ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ   Κεφάλαιο 33 ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Άρθρο 223

Δημόσια συνεδρίαση

 

  1. Οι δημόσιες συνεδριάσεις των σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων γίνονται στα ακροατήρια αυτού με την παρουσία του γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  2. Στις δημόσιες συνεδριάσεις των σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς συζήτηση των υποθέσεων σε ακροατήριο παρίσταται ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, ο οποίος εκφέρει τη γνώμη του. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να ορισθούν οι δημόσιες συνεδριάσεις στις οποίες δεν θα παρίσταται, καθώς και διαδικασίες στις οποίες δεν θα συμμετέχει ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας.

 

Άρθρο 224

Προφορικότητα της διαδικασίας

 

Η διαδικασία στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά και στηρίζεται στην προδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 225

Αυτεπάγγελτη εξέταση της κλήτευσης των διαδίκων

 

  1. Όταν κάποιος από τους διαδίκους δεν εμφανίζεται κατά τη συζήτηση, το δικαστήριο εξετάζει αυτεπαγγέλτως αν αυτός κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν δεν κλητεύθηκε ή δεν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, το δικαστήριο, αφού κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση, ορίζει νέα τακτική δικάσιμο με απλή σημείωση στο πινάκιο και διατάσσει την εγγραφή σε αυτήν της υπόθεσης και τη νόμιμη κλήτευση των διαδίκων.
  2. Η ακυρότητα καλύπτεται αν ο διάδικος εμφανισθεί ενώπιον του δικαστηρίου κατά την εκφώνηση και ζητήσει την εκδίκαση της υπόθεσής του.
  3. Αν έγινε η κλήτευση των διαδίκων και αυτή κρίνεται νόμιμη και εμπρόθεσμη, η διαδικασία χωρεί και αν αυτοί δεν παρίστανται.

 

Άρθρο 226

Μη εμφάνιση ή αποχώρηση των διαδίκων

 

  1. Διάδικος που δεν εμφανίσθηκε κατά την προεκφώνηση ή την εκφώνηση της υπόθεσης δύναται προσερχόμενος να μετάσχει στην περαιτέρω συζήτηση.
  2. Η εκούσια αποχώρηση διαδίκου μετά την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης δεν επηρεάζει την πρόοδο της διαδικασίας. Ως εκουσίως αποχωρών θεωρείται ο διάδικος και όταν διαταχθεί η απομάκρυνση αυτού προς τήρηση της τάξης.
  3. Η εκούσια αποχώρηση του διαδίκου μετά την απόρριψη αίτησης περί αναβολής δεν κωλύει τη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός αν δεν έγινε νόμιμη κλήτευση αυτού, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 225.
  4. Διάδικος που δεν εμφανίσθηκε κατά τη συζήτηση ή που αποχώρησε από αυτή, δικαιούται να παρίσταται και να μετέχει σε κάθε μεταγενέστερη συζήτηση της υπόθεσης, εφόσον προβλέπεται η παράσταση των διαδίκων.
  5. Οι διατάξεις των παρ. 1-4 εφαρμόζονται αναλόγως και επί διαδικαστικών πράξεων που διενεργούνται εκτός του ακροατηρίου.

Άρθρο 227

Αρχή της προαπόδειξης

 

Η συζήτηση γίνεται αποκλειστικά με βάση τα δικόγραφα, καθώς και τα έγγραφα που έχουν προσαχθεί προαποδεικτικώς. Έγγραφα μπορεί να προσαχθούν και κατά τη συζήτηση ή και μετά τη συζήτηση, αν δοθεί σχετική άδεια από το δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή τα δικαιώματα άμυνας του αντιδίκου πρέπει να διασφαλισθούν με την παροχή σε αυτόν των αναγκαίων διευκολύνσεων. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Κεφάλαιο 39, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και κάθε συμπληρωματική απόδειξη, καθώς και να υποχρεώσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή να παράσχει έγγραφα ή πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση που δικάζεται.