Άρθρο 17: Προστασία αιγιαλού, παραλίας και άλλων χώρων

1. Για τη προστασία της κοινόχρηστης παραλίας, του αιγιαλού, της συνεχόμενης με αυτόν θαλάσσιας ζώνης και του πυθμένα αυτής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων, σχετικά με την αποβολή του αυθαίρετου κατόχου και την επιβολή αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης.
2. Πάσης φύσεως κτίσματα και εν γένει κατασκευές μέσα στη ζώνη του αιγιαλού και του συνεχόμενου με αυτόν πυθμένα θάλασσας τα οποία κατασκευάστηκαν χωρίς σχετική άδεια κατά τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του παρόντος θεωρούνται παράνομα και κατεδαφίζονται, ανεξάρτητα από το χρόνο κατασκευής τους ή τη χρήση τους, με πρωτόκολλο κατεδάφισης της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, το οποίο αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011. Από την κατεδάφιση εξαιρούνται κτίσματα και κατασκευές που έχουν κηρυχθεί ως προστατευόμενες ή διατηρητέες με απόφαση αρμόδιας αρχής. Ενόσω εκκρεμεί η διαδικασία κήρυξης, αναστέλλεται η έκδοση ή εκτέλεση εκδοθέντος πρωτοκόλλου κατεδάφισης.
3. Αν δεν μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητα του προσώπου που κατέλαβε την κοινόχρηστη έκταση και ανήγειρε την παράνομη κατασκευή, δημοσιεύεται πρόσκληση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και καταχώριση σε μία εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία με πανελλήνια κυκλοφορία και σε μια τοπική εφημερίδα, ημερήσια ή εβδομαδιαία, που εκδίδεται στην έδρα της οικείου Δήμου ή της περιφερειακής ενότητας αν στο Δήμο δεν εκδίδεται τέτοια εφημερίδα. Με την πρόσκληση καλείται όποιος γνωρίζει το ως άνω πρόσωπο να γνωστοποιήσει στην υπηρεσία το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση και την τελευταία δημοσίευση το πρωτόκολλο κατεδάφισης εκδίδεται κατά αγνώστου και τοιχοκολλείται στην προς κατεδάφιση κατασκευή και στο κατάστημα του οικείου δήμου. Η συντασσόμενη έκθεση αποστέλλεται στην Κτηματική Υπηρεσία.
4. Αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την συντέλεση της τελευταίας κοινοποίησης του πρωτοκόλλου ή της τοιχοκόλλησής του δεν κατεδαφιστεί η αυθαίρετη κατασκευή, ειδοποιείται για την κατεδάφιση η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) του άρθρου 28 του Ν. 4014/2011. Το πρωτόκολλο ισχύει ως άδεια της κατεδάφισης της αρμόδιας αρχής και η σχετική δαπάνη βαρύνει εις ολόκληρο τον χρήστη και τον παρανόμως ανεγείραντα το κατεδαφισθέν, βεβαιώνεται δε και εισπράττεται κατά τις περί δημοσίων εσόδων διατάξεις.
5. Για την κατεδάφιση κατασκευών που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια ή με υπέρβαση της σχετικής άδειας μέσα στη θάλασσα το πρωτόκολλο της παρ. 2 εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, τοιχοκολλείται επιπλέον και στο αρμόδιο Λιμεναρχείο. Αν από τις παράνομες κατασκευές προκύπτει άμεσος και κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο εκτελείται μετά την πάροδο προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Λιμεναρχείο.
6. Επιτρέπεται, μετά τη λήξη της παραχώρησης, η κατεδάφιση κατασκευών και έργων που κατασκευάσθηκαν ύστερα από παραχώρηση της χρήσης και με άδεια της αρμόδιας αρχής σε κοινόχρηστη παραλία, αιγιαλό ή συνεχόμενο με αυτόν θαλάσσιο χώρο, την παρόχθια ζώνη, την όχθη λίμνης ή τον συνεχόμενο λιμναίο χώρο και τον πυθμένα θάλασσας ή λίμνης, αν δεν κρίνεται σκόπιμη η διατήρηση και χρήση τους στα πλαίσια νέας παραχώρησης. Για την κατεδάφιση εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και πρωτόκολλο κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας.

 • 13 Μαΐου 2014, 10:58 | Βαγγέλης

  Πρέπει στο παρόν να εξαιρεθούν τα κτίσματα προ του 1940, γιατί αποτελούν συνήθως στοιχεία του ύφους των παραλίων οικισμών και να καταργηθούν τα άρθρα 12 και 15 που θα καταστρέψουν τις παραλίες και τους παράλιους οικισμούς.

 • 13 Μαΐου 2014, 09:05 | Χριστίνα Ζαχοπουλου

  Το παρόν άρθρο είναι αντιφατικό, (Πώς αναφέρεστε στην κατεδάφιση αυθαιρέτων την ίδια στιγμή που στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η νομιμοποιήση τους? (αρθρο 13, παράγραφος 5).
  Πιο κάτω το α΄ρθρο αναφέρεται στην επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης. Μα κάτω από ποιές συνθήκες? Με τι όρους?! Ετσι οχι μονο δεν υπάρχει προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Σε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το νομοσχέδιο ανοίγονται διάπλατοι οι δρόμοι για επανάληψη του αποτυχημένου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης του 1980. (Βλ. Ισπανία κλπ), για εξυπηρέτηση συμφερόντων ΜΟΝΟ για ολίγους και συγκεκριμένους, και για την πρωτοφανή αλλοίωση του ελληνικού τοπίου, συμπεριλαμβανομένης χλωρίδας και πανίδας.

 • 13 Μαΐου 2014, 07:37 | Ρουμπίνη Μαρίνη

  το άρθρο αυτό ούτε συνάδει ούτε αντικρούει ούτε συνεργάζεται με το άρθρο 15 (διαδικασία νομιμοποίησης αυθαιρέτων) Αν έγινε από αμέλεια ή ανικανότητα θα πρέπει να διορθωθεί, αν έγινε για να δημιουργήσει ασάφεια και αντεγκλήσεις θα πρέπει επίσης να διορθωθεί. Και στις δύο περιπτώσεις αμέριστη ευθύνη του εισηγητή και συντάκτη…

 • 12 Μαΐου 2014, 14:37 | gthomakos

  Νομίζω και εγώ ότι δυο άρθρα πιο πίσω λέτε σχεδόν τα αντίθετα απο αυτά που λέτε εδώ.

 • 9 Μαΐου 2014, 15:51 | ´Ιρις Π.

  Έχοντας διαβάσει το άρθρο 15, το συγκεκριμένο άρθρο δείχνει αντιφατικό και ασαφές. Ωστόσο κινείται σε μια σωστή λογική.

 • 9 Μαΐου 2014, 15:36 | Κωνσταντίνος Σταμούλης

  Πάλι πάμε να δημιουργήσουμε ένα ασαφές πλαισίο για να δούμε παντού ομπρέλες, κτίσματα για τα οποία σύμφωνα με το ένα άρθρο θα ισχύει το ένα και με ένα επόμενο άρθρο θα ισχύει το άλλο άρα θα ερμηνεύεται κατά το δοκούν κ.τ.λ. Αν θέλετε να υπάρξει υγιής οικονομική διαχείριση των ελληνικών παραλιών ορίστε σαφείς προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων που θα τις αναγκάζουν να διαμορφώνουν συνθήκες ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς, προστατέψτε τον Έλληνα πολίτη και τον τουρίστα από την γνωστή ασυδοσία και την ανάγκη να κάνει χιλιόμετρα για να βρει μια ελεύθερη παραλία, γκρεμίστε ανεξαιρέτως κάθε αυθαίρετο και μην συζητάτε για καμία προϋπόθεση νομιμοποίησης.
  Η Ελλάδα είναι όμορφη δεν χρειάζεται να την ασχημαίνουμε, και ας μην ξεχνάμε την δανειστήκαμε από τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να την ξεπουλάμε.

 • 8 Μαΐου 2014, 19:42 | ελένη παπαντωνοπουλου

  Ο αιγιαλός δεν είναι φιλέτο. H προστασία και η ανάδειξη του αιγιαλού είναι το προαπαιτούμενο για την πιο βαριά βιομηχανία της χώρας, που είναι ο τουρισμός. Αυτό θα έπρεπε να αποτελεί κυβερνητικό στόχο για τη βελτίωση της εθνικής οικονομίας και όχι το προτεινόμενο νομοσχέδιο που απαξιώνει το εθνικό κεφάλαιο, υποβαθμίζοντας τις παραλίες και οικοδομώντας και χτίζοντας αυθαίρετα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για αντισυνταγματικότητα του νομοσχεδίου αλλά και για διατάξεις που αντιτίθενται στην κοινοτική νομοθεσία. Όπως σημειώνουν, η παράκτια ζώνη της χώρας παραχωρείται στους επιχειρηματίες για να την εκμεταλλευτούν, χωρίς να μπαίνουν κριτήρια περιβάλλοντος, αισθητικής, ποιότητας αλλά και χωρίς πλέον να λαμβάνεται υπόψη το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης του πολίτη στις παραλίες.
  Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο του κ. Στουρνάρα καταργεί το δικαίωμα του πολίτη για πρόσβαση στο δημόσιο αγαθό της παραλίας και διευκολύνει τη λειτουργία κλειστών παραλιών για λίγους και εκλεκτούς ξενοδοχειακών μονάδων ή για όσους καταβάλλουν αντίτιμο. Παράλληλα, οι επιπτώσεις για το περιβάλλον θα είναι μη αναστρέψιμες, αφού προβλέπεται η νομιμοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται στην παραλία. Βεβαίως, η προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση είναι ότι πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που οι αυθαίρετες κατασκευές εξυπηρετούν επιχειρηματικούς, δημόσιους και ερευνητικούς σκοπούς, το σίγουρο όμως είναι ότι διάφορες βίλες θα μετατραπούν σε μία νύχτα σε αναψυκτήρια π.χ. για να περάσουν με τρόπο στην αιώνια νομιμότητα. Θα ζήσουν και θα βασιλέψουν τα αυθαίρετα από δω και πέρα. Πάνε οι κόκκινες γραμμές που θα χάραζε το ΥΠΕΚΑ, πάνε οι υποσχέσεις πως επιτέλους τελειώνει η αυθαιρεσία, πάνε και οι δεσμεύσεις ότι οι λίγες κατεδαφίσεις που είδαμε θα γίνουν κανόνας και θα καθαρίσουν οι ακτές από τη σύγχρονη ντροπή των παράνομων οικοδομών και καταπατήσεων. Το σχέδιο νόμου επιτρέπει για πρώτη φορά τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στον αιγιαλό και στην παραλία (άρθ. 15), δίχως περιβαλλοντικές πρόνοιες

 • 8 Μαΐου 2014, 00:12 | Ευρυδίκη Κραββαρίτη

  Το άρθρο αυτό υπάρχει για να αποπροσανατολίσει το κοινό και τη διαβούλευση – αντιφάσκει σαφώς με το άρθρο 15 και εγείρει σαβαρές ανησυχίες για την ικανότητα όσων το συνέταξσν να νομοθετούν – ντροπή σας.

 • 7 Μαΐου 2014, 11:32 | Άννα

  Στο παρόν άρθρο: Προστασία «αιγιαλού, παραλίας και άλλων χώρων» αναφέρεστε στην κατεδάφιση των μέχρι τώρα αυθαίρετων κατασκευών, τη στιγμή που στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπετε τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων(αρθρο 15). Την στιγμή, επίσης, που ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ (αρθρο 13, παράγραφος 5) την ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ θαλάσσιου χώρου για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης. Σε τι είδους προστασία αναφέρεστε Υπουργέ? Προφανώς στην προστασία των ιδιωτικών συμφερόντων των επιχειρηματιών που θα επενδύσουν στον «αιγιαλό την παραλία και τους άλλους χώρους» μετά από την εξυπηρέτηση που θα τους κάνετε.

 • 4 Μαΐου 2014, 20:07 | Μαρια

  Για όσους ανησυχούν για τις ελληνικές παραλίες o Σαμαράς θέλει να κάνει μια τουριστική φούσκα, το μοντέλο της επέκτασης από την Ισπανία στη δεκαετία του ’60, με βάση τη κατασκευή . Είπε πριν από λίγες ημέρες «Η κοσμογονία έχει αρχίσει» …. μια νέα «κοσμολογία» που βασίζεται σε τουριστικές κατασκευές θα καταλήξουμε σε μια Ελλάδα με 10 εκατομμύρια τουρίστες περισσότερους …
  Wow! oi ορδές των τουριστών θα ξεκινήσoυν ενα νέο ελληνικά σύμπαν! . Υπάρχουν ιστορίες και φωτογραφίες απο αυτή την εποχή και πολλές επιχειρήσεις απέτυχαν ,στην Ισπανία τώρα αυτο το μοντέλο ειναι παραδειγμα προς αποφυγή και το εχουν εγκαταλείψει .
  Ο Σαμαράς ως νέος «Ησίοδος» θέλει τώρα να «δημιουργήσει ένα σύμπαν» που εχει ήδη συμβεί ..
  Oλα αυτά τα έργα της Ισπανίας, είναι επειδή υπήρξε μεγάλη διαφθορά. To «Νησί των κατηγορουμένων » εχει ονομαστεί το νησί των Καναρίων Νήσων, όπου στο Lanzarote, σε ένα φυσικό παράδεισο, υπάρχουν 200 ατομα που κατηγορούνται για διαφθορά, σε ένα νησί μόλις 750 km ² με επτά δήμους.
  Στην κοινότητα της Βαλένθια, όπου η τουριστική ανάπτυξη είναι υψηλότερη , μόνο απο το κυβερνών κόμμα, κατηγορούνται για διαφθορά 100 άτομα και οι αιτίες της διαφθοράς αφορούν επίσης 300 υπαλλήλους, επιχειρηματίες και οικογένειες .Υπάρχουν ξενοδοχεία φαντασματα ,σχέδια ημιτελές για τουριστικά κτίρια, ξενοδοχεία στις παραλίες που σταμάτησε η δικαιοσύνη, κλπ …
  Στην Costa del Sol, στη Μάλαγα, 32 δήμαρχοι και πρώην δήμαρχοι των 29 δήμων εμπλέκονται σε εγκλήματα που σχετίζονται με το αστικό και περιφερειακό σχεδιασμό για τον τουρισμό και το περιβάλλον .Οι καταστροφές ειναι ανεπανόρθωτες και κοστίζουν παρα πολλά χρήμματα οι μικρές παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν πλέον .. Το παρθένο περιβάλλον της Ελλάδας ειναι μοναδικό και ανεκτίμητο παρα τις φτωχές παροχές πολλές φορές υπηρεσίων ακόμα και σε βασικά αγαθά οπως η υγεία ..Υπάρχουν λοιπόν τομείς που μπορούν να αναπτυχθούν οπως η υγεία η παιδεία η τεχνολογία οι υπηρεσίες ,οι υποδομές συγκομιδή αποριμμάτων ,αποχετευσεις ,υδρευση ,που δεν καλύπτουν ακόμα και τις υπάρχουσες ανάγκες ,επίσης πρωτογενής δευτερογενής τομέας πολιτισμός ,φύση κλπ. συντήρηση υποδομών και οχι να καταστραφεί το περιβάλλον που εχει τόσο μεγάλη αξία , για χάρη του τουρισμού που εχει κορεστεί .. Δεν μπορούμε να συγκρινουμε την Ελλάδα με τις τεράστιες εκτάσεις της Ισπανίας και της Αμερικής και να αναμένουμε τέτοια τουριστική αναπτυξη στην Ελλάδα , η μορφολογία του εδάφους ειναι διαφορετική και θα ηταν καταστροφικό για την Ελληνική φύση και οικονομία .H αποκατάσταση του περιβαντολοντος και διατηρησης των φόρων πόρων οπως περιοχές Νατουρα πλουσιες σε βιοποικιλότητα , γεωστρατηγικά σημεία στο χάρτη , νερό ,παραλίες ,θαλασσες, ποταμια κλπ. σε περιπτωσης αλλοιωσης ρυπανσης και καταστροφής , και παραχωρησης σε ιδιωτικά συμφέροντα ειναι ακραία δαπανηρή εχουν τεράστιο κόστος για την οικονομία και στις περισσοτερες περιπτωσεις οι καταστροφές στο περιβάλλον ανεπανόρθωτες .. Η κλιματική αλλαγή σε ευρύτερα πλαίσια αποκαλύπτει ότι ορισμένες πτυχές του τουρισμού δεν μπορούν να είναι βιώσιμες για τα μικρά νησιά .Η Ελλάδα δεν εχει ολκληρωσει τη λίστα της Ευρωπαικής Ενωσης για τις περιοχές Νατουρα οπως επιβάλλεται απο τις διεθνείς συνθήκες και ουτε εχει καθορισει και εφαρμοσει σχεδια για την προστασία του περιβάλλοντος των φυσικών πόρων , των ειδών της χλωριδας της πανιδας του υδροφορου οριζοντα των ακτών κλπ. ουτε εχει κανενα σχεδιο ολοκληρωμένο προστασίας και συντήρησης και αναδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς ,ωστε να μιλάμε για βιώσιμη αναπτυξη ..
  Οι παρακάτω συνδεσμοι ειναι ενδεικτικοί της παρούσας καταστασης και εχουν ενημερωτικο χαρακτήρα και σκιαγραφούν ολες τις πτυχές και τις στρατηγικές του τουρισμού και των επιπτωσεων στην κλιματική αλλαγή την οικονομία κλπ..
  Το φαινόμενο της επιθετικής ανάπτυξης του τουρισμού και της διαφθοράς είναι πολύ κοινά σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ενα ισπανικό αστείο «La corruption crea empleo Defiendela » που μεταφράζεται
  «Η διαφθορά δημιουργεί θέσεις εργασίας, υπερασπίστε την » http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/9434878/Spanish-cities-spent-billions-in-the-good-times-but-now-debt-burden-is-crushing-the-young.html
  http://www.theolivepress.es/spain-news/2007/07/09/the-state-of-spains-coast-destruction-at-all-costs/
  http://www.keeptalkinggreece.com/2014/05/01/greek-pm-samaras-the-cosmogony-has-begun ,,
  http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/3/733/2003/nhess-3-733-2003.pdf,,
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.0435-3676.2003.00206.x/abstract;jsessionid=6CBF1A2EF3937FA50781E462EE2B8CE1.f02t03?deniedAccessCustomisedMessage&userIsAuthenticated=false ,,
  http://jcronline.org/doi/abs/10.2112/1551-5036%282004%29020%5B0424%3APIOSRF%5D2.0.CO%3B2 ,,,
  Land Use Tourism Models in Spanish Coastal Areas. A Case Study of
  the Valencia Region, http://personales.upv.es/vyepesp/JCRfinal.pdf ,,,
  THE CONCEPT OF A TOURIST AREA CYCLE OF EVOLUTION: IMPLICATIONS FOR MANAGEMENT OF RESOURCES . http://onlinelibrary.wiley.com/…/j.1541-0064…/abstract , The case of Crete .. http://tour.teipat.gr/…/conf…/andriotis_paper%5B1%5D.pdf ,,http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewHTML.asp?FileID=10340&Language=EN ,,,http://www.jstor.org/discover/10.2307/2399957?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21103729440911 ,,How Climate Change is Considered in Sustainable Tourism Policies: A Case of The Mediterranean Islands of Malta and Mallorca ,http://www.ingentaconnect.com/content/cog/tri/2008/00000012/00000001/art00006 ,,, Embracing and Managing Change in Tourism: International Case Studies ,,,http://www.google.gr/books?hl=en&lr=&id=GNWEAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA329&dq=Erosion+of+the+Mediterranean+coastline:+implications+for+tourism+%CE%99%CE%9D++GREECE+&ots=fNnIO0truU&sig=6OttVaZcFrkU5nG4yiIY1L0DsHI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false ,,,Conservation Focus on Europe: Major Conservation Policy Issues That Need to Be Informed by Conservation Science , http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1523-1739.2009.01283.x/abstract?deniedAccessCustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

 • Το άρθρο αυτό φαίνεται να προσφέρει ένα «περιβαλλοντικό» ισοζύγιο, όσον αφορά στις προτεινόμενες κατεδαφίσεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις ισχύουσες διατάξεις περί κατεδαφίσεων στον αιγιαλό-παραλία και ευαίσθητα οικοσυστήματα, αλλά και τις διατάξεις που ισχύουν για την ΕΥΕΚΑ ! Είναι ευνόητο ότι στο πνεύμα αυτό συμφωνούμε απόλυτα.

  Ωστόσο, το εν λόγω άρθρο είναι πλήρως ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Άρθρου 15 (νομιμοποίηση).

  Συνάγεται, ως εκ τούτου, ότι είτε εντάχθηκε χωρίς να συσχετισθεί με το άρθρο 15 είτε για λόγους «παραπλάνησης» της κοινής γνώμης ή/και του ΣτΕ…

  Πρόκειται για ένα κρίσιμο και σημαντικό άρθρο που πρέπει να διατηρηθεί, αλλά με την προϋπόθεση ότι ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15

 • Άρθρο 17 – παρ. 02

  Απόλυτα ορθή η διατύπωση της παραγράφου.
  Ωστόσο, επειδή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Άρθρου 15, το τελευταίο πρέπει να προσαρμοσθεί στο πνεύμα του Άρθρου 17

 • 2 Μαΐου 2014, 10:14 | Νικόλαος Γεωργάκης

  Η παράγραφος 5 θα πρέπει να διαφοροποιηθεί ως εξής: «5. Για την κατεδάφιση κατασκευών που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια ή με υπέρβαση της σχετικής άδειας μέσα στη θάλασσα το πρωτόκολλο της παρ. 2 εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 3, τοιχοκολλείται επιπλέον και στο αρμόδιο Λιμεναρχείο, ενώ για κατασκευές που κατασκευάστηκαν χωρίς άδεια ή με υπέρβαση της σχετικής άδειας μέσα στη λίμνη ή τον ποταμό το πρωτόκολλο της παρ. 2 εκδίδεται μετά από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. Αν από τις παράνομες κατασκευές προκύπτει άμεσος και κατεπείγων κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, το πρωτόκολλο εκτελείται μετά την πάροδο προθεσμίας επτά (7) ημερών από την τοιχοκόλληση στο Λιμεναρχείο.

 • Υπάρχει μια λογική αντίφαση μεταξύ του συγκεκριμένου άρθρου και του άρθρου 15 περί νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων σε αιγιαλό που δεν έχουν νομιμοποιηθεί ή δεν έχουν ενταχθεί σε διαδικασία νομιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. Εάν δεν υπάρξει αυτή η βασική διευκρίνιση, τότε το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου δείχνει να στερείται ουσιαστικού νοήματος.

 • 2 Μαΐου 2014, 10:40 | Νικόλαος Γεωργάκης

  Στην παράγραφο 1 θα πρέπει να προστεθεί μετά το «… του πυθμένα αυτής, της κοινόχρηστης παρόχθιας ζώνης, της όχθης, της συνεχόμενης με αυτή λιμναίας ζώνης και του πυθμένα αυτής ….» για να μην υπάρχει κενό για τα παράνομα έργα σε λίμνες.

 • 30 Απριλίου 2014, 12:34 | Γιώργος Αρμάγος

  Στην παράγραφο 2 θα πρέπει να διευκρινιστεί αν περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και κατασκευές για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία νομιμοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 15.

 • 27 Απριλίου 2014, 10:20 | Ρανια

  Δεν υπάρχει μέριμνα για όλες εκείνες τις κατασκευές που μπορούν να τοποθετηθούν στον αιγιαλό χωρίς άδεια (δες στολίδια στη άμμο)και παραμένουν εκει και δεν απομακρύνονται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 • 23 Απριλίου 2014, 11:32 | Νίκος Βίττης

  να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που κάποιο κτίσμα ή κατασκευή εμπίπτει εν μέρει στον αιγιαλό ή στη θάλασσα ώστε να είναι ένας φορέας που προκαλεί τις ενέργειες και επιβάλλει τις κυρώσεις. Επίσης να επιβάλλονται και οι κυρώσεις (πρόστιμα) των αυθαιρέτων πλέον των άλλων κυρώσεων που σχετίζονται με την καταπάτηση ή να επιβάλλονται κυρώσεις με τις περιβαλλοντικές διατάξεις