Ενσωμάτωση οδηγίας 2014_17_ΕΕ και τροποποίηση των οδηγιών 2008_48_ΕΚ και 2013_36_EE

Ενσωμάτωση   στην   ελληνική   νομοθεσία   της   Οδηγίας   2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού   Κοινοβουλίου   και   του   Συμβουλίου   της 4ης Φεβρουαρίου 2014 «σχετικά με   τις συμβάσεις   πίστωσης   για   καταναλωτές   για   ακίνητα   που προορίζονται   για   κατοικία   και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010»

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής), ενόψει της ενσωμάτωσης της ανωτέρω Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου. Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 24η Μαΐου 2016 και ώρα 14:00.