Άρθρο 3 – Εξέταση, χαρακτηρισμός , ταξινόμηση και πιστοποίηση

1. Η Ε.Ε.Π. εξετάζει, χαρακτηρίζει και πιστοποιεί κάθε τύπο παιχνιδιού ή λογισμικό παιχνιδιού, ταξινομεί και εντάσσει αυτό στην αντίστοιχη κατηγορία, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς του σύμφωνα με τις διατάξεις της του παρόντος νόμου και πιστοποιεί, με την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού, ότι πρόκειται για ψυχαγωγικό τεχνικό ή για περιορισμένου οφέλους παιχνίδι. Επίσης πιστοποιεί το λογισμικό που είναι ενσωματωμένο ή εγκαθίσταται και λειτουργεί σε κάθε είδους ηλεκτρονικά μέσα, μηχανήματα και συσκευές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή τους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία εξέτασης, χαρακτηρισμού, ταξινόμησης και πιστοποίησης, πραγματοποιείται άπαξ για κάθε νέο τύπο παιχνιδιού ή παραλλαγή αυτού και επαναλαμβάνεται μόνον στην περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης των χαρακτηριστικών αυτού. Κάθε μεταβολή ή τροποποίηση των χαρακτηριστικών του ήδη πιστοποιημένου παιχνιδιού υποχρεωτικά δηλώνεται στην Ε.Ε.Π. Η Ε.Ε.Π. με απόφασή της, μπορεί να ανακαλεί την έκδοση του πιστοποιητικού οποτεδήποτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της χορήγησής του.

2. Η εξέταση, ο χαρακτηρισμός, η ταξινόμηση και η πιστοποίηση κάθε τύπου παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται στην Ε.Ε.Π. από κατασκευαστή, προμηθευτή, διανομέα ή επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν και θα διενεργούνται τα παιχνίδια ή μετά από αίτημα για τεχνική πραγματογνωμοσύνη από δικαστική αρχή. Η αίτηση για την εξέταση, χαρακτηρισμό, ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε τύπου παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού, πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο.

3. Για την εξέταση, το χαρακτηρισμό, την ταξινόμηση και την πιστοποίηση κάθε παιχνιδιού ή λογισμικού παιχνιδιού, η Ε.Ε.Π. δύναται να ζητήσει επιπροσθέτως και οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία που σχετίζεται με το παιχνίδι ή και την προσκόμιση δείγματος παιχνιδιού ή μέσου διεξαγωγής αυτού, εφ’ όσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ορθή διαμόρφωση της τελικής της απόφασης.

4. Δεν χαρακτηρίζονται, δεν ταξινομούνται και δεν εγκρίνεται η λειτουργία των παιχνιδιών όταν η διενέργεια αυτών συνεπάγεται τη χρήση εικόνων, ήχων ή άλλων μέσων που μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις σε ανηλίκους, έχουν περιεχόμενο ξενοφοβίας, ρατσισμού ή πορνογραφίας ή παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

5. Προβλέπεται η λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου στο οποίο περιέχονται στοιχεία παρόχων, στοιχεία σχετικά με τα αδειοδοτημένα καταστήματα και με τα πιστοποιημένα τερματικά και παιχνίδια. Το μητρώο αναρτάται συνολικά στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Π., ώστε να είναι αμέσως δυνατή η διασταύρωση των πιστοποιημένων καταστημάτων, τερματικών και παιχνιδιών καθώς και οι αδειούχοι όλων των κατηγοριών. Προβλέπεται επίσης η ανάρτηση καταλόγου μη νόμιμων παρόχων και παιχνιδιών στους οποίους έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες κυρώσεις του νόμου.

6. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Π., μπορεί να απαγορευθεί η διάθεση, εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή παιχνιδιών, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας.

7. Προβλέπεται η εγκατάσταση υποδομής και λογισμικού στην Ε.Ε.Π. για την άμεση διαδραστική παρακολούθηση της λειτουργίας των τερματικών των παιχνιδιών, στελέχωσή της με το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η άμεση συνεργασία με τους εποπτικούς, κατασταλτικούς και άλλους συναρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και διεθνώς.

 • Ολες οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Π.(εξέταση-χαρακτηρισμός-ταξινόμηση-πιστοποίηση) γινεται
  μετα απο αίτηση του επιτηδευματία στο κατάστημα του οποίου θα εγκατασταθούν…..
  Εδώ σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα είναι εφικτό από επιτηδευματίες π.χ απο την Κρήτη ή τον Έβρο,
  αν δεν δημιουργηθούν παραρτήματα ανά π.χ. περιφέρεια.
  Θα περίμενα εδώ έστω και κάποια μικρή αναφορά στα ήδη υπάρχοντα παιγνίδια τα οποία λειτουργούν στα καταστήματα πως θα αντιμετωπισθούν.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 22:23 | Ο.Κ.Ε. – Σ.Ε.Κ.Ε.Π. – Α.Τ.Λ.Α.Σ. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε. – Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε. – Σ.Τ.ΕΗΛ.Π.Β.Ε – Σ.Ε.Η.Π. – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ – ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΙΓΝΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ.

  ΣΧΟΛΙΑ
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
  ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ
  ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
  « ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

  ΑΡΘΡΟ 3
  Παραγραφος 2 .Σε περίπτωση που πρόκειται γιά παιγχνίδια που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί σε Ευρωπαική χώρα και έχει οριστεί η κατηγορία στην οποία ανήκουν, τότε να μην απαιτείται εκ νέου η διαδικασία του χαρακτηρισμού.
  Σε αυτή την περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποστέλλει στην Ε.Ε.Π. και στον φάκελλο που θα τηρείται με τα στοιχεία του βεβαίωση περί του χαρακτηρισμού του εν λόγω παιγχνιδιού στην χώρα που έχει το πρώτον χαρακτηρισθεί.

  Τα ανωτέρω αποτελούν τις πρώτες παρατηρήσεις των εξής συλλογικών οργάνων :

  Ο.Κ.Ε.
  Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος
  Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
  Βουλής 16 – Αθήνα

  Σ.Ε.Κ.Ε.Π.
  Σύλλογος Ελλήνων
  Κατασκευαστών Εμπόρων
  Παιχνιδιών. Φιλιππίδου 26 – Αθήνα
  europlay@otenet.gr

  A.T.Λ.Α.Σ.
  Πανελλήνιος Σύλλογος Κατασκευαστών – Εισαγωγέων – Εμπόρων –
  Αιθουσαρχών – Συντηρητών – Εκμεταλλευτών, Ηλεκτρονικών, Παιχνιδιών
  Μιχαήλ Βόδα 23, ΤΚ10439, Αθήνα
  Τηλ/Fax: 210-8259750
  info@atlas.org.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Ε
  Σωματείο Τεχνικών
  Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Ελλάδος
  Βουλής 16 – Αθήνα
  info@elte.gr

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Δ.Ε.
  Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Δυτικής Ελλάδος
  Κορίνθου 467 – Πάτρα

  Σ.Τ.Ε.ΗΛ.Π.Β.Ε. Σωματείο Τεχνικών Ηλεκτρονικών
  Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος
  Μεγάρων 6 – Συκιές Θεσσαλονίκη
  info@union-games.gr

  Σ.Ε.Η.Π
  Σωματείο Εργαζομένων
  στα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια
  Τζωρτζ 5 – Αθήνα
  sehp96@yahoo.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
  Μαρίας Κιουρή 332 – Πέραμα
  vicky10@otenet.gr

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
  ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΚΩΝ
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Παναχαϊκού 104 – Πάτρα

  Επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας και τα σχόλιά μας στο Υπουργείο με νεώτερο υπόμνημα που θα κατατεθεί άμεσα.

 • Ενόψει της σύνταξης του νέου νομικού πλαισίου για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων η CENTRIC Α.Ε. και η Sportingbet Plc καταθέτουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης:

  Άρθρο 3
  Είμαστε της άποψης ότι η ΕΕΠ, τόσο λόγω έλλειψης της απαραίτητης εμπειρίας όσο και λόγω των ιδιαιτέρως τεχνικών χαρακτηριστικών των λογισμικών, δεν θα είναι σε θέση λόγω και του ενεχόμενου υψηλού κόστους –– να εξετάζει και να αξιολογεί αποτελεσματικά και ουσιαστικά τα εκάστοτε λογισμικά. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όπως τα λογισμικά των εταιριών-αιτούντων την άδεια να είναι ήδη πιστοποιημένα από εξειδικευμένους προς τούτο φορείς-εταιρίες διεθνώς αναγνωρισμένες ημεδαπές ή και αλλοδαπές που είναι αποδεδειγμένα εξειδικευμένες και δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό. Περαιτέρω, είμαστε της άποψης ότι τα λογισμικά εταιριών-παρόχων που χρησιμοποιούνται ήδη σε άλλο κράτος της ΕΕ όπου δραστηριοποιούνται νομίμως οι εν λόγω εταιρίες ή οι βασικοί μέτοχοι αυτών και είναι ήδη πιστοποιημένα από τους ως άνω αναφερόμενους φορείς, θα πρέπει να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 3, ήτοι να απαλλάσσονται από την υποχρέωση πιστοποίησης. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εισαχθεί διάταξη η οποία να προβλέπει τη συνεργασία της ΕΕΠ με τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές των λοιπών κρατών μελών της ΕΕ όπου ρυθμίζεται η αγορά των (διαδικτυακών και μη) τυχερών παιχνιδιών.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ CENTRIC
  H Centric ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΕ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Centric συμμετέχει σε εταιρίες οι οποίες προσαρμόζουν σε τοπικές αγορές, διαχειρίζονται και προωθούν υπηρεσίες διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Οι θυγατρικές εταιρίες της Centric A.Ε συνεργάζονται με μεγάλους παρόχους διαδικτυακής ψυχαγωγίας, οι οποίοι είναι εισηγμένοι σε Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και κατέχουν άδεια εξ αποστάσεως παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, για την από κοινού λειτουργία και προώθηση ιστοσελίδων τυχερών παιχνιδιών σε διάφορες γλώσσες χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
  Η πιο σημαντική εξ αυτών, είναι η συνεργασία με τη Sportingbet Plc.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ SPORTINGBET
  Η Sportingbet Plc αποτελεί μία εκ των πρωτοπόρων εταιριών όσον αφορά τη βιομηχανία του διαδικτυακού στοιχήματος και της διαδικτυακής ψυχαγωγίας και σήμερα είναι μία εκ των ηγετικών εταιριών της αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρία συστήθηκε το 1998 και είναι εγκατεστημένη στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα στο Λονδίνο. Η εταιρία είναι εισηγμένη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου και η κεφαλαιοποίησή της άγγιξε τα £301 εκατομμύρια (βάσει των τιμών κλεισίματος της 9/9/2010). Οι διάφορες ιστοσελίδες της καλύπτουν πάνω από 30 χώρες εξυπηρετώντας πελάτες σε 26 γλώσσες. Η Sportingbet προσαρμόζει τις ιστοσελίδες της στις τοπικές αγορές προκειμένου να αντικατοπτρίζονται σε αυτές οι διαφορετικές γλώσσες, νομίσματα και τα προτιμούμενα αθλήματα των αγορών-στόχων της. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή ενός «προστατευμένου περιβάλλοντος ψυχαγωγίας», στο οποίο τα προγράμματα εξυπηρέτησης πελατών παρέχουν στους υπεύθυνους ενήλικες τη σιγουριά ότι γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους είναι ασφαλή, ενώ παρέχουν στην εταιρία τη σιγουριά ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων προσώπων.

  Αναλυτικά οι θέσεις της Centric και της Sportingbet για το σύνολο του προς διαβούλευση νομοθετήματος για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων στην ιστοσελίδα της Centric http://www.centricir.gr/default.asp?pid=96&la=1

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 12:34 | Τσιακίρης Στέφανος

  Οι υπερεξουσιαστικές αρμοδιότητες (έως και την πλήρη απαγόρευση) της επιτροπής, ο γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας της, ο πρωτότυπος τρόπος χαρακτηρισμού και έγκρισης των παιχνιδιών θα καταπνίξουν οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει απομείνει στο χώρο των παιχνιδιών ψυχαγωγίας.
  Η φιλοσοφία της Ε.Ε.Π. είναι ίδια με τη φιλοσοφία της επιτροπής στα δύο απορριφθέντα σχέδια τροποποίησης του νόμου 3037/2002. Υπάρχουν η Εμπεριστατωμένη Γνώμη και οι Παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν.

  «ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε»
  Απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ στις 11/09/2010

  Επίσης από την ίδια ομιλία του Πρωθυπουργού που αναφέρθηκε σε περιπτώσεις Ελλήνων που κάνουν την επανάσταση του αυτονόητου «ομάδα ελλήνων νέων φοιτητών, που δημιούργησε μια εφαρμογή-ένα παιχνίδι, το iSteam, που κατέβασαν 3 εκατομμύρια χρήστες του iPhone σε όλο τον κόσμο»
  Χαρακτηρίστηκε από κάποια επιτροπή πριν το διαθέσουν σε 3.000.000 χρήστες ????
  Αν το πήγαιναν στην Ε.Ε.Π. είναι σίγουρο ότι πότε δεν θα έπαιρναν έγκριση.

 • 12 Σεπτεμβρίου 2010, 02:04 | Παπουτσής Δ.

  Αυτά που λένε κάθε μέρα για πάταξη της γραφειοκρατίας τι σημαίνουνν.

  Αυτοί που προτείνουν τέτοιου είδους λειτουργία έχουν πάρει έγκριση έχουν χαρακτηριστεί για αυτό που κάνουν.
  Μήπως πρέπει κάποιος να του (χαρακτηρίσει) – εγκρίνει.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 17:56 | Dictao

  Η παρ. 7 του άρθρου 3 αφορά στην ικανότητα της Ε.Ε.Π. να παρακολουθεί άμεσα και διαδραστικά τη λειτουργία των τερματικών των παιχνιδιών. Πράγματι, η αρμοδιότητα αυτή της Ε.Ε.Π. είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στόχων. Προφανώς, θα υπάρξει αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης ενόψει ειδικών και συγκεκριμένων προδιαγραφών για συστήματα παιχνιδιών, έτσι ώστε να μην μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η εγκυρότητά τους (ή να μπορεί να διακριβωθεί οποιαδήποτε διαστρέβλωσή τους). Η κρυπτογραφική τεχνολογία επιτρέπει τη δημιουργία τέτοιων λογισμικών (hardware και software) ασφαλιστικών δικλείδων.
  Από οργανωτικής-διαρθρωτικής απόψεως, θα προτείναμε μια αποκεντρωτική δομή (παρά ένα σχήμα συγκεντρωτικό). Αυτή ήταν και η επιλογή της αντίστοιχης κανονιστικής αρχής στη Γαλλία, η οποία ήδη έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική (περισσότερες από 1 δισ. χρήσεις έχουν καταγραφεί μέσα σε 2 μήνες).
  Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής είναι:
  α. Αποφυγή του αρχικού κόστους και της πολυπλοκότητας για την κατασκευή ενός κεντρικού συστήματος.
  β. Επικέντρωση της Ε.Ε.Π. στα ελεγκτικά και κανονιστικά της καθήκοντα αντί ν’απορροφάται 24χ7 από τις καθημερινές εφαρμογές.
  Η Γαλλική αρχή κατάφερε επιτυχώς και με ασφάλεια να μεταφέρει τη λειτουργική ευθύνη σε κάθε πάροχο, ακριβώς χάρη στο ότι απαίτησε η συλλογή των στοιχείων να γίνεται σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς κανόνες (standards) και αρκέσθηκε στην πιστοποίηση τρίτων. Η εταιρεία Dictao πιστοποιήθηκε από περισσότερους παρόχους (operators) να λειτουργήσει εκ μέρους τους ψηφιακή θυρίδα. Η θυρίδα κατέγραψε ασφαλώς και αρχειοθέτησε σε πραγματικό χρόνο κάθε συναλλαγή παιχνιδιού που έλαβε χώρα στην ιστοσελίδα των εν λόγω παρόχων από τον περασμένο Ιούνιο που άνοιξε η αγορά. Αυτή η αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική είναι εφικτή χάρη στη χρήση πολύ δυνατής κρυπτογραφίας για την ασφάλιση, υπογραφή και χρονογράφηση δεδομένων που καταγράφονται στη θυρίδα.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2010, 15:37 | ΑΤΛΑΣ

  Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΑΤΛΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΡΜΟΔΙΩΣ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΩΣ ΠΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΤΗΝ Νο 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΥΤΑ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΣΕ HARDWARE ΚΑΙ SOFTWARE.
  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 15:13 | MAYRIDOY MELINA

  Τα τεχνικά παιχνίδια που είναι χαρακτηρισμένα στα άλλα κράτη της Ε.Ε. δεν χρειάζεται να επανεξετασθούν .Εκτός και εάν ο σκοπός είναι μόνο εισπρακτικός πράγμα άδικο. Τα παιχνίδια προς έγκριση θα πρέπει να τα ελέγχει μια επιτροπή αποτελούμενη από ανθρώπους γνώστες του software-hardware αλλά και ανθρώπους του επαγγέλματος όχι υποχρεωτικά συνδικαλιστές που θα μπορούν να κρίνουν από την πρώτη επαφή εάν ένα παιχνίδι είναι τεχνικό τυχερό η περιορισμένου οφέλους. Όσο αφορά την πρόταση των καζίνων για την παρουσία κατά την εξέταση κάποιον με έννομο συμφέρον είναι πρόφαση .Θα βρίσκουν πάντα κάτι και θα κωλυσιεργούν τον χαρακτηρισμό .Θα το ήθελαν και στα δικά τους? Φαντάζεστε σε ένα τυχερό μηχάνημα που ορίζεται το ποσοστό του, το πότε και πως θα το επιστρέφει το πότε θα δίνει το jack pot πόσα κωλύματα μπορούν να βρεθούν .Τα μηχανήματα αυτά θα έχουν έγκριση από άλλο κράτος και κάποιοι θα τα καθυστερούν εδώ. Βέβαια τα καζίνο στο σύνολο τους στην ουσία εκβιάζουν λέγοντας ότι θα σαν θιγόμενοι θα προσφύγουν όπου μπορούν Να τρελαίνεσαι δηλαδή
  Sot-sot

 • 9 Σεπτεμβρίου 2010, 05:26 | thal

  Στον φάκελο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 όσο και για την εξέταση, χαρακτηρισμό και ταξινόμηση της παράγραφο 3 του άρθρου 3, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όσον αφορά τα νέα και όσον αφορά τα υπάρχοντα νόμιμα εγκατεστημένα μηχανήματα EGMs, VLTs, Slot Machines σε οποιοδήποτε χώρο τα εξής:

  Ως EGM Gambling (Electronic Gaming Machine Gambling) και εφεξής EGM, ορίζετε οποιοσδήποτε τερματικός σταθμός, αυτόνομος (offline) ή συνδεδεμένος σε δίκτυο (LAN, WAN, WiFi connected) με διακομιστή (server), στον οποίο τερματικό σταθμό δύναται να τελεστούν ψηφιακές τοπικές κληρώσεις ή απομακρυσμένες μέσω διακομιστή (LAN, WAN, WiFi server) κληρώσεις, με σκοπό το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος, οποιασδήποτε μορφής, το οποίο δεν περιγράφετε από τα VLT, Slot Machines.

  (1) Σε κάθε περίπτωση o τερματικός σταθμός EGM, VLT, Slot Machine πρέπει να αποθηκεύει τις κληρώσεις (draws), καθώς και τα λειτουργικά συστατικά στοιχεία (inputs), που είναι απαραίτητα για την κλήρωση, σε κρυπτογραφημένο αρχείο καταγραφής (log file) τοπικά, σε ασφαλή εγκατεστημένη κρυπτογραφημένη μνήμη, και όχι σε αφαιρούμενο ψηφιακό υλικό όπως HDs, SSDs, Floppy discs, Memory sticks, Lock keys, Lock Keys with memory και όχι σε κεντρικό ή περιφερειακό διακομιστή (server) ή μεταγωγέα (repeater).

  (2) 2α. Ο πηγαίος κώδικας της κληρωτίδας για κάθε περίπτωση που η κλήρωση γίνεται ηλεκτρονικά ή υπολογιστικά (software RNG). Τεκμηρίωση της μεθόδου η οποία χρησιμοποιείται και ανάλυση αυτής και ανάλυση του παραγόμενου αποτελέσματος της κλήρωσης. Εάν η κλήρωση παράγεται από βοηθητική ή βοηθητικές βιβλιοθήκες (libraries, components) να συμπεριλαμβάνoντε και αυτές προς επίδειξη και αύτες με τον πηγαίο κώδικα.

  2β.Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε ηλεκτρονικού εξαρτήματος που παράγει την κλήρωση εφόσον η κλήρωση διεξάγεται και εξάγεται από αυτό (hardware RNG) και ανάλυση του παραγόμενου αποτελέσματος της κλήρωσης.

  3γ. Έλεγχος πραγματικής τυχαιότητας του παιχνιδιού με τη μέθοδο brute-force για την επαλήθευση του θεωρητικού pay out (theoretical pay) ως προς το πραγματικό (real pay-out) (+- nominal tolerance) του EGM, VLT, Slot machine και στην περίπτωση του 2α και στην περίπτωση του 2β.

  (3) Έλεγχος του πηγαίου κώδικα για τυχόν εξωτερικές παρεμβάσεις όσον αφορά την κλήρωση, τα jackpots πέραν της κανονικής λειτουργίας του EGM, VLT, Slot Machine EGM Server, VLT Server, Slot Machine Operator Server, για κληρώσεις ή jackpot «κατά το δοκούν» (prize at will ή jackpot at will αντίστοιχα) με παρέμβαση operator καθ’ οποιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό ή μηχανικό, απομακρυσμένο ή τοπικό), προς όφελος του παίκτη ή όφελος του house και κατά την περίπτωση των connected EGMs, VLTs, Slot Machines και offline-stand alone Slot Machines.

  (4) Έλεγχος του τερματικού σταθμού (EGM, VLT, Slot Machine) στη διασύνδεσή του με τον κεντρικό σταθμό εργασίας (EGM server, VLT Server, Slot Machine Operator Server) ως προς το πρωτόκολλο επικοινωνίας (G2S, S2S, GSA, GDS ή SAS διεθνή αναγνωρισμένα standards επικοινωνίας μεταξύ EGM to EGM, EGM to Server, VLT to VLT, VLT to server, Slot Machine to Slot Machine, Slot Machine to Jackpot, Slot Machine to Slot Machine Operator Server, Slot Machine Operator Server to Jackpot) καθώς και κατατεθειμένη τεχνική λίστα των εντολών ή του πλήρες κλάσματος των εντολών του πρωτοκόλλου που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία αυτών. Επιθυμητή η κρυπτογραφημένη μεταφορά πληροφορίας όταν βρίσκετε σε δίκτυο LAN, WAN, WiFi για την αποφυγή της υποκλοπής-παραποίησης στοιχείων μέσω παρεμβολής. Μεθοδολογία Network Penetration, Data Protection from Computer Forensics.

  (5) Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής (HASH) με αλγόριθμο τουλάχιστον της κλάσης του MD5, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι ο παραγόμενος εκτελέσιμος κώδικας (compiled code) του μηχανήματος συμπίπτει με τον εκτελέσιμο κώδικα που είναι εγκατεστημένος στο τελικό μηχάνημα και καταγραφή αυτού σε μητρώο μαζί με τo serial number του μηχανήματος και τη version του εκτελέσιμου προγράμματος. Επιπλέον πιστοποιεί σε κάθε μελλοντικό έλεγχο, ότι ο εκτελέσιμος κώδικας είναι ταυτόσημος με τον εγκατεστημένο με επανέλεγχο της ψηφιακής υπογραφής και δεν έχει αλλοιωθεί. Επιθυμητός έλεγχος με byte-by-byte comparison του παραγόμενου εκτελέσιμου προγράμματος με το εγκατεστημένο εκτελέσιμο προγράμματος που υπάρχει στα EGMs, VLTs, Slot Machines. Λίστα των αρχικών προγραμμάτων (boot), των παράλληλα εκτελουμένων προγραμμάτων (running processes) και των services που εκτελεί το μηχάνημα κατά την εκκίνηση και λειτουργία αυτού και επαλήθευση. Παράδοση του κλειδιού κρυπτογράφησης στην Ε.Ε.Π.

  (6) Έλεγχος κρυπτογράφησης (encryption) δεδομένων όπως cash in, cash out, periodic statistic data, total bet, total win, current bet, current win, log, replay draws, bill, coin, ticket accounting ή όποια συστατικά στοιχεία (inputs) είναι απαραίτητα για την συνολική εκπλήρωση μιας κλήρωσης και του αποτελέσματος αυτής στη μνήμη RAM (Random-Access Memory), στις EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), EEPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) και γενικότερα σε όποια επιπλέον λειτουργική μονάδα χρησιμοποιεί το EGM για την καταχώρηση-αποθήκευση στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η παραποίηση των οικονομικών-ταμειακών στοιχείων των EGMs, VLTs, Slot Machines μέσω της μεθόδου Memory Hex Edit από τον εκάστοτε operator του μηχανήματος ή σε πραγματικό χρόνο (RT – Real Time) με την παράλληλη εκτέλεση προγράμματος cheating. Μεθοδολογία Memory Edit at Runtime or Dump from Computer Forensics.

  (7) Μηχανολογικός έλεγχος σε παντώς είδους τερματικού και χρήση εγκατεστημένου φίλτρου ρεύματος στον ακροδέκτη του ρεύματος, ώστε να διακόπτεται κάθε πιθανή ροή δικτυακής πληροφορίας-επικοινωνίας μέσω ρεύματος στον τερματικό σταθμό με σκοπό την αλλοίωση των κληρώσεων (Network over power cheating).

  (8) Οτιδήποτε υπόκειται σε έλεγχο θα πρέπει να είναι σε εμφανές και εύκολα προσβάσιμο τμήμα του μηχανήματος.

  Αυτές είναι οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας όσον αφορά τις επικοινωνίες και την ασφάλεια των ευαίσθητων οικονομικών-ταμειακών δεδομένα ενός μηχανήματος EGM. Ταυτοχρόνως προφυλάσσουν τον χρήστη-παίκτη του μηχανήματος ως προς την ορθότητα και την ακεραιότητα του τυχερού παιγνίου.

  Επισταμένος έλεγχος και ταξινόμηση γίνεται μόνο με την επίδειξη του πηγαίου κώδικα και όχι με το δείγμα ή το εκτελέσιμο κομμάτι αυτού. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος οδηγεί στο φαινόμενο του μαύρου κουτιού (black box container).

  Με κάθε επιφύλαξη για τα πρωτόκολλα G2S, S2S, GSA, GDS της Gaming Standards Association.
  Με κάθε επιφύλαξη για το πρωτόκολλο SAS της IGT.

  Gaming Standards Association, IGT are Trademarks.

  Ευχαριστώ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 17:09 | Καζίνο Λουτρακίου, Πάρνηθας, Θεσσαλονίκης, Ρίο, Ρόδου, Πόρτο Καρράς, Ξάνθης, Σύρου και Κέρκυρας

  Παρατηρήσεις στο Άρθρο 3:

  (1) Η ένταξη, χαρακτηρισμός, πιστοποίηση, ταξινόμηση και κατηγοριοποίηση κάθε τύπου παιχνιδιού σε ψυχαγωγικό τεχνικό ή σε τυχερό παιχνίδι δεν μπορεί να γίνεται ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους, όπως εσφαλμένα προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, αλλά από την καταβολή στοιχήματος για την συμμετοχή στην λειτουργία ή στην διεξαγωγή τους, από την συνομολόγηση στοιχήματος μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων για το αποτέλεσμά τους, από την αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο εξάρτηση του αποτελέσματός τους από την τύχη, καθώς επίσης και από την απόδοση στους συμμετέχοντες οικονομικού οφέλους οποιασδήποτε μορφής.

  (2) Στον φάκελο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται δείγμα παιχνιδιού ή μέσου διεξαγωγής αυτού ή δείγμα του λογισμικού του.

  (3) Επιπρόσθετα, παράλληλο δικαίωμα υποβολής αιτήματος στην Ε.Ε.Π. για την διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης θα πρέπει να έχει κάθε εμπλεκόμενο τρίτο πρόσωπο βάσει εννόμου συμφέροντος. Αν η διαδικασία τελικά απαιτήσει την μεσολάβηση της δικαστικής (και όχι της εισαγγελικής) αρχής, οι δικαστικές εμπλοκές θα είναι βέβαιες και οι καθυστερήσεις στην παρέμβαση της Ε.Ε.Π. για την διακρίβωση και την εξασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας θα είναι τεράστιες.

  (4) Η εισήγηση της Ε.Ε.Π. και η υπουργική απόφαση σχετικά με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 απαγόρευση της διάθεσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και διεξαγωγής παιχνιδιών, θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και η υπουργική απόφαση θα πρέπει να προβλέπει για τους θιγόμενους το δικαίωμα προσφυγής τους στην τακτική διοικητική δικαιοσύνη.

  (5) Όσον αφορά την άμεση συνεργασία της Ε.Ε.Π. με εποπτικούς και άλλους συναρμόδιους φορείας του Ελληνικού Δημοσίου, ισχύουν, προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων, οι διατυπωθείσες για το άρθρο 2, παράγραφος 2 παρατηρήσεις.

 • Η Κίνηση Πολιτών για τον Περιορισμό των Τυχερών Παιγνίων ανακοινώνει την διεξαγωγή μιας πραγματικής διαβούλευσης για τις επιπτώσεις της παρούσας «νομοθετικής πρωτοβουλίας». Ενημέρωση θα υπάρξει σύντομα στην ιστοσελίδα http://oxiallatixera.blogspot.com/

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 03:37 | ΝΙΚΙΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

  ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ .
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ .
  ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2010, 02:46 | Theodoros Theodoridis

  Εαν κανετε το σφαλμα και θελησετε να πιστοποιησετε παινιδια που πληρουν ολους τους κανονες της ελευθερης αγορας τοτε μαυρο φιδι που σας εφαγε.Οταν μια εταιρια σχεδιαζει καποιο παιχνιδι πρωτα το πιστοποιει και μετα το βγαζει στην αγορα
  Ψαξτε για κανενα δανειο ακομη γιατι τα προστιμα θα ειναι ασηκωτα.
  Το σιγουρο ειναι πως δεν θα πληρωθουνε απο του φωστηρες που σχεδιασανε αυτο το εκτρωμα που το ονομασανε σχεδιο νομου

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 23:53 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΟΥΒΑΣ

  Τα εισαγωγείς παιχνίδια – μηχανήματα (SEGA,NAMCO,PHOTOPLAY κλπ) είναι ήδη χαρακτηρισμένα και αδειοδοτημένα άρα λοιπόν γιατί να χρειάζονται εξέταση εκ νέου από την δική μας ΕΕΠ…???? Γιατί για να ματώνουν επιπλέων οικονομικά αυτοί που τα εισάγουν??? Στο μεταξύ η ΕΕΠ είναι σοβαρότεροι από τις επιτροπές των άλλων χωρών που έχουν «ΡΥΘΜΙΣΗ την αγορά τους» εδώ και 50 χρόνια χωρίς να στείλουν μια ολόκληρη βιομηχανία κατασκευής ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως εσείς (και οι 300) κάνατε 9 χρόνια τώρα???

  ΕΡΩΤΗΣΗ: Την Φαρμα που παίζετε το Facebook που μπορώ να πάω να την χαρακτηρίσω…???

  Υ.Γ: Άσε που πολλές φορές αυτοί που μετέχουν σε επιτροπές κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και γιατί το λέω??? Είχα κάποτε ένα φίλο που σχεδίαζε κ.ο.κ και δεν είχε καν άδεια οδήγησης και ξέρετε στη δική μας περίπτωση είναι ΑΡΚΕΤΟΙ.

  Σας ευχαριστώ

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 16:37 | Παπαδάκης Νικολαος

  Νομιμότητα και Έλεγχος:

  Είμαι κάτοχος ψυχαγωγικών παιχνιδιών, συνεργάζομαι με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όπου συνάπτουμε ιδιωτικά συμφωνητικά τα οποία αναφέρουν τα ψυχαγωγικά μηχανήματα που τοποθετούμε. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πάντα κατατίθενται στην εφορία. Οι επιχειρηματίες που καταθέτουν τα συμφωνητικά τους αποδίδουν ΦΠΑ με τιμολόγια παροχής υπηρεσιών και λειτουργούν καθ’ όλα νόμιμα.

  Παράδειγμα:
  Έχω τοποθετήσει ένα ξύλινο ποδοσφαιράκι σε ένα ξενοδοχείο. Είναι δηλωμένο στην εφορία με το ιδιωτικό συμφωνητικό. Επίσης υπάρχουν τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για τα χρήματα που εισπράττουμε από αυτό. Τι παραπάνω χρειάζεται για να είναι νόμιμο; Επιτροπή που θα χαρακτηρίσει το ξύλινο ποδοσφαιράκι μηχανικό; Ειδικά διαμορφωμένο χώρο για το ποδοσφαιράκι; Ποιόν εξυπηρετεί όλο αυτό; Πως γίνεται ένα παιχνίδι που δεν έχει οθόνη να υποστεί κάθε είδους μετατροπή για να γίνει τυχερό;

  Μήπως πρέπει να χαρακτηρίσουμε ως απλά παιχνίδια διασκέδασης όλα όσα δεν έχουν οθόνες και να αφήσουμε την φορολογία τους ως έχει με την απόδοση του ΦΠΑ και να ασχοληθούμε με εκείνα που έχουν δημιουργήσει τον πραγματικό λόγο αυτών των αλλαγών;

  Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τα παραπάνω μηχανήματα θα αποσυρθούν από την αγορά εξαιτίας του απαγορευτικού χαρακτήρα που θα έχει η αναντιστοιχία εσόδων-φορολόγησης με αποτέλεσμα να αδυνατεί ο επιχειρηματίας να πληρώσει τον νέο φόρο.

  Υπάρχουν και παιχνίδια με οθόνες – υπολογιστές σε net cafe κτλ. Τι κακό γίνεται σε αυτούς τους χώρους; Όλα τα παιχνίδια που τρέχουν στους Η/Υ έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τους κατασκευαστές τους. Θέλουμε το 2010 να κάνουμε πράγματα που έχουν γίνει χρόνια τώρα; Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει η πιστοποίηση της PEGI. http://www.pegi.info/gr/

  Θέλετε να ελέγχεται την κάθε σελίδα που μπαίνει ο χρήστης και να την φιλτράρεται; Μήπως είναι παράνομο να παρακολουθούμε την κάθε κίνηση του χρήστη; Βρείτε τις ακατάλληλες σελίδες και κλείστε της. Δεν θα κλείσουμε τους υπολογιστές επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε το διαδίκτυο. Και αν αυτό συμβεί θα ισχύσει και για δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και προσωπικές επιχειρήσεις όπου υπάρχουν Η/Υ;

  Ερωτήσεις:
  1.Από που θα αντληθούν τα χρήματα για τις επιτροπές και τους φακέλους για την πιστοποίηση των παιχνιδιών;
  2. Ποιος θα αγοράσει όλα αυτά τα τερματικά και τις υποδομές για να συνδέσουμε online τα ψυχαγωγικά παιχνίδια από τι στιγμή που τα έσοδα έχουν περιοριστεί πάρα πολύ λόγο της διείσδυσης του internet στα νοικοκυριά;

  Αναρωτιέμαι μήπως όλο αυτό έχει αντίστροφο αποτελέσματα από το επιθυμητό και θα οδηγήσει με τον καιρό στην κατάργηση ενός επαγγελματικού κλάδου.

  Με εκτίμηση
  Παπαδάκης Νικόλαος

 • 7 Σεπτεμβρίου 2010, 13:59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΚΟΣ

  ΚΥΡΙΟΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΛΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙ ΑΠΛΩΣ Ο ΔΙΑΝΕΜΙΤΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΟΥ 105 ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΝΤΖΟΓΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ !!!! Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΛΕΝΧΟ ΣΩΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΝΕΜΗΤΗΣ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 19:12 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

  Ποιος λογικός άνθρωπος θα ζητήσει χαρακτηρισμό ήδη χαρακτηρισμένου παιχνιδιού;;;;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 14:46 | ΣΤΑΘΗΣ

  Τα παίγνια που θα εισάγονται από την Ε.Ε. και θα έχουν ήδη χαρακτηριστεί και αδειοδοτηθεί εκεί θα πρέπει να εξαιρούνται του εκ νέου χαρακτηρισμού και στην Ελλάδα μιας και πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία που ζημιώνει οικονομικά τους επαγγελματίες.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 14:08 | Παπαδάκης Δημήτρης

  Τα μπιλιάρδα τα φλίπερ τα αλογάκια τα αμαξάκια τι εξυπηρετεί να τα εξετάσουμε και να τα ταξινομήσουμε;

  Όλα τα μηχανήματα που ΠΡΟΦΑΝΏΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέρα από τους προφανείς που είναι η ψυχαγωγία πρέπει να εξαιρεθούν.

  Η νοοτροπία να εξετάζουμε τα τυχερά και τα ψυχαγωγικά κάτω από τα ίδια πλαίσια είναι τελείως λάθος.

  Στους νόμους που αφορούν καζινό και ΟΠΑΠ αναφέρεται πουθενά ο κλάδος των ηλεκτρονικών παιχνιδιών; Γιατί πρέπει πάντα να γίνεται το αντίθετο;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2010, 01:47 | Μαρια Χ

  Η Οικογενια μου και εγω εχουμε καταστραφει εξαιτιας του ιντερνετικου τζογου καθως ο συζυγος μου μας διελυσε οικονομικα παιζοντας νυχθημερον στο ιντερνετ(εγραψα στο αρθρο για τον διαδικτυακο στοιχηματισμο) αν θελετε πραγματικα να βοηθησετε τον ελληνικο λαο και τελικα αυτος ειναι ο στοχος σας η προστασια του πολιτη τοτε απαγορευστε τον ιντερνετικο στοιχηματισμο καντε προγραμματα που να αποτρεπουν τον κοσμο απο αυτην την καταστροφη ειναι ενας τζογο με τεραστιες προεκτασεις και ανεξελεκτος απαγορευστε τις διαφημησεις .

 • 3 Σεπτεμβρίου 2010, 15:50 | ΤΟΝΙΑ ΤΣΙΣΚΑΚΗ

  » Η Ε.Ε.Π. με απόφασή της, μπορεί να ανακαλεί την έκδοση του πιστοποιητικού οποτεδήποτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι της χορήγησής του.»

  Θα ήθελα μια «μετάφραση» για το παραπάνω.

  Τόνια Τσισκάκη

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 19:42 | Χρήστος Κοκκινάκης

  Παράγραφος 1.
  Ό,τι και να κάνει η ΕΕΠ, θα υπάρχουν πάντα οι «επιχειρηματίες» που θα πειράζουν τα μηχανήματα, είτε με τηλεκοντρόλ είτε με άλλους τρόπους. Μηχανήματα τα οποία έχουν υποτίθεται αθώα ψυχαγωγικά παιχνίδια μετατρέπονται σε αδηφάγα τυχερά παιχνίδια με το πάτημα ενός κουμπιού από μακριά. Αν όμως τα παιχνίδια αυτά είναι μέσα σε ένα κλειστό intranet δίκτυο,ελέγχονται κεντρικά από τον ΟΠΑΠ και παίζονται μόνο μέσα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, τότε και μόνο θα μπορεί η πολιτεία να είναι σίγουρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν παρασπονδίες, καθώς οποιαδήποτε «δυσλειτουργία» θα είναι ορατή στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα κι από εκεί θα αντιμετωπίζεται ανάλογα και σε πραγματικό χρόνο.

  Παράγραφος 4.
  Να μην εγκρίνονται ούτε τα παιχνίδια που προβάλλουν οποιασδήποτε μορφής βία. Η βία έχει μπει στη ζωή μας από την τηλεόραση, τις ταινίες στο σινεμά και από τα βιντεοπαιχνίδια που ήδη παίζονται σε κονσόλες του εμπορίου ακόμα και μέσα στα σπίτια μας.

  Παράγραφος 6.
  Να απαγορευτεί η διάθεση, εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή παιχνιδιών, εφόσον κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας ασφάλειας.
  Αυτό δε διασφαλίζεται ούτε μέσα σε καφετέριες, ούτε σε πλοία, ούτε σε τραίνα, ούτε οπουδήποτε υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να έρθουν τα μηχανήματα αυτά σε επαφή με ανήλικους. Στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ όμως, αυτό διασφαλίζεται. Πριν ενεργήσετε λοιπόν και αρχίζετε κύριοι να μοιράζετε τυχερές παιχνιδομηχανές δεξιά κι αριστερά, σκεφτείτε. Μη δημιουργήσετε τόπους όπου τα παιδιά θα γίνουν τζογαδόροι πριν την ώρα τους, γιατί γίνεστε ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα που πάει να διαπραχθεί.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2010, 08:54 | ΑΛΕΥΡΟΜΑΓΕΙΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

  Η Ε.Ε.Π θα πρέπει κάποια μηχανήματα να τα εξαιρέσει.
  Οπως γινόταν και παλιά, τα παιδικά παιχνίδια όπως πχ.. φουσκωτά ,μπιλιάρδο,κουνιστά ,αυτόματους πωλητές και φλίπερ ,τα είχαν εξαιρέσει .

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης ‘Saferinternet.gr’
  Δράση Γραμμής Βοηθείας ‘ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 800 11 800 15’

  Επίσημος Εκπρόσωπος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Safer Internet (INSAFE)
  Υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίου ‘Safer Internet’

  1) Τα περισσότερα παιχνίδια που κυκλοφορούν στην αγορά έχουν ήδη χαρακτηριστεί με το σύστημα PEGI (Pan European Game Information), επίσης αρκετά διαδικτυακά παιχνίδια χαρακτηρίζονται σήμερα και με το PEGI Online. Μέσα από το νέο νόμο, σκοπεύετε να εξετάζετε εκ νέου όλα αυτά τα παιχνίδια (τα οποία είναι χιλιάδες) και τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο;
  2) Θα τα ταξινομείτε πέραν του ήδη υπάρχοντος συστήματος PEGI που έχει χαρακτηρισμό για βία, σεξ, ναρκωτικά, τζόγο, κ.λπ.; Θα τα ταξινομείτε ηλικιακά, όπως κάνει το σύστημα PEGI; Και σε αυτή την περίπτωση, αυτά τα παιχνίδια πώς θα τα χαρακτηρίζετε;
  3) Eπίσης, πώς σκοπεύετε να εξετάζετε και να ταξινομείτε τα διαδικτυακά παιχνίδια, τα οποία δεν χρειάζονται καμία εγκατάσταση (παίζονται απλά διαδικτυακά);
  4) Όλα τα παιχνίδια που υπάρχουν στην αγορά και που θα παίζονται και σε τέτοιους χώρους, μπορούν να αγοραστούν σήμερα από καταστήματα, δίχως μάλιστα να υπάρχει κανένας ηλικιακός ή άλλος έλεγχος αυτού που αγοράζει το παιχνίδι (π.χ. ανήλικος αγοράζει παιχνίδι με χαρακτηρισμό 18+). Σκοπεύετε να απαγορεύσετε ή να ρυθμίσετε και αυτή την αγορά, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη χρήση ακατάλληλων παιχνιδιών από τους ανήλικους χρήστες;

 • 31 Αυγούστου 2010, 11:59 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ

  Η κουβέντα που άνοιξε για τον τζόγο είναι σαν τη συζήτηση για τη θανατική ποινή, τις εκτρώσεις ή την κότα και το αυγό. Εχει το κράτος το δικαίωμα να εξοικονομεί πόρους από τις εξαρτήσεις των πολιτών του; Προφανώς και έχει. Το θέμα είναι αν του αναγνωρίζουμε το δικαίωμα να τις καλλιεργεί. Κατά τη γνώμη μου δεν ..
  θα έπρεπε.

  Ο Ανδρέας Πετρουλάκης γράφει ότι οι ενήλικοι δεν χρειάζονται κηδεμόνες, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει σε κάποιον την πρόσβαση στον τζόγο όσο και αν η εξάρτηση έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Καμία αντίρρηση. Μόνο που, όσο και αν είναι νόμιμη, η προώθηση του τζόγου από το κράτος παραμένει μία ανήθικη επιλογή. Το νέο καθεστώς νόμιμου τζόγου θα τοποθετήσει φρουτάκια παντού. Είναι χαρακτηριστικό πως για την απόκτηση άδειας κινούνται δύο επιχειρηματίες που διατηρούν εκτενές δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων. Σήμερα δεν μπορείς να τζογάρεις στην Αθηνών-Λαμίας. Αύριο θα μπορείς. Το νέο νομικό πλαίσιο θα αυξήσει θεαματικά τα ποσά που παίζουν οι πολίτες. Φυσικά θα αυξήσει εξίσου θεαματικά και τον αριθμό των πολιτών που πιάνουν τα «ζάρια» στα χέρια.

  Ακόμα και αν ο τζόγος δεν είναι στα ενδιαφέροντά σου, η επιλογή έρχεται να σε τραβήξει από το μανίκι. Το κράτος θα χορηγήσει άδειες σε εταιρίες που δημιουργούν υπερκέρδη από τον τζόγο. Και ο τζόγος σε περιόδους κρίσης λειτουργεί ως καταφυγή. Οι άνθρωποι παίζουν για να γλιτώσουν. Αγοράζουν την ελπίδα όπως το πρεζόνι τη δόση του. Σίγουρα πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα τους. Ομως το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την προβολή του τζόγου. Αύριο μπορεί οι διαφημίσεις των καζίνο να προβάλλονται και στη δημόσια τηλεόραση. Σήμερα έχουν γεμίσει τα κάδρα της υπαίθριας προβολής. Κατά πόσο είναι σωστό το κράτος να απαγορεύει τη διαφήμιση των τσιγάρων, αλλά να επιτρέπει ή να προωθεί, τη διαφήμιση του τζόγου; Υπάρχουν και όρια. Ορια τα οποία αναστέλλουν ως και το ένστικτο επιβίωσης αυτού του κράτους. Ούτως ή άλλως, ένα κράτος που επιβιώνει από τις εξαρτήσεις των πολιτών του δεν είναι καλό κράτος. Ναρκωτικά (αλκοόλ και τσιγάρο) και τζόγος ενισχύουν τα δημόσια ταμεία. Τι μένει; Koρίτσια στο πεζοδρόμιο και περιπολικά για την είσπραξη;

 • 29 Αυγούστου 2010, 14:37 | nikos tsaoysoglu

  καλο μεσημερι σχετικα με τον χαρακτηρισμο των παιχνιδιων σωστο ειναι να περνα απο επιτροπη μηχανημα που φτιαχνεταιστην ελλαδα τα παιχνιδια πχ.φοτο πλαυ οδηγεισεις που εισαγωνταιολοκληρα απο αγγλια αμερικη γερμανια ποιος ολογος να περναν επιτροπη αυτα δεν γινονται ουτε στο αφγανισταν αφηστε τον σωστο ελληνα να δουλεψει αχουμε δηνατοτητες ως κατασκευαστες δωστε δουλεια στον κοσμο και αφηστε τις επιτροπες και τους δηδεν ελενκτες οσο για τα φρουτακια που τοσο ενοχλουν μπορειται να φτασεται πολυ γρηγορα ζητωντας το δελτιο αποστολης οπου τα εντοπιζουν οι αρμιδιες αρχες νομοι υπαρχουν αρκει να εφαρμοζονται .στην αλβανια το θεμα τζογος το ελυσαν σε χρονο μηδεν εμεις εδω εχουμε τον δικο μας θεο περαστικα μας.

 • 27 Αυγούστου 2010, 10:22 | σωτηροπουλος γιαννης

  Όλη η πρόταση περί έλεγχου αφορά πιστεύω τα τυχερά παιχνίδια και όχι τα ψυχαγωγικά. Ηλεκτρονικό μητρώο παρόχου μα καλά ο δήμος που θα δίνη την άδεια δεν θα ξέρει ?Η επιτροπή δεν θα μπορεί να έλεγξη ζητώντας πληροφορίες από τον δήμο?Ένα απλό τηλέφωνο είναι Γιατί πρέπει να είναι και ηλεκτρονική η παρακολούθηση του? Δεν είναι τυχερό και η φορολογία του πρέπει να είναι συγκεκριμένη χωρίς παράβολα και εφάπαξ άδεια .Θα χαρακτηρίζεται ένα από την επιτροπή και όσοι το έχουν και το τοποθετούν θα είναι υπεύθυνοι στον νόμο για καλή συντήρηση και λειτουργία (μετατροπή σε τυχερό) .Πιστεύει κανείς ότι την άδεια θα την πάρουν στο όνομα τους όσοι θέλουν να παρανομήσουν Σκεφθείτε και μάθετε πόσες άδειες είναι σε άλλα ονόματα ξενόγλωσσα τα περισσότερα Όλοι αυτοί που θα στελεχώσουν την επιτροπή έλεγχου θα είναι από ΑΣΕΠ. Χρονοβόρα διαδικασία Εάν είναι από υπάρχοντες υπαλλήλους βρόμικη υπόθεση Θα κληθούν να ελέγξουν κάτι που δεν θα γνωρίζουν Εάν δε συμμετείχαν σε προγενέστερες επιτροπές θα είναι τουλάχιστον υποκειμενικοι.Νομιζω πως κάποτε πρέπει να καλέσετε και σε συνομιλία και ανεξάρτητους του κλάδου εκτός ομοσπονδίας
  Γιάννης σωτηροπουλος

 • Όλες οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Π υφίστανται, χωρίς την ψήφιση πρόσθετων νόμων, από την Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιχνιδιών του Νόμου του 2004. Μάλιστα η συγκεκριμένη επιτροπή υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών και υπάρχει πρόβλεψη χρηματοδότησης (νομίζω 1% επί των μεικτών εσόδων των τυχερών παιχνιδιών). Στην εποπτεία της υπάγεται συνολικά η αγορά τυχερών παιχνιδιών. Με την πρόταση σας εξαιρείτε από τον έλεγχο τον ΟΠΑΠ και κάποιους άλλους. ΓΙΑΤΙ?

 • 26 Αυγούστου 2010, 19:09 | Γιάννης Σαμολαδάς

  Η αίτηση για χαρακτιρισμό πρέπει να γίνεται για τα μηχανήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Για όσα εισάγονται από άλλη χώρα,θα πρέπει ο κατασκευαστής να έχει μέσα σε κάθε μηχάνημα ,αντίγραφο για τον χαρακτιρισμό του μεταφρασμένο στα Ελληνικά.