Άρθρο 11 – Διαδικτυακό Στοίχημα

1. Επιτρέπεται, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η διεξαγωγή εντός της ελληνικής επικράτειας εξ αποστάσεως στοιχηματισμού μέσω του διαδικτύου (internet) ή άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων (itv, mobile), κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας χρονικής διάρκειας 5 ετών. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους υπέρ του δημοσίου πριν την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας εφάπαξ εισφορά εξ αποστάσεως στοιχηματισμού και περιοδικό τέλος επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων τους.

2. Οι ιστοσελίδες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη .gr και οι κάτοχοι της άδειας να έχουν έδρα στην Ελλάδα.

3. Ρυθμίζονται άμεσα οι υπο-αγορές του διαδικτυακού στοιχήματος και πόκερ ενώ οι υπόλοιπες δύο (ιπποδρομίες και παιχνίδια τύπου καζίνο) ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικής διαβούλευσης.

4. Για την παραχώρηση των αδειών λειτουργίας διαδικτυακού στοιχήματος εξετάζονται οι παρακάτω εναλλακτικές επιλογές:

Α. Δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς με εκχώρηση απεριόριστου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος. Στην επιλογή αυτή δεν απαιτείται δημοπρασία. Η Ε.Ε.Π. καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας.
Β. Δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς με διεξαγωγή δημοπρασίας για εκχώρηση περιορισμένου αριθμού αδειών. Η Ε.Ε.Π. καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις για τον φάκελο υποβολής υποψηφιότητας.
Γ. Λειτουργία της αγοράς με παραχώρηση στο σημερινό μονοπώλιο και των νέων αδειών για ορισμένο χρόνο με προκαθορισμένη την τιμή ανά άδεια και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης με απ’ ευθείας ανάθεση στον ΟΠΑΠ.
5. Σε κάθε περίπτωση θα λειτουργήσει εκτενής μηχανισμός αποκλεισμού πρόσβασης και συναλλαγής με παράνομους δικτυακούς τόπους. Οι πάροχοι του διαδικτυακού στοιχήματος πρέπει να διαθέτουν ικανό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό για την αποτροπή υποκλοπής στοιχείων και χρημάτων από τους παίκτες.

Ερώτηση:

 • Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αδειών λειτουργίας διαδικτυακού στοιχήματος μεταξύ των παραπάνω επιλογών Α, Β και Γ;
 • 10. Κατά την άποψή σας, ποια από τις παραπάνω τρεις επιλογές πρέπει να προτιμηθεί αναφορικά με την έκδοση αδειών για τον ηλεκτρονικό στοιχηματισμό;

  Ως γενική παρατήρηση, η EGBA καλωσορίζει την πρόθεση της ελληνικής κυβέρνησης να μεταρρυθμίσει τη νομοθεσία περί τυχερών παιχνιδιών και να επιτρέψει την ύπαρξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά. Θεωρούμε ότι η οργάνωση της αγοράς των online τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων είναι η μόνη προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλιμα αποτελέσματα για τους καταναλωτές, την Πολιτεία αλλά και τους παρόχους. Είναι σημαντικό να διεξαχθεί αυτή η μεταρρύθμιση σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της συνθήκης της ΕΕ, ειδικά με την ανάγκη γνωστοποίησης οποιασδήποτε προταθείσας μεταρρύθμισης σε σχέση με τα online τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Ο ανταγωνισμός βοηθά να διασφαλιστεί μια δίκαιη συναλλαγή για τον καταναλωτή τόσο αναφορικά με την επιλογή του προσφερόμενου προϊόντος, όσο και με την παροχή μιας ελκυστικής τιμής. Ως εκ τούτου, η EGBA θα ετίθετο υπέρ της επιλογής Α. Η EGBA υποστηρίζει την ίδρυση ενός αδειοδοτικού καθεστώτος με πολλαπλούς παρόχους, το οποίο θα είναι ανοιχτό στον ανταγωνισμό και θα είναι ρυθμισμένο. Η EGBA πιστεύει ότι αυτό είναι το πιο επωφελές σύστημα για τους καταναλωτές, την πολιτεία αλλά και τους παρόχους.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη τονίσει, κατά την εξέταση άλλων αδειοδοτικών καθεστώτων, ότι το κόστος της άδειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πραγματικό διοικητικό κόστος των παρόχων για την αίτηση της άδειας αυτής και να αντικατοπτρίζει το κόστος για τη διαχείριση των αδειών, την επίβλεψη και τον έλεγχο των κατόχων των αδειών και την παρακολούθηση της αγοράς. Οποιαδήποτε ποσά επιβάλλονται πέραν αυτού, θα μπορούσαν να θεωρούνται ότι αποτελούν τροχοπέδη του εμπορίου.
  Η επιλογή Β θα περιόριζε τον αριθμό των παρόχων στην αγορά και η επιλογή Γ θα διατηρούσε την υφιστάμενη κατάσταση.

  Η EGBA θα ήθελε να κάνει τα παρακάτω σχόλια σχετικά με το κεφάλαιο Δ που αφορά στο στοιχηματισμό μέσω διαδικτύου.

  • Όλοι οι δικτυακοί τόποι πρέπει υποχρεωτικά να είναι “.gr” και να έχουν έδρα στην Ελλάδα: Δεν υπάρχει προφανής δικαιολόγηση για τέτοιες απαιτήσεις. Κατά την άποψή μας, αυτές οι δύο απαιτήσεις, αν ισχύσουν για ξένες εταιρείες σε σύγκριση με τις ελληνικές εταιρείες, θα μπορούσαν έμμεσα να αποτελούν διάκριση, καθώς θα αποτελούσαν ένα ακόμα εμπόδιο για τις αλλοδαπές εταιρείες που επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην Ελλάδα.

  Απουσία σαφών δικαιολογήσεων βασισμένων στην προστασία των πελατών και την καταπολέμηση της απάτης, οι απαιτήσεις αυτές δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διασυνοριακά, οπότε και φαίνεται να παραβιάζουν το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ.

  • Επιπλέον, η αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός έδρα στην Ελλάδα, έχει εξεταστεί σε περίπτωση Engelmann (C -64/ 08 9 September 2010):

  Παράγραφος 37: Συναφώς, αρκεί η διαπίστωση, χωρίς να απαιτείται να προσδιοριστεί αν ο σκοπός αυτός δύναται να εμπίπτει στην έννοια της δημόσιας τάξεως, ότι ο κατηγορηματικός αποκλεισμός από τη διαδικασία αδειοδοτήσεως των εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος οικονομικών φορέων είναι δυσανάλογος, διότι βαίνει πέραν του μέτρου που είναι αναγκαίο για την πάταξη της εγκληματικότητας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν διάφορα μέσα ελέγχου των δραστηριοτήτων και των λογαριασμών αυτών των φορέων (βλ., συναφώς, αποφάσεις της 6ης Νοεμβρίου 2003, C 243/01, Gambelli κ.λπ., Συλλογή 2003, σ. I 13031, σκέψη 74, της 6ης Μαρτίου 2007, C 338/04, C 359/04 και C 360/04, Placanica κ.λπ., Συλλογή 2007, σ. I 1891, σκέψη 62, καθώς και προπαρατεθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ισπανίας, σκέψη 39)

  Παράγραφος 40: Κατά συνέπεια, η απάντηση που πρέπει να δοθεί στο πρώτο ερώτημα είναι ότι το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι απαγορεύει νομοθετική ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιφυλάσσει την εκμετάλλευση τυχηρών παιγνίων σε καζίνο μόνο σε οικονομικούς φορείς που έχουν την έδρα τους στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

  • Στις συζητήσεις τους σχετικά με τη δομή ενός νέο ρυθμιστικού πλαισίου για τα online τυχερά παιχνίδια στη Δανία, οι αρχές δέχθηκαν ότι, εξασφαλίζοντας πως η ρευστότητα του παίκτη μεγιστοποιείται επιτρέποντας τη λειτουργία στους δικτυακούς τόπους .com αντί μόνο στους .dk, η ποιότητα των παιχνιδιών που προσφέρονται στους δανούς παίκτες θα είναι υψηλότερη και ως εκ τούτου τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια για το κράτος αναμένονταν να είναι επίσης περισσότερα.

  • Η καθυστέρηση ανοίγματος των ιπποδρομιών και της αγοράς των καζίνο: Αν ισχύει αυτό, η EGBA θα ενδιαφερόταν να μάθει την αιτιολόγηση για τη διαφοροποίηση μεταξύ των προϊόντων και για το άνοιγμα ορισμένων προϊόντων σε μεταγενέστερο στάδιο.

  Η EGBA παραμένει στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις και αναμένει με χαρά την εποικοδομητική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ημών.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 20:08 | Γιώργος Ριζεάκος

  Εχουμε ένα κυβερνητικό σκεπτικό ξεκάθαρα «μαζικό» και «βιαστικό». Πολύ άδικο δεν έχουν…

  Τόσα προβλήματα καίνε και τσουρουφλίζουν την Ελλαδίτσα μας, οπότε, «Εκπονούμε έναν νόμο και ρυθμίζουμε: φρουτάκια, διαδικτυακό στοίχημα, πόκερ, ανταλλακτήρια και νοικοκυρεύουμε τον τζόγο που επιβάλλεται να διεξάγεται κάτω από κρατική εποπτεία. Και το κράτος θα κερδίσει 700 εκ. σε ένα, ή 1,3 δις σε δύο χρόνια. Τόσα έχουμε δεσμευτεί ότι θα εισπράξουμε από το μνημόνιο!».

  Σαφώς και η κίνηση ρύθμισης της αγοράς του ελληνικού τζόγου είναι ο σωστός δρόμος που κινείται η Κυβέρνηση. Ενας νόμος που θα έπρεπε ήδη να έχει παρασκευαστεί από τις κυβερνήσεις της περιόδου 2002 – 2009.
  Η νομοθεσία του 2002, απλά, ισοπέδωσε (από ασχετοσύνη και βιασύνη) όλη την αγορά Ελληνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών, μαζί με τη βιοτεχνική – τεχνική πλευρά του κλάδου. Για να ξεριζώσει τα «φρουτάκια», ισοπέδωσε και τα τεχνικά παιχνίδια. Αυτό, το έχει γράψει ήδη η ιστορία…

  Φτάσαμε λοιπόν στο 2010 και μια ακόμα Κυβέρνηση αυτής της χώρας, αντί να ξεκινήσει στοχεύοντας να λύσει ΣΩΣΤΑ το θέμα που τρέχει (το πρόστιμο της Κοινότητας για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια), αποφασίζει να φέρει έναν νόμο – σκούπα για ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΤΕΡΟΚΛΗΤΑ θέματα. Και μάλιστα, κάτω από μια νομική ομπρέλα.

  Πώς μοιάζει όλο αυτό? Σαν να προσπαθούν να φτιάξουν έναν νέο ΚΟΚ που να θεσπίζει νέους κοινούς κανόνες και σε ναυσιπλοΐα – ακτοπλοΐα, έχοντας ως αξίωμα ότι όλα ανήκουν στις… μεταφορές! Στον ΟΣΕ και την ΕΘΕΛ, γιατί έχουν κατανοήσει τις κομβικές διαφορές (κι ας είναι ΟΝΤΩΣ μεταφορές) και στο θέμα των τυχερών παιχνιδιών δεν σκέφτονται ότι ίσως πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο?

  Και μόνο το να ρυθμίσετε ΣΩΣΤΑ την αγορά ηλεκτρονικών παιχνιδιών θα είναι ένα πολύ σοβαρό νομοθετικό βήμα για το νοικοκύρεμα του τζόγου.
  Δείτε το σαν ένα βήμα που δεν κατάφερε να κάνει κανένας από τους προκατόχους σας της οκταετίας…
  Δεν είναι πρόκληση να το καταφέρετε εσείς?

  Φτιάχτε υποδομές και θεσμικό πλαίσιο «παιχνιδιών», με σαφείς και ξεκάθαρους διαχωρισμούς ανάμεσα σε τεχνικά και τυχερά παιχνίδια. Λειτουργήστε το και μετά ασχοληθείτε με διαδικτυακό παιχνίδι κ.λπ.

  Δεχτείτε τουλάχιστον το μέγεθος του διαδικτυακού παιχνιδιού (και του ίδιου του διαδικτύου) ως πρόβλημα, καθώς, όλες οι χώρες του πλανήτη ακόμα δεν έχουν φτιάξει κάποιο μοντέλο που να είναι το ιδανικό. Και οι χώρες τους δεν έχουν τόσο πολύπλοκη δομή αγοράς στα τυχερά παιχνίδια, ούτε πολίτες με τον τζόγο στο DNA τους.

  Το νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει το διαδικτυακό στοίχημα – ανταλλακτήρια θα έπρεπε να υπάγεται σε ένα σχέδιο νόμου για το διαδίκτυο. Και όχι για τον τζόγο.
  Το πόκερ είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που χρίζει ξεχωριστής νομοθεσίας καθώς θα έχει διπλή παρουσία στο έδαφος (αδειοδοτημένα καζίνο και μέσω μηχανημάτων) συν το διαδίκτυο.

  Στο θέμα «εδάφους» υπάρχει και η εκκρεμότητα με τη διαμάχη του Ελληνικού Δημοσίου με τη Stanleybet International και το μοντέλου του διασυνοριακού Στοιχήματος μιας ενωμένης Ευρώπης. Σε κανένα από τα άρθρα της διαβούλευσης δεν υπάρχει αναφορά σε μια, αναμφίβολα, υπαρκτή νομική αντιπαράθεση που, κάποια στιγμή, θα φτάσει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
  Ο όποιος συνολικός νόμος για τα τυχερά παιχνίδια, όταν ολοκληρωθεί, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το παιχνίδι στο έδαφος.

  Μετά το πρώτο τμήμα του νόμου που θα αφορά τα επίγεια ηλεκτρονικά παιχνίδια και αφού προχωρήσει σε διαδικτυακό παιχνίδι, (βάσει δηλώσεων της διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. «μέχρι τον Μάιο του 2011») ανταλλακτήρια και πόκερ θα έπρεπε να υπάρχει σχεδιασμός και για το έδαφος.
  Ακόμα και να ρυθμιστεί σε σχέδιο νόμου για τον τζόγο το διαδικτυακό παιχνίδι (και όχι σε νόμο για το διαδίκτυο), αυτό θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα.

  Τελευταίο βήμα (μετά τον Μάιο του 2011) η επίγεια αγορά. Μια αγορά που η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εξαγοράσει το δικαίωμα διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών από το Ελληνικό Δημόσιο έως το 2020. Εως τον Μάιο του 2011 θα έχει αναβαθμίσει ένα μεγάλο μέρος του δικτύου της, ολοκληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ενιαία εταιρική εικόνα του. Ένα δίκτυο που θα μπορεί να εκμεταλλευτεί άριστα.

  Τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να λειτουργήσουν με μορφή σούπερ μάρκετ τυχερών παιχνιδιών. Μόνο έτσι εξασφαλίζονται κανόνες ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς που σέβεται τον πελάτη – παίκτη ως πολίτη – καταναλωτή.

  Οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και ένας τέτοιος επιχειρησιακός σχεδιασμός θα αντικαταστούσε τη δικαιολογημένη ανησυχία για το εισόδημά τους, με χαμόγελα για ένα δρομολογημένο καλύτερο αύριο.

  Η επιλογή «Γ» στα ερωτήματα του Αρθρου 11, ενώ είναι μεν άτοπη για δίκαιη και ανταγωνιστική λειτουργία του διαδικτυακού παιχνιδιού (η λύση «Α» είναι το αυτονόητο), αν μελλοντικά εφαρμοζόταν στο επίγειο παιχνίδι θα δημιουργούσε:

  1)Ανταγωνιστική αγορά προς το συμφέρον των παικτών
  2)Επιπλέον έσοδα στους πράκτορες, αλλά και λιγότερες διαμαρτυρίες από τους πελάτες τους για το μετριότατο προϊόν που προσφέρουν στα αθλητικά στοιχήματα.
  3)Δεν θα έκανε εξαιρέσεις και θα ήταν συμφέρουσα για τους πολίτες, οπότε δεν θα προσέκρουε σε ανυπέρβλητες κοινοτικές ενστάσεις.
  4)Θα ενίσχυε τη θέση της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην αγορά, καθιστώντας την πραγματικό τοποτηρητή παιχνιδιού, αφήνοντας την να ανοίξει τα φτερά της σε όλο τον κόσμο.
  5)Θα αύξανε τα φορολογικά, αλλά και τα μετοχικά έσοδα του κράτους.

  Το κακό βέβαια είναι ότι οι πιεστικές συνθήκες, κρίσης, μνημονίου, προστίμων, πιέσεων, κάνουν την κυβέρνηση να βλέπει την αριθμητική σειρά «1-2-3-4-5» με τη βαρύτητα του αριθμού και όχι με ορθή σειρά προτεραιότητας, με γνώμονες τη λογική και την ανάπτυξη.

  Πάμε να τα δούμε και με διαφορετικό τρόπο την ίδια σειρά θεμάτων στο άρθρο 12 «Ανταλλακτήρια Στοιχημάτων».

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 18:00 | Α. Νικολοπουλος

  Θα ήθελα να επαναφέρω το σημείο που έθιξε ο ‘Παναγιωτης Πάτρα’ δίνοντας μια ελαφρώς διαφορετική διάσταση.
  Ο νόμος 2843/2000 ορίζει ότι με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ παραχωρείται για διάστημα 20 ετών (ως το 2020) το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, διεξαγωγής και λειτουργίας από τον ΟΠΑΠ των τυχερών παιχνιδιών που είχε τότε και πέντε νέων. Επίσης ορίζει ότι ειδικά για κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα , η διεξαγωγή τους μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τον ΟΠΑΠ.
  Δεν θα σταθώ στο ποσό που πλήρωσε ο ΟΠΑΠ για το παραπάνω δικαίωμα. Δεν με αφορά άμεσα. Ας διεκδικήσει ο ΟΠΑΠ αποζημίωση από το κράτος για την παραβίαση του δικαιώματος για το διάστημα 2010-2020.

  Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μια σειρά επενδυτών αποφάσισε να αγοράσει μετοχές ΟΠΑΠ αποτιμώντας -μεταξύ άλλων- το δικαίωμα αυτό. Προσωπικά έχω επενδύσει μεγάλο μέρος των χρημάτων μου στον ΟΠΑΠ που αγόρασα λίγο πάνω από τα 20 ευρώ, είμαι σήμερα εγκλωβισμένος και περιμένω με αγωνία τον τελικό νόμο για να δω αν η κυβέρνηση θα στηρίξει ή θα κατατροπώσει τον ΟΠΑΠ. Προφανώς κάποιοι γνωρίζουν ήδη τι θα γίνει. Όχι πάντως εγώ.

  Αποτελεί σοβαρή αντιμετώπιση του κράτους προς τον ιδιώτη επενδυτή που αγοράζει μετοχές εταιριών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, να παραβιάζει με τέτοιο τρόπο τα δικαιώματα που τους παραχώρησε για να εισπράξει όπως-όπως;

  Αν ο ΟΠΑΠ είχε διοίκηση ανεξάρτητη (και όχι διορισμενη από υπουργούς) δεν θα ετοιμαζόταν να κινηθεί δικαστικώς ενάντια στο κράτος που ξαναπουλά το ήδη αγορασμένο δικαίωμα;

  Νομίζω ότι πλέον στη χώρα μας δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο. Όποιος θέλει αυθαιρετεί απέναντι σε όποιον θέλει, με πρωτεργάτη το κράτος.

  Ντροπή.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 17:52 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ . ΔΙΟΤΙ Ο ΟΠΑΠ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΣΑΝ ΠΑΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΙΜΑΤΟΣ ΕΧΩ ΝΑ ΠΑΤΗΣΩ ΤΟ ΠΟΔΙ ΜΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΩ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΙΛΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΜΕ 4ΑΔΕΣ ΚΑΙ 3ΑΔΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ ΒΛΕΠΕ ΚΡΙΚΕΤ-ΤΕΝΝΙΣ-ΜΠΕΙΖΜΟΛ ΚΤΛΠ. Η ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ 50% ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΡΟΙΔΑ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 500.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ.ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙΑ ΠΑΙΞΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΝΑ ΜΕ ΓΡΑΨΕΤΕ. ΕΔΩ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ . ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΜΥΑΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ Ο ΠΑΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Η ΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΟΠΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΡΕΧΕΙ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:05 | Μάνος Ρεθυμνο

  Για να δούμε άσπρη μέρα σε όλα μια είναι η λύση……
  παπούτσι απ το τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο !!!

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 13:32 | ΧΡΙΣΤΟΣ

  Πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε σαν τριτοκοσμική χώρα και να εναρμονιστούμε με οτι ισχύει σχετικά στην Ε.Ε. Η απαγόρευση του ηλεκτρονικού τζόγου έχει φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά για τα οποία εφαρμόστηκαν και κοστίζουν στη χώρα μας τεράστια έσοδα που πιστεύω οτι είναι πολλαπλάσια αυτών που δημοσιεύοντε. Υπάρχουν τρόποι όπως και στις άλλες χώρες να ελεγχθούν τα πάντα, στοίχημα, κέρδος, φόρος κλπ. Υπάρχουν αξιόλογες εταιρίες καζινο του εξωτερικού που τηρούν αυστηρά τη νομοθεσία για on-line ποκερ ρουλέτα κλπ οι οποίες πρέπει να μπουν στην Ελληνική αγορά για να δημιουργήσουν ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών, και να γίνουν παραδείγματα υποδείγματα για τον σωστό τρόπο λειτουργείας των ελληνικών αντίστοιχων εταιριών. Προτείνω πλήρη απελευθέρωση όλων των on-line τυχερών παιχνιδιών με πλήρη πλαίσιο ελέγχου για τη διαφάνεια διεξαγωγής του και την τήρηση των όρων και προυποθέσεων. Ας πάψουμε να είμαστε μίζεροι και ας γίνουμε επιτέλους Ευρωπαίοι.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 11

  Παράγραφος 1: Προτείνεται η εφάπαξ εισφορά για τη χορήγηση της άδειας να είναι αντίστοιχη άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που προσφάτως προέβησαν σε ρύθμιση των αγορών τους (Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία) και αναλογική ως προς τον πληθυσμό της χώρας.

  Ως προς το περιοδικό τέλος, προτείνουμε τον υπολογισμό του επί των μικτών κερδών (Net Gaming Revenue) το οποίο ορίζεται ως τζίρος (συνολικός στοιχηματισμός) μείον κέρδη παικτών (payout). Αυτό θα διασφαλίσει τη δίκαιη φορολογία αφαιρώντας τον παράγοντα του ρίσκου των αποτελεσμάτων των αγώνων. Επιπλέον για τη διασφάλιση της παραμονής στην αγορά αποκλειστικά σοβαρών και αξιόλογων παρόχων, προτείνουμε να ορίζεται ένα ΕΛΑΧΙΣΤΟ ποσό ανά έτος ως περιοδικό τέλος π.χ. €1 εκ. το χρόνο. Η εν λόγω υποχρέωση θα προσφέρει και μια πρόσθετη διασφάλιση μελλοντικών εσόδων στο δημόσιο, ανεξαρτήτως της επιχειρηματικής πορείας των παρόχων.

  Για την εξασφάλιση των κρατικών εσόδων προτείνεται η θέσπιση μέγιστου payout (ελάχιστου περιθωρίου κέρδους / «γκανιότας» στον υπολογισμό των αποδόσεων), στο 80%. Αυτό θα αποτρέψει παρόχους από το να λειτουργούν με ελάχιστα ή καθόλου κέρδη, περιορίζοντας αντίστοιχα τα κρατικά έσοδα.

  Φυσικά το κράτος θα ωφεληθεί και από τον φόρο εισοδήματος επί των καθαρών κερδών των αδειοδοτημένων παρόχων εφόσον φυσικά αυτοί έχουν εταιρία στην Ελλάδα.

  Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με το παράδειγμα της Γαλλίας που είναι συμβατό με τις απαιτήσεις των σχετικών Οδηγιών της ΕΕ, είναι απαραίτητο ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της φορολογίας του στοιχήματος να είναι ταυτόσημα ανεξάρτητα από τον τρόπο παροχής της σχετικής υπηρεσίας, δηλαδή διαδικτυακά ή μέσω πρακτορείων. Η διαφοροποιημένη φορολογία εισάγει μια αδικαιολόγητη διάκριση που στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Η διαφορετική βάση κόστους, δηλαδή κυρίως η ύπαρξη πρακτόρων συνδέεται με την ύπαρξη πρόσθετης αξίας στον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, που είναι αποδεκτό να επιβαρύνει τους παίκτες μέσω υψηλότερων τιμών (χαμηλότερων αποδόσεων) και να μην απορροφάται ουσιαστικά από το δημόσιο μέσω χαμηλότερης φορολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του φορολογικού συστήματος εν γένει, δεν είναι να εξισορροπεί ανισότητες στην επάρκεια και τη βάση κόστους ανταγωνιστών μέσω της εισαγωγής διακρίσεων στη φορολογία.

  Παράγραφος 3:
  Ακριβώς για τους λόγους που περιγράφονται στο εισαγωγικό σημείωμα της δημόσιας διαβούλευσης, πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη και η ρύθμιση της αγοράς του διαδικτυακού καζίνο.

  Πρόκειται για μια υφιστάμενη και εκτεταμένη δραστηριότητα με τζίρο (πονταρίσματα ή stakes) της τάξης των €3,5 δισ. και κέρδη περί τα €100 εκ. που σήμερα δεν φορολογούνται από το Ελληνικό κράτος. Στατιστικά, οι πελάτες των διαδικτυακών καζίνο έχουν σημαντικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτούς των παραδοσιακών καζίνο. Για παράδειγμα, το μέσο ποντάρισμα σε ένα διαδικτυακό καζίνο είναι μόλις 3 ευρώ, ενώ τα χρήματα που παίζει ο μέσος πελάτης σε έναν μήνα δραστηριότητας δεν ξεπερνούν τα 100-150 ευρώ. Είναι προφανές ότι αυτό το κοινό δεν σχετίζεται με τα παραδοσιακά καζίνο ενώ δεν αντιλαμβάνεται τα τελευταία ως εναλλακτική επιλογή των διαδικτυακών. Πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι εκ των πολιτών που κάνουν χρήση των εν λόγω υπηρεσιών θα συνεχίσουν να το πράττουν και κατά την περίοδο κατά την οποία η δραστηριότητα δεν θα είναι ρυθμισμένη, ακόμη κι αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν λογισμικό ή άλλες μεθόδους που «παρακάμπτουν» και παραβιάζουν τυχόν περιορισμούς.

  Είναι χαρακτηριστικό πως στις ΗΠΑ, τη χώρα με την αρτιότερη τεχνολογική υποδομή και αυστηρότατο σύστημα επιβολής νόμων, η επιβολή απαγόρευσης των διαδικτυακών παιχνιδιών απέτυχε πλήρως. Όντως, οι σοβαρές και αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου (οι περισσότερες εισηγμένες σε Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι οποίες δεν ήθελαν να παραβαίνουν τους νόμους των ΗΠΑ) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους εκεί. Ταυτόχρονα όμως, δημιουργήθηκαν πάμπολλες εταιρίες «φαντάσματα» που λειτουργούν ακόμη και σήμερα (κάποιες εκ των οποίων πολύ γνωστές όπως η Pokerstars, η Bodog, η betus.com κ.α.) που βρήκαν τον τρόπο και πέτυχαν να «εξυπηρετήσουν» την αγορά διατηρώντας τον τζίρο τους στα ίδια και μεγαλύτερα επίπεδα. Η απαγόρευση είχε, επομένως, ως μοναδικό αποτέλεσμα την πλήρη απώλεια του ελέγχου της δραστηριότητας, την ουσιαστική παράδοσή της σε εταιρίες που δρουν ανεξέλεγκτα και την απώλεια σημαντικών εσόδων για το κράτος. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 χρόνια μετά συζητείται πλέον έντονα και στην Αμερική η αλλαγή της νομοθεσίας αυτής και η ρύθμιση της συγκεκριμένης αγοράς.

  Εν κατακλείδι, η μη ρύθμιση και της αγοράς του καζίνο δεν θα έχει κάποια ουσιώδη επίδραση στην εν λόγω δραστηριότητα, η οποία όμως θα ασκείται εκτός πλαισίου της ΕΕΠ με αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες εσόδων για το δημόσιο και τη μη εξασφάλιση της προστασίας των πολιτών και του υπεύθυνου παιχνιδιού (responsible gaming). Επιπλέον, οι σοβαρές Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου επιθυμούν όπως η συγκεκριμένη δραστηριότητά τους ενταχθεί σε νομοθετικό πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας στην Ελλάδα και παράλληλα όπως φορολογηθούν τα σχετικά κέρδη τους.
  Παράγραφος 5: Η ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού αποκλεισμού μη αδειοδοτημένων παρόχων διαδικτυακού στοιχήματος αποτελεί το απόλυτο συστατικό επιτυχίας της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου. Αν οι αδειοδοτημένοι πάροχοι υποχρεωθούν να δέχονται αθέμιτο ανταγωνισμό από μη αδειοδοτημένους ανταγωνιστές με διαφορετική φορολογία και προφανώς διαφορετική βάση κόστους, θα αντιμετωπίσουν άμεσο πρόβλημα βιωσιμότητας, με αποτέλεσμα την κατάληψη της αγοράς από τους δεύτερους χωρίς έσοδα για το δημόσιο.

  Ερώτηση 10:

  Πιστεύουμε ότι η βέλτιστη επιλογή είναι η Α, δηλαδή ο απεριόριστος αριθμός αδειών, οι οποίες όμως θα χορηγηθούν υπό πολύ αυστηρά κριτήρια σε όλα τα επίπεδα. Είναι δεδομένο ότι όλοι οι αξιόπιστοι πάροχοι θα θελήσουν να αδειοδοτηθούν, περιθωριοποιώντας παράλληλα εταιρίες-φαντάσματα.

  Η εφαρμογή της εναλλακτικής Α θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη λειτουργία της αγοράς και της μεγιστοποίησης των κρατικών εσόδων. Επιπρόσθετα, έτσι αυξάνονται οι θέσεις εργασίας, αλλά και οι σχετικές επενδύσεις. Επί παραδείγματι, οι δαπάνες διαφήμισης θα είναι αναλογικές με τον αριθμό των αδειοδοτημένων παρόχων, υποστηρίζοντας άμεσα τα έσοδα των ελληνικών ΜΜΕ σε μια περίοδο σημαντικής πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης, εξασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα φόρων επί της διαφήμισης αλλά και αγγελιοσήμου, προστατεύοντας δε και θέσεις εργασίας στα εν λόγω ΜΜΕ.

  Η εναλλακτική «Β¨ ενδεχομένως να έχει κάποια πιθανότητα επιτυχίας εφόσον προβλέπει ικανό αριθμό αδειών ώστε να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν όλοι οι σημαντικοί Ευρωπαίοι πάροχοι αποθαρρύνοντας έτσι πλήρως πιθανές προσπάθειες για την παράκαμψη του νόμου μελλοντικά.

  Η εναλλακτική «Γ» είναι ανέφικτη, αφού η αποκλειστική παραχώρηση πρόσθετων δραστηριοτήτων σε ένα κατ’ ουσίαν ιδιωτικό μονοπώλιο που καθαρά στοχεύει στη μεγιστοποίηση των κερδών του, σε καμία περίπτωση δεν θα είναι συμβατή με τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ, εκθέτοντας το κράτος στον κίνδυνο επιβολής σε αυτό σοβαρότατων προστίμων αλλά και στρεβλώνοντας την ίδια την αγορά.

  Συγκεκριμένα:

  Ι. Αν ήθελε θεωρηθεί ότι ο ΟΠΑΠ βάσει της σημερινής του μετοχικής σύνθεσης αποτελεί δημόσια επιχείρηση καθότι το Δημόσιο δύναται να ασκήσει άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή στη διοίκηση αυτού η εφαρμογή της εναλλακτικής του νομοσχεδίου ως προς την παραχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης της αγοράς στον ΟΠΑΠ δημιουργεί ανεπίτρεπτο κρατικό μονοπώλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 106 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 86 ΣΕΚ) απαγορεύεται η θέσπιση ή η διατήρηση από τα κράτη-μέλη μέτρων αντίθετων προς τους κανόνες της Συνθήκης ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα. Η διάταξη αυτή πάντως της Συνθήκης απαγορεύει επίσης στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν ορισμένες προνομιούχες επιχειρήσεις στις οποίες εκχωρούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα για την παρεμπόδιση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Πρόκειται συνήθως για τις επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, στις οποίες παραχωρείται (όπως στην προκειμένη περίπτωση) με σύμβαση παραχώρησης η εκτέλεση δημοσίων υπηρεσιών. Η χορήγηση τέτοιων αποκλειστικών δικαιωμάτων οδηγεί στην καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 102 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 82 ΣΕΚ) είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

  ΙΙ. Αν, αντιθέτως, ήθελε θεωρηθεί ότι το Δημόσιο δεν ασκεί τον έλεγχο του ΟΠΑΠ και επομένως δεν αποτελεί ο τελευταίος οργανισμός δημόσια επιχείρηση, η παραχώρηση των αδειών σε αυτόν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Ως κρατική ενίσχυση θεωρείται κάθε περίπτωση που ενέχει απειλή για τον ελεύθερο ανταγωνισμό, δηλαδή ο ορισμός συμπεριλαμβάνει το σύνολο των πλεονεκτημάτων που παρέχονται άμεσα ή έμμεσα με κρατικούς πόρους, χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή και νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό και να επηρεάσουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο δια της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής.

  ΙΙΙ. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της εναλλακτικής Γ συνιστά εμπόδιο στην εσωτερική αγορά, καθότι ρύθμιση κράτους-μέλους η οποία υποβάλλει την οργάνωση και την προώθηση των τυχερών παιγνίων σε καθεστώς αποκλειστικότητας, το οποίο απαγορεύει σε κάθε άλλον επιχειρηματία να παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες, συνιστά περιορισμό της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών του άρθρου 56 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 49 ΣΕΚ).
  Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επί τη βάσει της προστασίας της δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, ούτε για επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος, διότι ο ίδιος ο νομοθέτης προτείνει ακόμα δύο εναλλακτικές αποδεικνύοντας ότι η προστασία των καταναλωτών και η πρόληψη της απάτης και της ενθάρρυνσης της εκ μέρους των πολιτών σπατάλης χρημάτων που συνδέεται με τα παίγνια, μπορεί να διασφαλιστεί και με την εφαρμογή άλλων λύσεων.

  Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται η αρχή της αναλογικότητας αν επιλεχθεί η εναλλακτική Γ του άρθρου 11. Σκοπός της αρχής της αναλογικότητας είναι να περιορίσει την εξουσία των κρατών-μελών, ώστε όταν λαμβάνουν μέτρα που ρυθμίζουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, αυτά να είναι πράγματι αναγκαία για την επίτευξη του νόμιμου σκοπού (ΔΕΚ, 174/82, Sandoz, Συλλ. 1983, 2445, C-217/99, Επιτροπή/Βέλγιο, Συλλ. 2000, Ι-10251, C-510/00, Tridon, Συλλ. 2001, Ι-7777). Ειδικότερα, το μέτρο που χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη, πρέπει να είναι κατάλληλο, αναγκαίο και ανάλογο για την επίτευξη του συγκεκριμένου νόμιμου σκοπού (βλ. C-409/06, Winner Wetten GmbH, C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 και C-410/07, Markuß Stoß κ.λπ., C-46/08, Carmen Media Group Ltd, C-243/01, 06.11.2003, Gambelli κ.λπ., Συλλογή 2003, Ι-13031 C-338/04, C-359/04 και C-360/04, 06.03.2007, Platanica κ.λπ., Συλλογή 2007, Ι-1891). Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος στον ΟΠΑΠ χωρίς να εφαρμόζονται περαιτέρω κριτήρια με απλή επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος, έχει ισοπεδωτικό αποτέλεσμα και δεν λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του τομέα αυτού. Το μέτρο αυτό είναι επαχθέστερο σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα μπορούσε να επιτευχθεί δια της εφαρμογής των λοιπών εναλλακτικών του άρθρου 11.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £301 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 9/9/2010). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centricir.gr/default.asp?pid=96&la=1

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:41 | Σταυρος Γ.

  ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟ ΣΤΟΙΧΙΜΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ VEGAS ΝΤΡΟΠΗ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ( ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΕΙΔΗ ).

  ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΓΟ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΗ …..

  ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΠΑΠ

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 10:32 | Ρεθύμνιος Κρητικός;

  Φίλε πράκτορα , διαφάνεια διαφάνεια διαφάνεια αυτό θέλουμε απο τον ΟΠΑΠ και επειδή κάνουμε αναφορές αποδεικνύοντάς τες

  http://www.opap.gr/jokerGame.fds?langid=1

  http://www.opap.gr/lottoGame.fds?langid=1

  http://www.opap.gr/extra5Game.fds?langid=1 ( πόσοι οι νικητές ; )

  Επειδή έγινε αναφορά σε αυτά πού μας κρύβει ο ΟΠΑΠ και δεν μας τα προσφέρει ( αλήθεια τι φοβάται ; ) ,

  η παρακάτω λίστα δείχνει πόση σημασία δείχνει στον παίκτη.

  Ποδοσφαιρο

  1)… 1-X-2
  5)… 1-X-2 με Handicap ( πχ +1 +2 κλπ γκολ )
  ____ενας αγωνας μπορει να προσφερθει ταυτοχρονα και με handicap και χωρις ( μόνο που ΔΕΝ το κάνει Ποτέ ούτε u-o δίνει )
  2)… ημιχρονο/τελικο
  3)…1-Χ-2 Ημιχρόνου
  4)…Ακριβες σκορ αγωνα
  5)…Ακριβες σκορ Ημιχρόνου
  6)…Σκόρερ Πρωτου γκολ στο ματς
  7)…Σκορερ Τελευταίου γκολ στο ματς
  8)…Θα σκοράρει ο ( ΧΧΧ ) παίκτης ;
  9)…Συνολο τερματων στον αγωνα ( under-over ) δυνητικα ( 0,5 – 1,5 – 2,5 – 3,5 – 4,5 κλπ )
  10)..Συνολο τερματων ( 0-1 // 2-3 // 4-6 // 7+ ) πληθος καρτων ( κίτρινες-κοκκινες ) αριθμος των… κόρνερ – φάουλ – πλαγίων – πέναλτι.
  11)..Ομάδα που θα βάλει πρωτη γκολ
  12).. Γκολ – όχι Γκολ θα σκοραρουν και οι 2 ομαδες η όχι
  13)..Χρόνος πρωτου τέρματος
  14)..Σκορκαστ , Ακριβες σκορ σε συνδιασμο με τον παικτη που θα βαλει το πρωτο γκολ στον αγωνα.
  15)..Live bet
  16)..Προκριση ομαδας ( απο τον κανονικο αγωνα την παραταση ή τα πεναλτι )
  17)..Νικητης. πχ europa league
  18)..Συμμετοχη στον Τελικό ( ενος τουρνουα )
  19)..Πρωτος σκορερ καποιας διοργανωσης

  ( πως σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσφέρει και 4 ειδικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον , τουλάχιστον στα τέσσερα μέγάλα ευρωπαικά πρωταθλήματα έπρεπε να υπήρχαν εβδομαδιάιως )

  Basket
  20).. 1-X-2 ενος αγωνα ή 1-2 με handicap ποντων
  21)..ημιχρονο – τελικο
  22)..1-Χ-2 ημιχρονου basket ( 2 δεκαλεπτων ή 2 δωδεκαλεπτων )
  23)..Νικητης. πχ euroleague , ή νικητης ομίλου
  24)..Συμμετοχη στον Τελικό ( ενος τουρνουα )
  25)..Πρωτος σκορερ καποιας διοργανωσης

  Formula 1 – moto gp – wrc
  26).. Πρωτος στην Pole posιtion ( νικητης προκριματικων )
  27)..νικητες για τις θεσεις 1-2 ( ακριβης καταταξη-forcast ή πλασε )
  28)..νικητης μεταξυ δύο αγωνιζομενων ( head to head ) στην Pole posιtion
  29)..νικητης μεταξυ δύο αγωνιζομενων ( head to head ) στον αγωνα
  30)..Ταχυτερος γυρος ( νικητης )
  31).. κατάταξη ή όχι
  32)..ποιος θα αποχωρησει πρωτος απο τον αγωνα
  33)..μεταξυ πχ τεσσάρων οδηγων ( Α,Β,Γ,Δ,) ποιος θα ερθει πρωτος στον αγωνα
  34)..Νικητης πρωταθληματος ( πχ νικητης formula 1 για το 2010 )
  35)..θα ειναι στην πρωτη …
  ____δυαδα
  ____τριαδα
  ____τετραδα
  ____εξαδα
  ____οκταδα
  ___στα προκριματικα ή στον αγωνα καποιος οδηγος ;
  36)..Αριθμος απο νικες στο πρωταθλημα καποιου οδηγου ή καποιας ομαδας.

  ΤΕΝΝΙΣ – Διάφορα

  37).. under-over ή επιδοση αθλητη ή ομαδας οποιουδηποτε γεγονοτος αθλητικου ή μη εκτος απο το ποδοσφαιρο
  38)..1-2 στο Τεννις ή ακριβες σκορ
  39).. τελικο αποτελεσμα 1-Χ-2 ή 1-2 οποιουδηποτε γεγονοτος εκτος ποδοσφαιρου – μπασκετ – τενις ( πχ βολευ – πολο – χαντμπολ κλπ )
  40)..νικητης διοργανωσης ( αθλητη ή ομαδας ) εκτος απο το ποδοσφαιρο και το μπασκετ
  41)..συμμετοχη ( αθλητη ή ομαδας ) σε διοργανωση-τουρνουα εκτος ποδοσφαιρου και το μπασκετ

  ……………..

  Ένα σχόλιο γιά τα καζίνο , στις 31 Αυγούστου μεταβιβάστηκε το καζίνο της Κέρκυρας αντί του τιμήματος των 7.650.000 ευρώ όσο τα κέρδη μιάς χρονιάς δηλαδή.
  Πωλήτρια των μετοχών είναι εταιρεία του ευρύτερου Δημόσιου τομέα .

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12727&subid=2&pubid=54669147

  Αθήνα, 4.3.2009
  Ερώτηση προς τους κ.κ. Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Τουριστικής Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας, με θέμα:
  «Εκποίηση του Καζίνο Κέρκυρας», κατέθεσαν στις 4.3.2009 οι 3 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Άντζελα Γκερέκου, Λούκα Κατσέλη και Μιχάλης Καρχιμάκης.

  http://ne.pasok.gr/kerkyra/?p=681

  Δευτέρα, 31 Μαΐου 2010
  ΠΑΣΟΚ: «Όχι» στην πώληση του καζίνο της Κέρκυρας
  http://www.corfupress.com/bulletin/201005313426/eidiseis/oikonomia/pasok-«oxi»-stin-polisi-tou-kazino-tis-kerkiras

  Το κράτος θέλει και χρειάζεται χρήματα απο τα τυχερά κλπ παιχνίδια ,
  Αλήθεια τι άλλαξε μεσα σε ενα έτος απο την καταγγελία των βουλευτων του τωρινού κυβερνώντος κόμματος ;

  …………

  Καί επειδή ζούμε και στην εποχή της εικόνας ,

  αληθεια αυτό το αποκρουστικό θέαμα κατά την κληρώση (σε περίπτωση αναβολής αγώνα ) του σημείου 1 Χ ή 2 για το Προ-Πο ,
  δεν ενοχλεί κανέναν εκεί στον ΟΠΑΠ :

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 00:28 | mixalis d.

  κ.Ρεθύμνιος Κρητικός πήρες φόρα και λές ανακρίβιες
  Ας ανοίξει η αγορά και ας πληρώνουν όλοι ίδιους φόρους και να δούμε μετά τι θα λες για τις αποδόσεις.
  Εννοείται ότι ο φορος θα ειναι επι του τζίρου για ν αποφευχθούν
  οι τριγωνικές συναλλαγές που ειμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις παρα πολυ καλα.Μας ανέλυσες ένα σωρό πράγματα. Πες μας για τις τριγωνικές συνναλαγές.Να μαθουμε και εμείς.Μηπως δεν ξέρεις?Αποκλείεται εσύ που ξέρεις τόσα πολλά.Πες μας λοιπόν πως δεν πληρώνουν εφορία οι ιντερνετικές εταιρείες που δεν φορολογούνται επί του τζίρου.Εξηγήστε μας κ.Ρεθύμνιε Κρητικός
  Επίσης δεν μας είπες τι προσφεραν όλες οι εταιρείες με εδρα απιστευτα νησιά του εξωτερικου στην Ελλάδα? Αυτός ο κακός ΟΠΑΠ ΔΊΝΕΙ ΈΣΤΩ ΤΟ 0.36 επί του τζίρου για διάφορες κοινωνικές προσφορές Πειτε μας οι διάφορες εταιρείρς τι δίνουν?
  Πείτε μας πόσο φόρο πληρώνουν στην Ελλάδα?
  Δίνουν Βεβαίωση αποδοχών σε όσους Ελληνες απασχολούν?Σίγουρα όχι αφού είναι παράνομοι.
  Πήρατε πολύ φόρα και λέτε ανακρίβιες και θα σας χαρακτήριζα άσχετο με το αντικείμενο και λασπολόγο.
  Αν έιστε άσχετος είναι κατανοητό αλλά αν ειστε λασπολόγος τότε πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι άσχετοι όσοι σας διαβάζουν.
  Δεν συμμετέχουν εδώ αδιάφοροι πολίτες αν δεν το καταλάβατε,
  Συμμετέχουν άνθρωποι που γνωριζουν άριστα το αντικέιμενο άπ όλες τις πλευρές ακόμη και οι άνθρωποι της αργοκίνητης Πολιτείας το γνωρίζουν άριστα το αντικείμενο.
  Αρα κανέναν δεν θα επηρεάσετε εκτός και αν μας δώσετε σοβαρά επιχειρήματα και όχι όπως το επιχείρημα για το ματς ΑΡΗ-ΠΑΟ αφού όλες οι ινερνετικές εταιρείες είναι παράνομες και δεν μπορούν να εκδίδουν βεβαιώσεις ούτε για το προσωπικό που απασχολούν,πόσο μάλλον για κέρδη.Μη ξεχνάτε οτι απευθύνεστε σε γνώστες του αντικείμενου.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 20:20 | Γρηγόρης Διαμαντίδης

  Κατά την άποψη μου, 4 είναι τα σημαντικότερα θέματα που έχουν αναδειχθεί από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες:
  (α) έσοδα / απώλειες από τη φορολογία του «τζόγου» στην Ελλάδα
  (β) πρακτικές εξάσκησης υπεύθυνου στοιχηματισμού (ασχέτως αν είναι ανήλικος ή όχι κάποιος)
  (γ) κατά πόσο το Πόκερ θα πρέπει να μπει στο ίδιο νομοθετικό πλαίσιο με το Στοίχημα (αλήθεια, υπάρχει κάποιος λόγος που όλοι μιλούν για 10 εκατομμύρια καζίνο όταν είναι ξεκάθαρο ότι η παρούσα διαβούλευση δεν αφορά τη νομοθετική τους ρύθμιση;)
  (δ) αν εν έτει 2010 είναι σωστό (ή εφικτό) να υπαγορεύει σε πολίτες της ΕΕ να κάνουν το τάδε ή το δείνα

  Για όλα έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, με και χωρίς επιχειρήματα, υποκινούμενες από προσωπικά συμφέροντα (είτε παικτών είτε πρακτόρων είτε online εκπροσώπων) αλλά και που έχουν διαμορφωθεί με αντικειμενικό μάτι, αλλά εμένα μου έχουν δημιουργηθεί οι εξής απορίες (και συγχωρέστε την άγνοια μου επί του θέματος):

  Απορία Α: Αν μπω και παίξω 100 ευρώ στο Πάμε Στοίχημα σε ένα πρακτορείο, και χάσω, ποιο ποσό πηγαίνει στα ταμεία του κράτους σαν έσοδο από τη φορολογία; Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα 8 ευρώ πηγαίνουν στους πράκτορες. Από τα υπόλοιπα 92 ευρώ, τι ποσοστό δίνει η ΟΠΑΠ ΑΕ στο κράτος; Ή μήπως δεν δίνει ποσοστό επί των 92 ευρώ αλλά αρχίζουν και αφαιρούνται διάφορα έξοδα (πχ λειτουργία, μάρκετινγκ, κλπ) και μετά παίρνει το κράτος τον φόρο (και αν ναι τι ποσοστό είναι αυτό);

  Απορία Β: Από αυτά τα 8 ευρώ που πηγαίνουν στους πράκτορες, τι ποσοστό δίνουν στο κράτος; Ή μήπως δεν δίνουν ποσοστό επί των 8 ευρώ αλλά αρχίζουν και αφαιρούνται διάφορα έξοδα (πχ λειτουργικά, προσωπικού, κλπ) και μετά παίρνει το κράτος τον φόρο (και αν ναι τι ποσοστό είναι αυτό);

  Θα παρακαλούσα όποιον έχει την ευγενική καλοσύνη (και γνώση) να μας δώσει μια εμπεριστατωμένη (αλλά συνάμα απλή) απάντηση μαζί με παραδείγματα (και αν είναι δυνατόν με αναφορές που να επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές).

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 18:38 | Δημητρης Πατρα

  Ρεθύμνιος Κρητικός

  Το παιχίδι EXTRA 5 παίχθηκε για πρώτη φορά στις 25 Νοεμβρίου 2002 ,
  »Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στις επιτυχίες της κατηγορίας Ι σε κάθε κλήρωση είναι € 500.000.
  Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση οι επιτυχίες είναι περισσότερες από 10, τότε το συνολικό ποσό των € 500.000
  διανέμεται σε κέρδη ανά επιτυχία ανάλογα με το πλήθος των επιτυχιών.»

  8 Ολόκληρα χρόνια τώρα λοιπόν γιατί ΔΕΝ ανακοινώνει αν έχουμε καθημερινά νικητές ή και πόσους είχαμε ;

  Πλήρης Αδιαφάνεια .

  »συνεχίζεται»
  ———————————————————————————————————

  Ποιος σου ειπε ρε φιλε οτι δεν ανακοινώνει το πλήθος των επιτυχιών στο EXTRA 5
  πηγες ποτε στο πρακτορειο να ρωτησεις για τους νικητες σου βαζω 2 διαγωνισμους για να τους δεις

  Αμα δεν ξερεις να μην μιλας

  EXTRA 5

  Κληρωση 2846 ΠΕΜ.9/9/2010

  ΝΙΚ. ΣΤΗΛΗ 14-23-25-30-33

  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

  5αρια 1 50.000,00
  4αρια 21 125,00
  3αρια 783 5,00

  Κληρωση 2847 ΠΑΡ 10/9/2010

  ΝΙΚ. ΣΤΗΛΗ 7-15-22-29-31

  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

  5αρια 0 0,00
  4αρια 23 125,00
  3αρια 722 5,00

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 17:03 | Ρεθύμνιος Κρητικός

  Τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2009 ο απερχόμενος πρόεδρος του ΟΠΑΠ κος Χρήστος Χατζηεμμανουήλ
  στην πρωινή ενημερωτική εκμπομπή του mega channel – στην τελευταία του δημόσια εμφάνιση στην τηλεόραση σαν στέλεχος της εταιρείας –
  ( επειδή του προσάπταν ότι ελάμβανε πολλά χρήματα ) ανέφερε στους δημοσιογράφους , για ερευνήστε ποιός εχει διευθυντική θέση στον ΟΠΑΠ
  και αμοίβεται με 220,000 ;
  Καί φυσικά ο ΟΠΑΠ δεν έχει μόνον ένα

  http://www.opap.gr/pages.fds?PageID=15&langid=1

  Επισης ότι οι υπάλληλοι του ΟΠΑΠ ειναι μόνιμοι και δεν είχα δικαίωμα να απολύσω κανέναν για μείωση κοστους.

  Κατά την εγκαθίδρυση του νέου Δ.Σ. του ΟΠΑΠ στις 30/12/2009 ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός κος Γερουλάνος ανέφερε
  »Αυστηρές συστάσεις Π.Γερουλάνου στη νέα διοίκηση του ΟΠΑΠ για περικοπές δαπανών»
  Ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να παραιτηθούν της αμοιβής τους με εξαίρεση αυτά που θα έχουν σχέση αποκλειστικής απασχόλησης με τον ΟΠΑΠ.
  http://news.in.gr/economy/article/?aid=1090227 ή http://www.xrimaonline.gr/index.cfm/doc/21052/cat/23

  Μάλιστα , κόψαμε μερικά χιλιάρικα απο 5-6 μέλη του ΔΣ , αλλά τις τεράστιες αμοιβές στελεχών , απλών υπαλλήλων , μέχρι και του βοηθητικού
  προσωπικού τις αφηνουμε ανέγκηκτες .

  Δελτίο τύπου του ΟΠΑΠ της 22 / 03 / 2010
  Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα για το Δ’ Τρίμηνο και το Δωδεκάμηνο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2009
  http://www.opap.gr/files/dlp/OPAP_Press_Release_FY09_GR.pdf
  σελίδα 3
  Αμοιβές προσωπικού 2009 25.134.000 Αύξηση 24,5 % ! ! !
  Αμοιβές προσωπικού 2008 20.186.000

  πρωτοσέλιδο στον »Κόσμο του Επενδυτή» της 22 Νοεμβρίου 2009. Αυτά είναι golden boys
  http://news247.gr/newspapers/Weekly/kosmos_tou_ependyti/kosmos_toy_ependyth.128636.html

  από 10,900 εως 13,500 ευρώ τον μήνα ο μέσος μισθός για 282 υπαλλήλους του ΟΠΑΠ.
  το κείμενο εδω http://sotiras.blogspot.com/2009/11/blog-post_8652.html

  Εφημερίδα »Πρώτο Θέμα» της 15 Μαρτίου 2009 Golden οδηγοί με 13,200 τον μήνα
  http://www.protothema.gr/files/1/kyriakatikoPDF/2009/March/212soma.pdf
  και στην σελιδα 17 στο ρεπορτάζ του οικονομικού συντάκτη κου Γ.Δημητρομανωλάκη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα,

  Οι τεράστιες αποδοχές στους «πατρικίους» του ΟΠΑΠ προκύπτουν από ένα περίεργο μαθηματικό σύστημα (αλγόριθμο), το οποίο
  τις υπολογίζει μαζί με τις υπερωρίες και τα μπόνους. Ετσι, για παράδειγμα, ο οδηγός που λαμβάνει 186.257 ευρώτον χρόνο έχει ονομαστικό
  μηνιαίο μισθό μόλις 2.579 ευρώ, δηλαδή, 36.106 ευρώ τον χρόνο. Η διαφορά των 149.894 ευρώ προκύπτει από τον αλγόριθμο που λαμβάνει
  υπόψη τις υπερωρίες και τα έξτρα ετήσια επιδόματα.Μάλιστα, με τις προηγούμενες συλλογικές συμβάσεις,κάθε υπάλληλος πληρωνόταν
  22 ημέρες υπερωρίες τον μήνα, ανεξάρτητα εάν τις έκανε ή όχι.

  Είναι ΄΄ηλίου φαεινότερο ΄΄ που πάνε τα χρήματά μας εμάς των απλών πελατών του ΟΠΑΠ με την Μονοπωλική κατάσταση που μας διαφεντεύει,
  τις κυριολεκτικά πετσοκομένες αποδόσεις με την τεράστια γκανιότα. ( χαρακτηριστικότατο παράδειγμα παρακάτω ).

  ————————————————————————————-

  Χωρίς σχόλια

  ΟΠΑΠ
  ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 ΣΕΛΙΔΑ 28-29
  http://www.opap.gr/files/dlp/OPAP_IAS_Financials_FY08_GR.pdf

  ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΟΣ bookmaker
  http://business.timesonline.co.uk/tol/business/specials/top_track_100/article6618113.ece
  Top Track 100 rank 2009: 7 (2008: 16)
  Sales: £3,455m? (Previous: £1,815m²)
  Profit: £75m?
  Staff: 900
  Financial year-end: Mar 09

  με σημερινές τιμές
  ο Α’ 5,5 Δις ευρώ πωλήσεις , κέρδη 728 εκατομμύρια
  ο Β’ 4,2 Δις ευρώ πωλήσεις , κέρδη 90 εκατομμύρια

  ————————————————————————————-

  Εφημερίδα »Ελευθεροτυπία» της 20 Δεκεμβρίου 2009 , Ο ΟΠΑΠ μετακόμισε σε Κύπρο, Φιλιππίνες !
  http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/12/2009&id=113863

  για την μετακόμιση δεν υπάρχει Καμία αμφιβολία , Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2010
  http://www.opap.gr/pressdetails.asp?pressid=1087&ptype=NEWS&langid=1&pageid=472

  6.15.1. Κόστος πωληθέντων , σελις 40 , κόστος μισθοδοσίας Ομίλου
  http://www.opap.gr/files/dlp/OPAP_dlp_h1_10_gr.pdf

  Εξάμηνο 2009_____10.836.000
  Εξάμηνο 2010_____14.585.000 Αύξηση 34,60 % ! ! ! !

  =======================================================================
  Στο καθαρό παικτικό μέρος τώρα , αυτό που ενδιαφέρει και τον απλό παίκτη.

  Αναφέρει στο παραπάνω άρθρο ο κος Συρίγος ότι
  »Η παραγωγή των αποδόσων προσφερόταν με Remote Services από τον Neal Nally, που διαμένει στη Βαρκελώνη, και τον Ed. Scott από τις Φιλιππίνες! »

  Δηλαδή 10 χρόνια τώρα και ο στοιχηματικός bookmaker ΟΠΑΠ δεν εχει ακόμη ΄Ελληνες oddsmakers ; ; ; ούτε έναν ; ; ;
  δηλαδή να μην ρωτήσω για handicaper , θα ήταν αφελές.

  Τι μας βαυκαλiζεται τότε οτι ειναι ο μεγαλύτερος bookmaker παγκοσμίως κλπ κλπ κλπ , άλλος δράκος και εδώ.

  ——————————————————————————
  από το επισημο site , http://www.pamestihima.gr , γενικά για το στοίχημα , Νομικό Πλαίσιο (ΦΕΚ) http://bit.ly/cwpK8Y

  Ο Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Προκαθορισμένης Απόδοσης αναγράφεται στο εξής ΦΕΚ:
  http://www.pamestihima.gr/UserFiles/File/pdfs/FEK1590_11-8-2008.pdf

  ή απο το site του Εθνικού τυπογραφείου τεύχος Β΄ έτος 2008 αρ. φύλλου 1590
  http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el

  σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ τένις και μηχανοκίνητα αθλήματα ( formula 1 – moto gp – wrc ) υπάρχουν πάνω από 40 διαφορετικές κατηγορίες
  στοιχηματικών γεγονότων που »δυνητικά» μπορεί να προσφέρει ο ΟΠΑΠ , Αλλά τα κρύβει απο τον παίκτη.

  Μόνο το τμήμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, (Formula1 – moto gp – wrc) κανει εντύπωση το πλήθος των προσφερομένων γεγονότων που αναφέρονται στον Νόμο.

  26).. Πρωτος στην Pole posιtion ( νικητης προκριματικων )
  27)..νικητες για τις θεσεις 1-2 ( ακριβης καταταξη-forcast ή πλασε )
  28)..νικητης μεταξυ δύο αγωνιζομενων ( head to head ) στην Pole posιtion
  29)..νικητης μεταξυ δύο αγωνιζομενων ( head to head ) στον αγωνα
  30)..Ταχυτερος γυρος ( νικητης )
  31).. κατάταξη ή όχι
  32)..ποιος θα αποχωρησει πρωτος απο τον αγωνα
  33)..μεταξυ πχ τεσσάρων οδηγων ( Α,Β,Γ,Δ,)
  ____ποιος θα ερθει πρωτος στον αγωνα
  34)..Νικητης πρωταθληματος
  ____( πχ νικητης formula 1 για το 2010 )
  35)..θα ειναι στην πρωτη …
  ____δυαδα
  ____τριαδα
  ____τετραδα
  ____εξαδα
  ____οκταδα
  ___στα προκριματικα ή στον αγωνα καποιος οδηγος ;
  36)..Αριθμος απο νικες στο πρωταθλημα καποιου οδηγου ή καποιας ομαδας.

  Τι μας προσφέρει ο ΟΠΑΠ ; τις περισότερες φορες Τίποτε απολύτως . Οταν προσφέρει κάτι αυτό ειναι μεχρι τον »νικητή αγώνα» . Πλήρης η απαξίωση γιά τον παίκτη.

  Δύο Ολόκληρα λοιπόν χρόνια τώρα τον Νέο κανονισμό στοιχήματος ο ΟΠΑΠ τον έχει »κρύψει στο ντουλάπι».

  Κανονισμό που θα μπορούσε να φέρει πιό πολύ κόσμο στα πρακτορεία , με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Αλλά θέλει παίκτες αμόρφωτους βολεμένους στο 1-Χ-2 και το πολύ πολύ στο under-over.

  Μ’αυτά και μ΄αυτά , με το επικείμενο άνοιγμα της αγοράς ( πραγματκό άνοιγμα όμως ) , με τον υγιεί και σωστό ανταγωνισμό ,τις δίκαιες και σωστές τιμές για
  τον απλό παικτη να δούμε πως θα τα καταφέρει . Πολύ φοβάμαι μην έχει την κατάληξη οπως εχει η ΕΡΤ στην τηλεοραση. Κοιμώμενος γίγαντας αλλα κοιμώμενος.

  Τον περασμένο Απρίλιο με αφορμή το μεγαλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό νέρμπυ στην ευρώπη, ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ
  ο ΟΠΑΠ για πρώτη φορά κάνοντας χρήση του νέου κανονισμού εδωσε και ειδικα στοιχήματα στα…
  ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΙΚΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΡΑΡΕΙ , ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΝΕΡ, και ΛΕΠΤΟ ΠΡΩΤΟΥ ΓΚΟΛ.
  http://www.pamestoixima.gr/FlexBetPopupNormalCouponFootballSpecialBets.aspx?langID=1&normalBetID=39866

  Είναι πασιδήλως γνωστό και δεκτό ότι η γκανιότα στα ειδικά στοιχήματα είναι πολύ μεγαλύτερη απο την γκανιότα του 1-Χ-2 πχ αποτελέσματος.

  Αλλά να ξεκινήσει η προσφορά τιμών με γκανιότα στο »σύνολο κόρνερ» 16,55 % τιμή πολύ λογική και ελκυστική ,

  και να καταλήξει με σταδιακές αλλαγές στο εξωφρενικό ποσοστό του 35,92 % αυτό ναι λεγεται »ληστρική γκανιότα πού προσφέρει ο ΟΠΑΠ» .

  η απόδειξη http://img529.imageshack.us/img529/4771/gkaniotaopap.jpg

  Το άνοιγμα της αγοράς θα ειναι επ’ ωφελεία για τον έλληνα παικτη κατ’ αρχην για τις εταιρείες βέβαια αλλα και για το κράτος.

  Θυμάται κανείς πόσο εκανε ενα κινητό τηλέφωνο οταν ξεκίνησε η κινητή τηλεφωνία στην ελλάδα ; πόσο έκανε το λεπτό ομιλίας ;
  Αλλά βέβαια , ειχαν απαγορεύσει στον ΟΤΕ να συμμετάσχει ωστε να εχουν το Μονοπώλιο οι δύο εταιρείες και να ορίζουν τους κανόνες κατά το δοκούν.
  Θυμάστε τι επανάσταση έγινε με το πού πήρε αδεια και ο ΟΤΕ ; . Πόσο έπεσαν οι τιμές ; πόσο επεσαν τα κόστη ;

  Τέτοιο υγιεί ανταγωνισμό επιζητάει και ο απλός παικτης . τίποτε λιγότερο τίποτε περισότερο, απλά είναι τα πράγματα.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 16:29 | G. Pappas

  Παίζω online εδώ και καιρό.

  Γιατί φίλε ΟΠΑΠ να πρέπει να έρθω στο Πρακτορείο σου;
  Γιατί να πρέπει να ποντάρω αναγκαστικά σε τρεις αγώνες;

  Άνοιγμα της αγοράς τώρα για καλύτερο betting.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 15:45 | Remote Gambling Association

  Τοποθέτηση της Remote Gambling Association (RGA) επί του Άρθρου 11 της παρούσας διαβούλευσης (Για λεπτομέρειες για την RGA παρακαλούμε όπως δείτε το σχόλιό μας στο Άρθρο 4):

  Η RGA υποστηρίζει ένα καθεστώς πολλαπλών αδειών χωρίς αριθμητικό περιορισμό (επιλογή A), εφόσον αυτή η επιλογή έχει αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των εναλλακτικών επιλογών της δημοπρασίας και του ενός αδειούχου (επιλογές Β και Γ). Η RGA υποβάλλει τρεις γενικές παρατηρήσεις:

  Πρώτον, το καθεστώς των πολλαπλών αδειών αποτελεί τη μοναδική επιλογή που διασφαλίζει τη δημιουργία και διατήρηση μιας ελληνικής αγοράς που να μπορεί να ακμάζει και να είναι ταυτόχρονα συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ. Προκειμένου να αποτρέπεται η προσέλκυση πελατών από διοργανωτές τυχερών παιχνιδιών που δεν έχουν άδεια, οι φορείς που τελούν υπό ρύθμιση πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν ελκυστικά προϊόντα με παρόμοιους όρους για να είναι ανταγωνιστικοί. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μεγάλος αριθμός κατοίκων της Ελλάδας αγνοούν προς το παρόν τις προσφορές των υπαρχόντων φορέων διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο εκτός αυτής της επιλογής θα φέρει ελάχιστη ή καμία μεταβολή στην ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών. Η ύπαρξη κρατικού μονοπωλίου, ενός αδειούχου, ή ακόμη και περιορισμένου αριθμού αδειούχων δεν αποτελεί βιώσιμη επιλογή πολιτικής προκειμένου να αποτραπεί η διοχέτευση της ζήτησης σε άλλες αγορές. Με την εύκολη πρόσβαση που προσφέρεται μέσω του Διαδικτύου και των υπόλοιπων μέσων εξ’ αποστάσεως τυχερών παιχνιδιών, οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφθούν διάφορους φορείς προκειμένου να βρουν την καλύτερη δυνατή αξία και τα πιο ελκυστικά προϊόντα. Γνωρίζουμε τα επιχειρήματα που προβάλλουν όσοι πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επιβολή μέτρων όπως το μπλοκάρισμα από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου ή το μπλοκάρισμα της οικονομικής συναλλαγής, αλλά αυτά έχουν ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένη απόδοση. Ο ανταγωνισμός σε μια ρυθμιζόμενη αγορά διασφαλίζει τις καλύτερες επιλογές για τους καταναλωτές. Κατά την υιοθέτηση νέων κανονισμών, η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τη ζήτηση των πελατών για ελκυστικά προϊόντα διότι αλλιώς θα διακινδυνεύσει να δει τους Έλληνες καταναλωτές να εξακολουθήσουν να στρέφονται σε φορείς εκτός του ελληνικού συστήματος. Είμαστε ενήμεροι, φυσικά, για το ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης για τα χρηματοοικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τις πιθανές μεταρρυθμίσεις και τους σχετικούς με τα έσοδα στόχους που έχουν ανακοινωθεί, αλλά με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ αυτό δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για τον περιορισμό της πρόσβασης στην αγορά και, δυστυχώς, οποιοιδήποτε ανάρμοστοι περιορισμοί θα μπορούσαν να προσβληθούν με βάση την εν λόγω νομοθεσία. Ένας τρόπος αποφυγής του προβλήματος είναι η εφαρμογή ενός κατάλληλου καθεστώτος αδειοδότησης χωρίς διακρίσεις που να είναι ανοιχτό σε όλες τις εταιρίες ο οποίες πληρούν τα απαραίτητα ρυθμιστικά πρότυπα.

  Δεύτερον, μολονότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια και η προβληματική ενασχόληση με τα παιχνίδια αυτά αποτελούν διαδεδομένα προβλήματα, η βιομηχανία των τυχερών παιχνιδιών εξ’ αποστάσεως πρέπει να θεωρείται σύμμαχος για την αποτελεσματική τήρηση ενός ορίου ηλικίας και την προστασία των παικτών. Οι τεχνολογικές λύσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί από τους φορείς διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών εξ’ αποστάσεως για την αντιμετώπιση της συμμετοχής ανηλίκων σε τυχερά παιχνίδια έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές ασφαλιστικές δικλείδες. Οι διαδικασίες επιβεβαίωσης ηλικίας αποτελούν την βασικότερη ασφαλιστική δικλείδα και βασίζονται στην επικύρωση μέσω μιας υπηρεσίας επιβεβαίωσης ή μέσω άμεσης πρόσβασης σε αξιόπιστα έγγραφα όπως ένα διαβατήριο ή ένα πιστοποιητικό γέννησης. Μέσω ποικίλλων προσπαθειών, οι φορείς διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών εξ’ αποστάσεως έχουν προσπαθήσει επίσης να ελαχιστοποιήσουν την προβληματική συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, καθώς και να απαλύνουν τα επιβλαβή αποτελέσματά της. Η προβληματική συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω της εκπαίδευσης, της θεραπείας και της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς φορέων διοργάνωσης τυχερών παιχνιδιών οι οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη άδεια και υπόκεινται σε σχετικό ρυθμιστικό έλεγχο.

  Τρίτον, η φορολόγηση των εξ αποστάσεων τυχερών παιχνιδιών μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων για τις εθνικές κυβερνήσεις, εάν είναι ορθά δομημένη. Σε συνδυασμό με το καθεστώς χορήγησης πολλαπλών αδειών, η επιλογή ενός αποτελεσματικά δομημένου φόρου, με λογικό ποσοστό επί των ακαθάριστων κερδών, μπορεί να αποβεί επωφελές για τους καταναλωτές, τους φορείς διοργάνωσης και τις κυβερνήσεις.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 14:09 | Δημητρης Πατρα

  Βλεπω στην διαβουλευση συμετεχουν και καποιες εταιρειες υποτιθεται στοιχηματων και μας δινουν και τις προτασεις τους δεν ντρεπεσται ρε που θα μας πειτε πως θα φτιαξει η κυβερνηση το νομοσχεδιο για τα τυχερα παιχνιδια

  Που εισαστε τοσα χρονια

  Τι εχετε προσφερει στο Ελληνικο κρατος

  Εχετε πληρωσει εστω και 1 ευρω φορους

  Αυτοι που μας λετε οτι απασχολουνται στις εταιρειες σας εχουν πληρωσει και αυτοι εστω και ενα 1 ευρω φορο

  Δηλωνουν στην φορολογικη τους δηλωση που δουλεουν

  Δεν σας αρεσει η νομιμοτητα κυριοι και το αποδειξατε σε αλλα κρατη που οταν σας ζητηθηκε να πληρωσετε φορο η απαντηση σας ηταν οτι δεν σας ενδιαφερει η αγορα

  Τερμα στην ασυδοσια κυριοι αν θα μπειτε στην αγορα θα πληρωσετε κανονικα φορο και φορο 10% επι του τζιρου και οχι οπως τα λενε τα παπαγαλακια σας

  Και αν σας δοθουν αδειες να σας βαλουν τετοιο αντιτιμο για παραδειγματισμο για τα τοσα χρονια ασυδοσιας στην ελληνικη αγορα

  Τελος να σα πω οτι συμφωνω απολυτα με τις θεσεις της

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 11:04 | AΘΗΝΑ

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμοσθεί το σενάριο Α, το οποίο άλλωστε εφαρμόζεται σε όλες τις προηγμένες αγορές της Ευρώπης (Ιταλία Γαλλία κ.λπ.)

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 10:45 | Ρεθύμνιος Κρητικός

  ‘ Οταν στον βάλτο ( της Μη ρύθμισης του διαδυκτιακού στοιχήματος στην Ελλάδα )
  παλεύουν τα Βουβάλια την πληρώνουν πάντοτε τα βατράχια ( εμείς δηλαδη οι απλοί παίκτες )

  Διαβάσαμε τις προτάσεις-παρατηρήσεις μερικών Bookmaker , διαβάσαμε τις προτάσεις των φίλτατων Πρακτόρων ,
  και της Ομοσπονδίας τους , ακόμη καί των Καζίνο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα διαβάσαμε .

  ΔΕΝ διαβάσαμε την άποψη περί του διαδυκτιακού στοιχήματος και την θέση πού έχει για το »άνοιγμα της αγοράς»
  από τον ΄Αμεσα ενδιαφερόμενο …. τον ΟΠΑΠ δηλαδή.

  Μάλλον απαξιεί στο να μάθουν οι απλοί παίκτες που επισκέπτονται τα πρακτορεία του » τι και πως» , δεν πειράζει , έχει ο καιρός γυρίσματα .

  ΄΄Πρίν το ’81 ένας Βουλευτής είχε αναφέρει στην Βουλή ότι η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης
  θα γίνει – και θά’ναι και ντάλα μεσημέρι – » . Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και για το στοίχημα στην Ελλαδα .
  Μόνο αν ο ήλιος ανατείλει απο την Δύση δεν θα ανοίξει η »αγορά»

  Ο αείμνηστος Δημήτρης Μαρούδας , υπουργός Τύπου απειλούσε να καταρρίψε τους » ξένους» δορυφόρους με πυραύλους
  ώστε Ελληνικό πρόγραμμα να βλέπουν οι ΄Ελληνες μόνο από την ΕΡΤ για να διατηρήσει το Μονοπώλιο .

  Παραπλήσια άποψη έχουν , και για την »κατάργηση» του Διαδυκτίου μερικοί πού φορώντας παρωπίδες υπερασπίζονται το Μονοπώλιο του ΟΠΑΠ.

  Μονοπώλιο στην ελεύθερη καπιταλιστική παγκοσμιοποιημένη αγορά εταιρείας, που το 66 % διαπραγματεύεται ελεύθερα στο Ελληνικό χρηματιστήριο .

  ================================================================
  ΟΠΑΠ , μάλιστα , Ωραίο το Παραμύθι αλλά στο τέλος εχει και Δράκο.

  Συμβάλει στον αθλητισμό τον πολιτισμό κλπ κλπ.

  Καθαρό , νόμιμο και υπεύθυνο παιχνίδι προστατεύοντας υπεύθυνα την κοινωνία.

  Ανταγωνιστικές αποδόσεις – πού δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από άλλους bookmakers – καί με προσφορά πολλών γεγονότων για τον απλό παίκτη.

  Γιά να τα πάρουμε ένα ένα.

  Στα περί αθλητισμού πολιτισμού και άλλα φληναφήματα .

  στην σύμβαση που υπεγράφει μεταξυ ΟΠΑΠ καί Πρακτόρων
  http://www.poeppp.org/uploads/09-09-28_simvasi_opap-praktora_final_4d.pdf

  στο άρθρο 2 »θεμελιωδης αρχές» αναφέρει…..
  …… Η ΟΠΑΠ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής,

  σημαντικό δε μερίδιο εκ των εσόδων της διατίθεται για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων. … ! ! ! ! !

  Το πιό πρόσφατο,
  από το site του ΟΠΑΠ , Κοινωνική ευθύνη , Νέα Πολιτική χορηγιών , Πρόγραμμα
  http://www.opap.gr/pages.fds?pageid=491&langid=1

  http://www.opap.gr/Files/2008-02-25_CSR/CSRP.pdf

  και γιατι εγώ ο αδαής διαβαζω και καταλήγω στο συμπερασμα οτι το ΄΄σημαντικό αυτό μερίδιο» ειναι το Τεράστιο Ποσοστο του 0,36 % επι του τζιρου ; ; ; ;

  5,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα την χρονια 2008 ( 5,517,151,000 ) και 20,000,000 – Ναι το »ασυλληπτο» ποσόν των 20 εκατομμυρίων

  και αναφέρει το κείμενο
  »Διευκρινίζεται ότι το παρόν πρόγραμμα αφορά μόνον χορηγίες και ενισχύσεις κοινωνικού και Μη ανταποδοτικού για την Εταιρεία χαρακτήρα.»

  ΜΗ ανταποδοτικού χαρακτήρα λοιπόν ( δεν αναφερόμαστε στα ποσά πχ τα 130,000,000 πού ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δώσει στις τρείς Εθνικές
  ποδοσφαιρικές κατηγορίες , Διότι Εκεί Διαφημιζει το Προιόν του.

  και απο τα 20,000,000 αυτά όπως αναφέρει το 25 % παει στον αθλητισμό , το γιγαντιώδες ποσό των 5,000,000 , 20 % στο πολιτισμο 4,000,000 και
  απο 15% στο περιβαλλον 15% στην παιδεια , 10 % στην υγεια και 15 % σε αλλους τομεις .

  Αυτό είναι το »σημαντικό δε μερίδιο εκ των εσόδων της διατίθεται για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων»

  Για να δούμε τώρα και τα πιο πρόσφατα στοιχεία , του α΄εξαμήνου του 2010
  http://www.opap.gr/pressdetails.asp?pressid=1087&ptype=NEWS&langid=1&pageid=472 Δελτίο τύπου 26/08/2010

  http://www.opap.gr/files/dlp/OPAP_PR_h1_10_gr.pdf σελίδα 3 , β΄πίνακας Δωρεές- οικον. ενισχύσεις

  εξάμηνο__09___11.166.000
  εξάμηνο_ 10____ 2.434.000 Μείωση 78,2 %
  και για να μην αναφερθεί καμιά εξυπνάδα ( οι χορηγίες – ανταποδοτικού χαρακτήρα – είναι στην επόμενη σειρά )

  ΑΥΤΑ τα 2,434,000 ηταν η προσφορά του ΟΠΑΠ στον Αθλητισμό τον Πολιτσμό κλπ για το πρώτο εξάμηνο του 2010.
  είπαμε , το παραμυθι εχει δράκο.
  —————————————————————————————————————-

  ΄Επαιξα ήδη 11,318 ευρώ ενός φίλου που δεν γνωρίζει, και πόντρα και στις τρείς αποδόσεις του βραδυνού αγώνα ΑΡΗ-ΠΑΟ .

  Θα εχω επιστροφή 10,000 και μιά βεβαίωση απο τον ΟΠΑΠ ότι το ποσό πού κέρδισε θα το χρησιμοποιήσει γιά κάλυψη τεκμηρίων.΄
  ΄Ηταν και η χαμηλότερη γκανιότα της ημέρας στα μονά. 11,64 %

  ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ .

  να μου αποδείξουν οι φίλοι της αντίθετης άποψης ότι θα πάρουν τέτοιο χαρτί απο πχ. το ανταλλακτήριο .( προφάσεις εν’ αμαρτίες ).

  Αντιγράφω από την έγκριτη Καθημερινή της 22-02-2006 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_22/02/2006_174767

  »Η κ. Κανέλλη κατέθεσε στον πρόεδρο της Επιτροπής κ. Αν. Καραμάριο τη λίστα με τα 1.200 ονόματα «χρυσών» νικητών που απέστειλε ο ΟΠΑΠ στην Υπηρεσία

  Ειδικών Ελέγχων –ΣΔΟΕ (βλ. «Καθημερινή» 6ης Νοεμβρίου 2005) προκειμένου να εξετασθεί εάν έχει συντελεσθεί το αδίκημα της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος ή του παράνομου πλουτισμού.»

  Πάντως η τύχη του φακέλου »Αγνοείται»
  »Ο κατάλογος είχε καταρτιστεί με ευθύνη της επικεφαλής της υπηρεσίας εισαγγελέως Πρωτοδικών κ. Μαλούχου.
  Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα 1.200 άτομα έχουν ποινική ευθύνη ή αναμειγνύονται σε παράνομες ενέργειες.»

  ΄Αλλο περαιτέρω ενδιαφέρον και για την προστασία της φήμης του έδειξε ο ΟΠΑΠ ; κανένα , σαν γεγονός μη γενόμενο.

  »Υπεύθυνη» προστασία της κοινωνίας, βάζοντας ΑΝΗΛΙΚΑ να διαφημίζουν το »κουμάρι», για να μην κρυβόμαστε πισω απο τις λέξεις δηλαδη,

  http://www.superleaguegreece.net/img/uploads/big/128317351739.jpg
  http://www.superleaguegreece.net/photogallery/page:6/year:0

  Ο bookmaker ομως του διαδυκτίου για να προστατέψω το παιδί μου μου προτείνει πχ
  http://www.cyberpatrol.com/
  http://www.netnanny.com/
  http://www.fosi.org/

  και για την προστασία και βοήθεια απο τον εθισμό κλπ , κατι παρόμοια σαν τα παρακάτω γιατι Δεν έχει δημιουργήσει ;
  http://www.gamcare.org.uk/
  http://www.gamblingtherapy.org/
  http://www.gamblersanonymous.org.uk/
  έλα μωρέ 800 κληρώσες ΚΙΝΟ κάνω την εβδομάδα , σιγά που ασχοληθώ με τους εθισμένους .αρκεί να μου τα ακουμπάνε.

  Το παιχίδι EXTRA 5 παίχθηκε για πρώτη φορά στις 25 Νοεμβρίου 2002 ,
  »Το ανώτατο ποσό που μοιράζεται ως κέρδος στις επιτυχίες της κατηγορίας Ι σε κάθε κλήρωση είναι € 500.000.
  Σε περίπτωση που σε κάποια κλήρωση οι επιτυχίες είναι περισσότερες από 10, τότε το συνολικό ποσό των € 500.000
  διανέμεται σε κέρδη ανά επιτυχία ανάλογα με το πλήθος των επιτυχιών.»

  8 Ολόκληρα χρόνια τώρα λοιπόν γιατί ΔΕΝ ανακοινώνει αν έχουμε καθημερινά νικητές ή και πόσους είχαμε ;

  Πλήρης Αδιαφάνεια .

  »συνεχίζεται»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2010, 01:35 | Παναγιωτης Πατρα

  Συμφωνω απολυτα με τις θεσεις της ΠΟΕΠΠΠ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 11
  Η ομοσπονδία μας εκπροσωπεί πέντε χιλιάδες (5.000) πράκτορες και περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους. Η συνδρομή μας – εδώ και πενήντα (50) χρόνια που συνεργαζόμαστε με τον ΟΠΑΠ – στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και των τοπικών οικονομιών, καθώς και στην προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού είναι σημαντική.
  Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί πάγια θέση μας και ως εκ τούτου η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους. Πράγματι, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και ελέγχου της αγοράς των τυχερών παιγνίων, αλλά και η συνακόλουθη εξάπλωση του παράνομου τζόγου έχουν προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και σημαντικές απώλειες στα κρατικά έσοδα.
  Ωστόσο, κρίνουμε ότι συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προωθούμενη ρύθμιση, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα. Πρόκειται για το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής του διαδικτυακού στοιχήματος που διαμορφώνεται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το οποίο κρίνουμε ότι δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
  Ειδικότερα, θεωρούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ο οποίος πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί, ενώ κάθε προσπάθεια νομιμοποίησής του θα μεγεθύνει την παραοικονομία και δεν θα προσφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα, αφού θα συρρικνώσει το τζίρο του υπάρχοντος δικτύου και θα οδηγήσει σε μακροχρόνια ανεργία χιλιάδων εργαζομένων που έχουν επενδύσει και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια με τα ήπια παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Εξάλλου, εκτεταμένες έρευνες έχουν δείξει ότι το διαδίκτυο δεν παρέχει κανενός είδους αποτελεσματική προστασία ούτε των συναλλαγών ούτε και του χρήστη, αφού η μέσω αυτού διεξαγωγή των παιχνιδιών δεν γίνεται με φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται εύκολα οι όποιες ασφαλιστικές δικλείδες ισχυρίζονται οι online εταιρίες ότι μπορούν να προσφέρουν. Οι εκατοντάδες καταγγελίες εθισμού ανήλικων στο διαδικτυακό τζόγο ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση. Επιπλέον, πρόσφατη θέση του safeinternet κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις δυσκολίες χειραγώγησης του εν λόγω μέσου (βλ. http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Text664&parentobjId=Category23&objId=Category118)
  Στην περίπτωση, βέβαια, που τελικώς επιλεγεί η λύση της νομιμοποίησης του διαδικτυακού στοιχήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση του ουσιαστικού ελέγχου του τζίρου, αλλά πρωτίστως για την προστασία των παικτών που θα συμμετέχουν στο διαδικτυακό τζόγο, είναι η προμήθεια καρτών συμμετοχής από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του Ο.Π.Α.Π., τα οποία και μόνον μπορούν να εγγυηθούν την χορήγηση καρτών αποκλειστικά σε ενήλικους και με προκαθορισμένα όρια συναλλαγών.
  Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης (βλ.http://www.opap.gr/files/diavoulefsi/SYMVASI_ELLINIKOY_DIMOSIOU.pdf), έχει παραχωρήσει στον Ο.Π.Α.Π., συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται από τον Ο.Π.Α.Π., συμβατική δέσμευση την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο νομοθέτης, στο βαθμό μάλιστα που αυτή απορρέει από διάταξη νόμου (άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000). Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Ο.Π.Α.Π., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα ως προς τα διεξαγόμενα από τον Ο.Π.Α.Π. παιχνίδια, που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό του δικαίωμα. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που ο Ο.Π.Α.Π. έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των υπόψη παιχνιδιών υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. Μεταξύ των παιχνιδιών, που διεξάγονται σήμερα από τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι και το Στοίχημα, η διεξαγωγή του οποίου ανέκαθεν προβλεπόταν από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., προβλεπόταν αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων πρακτορεία του ΟΠΑΠ και μάλιστα με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση του τηλεφώνου (τηλεφωνικό Στοίχημα) ή ηλεκτρονικών μέσων (διαδικτύου, ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ.). Επιπλέον, όσον αφορά στην πρόθεση επαναφοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (VLT’s, AWP’s και τεχνικά) κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε την αρτιότητα του δικτύου των πρακτορείων μας ως προς την χωρική κατανομή και την τεχνική υποδομή του, αλλά κυρίως την τεχνογνωσία τόσο των ίδιων των πρακτόρων όσο και του απασχολούμενου εν γένει προσωπικού. Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3336/2005 ορίστηκαν τα εξής: «[Τ]ο Δημόσιο διορίζει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π. για το χρονικό διάστημα παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που προβλέπονται στην από 15.12.2000 σύμβαση αποκλειστικότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Π.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄), ή των τυχόν ανανεώσεών της, κατά τους όρους της σύμβασης αυτής». Η διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στο σύνολό τους, με όποιον τρόπο κι αν διεξάγονται αυτά, από φορέα, η διοίκηση του οποίου ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει, όπως είναι ευνόητο, εχέγγυα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών μηχανισμών. Ως προς το ζήτημα δε της συμβατότητας του μονοπωλίου του Ο.Π.Α.Π. με το κοινοτικό δίκαιο θέτουμε υπόψη σας ότι και το ίδιο το Δ.Ε.Κ. έχει κρίνει ότι η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στην αγορά στοιχημάτων αποτελεί υπό προϋποθέσεις επιτρεπτό περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Ε.Κ. με τις αποφάσεις του Gambelli (C-243/01) και Placanica (C-338/04, C-359/04, C-360/04) έχει κάνει δεκτό ότι περιορισμοί των ανωτέρω ελευθεριών διά της θέσπισης κρατικών μονοπωλίων δικαιολογούνται, όταν τίθενται εν όψει επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος. Σ’ αυτούς δε, όπως έχει δεχτεί το δικαστήριο συγκαταλέγονται, ιδίως η προστασία του καταναλωτή-παίχτη, η καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης του κοινού από παρόμοια παράνομα παίγνια, η μείωση των ηθικώς και οικονομικώς επιζήμιων για το άτομο και την κοινωνία συνεπειών των στοιχημάτων και των τυχερών εν γένει παιγνίων, καθώς και η προληπτική προστασία από απάτες σχετιζόμενες με τη διεξαγωγή στοιχημάτων, αλλά και εν γένει η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Ο παραπάνω σκοποί, που αδιαμφισβήτητα αποτελούν το σκοπό της υπό διαβούλευση νομοθετικής πρωτοβουλίας, μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνον μέσω του δικτύου των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., τα οποία λειτουργούν με έμφαση στην κοινωνική ευθύνη και στην προστασία από τον εθισμό των παικτών, εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες κατά τη διεξαγωγή των παντός είδους παιχνιδιών, ιδίως όσον αφορά στην απαγόρευση συμμετοχής των ανήλικων στα παιχνίδια, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να επεκταθεί και σε πλήρη απαγόρευση εισόδου των τελευταίων στα πρακτορεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποχή τους από τα τυχερά παιχνίδια. Η διεξαγωγή του διαδικτυακού στοιχήματος μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. πέραν του ότι θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα και με ξεκάθαρους όρους, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού αδειοδοτημένου δικτύου τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, το οποίο λόγω της δυναμικής και της εμπιστοσύνης που θα εμπνέει στο κοινό θα συντελέσει στην πλήρη εξαφάνιση φαινομένων παράνομου τζόγου. Η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θεωρεί ότι κατά την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της υπό θέσπιση ρύθμισης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στη μακρόχρονη εμπειρία μας στο πεδίο της αγοράς παιγνίων και σε πλήρη γνώση και συνείδηση των εμπλεκόμενων κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων του ζητήματος.
  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 10
  Σε κάθε περίπτωση, εν όψει και των παρατηρήσεών μας επί του άρθρου 11, κρίνουμε αναγκαίο κατά τη διαμόρφωση των ειδικότερων όρων και προυποθέσεων για την αδειοδότηση των καταστημάτων, όπου θα διεξάγονται τα υπόψη παίγνια, να ληφθεί υπόψη το ισχύον νομικό και συμβατικό πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. ιδίως όσον αφορά στις προδιαγραφές των χώρων στέγασης των πρακτορείων, ώστε να μην εμποδίζεται για λόγους τυπικούς η διεξαγωγή τους και εντός των –υφιστάμενων ή μελλοντικών- πρακτορείων.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 23:21 | ΣΕΡΧΙΟΣ Κ

  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΛΕΝΕ ΕΜΜΕΣΑ ΟΤΙ Η ΘΑ ΜΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ (ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙΣ ΕΜΑΣ) Η ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΑΓΝΩΟΥΜΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ……….

  ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 19:21 | Dictao

  Όσον αφορά στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις προτείνεται το εξής: οποιαδήποτε λύση τελικά επιλεγεί, η επιδίωξη των δημόσιων στόχων της Ρυθμιστικής Αρχής θα επιτευχθεί καλύτερα με τον προσδιορισμό σαφών τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τον εντοπισμό των αδειοδοτημένων παρόχων. Συνιστούμε να δημοσιεύσει η Ε.Ε.Π. μια ανοικτή περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών, στην οποία θα πρέπει να προσχωρήσουν όλοι οι αδειούχοι, προκειμένου να εγγυηθούν ότι κάθε απαίτηση του νόμου έχει πληρωθεί. Επιπλέον, η χορήγηση αδειών θα είναι διαφανής και αντικειμενική, εάν στηρίζεται σε δημόσιες προδιαγραφές σύμφωνα με ανοικτά δημοσιευμένους κανόνες. Αυτό θα ελαχιστοποιήσει τις ενδεχόμενες αμφισβητήσεις και θα διευκολύνει την επίλυσή τους.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 19:45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Π

  ΒΛΕΠΩ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΕΝΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΛΕΕΙ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΑΜΕ ΠΟΤΕ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ?

  ΑΥΤΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΤΕ ΝΟΜΙΜΟΥΣ? ΜΑΣ ΡΟΥΦΗΞΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΔΟΥΛΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΑΣ ΝΤΑΒΑΤΖΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΜΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 19:13 | Ρεθύμνιος Κρητικός

  αντιγράφω απο προηγουμενο σχόλιο

  Παράνομοι είναι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, καθώς παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την Πέμπτη

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12565&subid=2&pubid=57523147 »

  Η Υπόθεση http://bit.ly/b1pNOp

  και η προχθεσινή Απόφαση http://bit.ly/b4xwDH

  ή
  http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

  αριθμός υποθέσεως C-409/06

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 18:29 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Παρατηρήσεις στο Πλαίσιο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για Δημόσια Διαβούλευση: «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων»

  α) Παρατηρήσεις στο άρθρο 11 του Πλαισίου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας

  Με το άρθρο 11 του πλαισίου νομοθετικής πρωτοβουλίας επιδιώκεται η νομοθετική ρύθμιση για πρώτη φορά στην Ελλάδα του διαδικτυακού στοιχήματος συμπεριλαμβανομένης της υπο-αγοράς του πόκερ.

  Η σχετική κυβερνητική πρωτοβουλία δεν μπορεί παρά να επαινεθεί. Είναι προς το συμφέρον όλων (κράτους, εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο και παικτών) το διαδικτυακό στοίχημα και συγκεκριμένα η αγορά του πόκερ να διέπεται από σαφείς κανόνες που θα δημιουργούν δικαιώματα και θα επιβάλλουν υποχρεώσεις σε όλους.

  Ωστόσο το άρθρο 11 του πλαισίου δυστυχώς δεν περιέχει εκτενείς διατάξεις για μια σειρά από ζητήματα τα οποία είτε θίγει ακροθιγώς είτε παραλείπει πλήρως. Παρ’όλα αυτά θα θέλαμε να σχολιάσουμε μια σειρά από ζητήματα:

  α) Είναι σωστή η επιλογή να επιτρέπεται η διεξαγωγή πόκερ στο διαδίκτυο κατόπιν έκδοσης ειδικής άδειας. Κατά την άποψή μας ορθότερη επιλογή είναι η δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς με εκχώρηση απεριόριστου αριθμού αδειών με λογικό κόστος στις εταιρίες εκείνες οι οποίες θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής: α) αυξάνονται τα έσοδα του κράτους λόγω των τελών που θα πρέπει να καταβάλλονται από τους αδειολήπτες. Πρόκειται για μια αγορά με τζίρο πολλών εκατομμυρίων την οποία πρέπει το Κράτος να εκμεταλλευτεί. β) παρέχεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει μεταξύ περισσότερων εναλλακτικών που του παρουσιάζονται γ) περιορίζεται η λειτουργία στο διαδίκτυο εταιριών οι οποίες λόγω μη λήψης άδειας θα δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα και χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις που θα τεθούν από την Ε.Ε.Π. Τέλος, θεωρούμε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος να διατηρηθεί το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ αφού τίποτε δεν έχει να προσφέρει επιπλέον η μεσολάβησή του ενώ αντίθετα θα δημιουργήσει μια επιπρόσθετη επιβάρυνση στη διαδικασία.

  β) Σε σχέση με τη «φορολόγηση-περιοδικό τέλος» των εταιριών αυτών επισημαίνουμε πως είναι ορθότερο η βάση για τον υπολογισμό να είναι οι εισπράξεις που αυτές λαμβάνουν υπό τη μορφή προμήθειας επί των κερδών των πελατών τους και σε καμία περίπτωση ο τζίρος τους. Το σχέδιο της διαβούλευσης φαίνεται να κινείται ορθά προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές πως το τέλος θα υπολογίζεται επί των εισπράξεων/προμηθειών των εταιριών από τα κέρδη παικτών που είναι φορολογικά κάτοικοι Ελλάδας και όχι επί των εισπράξεων από τα κέρδη όλων των παικτών ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία είναι υπόχρεοι. Η κατάλληλη τεχνολογία προς επίτευξη αυτού του αποτελέσματος υπάρχει και ήδη χρησιμοποιείται σε άλλες χώρες με παρόμοιες ρυθμίσεις.

  γ) Αν και όπως αναφέρεται στο σχέδιο οι ιστοσελίδες πρέπει να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη .gr και να έχουν έδρα την Ελλάδα, εντούτοις θεωρούμε πως είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί πως οι εταιρίες δεν θα είναι υποχρεώμενες ούτε να χρησιμοποιούν server οι οποίοι θα βρίσκονται στην Ελλάδα για να υποστηρίξουν τη δραστηριότητά τους, ούτε βεβαίως θα υποχρεούνται να διαθέτουν στη χώρα μας συγκεκριμένο προσωπικό. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς την προέλευση των παικτών οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες υπό την έννοια πως δεν θα πρέπει αυτοί υποχρεωτικά να προέρχονται από την Ελλάδα. Οι ιστοσελίδες πόκερ παγκοσμίως συνδέονται με άλλα ευρωπαικά ή παγκόσμια sites σε ένα ενοποιημένο δίκτυο με στόχο την έλευση περισσότερων παικτών.
  Η ίδια η φύση της υπό ρύθμιση δραστηριότητας είναι διεθνική. Έτσι πρέπει να την εκλάβει ο νομοθέτης και με βάση αυτό το χαρακτηριστικό της πρέπει να επιδιώξει να τη ρυθμίσει. Οποιαδήποτε διαφορετική προσέγγιση θα οδηγήσει σε μια ρύθμιση μη εφαρμόσιμη και άρα αποτυχημένη.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 18:18 | Γιάννης Τ.

  Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεται να σχολιάσω και να καταθέσω την άποψή μου!
  Στα πλαίσια του παρόντος καπιταλιστικού συστήματος της «ελεύθερης αγοράς» είναι, κατά τη γνώμη μου, απαράδεκτη η οποιαδήποτε προσπάθεια ρύθμισης της αγοράς τεχνικών ή τυχερών παιχνιδιών, τουλάχιστον όσον αφορά τους ενήλικες! Το κράτος δεν οφείλει να είναι ο κηδεμόνας και η νταντά μας και να μαζεύει τα «κακά παιδάκια». Μια τέτοια αντίληψη μας υποτιμά και μας θίγει βαθιά. Πολύ περισσότερο δε για το στοίχημα στο διαδίκτυο! Το δίκτυο είναι από τη φύση του ο ορισμός της ελευθερίας και το τελευταίο ίσως ελεύθερο πεδίο που μας αφήσατε για να αναπνέουμε! Τυχόν περιορισμός του διαδικτύου ισοδυναμεί με εξομοίωση με τριτοκοσμικά καταπιεστικά καθεστώτα, με τα οποία όλο και περισσότερο τείνει να μοιάζει η Ελλάδα τελευταία.
  Φυσικά, ένα διαφορετικό – «ολοκληρωτικό» ας πούμε – κοινωνικό σύστημα, το οποίο όμως εγγυάται το ελάχιστο κοινωνικής προστασίας και διαβίωσης για τους πολίτες αλλά και για τις επόμενες γενιές, έχει ίσως το ηθικό δικαίωμα να περιορίσει ή και να απαγορέψει το τζόγο. Εσείς όμως κύριοι με ποιο ακριβώς δικαίωμα το κάνετε? Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι βγάζουν ένα πρόσθετο εισόδημα από το τζόγο για να συμπληρώσουν τους πενιχρούς μισθούς τους ή και για να επιβιώσουν όταν είναι άνεργοι, θα έρθετε εσείς να καλύψετε τυχόν απώλειες που θα προκύψουν από τους τυχόν περιορισμούς και απαγορεύσεις? Φυσικά και τα τυχόν κέρδη πρέπει να φορολογούνται! Αλλά μόνο τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ των παιχτών, όχι ο τζίρος! Δεν μπορεί να φορολογούνται τυχόν κέρδη χωρίς να αφαιρούνται οι αναπόφευκτες απώλειες. Μηχανισμοί για να γίνει αυτό υπάρχουν και δεν είναι επί του παρόντος να επεκταθώ.
  Τέλος, δεν βλέπω το λόγο που πρέπει να θησαυρίζουν οι καρεκλοκένταυροι του ΟΠΑΠ και άλλων παρόμοιων ληστρικών εταιριών με «άδεια» εις βάρος μας. Στο παρόν κοινωνικό σύστημα ο παίχτης πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερος να διαλέγει όποια εταιρεία θέλει παγκοσμίως μετά από προσωπική του έρευνα και γνώση για τα υπέρ και τα κατά της και για τη φερεγγυότητά της. Το πιο αστείο όμως στην όλη ιστορία είναι ότι οι «φωστήρες» που σχεδιάζουν τέτοια νομοσχέδια νομίζουν ότι πραγματικά μπορούν να απαγορεύσουν τον «παράνομο» τζόγο, είτε σε τοπικό είτε σε διαδικτυακό επίπεδο. Είτε αυταπατώνται – που δεν το νομίζω – είτε απευθύνονται σε αφελείς! Απλώς τέτοιες απαγορεύσεις θα κάνουν το τζόγο πιο underground και θα τον ρίξουν πραγματικά σε χέρια μαφιόζων και εγκληματιών, ενώ τώρα μπορούμε να στοιχηματίζουμε ή να παίζουμε σε καθ’ όλα σοβαρές και φερέγγυες εταιρείες, είτε εντός Ε.Ε., είτε εκτός. Όσο για το διαδίκτυο είναι γελοία και μόνον η σκέψη του ελέγχουν. Πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να παρακαμφθούν αυτές οι απαγορεύσεις, τόσο στο θέμα της μεταφοράς χρημάτων, όσο και στο θέμα του ελέγχουν των I.P.
  Ένα έχω να πω, αφήστε τους ανθρώπους στην ησυχία τους να κάνουν ότι θέλουν όσον αφορά τον εαυτό τους, γιατί πολύ μας έχετε πιέσει τελευταία και αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ τελικά εναντίον των κάθε λογής νομοθετούντων.
  Ευχαριστώ, Γιάννης Τ.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 17:35 | William Hill

  Απάντηση του ομίλου εταιριών William Hill στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου αναφορικά με τη φορολογία και τη ρύθμιση του διαδικτυακού στοιχήματος στην Ελλάδα

  Σχετικά με την William Hill

  Η εταιρεία William Hill PLC ιδρύθηκε το 1934 και εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες μέσω του μεγαλύτερου συγκροτήματος λιανικής υπηρεσίας στοιχημάτων του Η.Β., μιας κορυφαίας υπηρεσίας τηλεφωνικού στοιχηματισμού και ενός συναρπαστικού συνόλου ευκαιριών διαδικτυακού στοιχηματισμού και παιχνιδιών.
  Αδειοδοτημένη και ελεγχόμενη στο Η.Β., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου από το 2002 και μέλος τους δείκτη FTSE 250.
  Το 1998 πρωτοπορεί δημιουργώντας την πρώτη online πλατφόρμα στοιχήματος.
  Διαθέτει περισσότερα από 2.300 πρακτορεία στη Μεγάλη Βρετανία και αριθμεί περισσότερους από 16.000 υπαλλήλους.
  Το 2010 Ανακυρήχθηκε «Κορυφαία Εταιρία» και «Καλύτερη Αλυσίδα Πρακτορείων Στοιχήματος» στα Betview Awards!
  Εν ολίγοις, η εταιρεία William Hill αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένας από τους κορυφαίους στοιχηματικούς και παικτικούς οργανισμούς στον κόσμο.

  Με την παρούσα ο όμιλος William Hill επιθυμεί να ανταποκριθεί, διατυπώνοντας τις απόψεις του, στην ευκαιρία που του προσφέρεται να απαντήσει στις προτάσεις για τη ρύθμιση του online στοιχήματος, πόκερ και των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

  Η θέση μας παραμένει υπέρ της στροφής σε μια πλήρως απελευθερωμένη αγορά που θα διέπεται από μια σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας νομοθετική ρύθμιση και η οποία θα καλύπτει ταυτόχρονα το αθλητικό στοίχημα (συμπεριλαμβανομένων των ιπποδρομιών) και τα τυχερά παιχνίδια (με τα οποία, για το σκοπό της παρούσας επιστολής, εννοούμε τα παιχνίδια καζίνο, τα παιχνίδια πόκερ, το μπίνγκο και τους διαδικτυακούς κουλοχέρηδες), θεωρώντας αυτήν το κατάλληλο μοντέλο ρύθμισης της αγοράς. Μια μερικώς απαλευθερωμένη αγορά δεν θα επιτύχει όλους τους στόχους της και ενδέχεται να παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές με πάγια νομολογία του ότι θα πρέπει να υπάρξει συστηματική προσέγγιση στη ρύθμιση του στοιχήματος και ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται προς την αρχή της αναλογικότητας, να είναι αντικειμενικά δικαιολογημένοι και να μην καθιερώνουν διακρίσεις μεταξύ εγχώριων και ξένων παρόχων. Τούτο έχει επανειλημμένως επιβεβαιωθεί σε διάφορες περιπτώσεις και ήδη μόλις χθες κατέστη εκ νέου σαφές αναφορικά με τις αγορές της Γερμανίας και της Αυστρίας.

  Ο όμιλος William Hill διατηρεί μια από τις σημαντικότερες παρουσίες στην παγκόσμια αγορά στοιχήματος και προσπαθεί να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που παρέχει προσφέρονται με ασφαλές, δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο.

  Πιστεύουμε ότι ο προσφορότερος τρόπος επίτευξης των παραπάνω στόχων είναι μια κατάλληλα ρυθμισμένη αγορά και, ως εκ τούτου, η απόφαση του νομοθέτη να θεσπίσει την υποβολή αίτησης ως προϋπόθεση πρόσβασης στην ελληνική αγορά θα είχε ως έρεισμα το δεδομένο ότι κάθε προτεινόμενο ρυθμιστικό καθεστώς θα επιτρέπει την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Θεωρούμε ότι μια αγορά υπό περιορισμόν με διευρυμένα μονοπωλιακά δικαιώματα χορηγούμενα σε εγχώριους παρόχους αθλητικού και ιπποδρομιακού στοιχήματος, δεν θα επιτύχει τους στόχους που επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση με οποιαδήποτε αλλαγή στη νομοθετική ρύθμιση.

  Βάσει των ανωτέρω, υποστηρίζουμε την Α εναλλακτική πρόταση.
  Από τις τρεις διαθέσιμες εναλλακτικές προτάσεις, είμαστε αντίθετοι στον κλειστό διαγωνισμό για έναν ορισμένο αριθμό αδειών. Θεωρούμε επίσης ότι η παραχώρηση των αδειών στο υπάρχον μονοπώλιο κατ’ αποκλεισμόν των εμπορικών επιχειρήσεων θα αποτελούσε παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ. Η θέση μας είναι ότι η Α εναλλακτική πρόταση (δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς, με απεριόριστο αριθμό των αδειών) αποτελεί τη μόνη νόμιμη λύση. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει παράλληλα να θεσπιστούν αναλογικά επίπεδα τελών και φορολογία επί των ακαθαρίστων κερδών, εν αντιθέσει προς φορολόγηση του τζίρου.

  Ο όμιλος William Hill θεωρεί ότι το κόστος για τη δημιουργία οποιουδήποτε νέου ρυθμιστικού πλαισίου και τα έξοδα διαρκούς εποπτείας καλύπτονται από ένα αναλογικό τέλος χορήγησης άδειας , χωρίς να επιβληθεί πρόσθετη φορολογία.

  Όσον αφορά τη φορολογία του στοιχήματος, θεωρούμε λανθασμένη την εξέταση του ενδεχόμενου επιβολής φόρου επί του τζίρου (δηλαδή φορολόγηση του κύκλου εργασιών) αντί της επιλογής ενός πιο προοδευτικού φορολογικού καθεστώς κατά το οποίο θα φορολογούνται τα ακαθάριστα κέρδη των εταιριών στοιχημάτων. Θεωρούμε ότι η φορολόγηση των κερδών αποβαίνει προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων.

  Σε περίπτωση που θεσπιζόταν ένα δυσανάλογα υψηλό τέλος χορήγησης πενταετούς αδείας και μια υψηλή φορολόγηση του κύκλου εργασιών, τούτο θα είχε ως αποτέλεσμα να απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους παρόχους να εισέλθουν στην αγορά με υψηλό αρχικό κόστος χωρίς να γνωρίζουν αν η μελλοντική οικονομική απόδοση θα δικαιολογεί την επένδυσή τους.

  Λάβαμε υπόψη μας τις αναφορές στο κλείδωμα ιστοσελίδων και το μπλοκάρισμα των συναλλαγών, θα θέλαμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή της Ελληνικής κυβέρνησης στο ότι η θέσπιση αυτών των μηχανισμών θα ανεβάσει σημαντικά το κόστος της διαχείρισης του νέου ρυθμιστικού καθεστώτος, χωρίς κατ’ ανάγκη την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην πρόληψη της επισκεψιμότητας των Ελλήνων πολιτών σε μη αδειοδοτημένες στην Ελλάδα ιστοσελίδες. Τέτοιου είδους μηχανισμοί δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά για άλλες χώρες.

  Ο πιο αποτελεσματικός έλεγχος συνίσταται στη δημιουργία μιας ακμάζουσας ανοικτής αγοράς, όπου οι αδειοδοτημένες ιστοσελίδες μπορούν να συναγωνιστούν βάσει της αξίας τους και της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών τους.

  Πιστεύουμε ότι ένα ορθό καθεστώς θα προσελκύσει τους υγιείς και κατάλληλους παρόχους. Το καθεστώς αδειοδότησης θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του και να ερείδεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  • Έλεγχος καταλληλότητας βάσει της ικανότητας και ακεραιότητας των διευθυντών και των ελεγκτών των παρόχων (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων των ποινικών τους μητρώων)
  • Ρητή δέσμευση για εξασφάλιση υπεύθυνου στοιχηματισμού και λήψη μέτρων που θα βοηθούν τους πελάτες να διατηρήσουν την ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια στο επίπεδο μιας ευχάριστης ψυχαγωγικής εμπειρίας.
  • Ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο με λεπτομερή περιγραφή της πολιτικής της εταιρίας , των ικανοτήτων της, των χρηματοοικονομικών της στοιχείων και άλλων πληροφοριών.
  • Σχέδιο λειτουργίας που θα περιλαμβάνει περιγραφή των πολιτικών και των διαδικασιών σε όλους τους καίριους τομείς
  • Αυστηρή διαδικασία προσλήψεων και εκπαίδευσης ανθρωπίνου δυναμικού για τη λειτουργία σύμφωνα με τις προαναφερόμενες πολιτικές και τις ορθές διαδικασίες λειτουργίας.

  Επιπλέον, ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αδειοδότηση μιας επιχείρησης σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που θεμελιώνει τεκμήριο καταλληλότητας.

  Αποδεχόμαστε την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών μηχανισμών εξασφάλισης της εφαρμογής του νόμου ώστε να προστατευθούν οι αδειοδοτημένοι υπό το νέο καθεστώς πάροχοι, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι ανταγωνιστές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση αδείας και ότι δεν θα υπάρξουν τεχνητά εμπόδια για την είσοδό τους στην αγορά. Σε άλλες αγορές έχει αποδειχθεί ότι ο ανταγωνισμός είναι ένα αποτελεσματικό μέσο ελέγχου παραβατικής συμπεριφοράς.

  Είμαστε της άποψης ότι, αν οι Ελληνικές αρχές αδειοδοτήσουν έναν πάροχο ως ικανό και κατάλληλο να διαθέτει άδεια, και η άδεια απαιτεί διαφάνεια και συνεργασία με την Ελληνική αρχή αδειοδότησης, οι αδειοδοτημένες δραστηριότητες αυτές θα δύνανται να διεξάγονται εκτός Ελλάδος.

  Οι αναλογούντες στην δραστηριοποίηση των παρόχων στην Ελλάδα φόροι δύνανται να αποδίδονται στην Ελληνική κυβέρνηση, χωρίς οι πάροχοι να έχουν τη βάση τους στην Ελλάδα.

  Ανταλλακτήρια Στοιχημάτων

  Υποστηρίζουμε την ελεύθερη προσέγγιση στην αγορά στον online στοιχηματισμό, ωστόσο πιστεύουμε ότι θα πρέπει επιφυλαχθεί ιδιαίτερη μεταχείριση στα ανταλλακτήρια στοιχημάτων.
  Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εμφάνιση και η ανάπτυξη των ανταλλακτηρίων στοιχημάτων είχε ως αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός στοιχηματικών συναλλαγών να εκφεύγουν του πεδίου εφαρμογής της οικείας φορολογίας και ιπποδρομιακών εισφορών. Τα στοιχηματικά ανταλλακτήρια δεν διενεργούν μόνο στοίχημα «παίκτη κόντρα σε παίκτη», αλλά διευκολύνουν και εμπορικούς χρήστες.

  Αυτοί οι εμπορικοί χρήστες, βοηθούμενοι από την τεχνολογία, διενεργούν χιλιάδες συναλλαγές και ουσιαστικά λειτουργούν ως μη αδειοδοτημένοι και μη φορολογούμενοι «μπουκμέϊκερς». Το στοίχημα «παίκτη κόντρα σε παίκτη» μπορεί επίσης να ευνοήσει φοροαποφυγή σημαντικού ύψους.

  Για τους λόγους αυτούς είμαστε αντίθετοι με τη χορήγηση αδειών σε ανταλλακτήρια στοιχημάτων, αν δεν θεσμοθετηθούν και τεθούν σε λειτουργία ισχυροί φορολογικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί λογοδοσίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η χρήση της ανταλλαγής στοιχημάτων δεν θα διαστρεβλώνει μια κατά τα άλλα ανταγωνιστική αγορά.

  Η παρούσα θέση μας θα συνοδευτεί από μία ανάλυση η οποία εκθέτει τα σαφή πλεονεκτήματα της φορολόγησης των μικτών κερδών σε σύγκριση προς αυτά της φορολόγησης του κύκλου εργασιών, καθώς και μια παρουσίαση στην οποία περιγράφεται το ρυθμιστικό πλαίσιο και φορολόγηση του καθεστώτος αδειοδότησης που, κατά την άποψή μας, θα είναι αμοιβαία αποδεκτό από τους επιχειρηματικούς φορείς και την Ελληνική κυβέρνηση.

  Τα παραπάνω θα υποβληθούν με υπόμνημα στον υπουργό Οικονομικών και τους σχετικούς κοινωνικούς φορείς και επιθυμία μας είναι να έχουμε συνάντηση με στελέχη του υπουργείου για να αναλύσουμε τις απόψεις μας για το διαδικτυακό στοιχηματισμό.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 16:43 | ΠΟΕΠΠΠ

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 11

  Η ομοσπονδία μας εκπροσωπεί πέντε χιλιάδες (5.000) πράκτορες και περισσότερους από 15.000 εργαζόμενους. Η συνδρομή μας – εδώ και πενήντα (50) χρόνια που συνεργαζόμαστε με τον ΟΠΑΠ – στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και των τοπικών οικονομιών, καθώς και στην προαγωγή του αθλητισμού και του πολιτισμού είναι σημαντική.
  Η ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιχνιδιών αποτελεί πάγια θέση μας και ως εκ τούτου η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία μας βρίσκει καταρχήν σύμφωνους. Πράγματι, η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου και ελέγχου της αγοράς των τυχερών παιγνίων, αλλά και η συνακόλουθη εξάπλωση του παράνομου τζόγου έχουν προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και σημαντικές απώλειες στα κρατικά έσοδα.
  Ωστόσο, κρίνουμε ότι συγκεκριμένες νομοθετικές επιλογές, όπως αυτές αποτυπώνονται στην προωθούμενη ρύθμιση, παρουσιάζουν σημαντικά μειονεκτήματα. Πρόκειται για το πλαίσιο οργάνωσης και διεξαγωγής του διαδικτυακού στοιχήματος που διαμορφώνεται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο το οποίο κρίνουμε ότι δεν θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.
  Ειδικότερα, θεωρούμε ότι το διαδίκτυο είναι ένας χώρος ο οποίος πρακτικά είναι αδύνατο να ελεγχθεί, ενώ κάθε προσπάθεια νομιμοποίησής του θα μεγεθύνει την παραοικονομία και δεν θα προσφέρει τα προσδοκώμενα έσοδα, αφού θα συρρικνώσει το τζίρο του υπάρχοντος δικτύου και θα οδηγήσει σε μακροχρόνια ανεργία χιλιάδων εργαζομένων που έχουν επενδύσει και έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια με τα ήπια παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Εξάλλου, εκτεταμένες έρευνες έχουν δείξει ότι το διαδίκτυο δεν παρέχει κανενός είδους αποτελεσματική προστασία ούτε των συναλλαγών ούτε και του χρήστη, αφού η μέσω αυτού διεξαγωγή των παιχνιδιών δεν γίνεται με φυσικό τρόπο, με αποτέλεσμα να παρακάμπτονται εύκολα οι όποιες ασφαλιστικές δικλείδες ισχυρίζονται οι online εταιρίες ότι μπορούν να προσφέρουν. Οι εκατοντάδες καταγγελίες εθισμού ανήλικων στο διαδικτυακό τζόγο ενισχύουν την παραπάνω διαπίστωση. Επιπλέον, πρόσφατη θέση του safeinternet κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με τις δυσκολίες χειραγώγησης του εν λόγω μέσου (βλ. http://www.saferinternet.gr/index.php?childobjId=Text664&parentobjId=Category23&objId=Category118)
  Στην περίπτωση, βέβαια, που τελικώς επιλεγεί η λύση της νομιμοποίησης του διαδικτυακού στοιχήματος, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση του ουσιαστικού ελέγχου του τζίρου, αλλά πρωτίστως για την προστασία των παικτών που θα συμμετέχουν στο διαδικτυακό τζόγο, είναι η προμήθεια καρτών συμμετοχής από τα εξουσιοδοτημένα καταστήματα του Ο.Π.Α.Π., τα οποία και μόνον μπορούν να εγγυηθούν την χορήγηση καρτών αποκλειστικά σε ενήλικους και με προκαθορισμένα όρια συναλλαγών.
  Εξάλλου, όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης (βλ.http://www.opap.gr/files/diavoulefsi/SYMVASI_ELLINIKOY_DIMOSIOU.pdf), έχει παραχωρήσει στον Ο.Π.Α.Π., συμφώνως με τη διάταξη του άρθρου 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των τυχερών παιχνιδιών που διεξάγονται από τον Ο.Π.Α.Π., συμβατική δέσμευση την οποία οφείλει να λάβει υπόψη του ο νομοθέτης, στο βαθμό μάλιστα που αυτή απορρέει από διάταξη νόμου (άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 2843/2000). Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται έναντι του Ο.Π.Α.Π., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα ως προς τα διεξαγόμενα από τον Ο.Π.Α.Π. παιχνίδια, που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό του δικαίωμα. Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που ο Ο.Π.Α.Π. έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των υπόψη παιχνιδιών υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. Μεταξύ των παιχνιδιών, που διεξάγονται σήμερα από τον Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. είναι και το Στοίχημα, η διεξαγωγή του οποίου ανέκαθεν προβλεπόταν από τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., προβλεπόταν αποκλειστικά μέσω των πρακτορείων πρακτορεία του ΟΠΑΠ και μάλιστα με φυσικό τρόπο, χωρίς τη χρήση του τηλεφώνου (τηλεφωνικό Στοίχημα) ή ηλεκτρονικών μέσων (διαδικτύου, ψηφιακής τηλεόρασης κ.λπ.). Επιπλέον, όσον αφορά στην πρόθεση επαναφοράς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (VLT’s, AWP’s και τεχνικά) κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε την αρτιότητα του δικτύου των πρακτορείων μας ως προς την χωρική κατανομή και την τεχνική υποδομή του, αλλά κυρίως την τεχνογνωσία τόσο των ίδιων των πρακτόρων όσο και του απασχολούμενου εν γένει προσωπικού. Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14, παρ. 2 του Ν. 3336/2005 ορίστηκαν τα εξής: «[Τ]ο Δημόσιο διορίζει το ήμισυ πλέον ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Π. για το χρονικό διάστημα παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών που προβλέπονται στην από 15.12.2000 σύμβαση αποκλειστικότητας που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Π.Α.Π., σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α΄), ή των τυχόν ανανεώσεών της, κατά τους όρους της σύμβασης αυτής». Η διεξαγωγή των τυχερών παιχνιδιών στο σύνολό τους, με όποιον τρόπο κι αν διεξάγονται αυτά, από φορέα, η διοίκηση του οποίου ελέγχεται από το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει, όπως είναι ευνόητο, εχέγγυα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των προληπτικών και κατασταλτικών ελεγκτικών μηχανισμών. Ως προς το ζήτημα δε της συμβατότητας του μονοπωλίου του Ο.Π.Α.Π. με το κοινοτικό δίκαιο θέτουμε υπόψη σας ότι και το ίδιο το Δ.Ε.Κ. έχει κρίνει ότι η παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων στην αγορά στοιχημάτων αποτελεί υπό προϋποθέσεις επιτρεπτό περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών εντός της Κοινότητας. Πιο συγκεκριμένα, το Δ.Ε.Κ. με τις αποφάσεις του Gambelli (C-243/01) και Placanica (C-338/04, C-359/04, C-360/04) έχει κάνει δεκτό ότι περιορισμοί των ανωτέρω ελευθεριών διά της θέσπισης κρατικών μονοπωλίων δικαιολογούνται, όταν τίθενται εν όψει επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος. Σ’ αυτούς δε, όπως έχει δεχτεί το δικαστήριο συγκαταλέγονται, ιδίως η προστασία του καταναλωτή-παίχτη, η καταπολέμηση του εθισμού και της εξάρτησης του κοινού από παρόμοια παράνομα παίγνια, η μείωση των ηθικώς και οικονομικώς επιζήμιων για το άτομο και την κοινωνία συνεπειών των στοιχημάτων και των τυχερών εν γένει παιγνίων, καθώς και η προληπτική προστασία από απάτες σχετιζόμενες με τη διεξαγωγή στοιχημάτων, αλλά και εν γένει η διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Ο παραπάνω σκοποί, που αδιαμφισβήτητα αποτελούν το σκοπό της υπό διαβούλευση νομοθετικής πρωτοβουλίας, μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνον μέσω του δικτύου των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π., τα οποία λειτουργούν με έμφαση στην κοινωνική ευθύνη και στην προστασία από τον εθισμό των παικτών, εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες κατά τη διεξαγωγή των παντός είδους παιχνιδιών, ιδίως όσον αφορά στην απαγόρευση συμμετοχής των ανήλικων στα παιχνίδια, η οποία για τις ανάγκες της παρούσας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να επεκταθεί και σε πλήρη απαγόρευση εισόδου των τελευταίων στα πρακτορεία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποχή τους από τα τυχερά παιχνίδια. Η διεξαγωγή του διαδικτυακού στοιχήματος μέσω των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. πέραν του ότι θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, που λειτουργούν νόμιμα και με ξεκάθαρους όρους, θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού αδειοδοτημένου δικτύου τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, το οποίο λόγω της δυναμικής και της εμπιστοσύνης που θα εμπνέει στο κοινό θα συντελέσει στην πλήρη εξαφάνιση φαινομένων παράνομου τζόγου. Η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. θεωρεί ότι κατά την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου της υπό θέσπιση ρύθμισης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω παρατηρήσεις, οι οποίες στηρίζονται στη μακρόχρονη εμπειρία μας στο πεδίο της αγοράς παιγνίων και σε πλήρη γνώση και συνείδηση των εμπλεκόμενων κοινωνικών και οικονομικών διαστάσεων του ζητήματος.

  Παρατηρήσεις επί του άρθρου 10
  Σε κάθε περίπτωση, εν όψει και των παρατηρήσεών μας επί του άρθρου 11, κρίνουμε αναγκαίο κατά τη διαμόρφωση των ειδικότερων όρων και προυποθέσεων για την αδειοδότηση των καταστημάτων, όπου θα διεξάγονται τα υπόψη παίγνια, να ληφθεί υπόψη το ισχύον νομικό και συμβατικό πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων του Ο.Π.Α.Π. ιδίως όσον αφορά στις προδιαγραφές των χώρων στέγασης των πρακτορείων, ώστε να μην εμποδίζεται για λόγους τυπικούς η διεξαγωγή τους και εντός των –υφιστάμενων ή μελλοντικών- πρακτορείων.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 15:41 | Stanleybet International

  Οι θέσεις της STANLEYBET INTERNATIONAL επί του Πλαισίου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας για τη «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» που κατατέθηκε για Δημόσια Διαβούλευση στις 26 Αυγούστου 2010:

  Η Stanleybet είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής διασυνοριακού αθλητικού στοιχήματος στην ΕΕ. Ως πάροχος επίγειων υπηρεσιών αθλητικού στοιχηματισμού, χωρίς δηλαδή να προσφέρει τις υπηρεσίες της στο διαδίκτυο, η Stanleybet είναι παρούσα σε 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κύπρο, Κροατία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία) και διαθέτει πάνω από 2.000 σημεία πώλησης, απασχολώντας άμεσα ή έμμεσα περίπου 2.500 άτομα σε όλη την Ευρώπη.

  Αποτελούσε ανέκαθεν πεποίθησή μας ότι έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να δραστηριοποιηθούμε στην Ελλάδα και πιστεύαμε πάντα ότι το ελληνικό μονοπώλιο — που συνίσταται στην εκχώρηση μίας και μόνο άδειας στην ΟΠΑΠ Α.Ε., μια ιδιωτική κερδοσκοπική εταιρία, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών — αντίκειται στη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως δε στην ίδια τη Συνθήκη για την ΕΕ. Αναφορικά με αυτό, πρέπει να τονισθεί ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αιτιολογημένη γνώμη που εξέδωσε σε βάρος της Ελλάδας το Φεβρουάριο του 2008 (η σχετική υπόθεση εκκρεμεί), όσο και οι Εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας στην εισήγησή τους επί της αγωγής μας το Φεβρουάριο του 2009, συμφωνούν ότι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο αντίκειται προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

  Κατ’ αρχήν, καλωσορίζουμε αλλαγές στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που θα το καταστήσουν συμβατό με τις διατάξεις της Συνθήκης για την ΕΕ αναφορικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (άρθρο 57) και την ελευθερία εγκαταστάσεως (άρθρο 49).

  Παρά ταύτα, νιώθουμε υποχρεωμένοι να τονίσουμε ότι, όπως προκύπτει από το προσχέδιο του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών που αναρτήθηκε για διαβούλευση στις 26 Αυγούστου 2010, η εταιρία μας και πάλι δεν θα είναι σε θέση να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική αγορά μέσω ενός διεθνούς αδειοδοτικού σχήματος, δικαιώματος που κατοχυρώνεται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, καθώς δεν προβλέπεται η μη διαδικτυακή παροχή υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος. Οφείλουμε δε να επισημάνουμε πως η εταιρεία μας είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος που υπέβαλε αίτηση χορήγησης αδείας από το 2005, αίτημα στο οποίο οι Ελληνικές Αρχές ουδέποτε απάντησαν, γεγονός που μας έχει οδηγήσει να υποβάλουμε ένσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

  Πιστεύουμε ότι αν η Ελλάδα αποφασίσει να ανοίξει την αγορά αποκλειστικά στον τομέα των μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών και του διαδικτυακού στοιχήματος και αποκλείσει το μη διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα διατηρώντας τους υπάρχοντες μονοπωλιακούς περιορισμούς, όπως συνάγεται από το προς διαβούλευση προσχέδιο, τότε το άνοιγμα αυτό θα τονίσει την ασυμβατότητα του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου με τη νομοθεσία της ΕΕ παρότι το νομοσχέδιο επικαλείται την ανάγκη προσαρμογής του ελληνικού νομικού πλαισίου με την κοινοτική νομοθεσία.

  Αντίθετα, υποστηρίζουμε πως αυτές οι διαφαινόμενες επιμέρους μόνο ρυθμίσεις κάποιων αγορών όπου εξαιρείται αυτή της παροχής επίγειων (μη διαδικτυακών) υπηρεσιών αθλητικού στοιχήματος θα εντείνουν την έλλειψη συμμόρφωσης του ελληνικού νομικού πλαισίου με τις γενικώς αποδεκτές αρχές της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας και το κοινοτικό δίκαιο.

  Έχουμε λόγους να υποστηρίζουμε ότι αυτό το «άνοιγμα» της αγοράς θα συναντήσει εμπόδια από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) και θα αναγκάσει την Ελλάδα να αρχίσει εκ νέου τις μεταρρυθμίσεις, με ακόμη πιο σημαντικό οικονομικό κόστος. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Τα τυχερά παιχνίδια ως οικονομική δραστηριότητα

  Είναι αλήθεια πως το ΔΕΚ έχει αναγνωρίσει ότι το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει ως ένα βαθμό τη διακριτική ευχέρεια να ορίζει τις δικές του πολιτικές σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μονοπωλιακούς περιορισμούς για το μη διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα υπό εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις, οι οποίες στην Ελλάδα — για να το υπενθυμίσουμε — έχουν ήδη αμφισβητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο σχετικής έρευνας.

  Εν τούτοις, το ΔΕΚ έχει δηλώσει, με χαρακτηριστική συνέπεια, ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορούν να ισχύσουν μόνο αν μια χώρα δεν θεωρεί τα τυχερά παιχνίδια πηγή δημοσίων εσόδων . Αυτή η άποψη διατυπώθηκε πολύ πρόσφατα, στις 8 Σεπτεμβρίου 2010, στις αποφάσεις Markus Stoß (Υπόθεση C-409/07) και Carmenmedia (Υπόθεση C-46/08), καθώς και σε παλαιότερες αποφάσεις όπως οι Gambelli και Placanica.
  Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έχει δηλώσει δημοσίως ότι προτίθεται να εξασφαλίσει έσοδα της τάξης των 700 εκατομμυρίων Ευρώ από τα τυχερά παιχνίδια ως το 2011, ενώ πρόκειται να αντληθούν και πρόσθετα κεφάλαια από τα τυχερά παιχνίδια ως το 2012 (Ν. 3845/2010, σελ. 1349, ΦΕΚ 65/2010). Πρόκειται για μια σαφέστατη δήλωση η οποία προξενεί απορία για το κατά πόσον το προς διαβούλευση προσχέδιο πρέπει να θεωρείται μέσο για τη συγκέντρωση των εν λόγω κεφαλαίων.
  Ως εκ τούτου, εφ’ όσον η Ελλάδα έχει αποφασίσει τώρα να καταστήσει τα τυχερά παιχνίδια πηγή εσόδων — με άλλα λόγια, κανονική οικονομική δραστηριότητα — η συνέχιση της μονοπωλιακής αντιμετώπισης τους δεν μπορεί να έχει, πλέον, νομική βάση.

  2. Η ασυμβατότητα μεταξύ της αδειοδότησης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών και του μονοπωλιακού αθλητικού στοιχήματος

  Στην τελευταία απόφασή του επί της υπόθεσης Markus Stoß, το ΔΕΚ δήλωσε σαφέστατα στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 της τελικής απόφασης ότι αν ένα κράτος μέλος ακολουθεί επεκτατική πολιτική σε έναν τομέα τυχερών παιχνιδιών που είναι πιο εθιστικός από το αθλητικό στοίχημα, διατηρώντας παράλληλα το μονοπώλιο του αθλητικού στοιχήματος, τότε το εν λόγω μονοπώλιο καθίσταται ασύμβατο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

  Η διεθνής έρευνα για τα τυχερά παιχνίδια έχει καταδείξει πέραν κάθε αμφιβολίας ότι το διαδικτυακό στοίχημα, τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και τα καζίνα εγκυμονούν υψηλότερο κίνδυνο εθισμού από το μη διαδικτυακό στοίχημα.

  Επομένως, αν η Ελλάδα αποφασίσει να επεκτείνει τις άδειες καζίνων και να ανοίξει την αγορά για τα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών και το διαδικτυακό στοίχημα προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της, διατηρώντας, ταυτόχρονα, το μονοπώλιο στο μη διαδικτυακό στοίχημα, τότε θα καταστεί ασύμβατη και σε αυτόν τον τομέα.

  3. ΔΕΚ: Το διαδικτυακό στοίχημα είναι πιο επικίνδυνο από το μη διαδικτυακό

  Μία ακόμη προφανής ασυμβατότητα με τη νομοθεσία της ΕΕ έχει να κάνει με τη διαφαινόμενη πρόθεση ανοίγματος της αγοράς στο διαδικτυακό στοίχημα με παράλληλη διατήρηση του μονοπωλίου του μη διαδικτυακού στοιχήματος.

  Το ΔΕΚ έχει επανειλημμένα κρίνει ότι το διαδικτυακό στοίχημα είναι πιο επιβλαβές για το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του καταναλωτή εφόσον πιστεύει ότι εγκυμονεί περισσότερους κινδύνους από τις παραδοσιακές μορφές τυχερών παιχνιδιών, δηλαδή τις μη διαδικτυακές. Το ΔΕΚ υποστήριξε αυτή την άποψη στην παράγραφο 70 της απόφασης Santa Casa (Υπόθεση C-42/07), καθώς και στις παραγράφους 101 και 102 της πιο πρόσφατης απόφασης Carmenmedia (Υπόθεση C-46/08).

  Άρα τίθεται υπό αμφισβήτηση και είναι προφανέστατα ασύμβατη με τη νομοθεσία της ΕΕ, η προσφορά αδειών διαδικτυακού στοιχήματος με παράλληλη διατήρηση του μονοπωλίου του μη διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος, εφ’ όσον δεν μπορεί επ’ ουδενί να συμβιβασθεί με οποιαδήποτε αρχή περί προστασίας του καταναλωτή ή του δημόσιου συμφέροντος.

  Ως εκ τούτου, είμαστε της γνώμης ότι τόσο η αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος όσο και εκείνη του μη διαδικτυακού στοιχήματος πρέπει να τελούν υπό ρύθμιση και να επιτρέπεται η ύπαρξη αδειοδοτημένων και ρυθμιζόμενων εταιριών προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα φορολογικά έσοδα και να διασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών.

  4. Ελληνικό μονοπώλιο: Ιδιωτική κερδοσκοπική εταιρία ως ρυθμιστής αγορών;

  Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει σαφώς από το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου είναι ο ρόλος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στις αγορές που θα ανοίξουν.

  Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι μια κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρία που κατέχει αποκλειστική μονοπωλιακή άδεια για αρκετά παιχνίδια, με πιο κερδοφόρα τα ΚΙΝΟ και ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ (αθλητικό στοίχημα), η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει με 34%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ιδιώτες επενδυτές. Με αυτή της την ιδιότητα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. λειτουργεί από κάθε άποψη ως νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί έσοδα προωθώντας τις πωλήσεις των προϊόντων του, μεταξύ άλλων του ΚΙΝΟ, όπως φαίνεται από το Δελτίο Τύπου της 25ης Μαΐου 2010 με το οποίο δήλωνε ότι «πάνω από 1,5 εκατομμύριο παίκτες του ΚΙΝΟ, θα κερδίσουν από 5 έως 500 ευρώ αν συμμετάσχουν στο παιχνίδι από τις 24 Μαΐου έως και τις 13 Ιουνίου 2010». Παρεμπιπτόντως, όπως έχει παραδεχτεί η ΟΠΑΠ Α.Ε. και η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επτιροπή, το ΚΙΝΟ είναι ένα εξαιρετικά εθιστικό παιχνίδι και, παρά ταύτα, εξακολουθούν να οργανώνονται τέτοιες προωθητικές δραστηριότητες σε αντίθεση με τη νομολογία του ΔΕΚ.

  Μολονότι η Stanleybet είναι μια εταιρία διοργάνωσης μη διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων, δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ότι υπάρχουν προτάσεις στις παραγράφους Β και Δ του άρθρου 9 και στην παράγραφο Γ του άρθρου 11 της διαβούλευσης που προβλέπουν τον ορισμό της ΟΠΑΠ Α.Ε. περίπου ως ρυθμιστικής αρχής τόσο για την αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών όσο και για την αγορά του διαδικτυακού στοιχήματος.

  Θεωρούμε ότι οι εν λόγω προτάσεις ουσιαστικά διασφαλίζουν δεσπόζουσα θέση υπέρ μιας ιδιωτικής εταιρίας σε δύο αγορές, πράγμα που αντίκειται σχεδόν σε κάθε διάταξη της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας της ΕΕ.

  Συμπεράσματα: Μια ρυθμιζόμενη και διαφανής αγορά μη διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού

  Η Stanleybet διατηρούσε πάντα την άποψη ότι μια ρυθμιζόμενη αγορά διαδικτυακού αθλητικού στοιχηματισμού μπορεί να υπάρξει μόνο εάν συνυπάρχει με μια ρυθμιζόμενη μη διαδικτυακή αγορά και φαίνεται ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να καταστεί τελικά η ελληνική αγορά αθλητικών στοιχημάτων συμβατή με τη νομοθεσία της ΕΕ.

  Εμείς υποστηρίζουμε μια ρύθμιση που θα διασφαλίσει την προστασία των καταναλωτών με παράλληλα έσοδα για το ελληνικό Δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα υποστηρίζουμε ότι αυτά τα έσοδα θα πρέπει να προέρχονται από τη φορολόγηση και όχι από τα τέλη για την εκχώρηση επιμέρους δικαιωμάτων ανά κατάστημα ή σημείο πώλησης. Μια τέτοια απόπειρα έγινε στην Ιταλία το 2006 και ανάγκασε άλλες μεγάλες εταιρίες διοργάνωσης αθλητικών στοιχημάτων όπως οι William Hill και Ladbrokes να αποσυρθούν από την ιταλική αγορά εξαιτίας του δυσβάστακτου κόστους και των στρεβλώσεων της αγοράς που δημιούργησαν αυτά τα τέλη καθώς και της ευνοιοκρατίας που παρατηρήθηκε προς όφελος των υφιστάμενων πρώην μονοπωλίων. Τελικά, η Ιταλία αναγκάστηκε να ανακαλέσει αυτά τα τέλη χορήγησης δικαιωμάτων, αλλά η αγορά είχε ήδη παρουσιάσει αρκετές στρεβλώσεις με αποτέλεσμα τη δημιουργία πολυάριθμων νομικών επιπλοκών που την επηρεάζουν ακόμα και σήμερα.
  Ωστόσο, όταν η Ιταλία άνοιξε τελικά την αγορά της, είδε τα έσοδά της από το αθλητικό στοίχημα κυριολεκτικά να τετραπλασιάζονται από 1 δισ. Ευρώ το 2003 σε 3,9 δισ. Ευρώ το 2009.

  Πιστεύουμε ότι ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό περιβάλλον για την αγορά του μη διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος στην Ελλάδα, όπου οι αδειοδοτημένες εταιρίες θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω υπαρχόντων πρακτόρων στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούν να επιλέξουν τον πάροχο αθλητικού στοιχήματος που επιθυμούν, με παράλληλη διατήρηση άλλων μονοπωλιακών προϊόντων (π.χ. λαχείων) και με νέους πράκτορες που θα δραστηριοποιηθούν στην αγορά, θα οδηγήσει σε παρόμοια αποτελέσματα.

  Η εμπειρία της Ιταλίας και του Βελγίου έχει δείξει ότι το άνοιγμα της αγοράς αυξάνει τα έσοδα για τους περισσότερους εμπλεκομένους εφ’ όσον φέρνει στην αγορά του νόμιμου μη διαδικτυακού στοιχήματος όλους εκείνους τους καταναλωτές που δραστηριοποιούντο παλιότερα σε λαθραία δίκτυα, μια πραγματική πηγή διαφθοράς και εγκληματικότητας όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία.

  Ελπίζουμε ότι, εν τέλει, το οριστικό σχέδιο νόμου που θα υποβάλει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 98/34, προτού αυτό περάσει από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα περιλαμβάνει διατάξεις για την αγορά του μη διαδικτυακού στοιχήματος.

  Ωστόσο, παραμένουμε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Συνθήκη για την ΕΕ και τη νομολογία του ΔΕΚ.

  Κωνσταντίνος Μαραγκάκης
  Διευθυντής Επικοινωνιών Stanleybet

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 15:01 | Σουηδικό Εμπορικό Συμβούλιο / Εταιρεία Cherry

  Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η διαδικασία παραχώρησης αδειών λειτουργίας διαδικτυακού στοιχήματος μεταξύ των παραπάνω επιλογών Α, Β και Γ;

  Έχοντας δει τα οφέλη της ελεύθερης αγοράς στην Ευρώπη είμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς με εκχώρηση απεριορίστου αριθμού αδειών με καθορισμένο κόστος όπως περιγράφεται στην επιλογή α).

  ΥΓ. Η παραπάνω πρόταση έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών/Γραφείο Υπουργού με Αριθ. Πρωτ. 11982

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 14:11 | Καρακίτσιος Γρηγόρης

  Παράνομοι είναι οι περιορισμοί που ισχύουν για τα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία, καθώς παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία, σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την Πέμπτη

  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12565&subid=2&pubid=57523147

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 14:47 | G. Galanis

  Φαίνεται πεντακάθαρα ποια είναι η μία και μοναδική λύση για να μην γελάει μαζί μας όλη η Ευρώπη.

  Φτάνει πια με αυτή την ανωνυμία και την κυριαρχία του ΟΠΑΠ. Επιτέλους πρέπει να υπάρξει διαφάνεια παντού. (βλέπε Προγράμματα Ε.Κ.Ε. ΟΠΑΠ)

  Επώνυμα δελτία, πλήρης έλεγχος των παρόχων, αναγκαστικά .gr domain για ΟΛΟΥΣ. Επίσης με κάποιο τρόπο θα πρέπει να διασφαλίζεται και η παραμονή στην αγορά για να ειμαστε και εμείς οι παίχτες επιτέλους καλυμμένοι. (π.χ. με 1 εκατ. Ευρώ το χρόνο περιοδικό τέλος ίσως;)

  Έτσι, η μόνη λύση είναι η επιλογή Α και μόνο αυτή.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 12:07 | bwin

  Σχόλια επί του συνόλου του κειμένου
  Το παρόν κείμενο είναι γεμάτο ασάφειες αναφορικά στους ακριβείς στόχους και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής που υποτίθεται πως θα λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή όσο και στους συγκεκριμένους στόχους και τις εξουσίες της.
  Συμπληρωματικές λεπτομέρειες στην διαδικασία αίτησης εφαρμογής και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων που θα απαιτούνται για την αδειοδότηση είναι επίσης απόλυτα αναγκαίες.
  Δεν είναι σαφές έως ποίου σημείου θα πρέπει να συμβάλουν οικονομικά οι Φορείς Εκμετάλλευσης (επιχειρηματίες) στη διαδραστική εποπτεία της Επιτροπής.
  Επιπλέον παραμένει ασαφές εάν η «λειτουργία τερματικών των παιχνιδιών» αναφέρεται μόνο στα χερσαία (επίγεια) τερματικά ή επίσης στα παιχνίδια που προσφέρονται μέσω του Διαδικτύου, τα οποία φυσικά επίσης πρέπει να εποπτευθούν από την Επιτροπή.
  Είναι πεποίθηση μας ότι το σύνολο των κανονισμών πρέπει να περιγραφούν λεπτομερώς.
  – Αναφορικά με τις παροχές πίστωσης ή έκπτωσης στους πελάτες .
  Είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους παίκτες όσο και για τις εταιρείες που θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο, να αναλυθεί λεπτομερώς ο όρος «έκπτωση».
  Είναι κοινή πρακτική της αγοράς ότι οι operators – Φορείς Εκμετάλλευσης τυχερού παιχνιδιού απονέμουν bonus (έξτρα ποσά) π.χ. ελεύθερα παιχνίδια ή χρήματα χωρίς χρέωση με τα οποία να παίξει κανείς στον ιστότοπο. Προγράμματα bonus και συστήματα επιδότησης των «πιστών» πελατών ενθαρρύνουν τους πελάτες να επιστρέψουν ή και να παραμείνουν σε μια νόμιμη προσφορά και με αυτόν τον τρόπο – όπως με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ – να βοηθούν τους νόμιμους Φορείς Εκμετάλλευσης να δημιουργούν μια ελκυστική προσφορά τυχερού παιχνιδιού για τους πελάτες τους.
  Δεν μοιάζει λογικό να απαγορευθούν οι εκπτώσεις όπως π.χ. τα προγράμματα μπόνους επειδή οι εκπτώσεις δύνανται να διαδραματίσουν έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στο να κρατηθούν οι πελάτες μακρυά από τη μαύρη αγορά και να στρέφονται σε μια νόμιμη και αδειοδοτημένη προσφορά.
  – Αναφορικά με το υπεύθυνο παιχνίδι
  Αν και το κείμενο στο άρθρο σχετίζεται με όχι online παιχνίδια, η επαλήθευση της ταυτότητας και της ηλικίας είναι σημαντική για όλους τους τύπους τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου και του on-line. Η διαδικασία για το σε απευθείας σύνδεση τυχερό παιχνίδι πρέπει να είναι γρήγορη και απλή. Η επαλήθευση της ταυτότητας και της ηλικίας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη πληρωμή (pay-out) των κερδών.
  – Αναφορικά με ποινές και ρήτρες
  Το κείμενο στερείται οποιασδήποτε αναφοράς στη δριμύτητα των ποινών. Πάλι, οι λεπτομέρειες λείπουν.
  -Στοιχηματισμός στο Διαδίκτυο
  Παραμένει ασαφές ΠΟΣΕΣ και με ποιο τρόπο θα διανεμηθούν οι άδειες. Επίσης ασαφές παραμένει το ΠΟΙΟ θα είναι το «συγκεκριμένο εφ’ άπαξ κόστος» της αδείας καθώς και το περιοδικό τέλος επί του ετήσιου τζίρου των αδειοδόχων. Και ποιά δικαιώματα θα παρέχονται άραγε στους αδειοδόχους;
  Όσον αφορά την απαίτηση οι ιστοσελίδες να έχουν υποχρεωτικά την κατάληξη «.gr» :
  Άλλα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα η Αυστρία για τον αθλητικό στοιχηματισμό ή το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχουν ένα πολύ αυστηρό σύστημα χορήγησης αδειών, δεν έχουν αυτήν την απαίτηση και επιτρέπουν τις περιοχές με «.com».
  Υπάρχει αφθονία μέτρων σε ισχύ, τα οποία θα μπορούσαν να εγγυώνται επαρκείς πληροφορίες και έλεγχο ενός τυχόν operator (Φορέα Εκμετάλλευσης) με «.com».
  Εξάλλου τυχόν τέτοιος Φορέας Εκμετάλλευσης δηλ “.com” θα υπόκειται ΕΞΙΣΟΥ στην ελληνική φορολογία.
  Μην συγχέουμε την κατάληξη ενός ιστότοπου με το αν αυτός «τρέχει» από νομικά πρόσωπα της εγχώριας αγοράς γιατί αυτό ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ πουθενά. Οποιοδήποτε πρόσωπο ή φορέας μπορεί να κατοχυρώσει και να λειτουργεί ιστότοπους με κατάληξη .com οπουδήποτε στον κόσμο!!
  Επιπλέον, σύμφωνα με τον άνω ορισμό φαίνεται ότι οποιαδήποτε διαδικτυακή δραστηριότητα τυχερού παιχνιδιού έχει ως προαπαιτούμενο την σύσταση ελληνικού νομικού προσώπου με έδρα την Ελλάδα. Γιατί το παρόν σχέδιο νόμου δεν προβλέπει άδειες διαδικτυακού παιγνίου για νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ ή του ΕοΧ όπως κάνουν άλλες σημαντικές αγορές της ΕΕ όπως η Γαλλία, Ιταλία ή Ην. Βασίλειο;
  Η υποχρεωτική φυσική παρουσία των operators (Φορέων Εκμετάλλευσης) στα όρια της επικράτειας δεν είναι σύμφωνη – κατά νομολογία του ΔΕΚ- με το Κοινοτικό Δίκαιο, επειδή αυτό είναι αντίθετο προς την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (αρθ. 56 Συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης TFEU).
  Το κείμενο δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη, ότι οι αντικειμενικοί στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα ο ακριβής έλεγχος και η εποπτεία των Φορέων Εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών ή η εκ μέρους τους πιστή τήρηση του Νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και η προστασία των πελατών, είναι ήδη εξασφαλισμένοι αφού είναι αντίστοιχα επιβεβλημένοι από την κυβέρνηση του κράτους μέλους στο οποίο ο Φορέας Εκμετάλλευσης έχει την έδρα του.

  Η απαίτηση αυτή είναι επομένως αδικαιολόγητη.

  Επιπλέον, οι διαδικτυακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν έναν πολύ διαφορετικό δίαυλο διανομής από τις χερσαίες (επίγειες) υπηρεσίες και ως εκ τούτου απαιτούν επίσης πολύ διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από το ελληνικό σχέδιο νόμου.
  Ενώ η επιτόπια επιθεώρηση δικαιολογείται για το χερσαίο τυχερό παιχνίδι, ο αποδοτικός έλεγχος των διαδικτυακών υπηρεσιών στοιχήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του Διαδικτύου, π.χ. με τη βοήθεια των περιοδικών εκθέσεων στοιχείων που παρουσιάζουν όλες τις δραστηριότητες τυχερών παιγνίων. Οι διαδικτυακές υπηρεσίες υποβάλλονται έτσι σε πλέον επιμελείς, συχνότερους και τεχνολογικά περιπλοκότερους ελέγχους από τους χερσαίους Φορείς Εκμετάλλευσης.

  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν άλλες ευρωπαϊκές αγορές και ιδιαίτερα τα αιτήματα των καταναλωτών, φαίνεται επίσης μη λογικό να αποκλειστεί ο στοιχηματισμός σε ιπποδρομίες ή οι σε διαδικτυακά καζίνο.
  Στο Διαδίκτυο, (οι παράνομοι) προμηθευτές των διαδικτυακών καζίνο και των ιστοτόπων στοιχηματισμού είναι εύκολο να βρεθούν και δυστυχώς μόνο ένα κλικ μακριά από μια νόμιμη προσφορά χωρίς παιχνίδια καζίνο. Φαίνεται λοιπόν ζωτικής σημασίας να περιληφθούν όλοι οι τύποι τυχερών παιχνιδιών προκειμένου να καταπολεμηθεί η μαύρη αγορά και να ενθαρρυνθεί η προστασία των καταναλωτών με τη ρύθμιση επίσης αυτού του τύπου παιχνιδιού και επομένως τη διευκόλυνση των νόμιμα αδειοδοτημένων operators (Φορέων Εκμετάλλευσης) για να προσφέρουν παιχνίδια καζίνο στους Έλληνες παίκτες.
  Όσον αφορά δε τυχόν μέθοδο φραγής (blocking) του Παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι αυτή αντιμετωπίζει τεράστιες νομικές αμφισβητήσεις.
  Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι – ακόμα κι αν υπήρχε νομική βάση για την φραγή (blocking) από τον Πάροχο Διαδικτυακών Υπηρεσιών – τέτοια μέτρα πιθανόν να μην οδηγήσουν σε επανεντοπισμό των ευθυνών από τους δημόσιους φορείς στους προμηθευτές Διαδικτύου.
  Ο δημόσιος φορέας είναι αρμόδιος για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της εθνικής νομοθεσίας – όχι ο ορισμένος Διαδικτυακός πάροχος. Αυτός ο στόχος δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών.

  Επιπλέον τα νομικά μειονεκτήματα της φραγής από τον Πάροχο μεγιστοποιούνται αναφορικά με το θέμα της ελευθερίας της κατανάλωσης και της παροχής πληροφοριών στο πλαίσιο του Συνταγματικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου.
  Για παράδειγμα ακόμη και σε υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας έγιναν παγκόσμια πολλές «πύρινες» συζητήσεις, για το εάν η φραγή ιστοτόπων με τέτοιο περιεχόμενο θα μπορούσε να θεωρηθεί συμβατή με την ελευθερία των πληροφοριών – ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σχετιζόταν με μια παγκόσμια και καθολικά απαγορευμένη και εγκληματική συμπεριφορά.
  Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη περίπτωση, φαίνεται σκληρό και παντελώς αδικαιολόγητο μέτρο η φραγή νομίμων παρόχων διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

  Το γεγονός αυτό έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, αν ληφθεί υπόψη η χαμηλή αποδοτικότητα της φραγής από τον Πάροχο ISP. Υπάρχουν πολύ απλοί τρόποι να αποφύγει κάποιος τα μέτρα της φραγής, όπως το να αλλάζει IP διευθύνσεις και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες υποκατάστατου server.
  Μερικές κινητές συσκευές Διαδικτύου χρησιμοποιούν ακόμη και τους DNS-SERVERS δηλ. εξυπηρετητές ονοματοθεσίας τομέων, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από τους servers που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών. Επομένως η φραγή από τον Πάροχο φαίνεται ιδιαίτερα ανεπαρκής.

  Η εφαρμογή δε, της οικονομικής φραγής δεν συμφωνεί με το Κοινοτικό Δίκαιο, δηλαδή την ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων (αρθ. 63 TFEU). Η φραγή των οικονομικών συναλλαγών από ή σε άλλα κράτη μέλη θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις νόμιμα παρεχόμενες υπηρεσίες που προέρχονται ή έχουν ως στόχο άλλα κράτη μέλη.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 12:12 | Betsson

  Το παρόν κείμενο συνοψίζει την επίσημη θέση της Betsson στις προτάσεις που καταγράφονται στη διαβούλευση της Eλληνικής κυβέρνησης αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων.

  Σχετικά με τη Betsson:

  Η Betsson αυτή τη στιγμή προσφέρει μια ευρεία γκάμα εξαιρετικών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών μέσα από ένα ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν στοιχηματισμό σε Αθλητικά γεγονότα, Ανταλλακτήριο, Καζίνο, δύο δίκτυα για παιχνίδι Πόκερ, κάρτες Ξυστό, Παιχνίδια και Μπίνγκο.
  Η Betsson αποτελεί μέλος του ομίλου Betsson AB που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.
  Η Betsson διαθέτει άδειες λειτουργίας στη Μάλτα και στο Γιβραλτάρ και δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 19 χώρες σε όλο τον κόσμο απασχολώντας περισσότερα από 300 άτομα.
  Η Betsson είναι μια από τις κορυφαίες διαδικτυακές εταιρίες στον κόσμο με αυξημένη την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης. Στα τελευταία βραβεία EGR, το 2009 ψηφίστηκε ως «Η Εταιρία με τη Μεγαλύτερη Κοινωνική Ευθύνη».

  Σχόλιο στο Άρθρο 11 (Παράγραφος 1)

  Η Betsson πιστεύει πως η αγόρα του εξ αποστάσεως στοιχηματισμού μέσω του διαδικτύου (internet) ή άλλων οπτικοακουστικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων πρέπει να ρυθμιστεί.

  Για το παραπάνω θα χρειαστεί ένα νομοθετικό καθεστώς με δεδομένο πως ο εθνικός νόμος θα είναι σύμφωνος με τις παραμέτρους που έχει ήδη θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πιο συγκεκριμένα ένας τέτοιος νόμος θα πρέπει να έχει συνέχεια, να είναι χωρίς διακρίσεις, διαφανής και δεν θα πρέπει να θέτει όρους και προϋποθέσεις στις ενδιαφερόμενες εταιρίες οι οποίοι ικανοποιούνται ήδη στις χώρες λειτουργίας των εταιριών. Η Betsson συμφωνεί με την καταβολή εφάπαξ εισφοράς και περιοδικού τέλους επί των ετήσιων ακαθάριστων κερδών της για τη χορήγηση της ειδικής άδειας για την εξ αποστάσεως στοιχηματισμού εφόσον αυτό το ποσό δεν έχει στόχο να αποτελέσει διάκριση και να αποτρέψει τις νεοεισερχόμενες εταιρίες στην αγορά, λειτουργώντας ως πλεονέκτημα για το μονοπώλιο.

  Σχόλιο στο Άρθρο 11 (Παράγραφος 2)

  Η Betsson δεν αντιτίθεται στον όρο, η ιστοσελίδα να έχει υποχρεωτικά την κατάληξη .gr .

  Παρόλα αυτά είναι ενάντια στο να λειτουργεί υποχρεωτικά η εταιρία με βάση την Ελλάδα. Ο λόγος είναι πως κάτι τέτοιο θα αποτελούσε διάκριση απέναντι σε εταιρίες που δεν έχουν έδρα την Ελλάδα αλλά λειτουργούν από άλλη χώρα εντός της Ευρωπαϊκή Ένωσης και οι οποίες θα ήταν δύσκολο και με μεγάλο οικονομικό κόστος, να μεταφέρουν τη λειτουργία τους στην Ελλάδα. Μια τέτοια προϋπόθεση θα ήταν ενάντια στην αρχή της ανεξαρτησίας της έδρας μιας εταιρίας που έχει θεσπίσει ο Ευρωπαϊκός νόμος. Παρόμοιες προτάσεις από άλλα Κράτη Μέλη έχουν βρεθεί ενάντια στον Ευρωπαϊκό νόμο που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Η Betsson πιστεύει πως μια εταιρία με άδεια στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει την ελευθερία να διαλέξει από μόνη της τον τόπο από τον οποίο λειτουργεί και στον οποίο θα βρίσκονται οι υποδομές της.

  Σχόλιο στο Άρθρο 11 (Παράγραφος 3)

  Η Betsson πιστεύει πως θα πρέπει να δοθεί άδεια για όλες τις μορφές παιχνιδιούν εξ αποστάσεως. Αν κάποιες μορφές μείνουν χωρίς ρύθμιση τότε θα υπάρχει το ρίσκο αυτές οι μορφές να προσφέρονται από εταιρίες εκτός Ε.Ε. οι οποίες δεν θα πληρώνουν φόρους και φυσικά θα είναι ενάντια στον ανταγωνισμό.

  Σχόλιο στο Άρθρο 11 (Παράγραφος 4)

  Η Betsson συμφωνεί με την Πρόταση Α η οποία είναι και η μοναδική η οποία συμφωνεί με βάση τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Η Πρόταση Γ είναι μή αποδεκτή καθώς σε αυτή την περίπτωση το μονοπώλιο θα είχε όφελος όχι μόνο από τις δικές του δραστηριότητες αλλά και από τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών του ενώ θα είχε πρόσβαση και σε ευαίσθητα στοιχεία των εταιριών. Σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε ισχυρή σύγκρουση συμφερόντων.

  Σχόλιο στο Άρθρο 11 (Παράγραφος 5)

  Η Betsson συμφωνεί πως πρωταρχικός στόχος είναι η προστασία των παικτών καθώς και των χρημάτων και των προσωπικών τους στοιχείων. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με βάση τις υπάρχουσες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες προστατεύουν τον καταναλωτή, τα προσωπικά στοιχεία, το ξέπλημα χρήματος και τις συναλλαγές μεταξύ άλλων.