εκσκαφής γίνεται κατά τις οδηγίες της λιμενικής αρχής και δεν εφαρμόζονται επί αυτών οι διατάξεις για τη διαχείριση των δημοσίων κτημάτων.

 • Παράγραφος 1. Προφανώς Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
  Παράγραφος 1. Ακατανόητη η εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας.

 • 6 Μαΐου 2014, 11:39 | ΣΚΟΥΡΛΗΣ Δ.

  Παραγρ. 4:
  Eιδικά όταν στα περισσότερα μικρά λιμάνια (και μεγάλα σε αρκετές περιπτώσεις) δεν υπάρχει μελέτη κατασκευής (βλ. περισσότερα νησιά Αιγαίου και Ιονίου) γιατί είχε κατασκευαστεί κάποια προβλήτα προ 50-100 ή και περισσότερων χρόνων , να δούμε τι θα γίνει….
  Μάλλον θα σταματήσουν να έχουν λιμάνι…..

 • Για την αδειοδότηση έργων επί της θάλασσας θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να προηγείται ακτομηχανική μελέτη από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 11, ώστε να προλαμβάνονται κίνδυνοι διάβρωσης των ακτών.

 • 1 Μαΐου 2014, 22:30 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Η παράγραφος 3 χρειάζεται εξαιρετική προσοχή! Συμφωνώ με το πνεύμα, αλλά προς Θεού, πώς θα ξεκινούν εργασίες χωρίς μελέτη; Ποιός θα τις κοστολογεί;
  Φοβάμαι ότι πάει να ανοίξει ένα παράθυρο που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες ατραπούς: Ο κάθε Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου θα κάνει του κεφαλιού του…
  Δεν είναι πιο σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις να απαιτείται μόνο η έγκριση του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία θα δίδεται υποχρεωτικά εντός μιας πολύ μικρής προθεσμίας (π.χ. 10 ημερών) από την υποβολή του σχετικού αιτήματος (δηλαδή να γίνεται κάτι αντίστοιχο με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 21);

 • 1 Μαΐου 2014, 20:36 | Νικος Παυλου

  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το άρθρο 46 του Ν.4150/2013 που αφορά Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4256/2014. (και όχι 4156/2014 που έγραψα εκ παραδρομής σε προηγουμενο μου σχόλιο) Επομένως οι νέες παράγραφοι που ισχύουν είναι οι 2 και 3 και όχι οι 3 και 4.

 • 1 Μαΐου 2014, 20:53 | Νικος Παυλου

  ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Στην παράγραφο 1:
  Η φραση με απόφαση «με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας» είναι λάθος. Τώρα έχουμε Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει διασπαστεί. Προφανώς εννοούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
  ΠΡΟΣΟΧΗ! Το άρθρο 46 του Ν.4150/2013 που αφορά Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 41 παρ. 4 του Ν.4156/2014. Επομένως οι νέες παράγραφοι που ισχύουν είναι οι 2 και 3 και όχι οι 3 και 4.

  Στην παράγραφο 3 δεν διευκρινίζεται με ποια διαδικασία εφαρμόζονται οι απολύτως αναγκαίες εργασίες. Ο φορέας διοίκησης του λιμένα θα ενημερώνει κάποιον άλλον φορέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Λιμεναρχείο κτλ), θα παίρνει ενα τυπικό ΟΚ για να προχωρήσει και από ποιον??? Υπάρχει ο κίνδυνος ο φορέας διοίκησης του λιμένα να πηγαίνει και να κατασκευάζει ότι θέλει και αυτό να το βαφτίζει ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ! Αρα θα γίνονται τα παντα με αυτή τη διαδικασία., ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ!

  Στην παράγραφο 4:
  Το ορθό είναι Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.

 • 1 Μαΐου 2014, 11:40 | Νίκος Γούναρης

  Πρέπει να διατυπωθεί ότι για την αδειοδότηση έργων επί της θάλασσας προηγείται ακτομηχανική μελέτη από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 11.
  είναι πολύ σοβαρή υπόθεση η ακτιμηχανική μελέτη και δεν πρέπει να υποτιμάται.

 • 1 Μαΐου 2014, 09:56 | Γιώργος Καρακατσάνης

  Προσοχή στις μεταβολές των φορέων:
  1) Δεν υπάρχει πλέον Γ.Γ. Περιφέρειας, αλλά Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2) Τα Υπουργεία Παιδείας και Αθλητισμού έχουν διαχωριστεί. Για τα έργα αυτού χρειάζονται γνωμοδοτήσεις των υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • Αφορά: Παράγραφο 1

  Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα δραστηριότητα μας η οποία είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής του νόμου 4146/2013 και τις κείμενες διατάξεις, δεδομένου ότι η πρόθεση του νομοθέτη να καταστήσει τη δράση των υδατοδρομίων και υδροπλάνων περισσότερο ευέλικτη και αποτελεσματική, απαλλαγμένες από χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες για να αναπτύξουν άμεσα το δίκτυο στην Ελλάδα, θεωρούμε περιττή την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 • 29 Απριλίου 2014, 15:08 | Ζαγοράκης Βαγγέλης

  Σχετικά με την παράγραφο 1
  Ποιος ο λόγος να γνωμοδοτεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα πχ υδατοδρομίων? Θα πρέπει να ερωτάται για θέματα που το αφορούν και μόνο, διαφορετικά οδηγούμαστε σε περιττή γραφειoκρατεία.

 • 28 Απριλίου 2014, 14:50 | Δημήτρης Μουρίκης

  Παράγραφος 1
  Με γνώμονα τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που τόσο ταλαιπωρεί την χώρα μας σε όλους τους τομείς, δεν έχει κανένα νόημα η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, παρά μόνο για θέματα που άμεσα άπτονται της αρμοδιότητάς του. Π.χ. δεν έχει κανένα απολύτως νόημα μια σύμφωνη γνώμη του εν λόγω υπουργείου για συγκοινωνιακά έργα.