Κεφάλαιο 13 ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ  

 

Άρθρο 66

Επίδοση στη δηλωθείσα διεύθυνση

 1. Επίδοση εγγράφου σχετικού με εκκρεμή δίκη, συμπεριλαμβανομένης και της οριστικής απόφασης, στην κατά τα άρθρα 59 και 60 δηλωθείσα διεύθυνση, είναι έγκυρη ακόμη και εάν ο αποδέκτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πλέον εκεί την κατοικία του.
 2. Αν δεν δηλώνεται διεύθυνση της κατοικίας ή δεν γνωστοποιείται τυχόν μεταβολή της ούτε υπάρχει αντίκλητος ή υπάρχει αλλά είναι άγνωστη η διεύθυνσή του, όλες οι επιδόσεις μπορεί να γίνονται στη γραμματεία του οικείου σχηματισμού του δικαστηρίου.

Άρθρο 67

Όργανα επίδοσης

 1. Οι επιδόσεις από τον ιδιώτη διάδικο γίνονται με δικαστικό επιμελητή, αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις του παρόντος.
 2. Οι επιδόσεις από το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και οι επιδόσεις για τις οποίες έχει την επιμέλεια η γραμματεία του δικαστηρίου γίνονται με δικαστικό επιμελητή ή με κάθε άλλο δημόσιο όργανο, καθώς και με όργανο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
 3. Η επίδοση γίνεται κατόπιν παραγγελίας που δίδεται εγγράφως από εκείνον που επιμελείται της επίδοσης.

Άρθρο 68

Σε ποιους γίνεται η επίδοση

 1. Η επίδοση γίνεται:

(α) σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο ή στον πληρεξούσιο ή στον αντίκλητό του,

(β) για πρόσωπα που δεν έχουν ικανότητα δικαστικής παράστασης, στον νόμιμο αντιπρόσωπό τους ή τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητο,

(γ) για νομικά πρόσωπα, στον κατά τον νόμο ή το καταστατικό ή τον οργανισμό εκπρόσωπό τους,

(δ) για το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στον εκπρόσωπό τους σύμφωνα με το άρθρο 30 και, όταν το φυσικό πρόσωπο που είναι εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ταυτίζεται με το πρόσωπο του αντιδίκου, η επίδοση γίνεται στην εποπτεύουσα κρατική αρχή.

 1. Αν υπάρχουν περισσότεροι νόμιμοι αντιπρόσωποι ή εκπρόσωποι, αρκεί η επίδοση σε έναν από αυτούς, ακόμη και όταν από τον νόμο, το καταστατικό ή την πράξη διορισμού τους προβλέπεται ότι αυτοί ενεργούν από κοινού.

Άρθρο 69

Τόπος επίδοσης

 1. Η επίδοση στο δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε άλλη αρχή γίνεται στο κατάστημα της υπηρεσίας της αρχής προς την οποία προορίζεται η επίδοση κατά τις καθορισμένες εργάσιμες ώρες.
 2. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επίδοση μπορεί να γίνει οπουδήποτε βρίσκεται αυτός στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο, πλην των χώρων που αναφέρονται στην παρ. 5.
 3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο έχει στον τόπο όπου πρόκειται να γίνει η επίδοση γνωστή κατοικία ή επαγγελματική εγκατάσταση ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος, εργάτης ή υπό άλλη ιδιότητα, επίδοση που γίνεται εκτός του χώρου της κατοικίας ή της επαγγελματικής εγκατάστασης ή της εργασίας του δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συναίνεσή του.
 4. Αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου, όταν η ενέργεια προς επίδοση γίνεται στο κατάστημα του δικαστηρίου ή στο κατάστημα της αρχής που εξέδωσε ή που παρά τον νόμο παρέλειψε να εκδώσει την πράξη. Σε περίπτωση άρνησης, συντάσσεται έκθεση από τον διενεργούντα την επίδοση στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση, το δε επιδοτέο έγγραφο αποστέλλεται με απόδειξη μέσω του ταχυδρομείου. Η επίδοση θεωρείται ότι έγινε από τη χρονολογία που φέρει η έκθεση.
 5. Δεν επιτρέπεται να γίνει η επίδοση σε αίθουσα δικαστηρίου κατά την ώρα της συνεδρίασης. Ομοίως δεν επιτρέπεται επίδοση σε χώρους λατρείας, κατά την ώρα των ιεροτελεστιών ή άλλων θρησκευτικών τελετών ή προσευχών.

Άρθρο 70

Χρόνος επίδοσης

 1. Η επίδοση, χωρίς τη συναίνεση του παραλήπτη, δεν επιτρέπεται να γίνει νύχτα ή σε ημέρα που κατά τον νόμο δεν λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.
 2. Η νύχτα θεωρείται ότι διαρκεί από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί.

Άρθρο 71

Τρόπος επίδοσης

 1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση παρίσταται ή ενεργεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος περισσότερων ανίκανων προσώπων, αρκεί η παράδοση σε αυτόν ενός μόνον αντιγράφου ή πρωτοτύπου του επιδοτέου εγγράφου.
 2. Η επίδοση ενός μόνον αντιγράφου ή πρωτοτύπου αρκεί και σε κοινό αντίκλητο ή κοινό δικαστικό πληρεξούσιο περισσοτέρων διαδίκων.

Άρθρο 72

Επίδοση στην κατοικία

 1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται η επίδοση δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε οποιονδήποτε από τους συνοίκους του, συγγενείς ή υπαλλήλους του, και, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας αυτών, σε έναν από τους λοιπούς συνοίκους εφόσον κατά την κρίση του επιδίδοντος έχει συνείδηση των πράξεών του.
 2. Κατοικία είναι το σπίτι ή το διαμέρισμα που είναι προορισμένο για διημέρευση ή διανυκτέρευση του παραλήπτη, ακόμη και αν προσωρινά δεν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό.
 3. Σύνοικοι θεωρούνται και οι θυρωροί κατοικιών και τα κατοικούντα σε αυτές μέλη της οικογένειάς τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το προσωπικό τους. Δεν θεωρούνται ως σύνοικοι οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος της ίδιας πολυκατοικίας.
 4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στις παρ. 1 έως 3 δεν βρίσκεται στην κατοικία, το έγγραφο θυροκολλάται. Η θυροκόλληση συνίσταται στην επικόλληση του επιδοτέου εγγράφου στη θύρα της κατοικίας από το όργανο της επίδοσης εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του προσώπου που παραγγέλλει την κοινοποίηση και του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση, μπροστά σε ένα μάρτυρα, με σχετική μνεία για τη θυροκόλληση στην οικεία έκθεση.

Άρθρο 73

Επίδοση στον χώρο εργασίας

 1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο δεν βρίσκεται στο κατάστημα, στο γραφείο ή στο εργαστήριο, όπου ασκεί είτε μόνος είτε με άλλον το επάγγελμά του ή εργάζεται εκεί ως υπάλληλος ή εργαζόμενος του καταστήματος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου, το έγγραφο επιδίδεται στον διευθυντή του καταστήματος ή του γραφείου ή του εργαστηρίου ή σε έναν από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή εργαζομένους, που έχει, κατά την κρίση του επιδίδοντος, συνείδηση των πράξεών του.
 2. Εάν δεν βρίσκεται κανένας από τους προαναφερόμενους στο κατάστημα ή το γραφείο ή το εργαστήριο, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου, με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.

Άρθρο 74

Ειδικές περιπτώσεις επίδοσης

 1. Για αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες ή όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και των Σωμάτων Ασφαλείας, η επίδοση μπορεί να γίνει και στον διοικητή της μονάδας ή τον προϊστάμενο της υπηρεσίας στην οποία ανήκουν, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει ή να διαβιβάσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση το έγγραφο σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Τέτοια επίδοση δεν επιτρέπεται για ανώτατους αξιωματικούς ή διοικητές ή τους διευθυντές μονάδων και υπηρεσιών και για όσους τελούν σε άδεια, διαθεσιμότητα ή αργία.
 2. Για όσους ανήκουν στην υπηρεσία φάρων και φανών, η επίδοση επιτρέπεται να γίνει στον λιμενάρχη της περιφέρειας, στην οποία ασκούν τα καθήκοντά τους.
 3. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κρατείται σε φυλακή και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν, σύμφωνα με βεβαίωση της διεύθυνσης του νοσοκομείου ή της φυλακής η οποία μνημονεύεται στην έκθεση επίδοσης, η επίδοση γίνεται στον διευθυντή του νοσοκομείου ή της φυλακής, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει το έγγραφο σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται.
 4. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο ελλιμενισμένο σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησής του να παραλάβει το έγγραφο ή άρνησής του ή αδυναμίας του να υπογράψει την έκθεση, γίνεται προς τον πλοίαρχο του πλοίου ή προς αυτόν που τον αναπληρώνει, και, σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης και αυτών να παραλάβουν το έγγραφο, γίνεται στον λιμενάρχη, ο οποίος υποχρεούται να ειδοποιήσει αυτόν στον οποίο απευθύνεται το έγγραφο.
 5. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο υπηρετεί σε εμπορικό πλοίο που δεν είναι ελλιμενισμένο σε ελληνικό λιμάνι, η επίδοση γίνεται στην κατοικία του, και σε περίπτωση που δεν έχει κατοικία, η επίδοση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις επιδόσεις στα πρόσωπα άγνωστης διαμονής. Σε κάθε περίπτωση η επίδοση γίνεται και στα γραφεία του πλοιοκτήτη στην ημεδαπή ή διαφορετικά στον πράκτορα του πλοίου στο ελληνικό λιμάνι, αν αυτά υπάρχουν.

Άρθρο 75

Υποχρέωση παράδοσης του επιδοτέου εγγράφου

Τα πρόσωπα στα οποία παραδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 74, το επιδοτέο έγγραφο, οφείλουν να το παραδώσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε αυτόν που αφορά η επίδοση με έγγραφη απόδειξη, την οποία και υποχρεούνται να διαβιβάσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Άρθρο 76

Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διεύθυνσης στην αλλοδαπή

Με την επιφύλαξη επιδόσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων, αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο κατοικεί στη αλλοδαπή και είναι γνωστός ο τόπος, καθώς και η διεύθυνση της κατοικίας του, η επίδοση, σε περίπτωση έλλειψης αντικλήτου, γίνεται στον Υπουργό Εξωτερικών ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο, για τη διαβίβαση του εγγράφου σε αυτόν στον οποίο απευθύνεται. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τότε που το έγγραφο παραδόθηκε στον Υπουργό ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν υπάλληλο.

Άρθρο 77

Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής

 1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο είναι άγνωστης διαμονής κατά το χρόνο της επίδοσης, η επίδοση, εφόσον δεν έχει οριστεί αντίκλητος, γίνεται στον δήμαρχο της τελευταίας γνωστής κατοικίας ή διαμονής του, και αν δεν υπάρχει καμία γνωστή κατοικία ή διαμονή, στον δήμαρχο της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.
 2. Η επίδοση του επιδοτέου εγγράφου στον δήμαρχο και στα αναφερόμενα στα άρθρα 73, 74 και 76 πρόσωπα γίνεται εντός σφραγισμένου και αδιαφανούς φακέλου, επί του οποίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία της αρχής ή του προσώπου που παραγγέλλει την κοινοποίηση και του προσώπου προς το οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση.

Άρθρο 78

Άρνηση παραλαβής

 1. Αν αυτός στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο ή τα αναφερόμενα στα άρθρα 72 και 73 πρόσωπα αρνούνται την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της έκθεσης επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου στην κατοικία ή στο κατάστημα γραφείου ή εργαστηρίου με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.
 2. Αν στις περιπτώσεις των άρθρων 74, 76 και 77 τα αναφερόμενα σε αυτά πρόσωπα αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση επίδοσης, διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72 και το έγγραφο αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση όπου έπρεπε να γίνει η επίδοση.
 3. Αν στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 69, ο εκπρόσωπος της αρχής ή ο εντεταλμένος υπάλληλος αρνηθεί την παραλαβή του εγγράφου ή την υπογραφή της έκθεσης, η άρνηση βεβαιώνεται σε αυτή και διενεργείται θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 72.
 4. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε από τη χρονολογία της έκθεσης.

Άρθρο 79

Έκθεση επίδοσης

 1. Για κάθε επίδοση συντάσσεται από το όργανο της επίδοσης έκθεση, η οποία, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 65, περιέχει:

(α) την παραγγελία για επίδοση,

(β) το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του οργάνου της επίδοσης,

(γ) σαφή προσδιορισμό του επιδοθέντος εγγράφου και των προσώπων στα οποία αυτό αφορά,

(δ) μνεία του τόπου, του χρόνου, της ημέρας και της ώρας της επίδοσης,

(ε) μνεία του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο και του τρόπου επίδοσης σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο ή των προσώπων που αναφέρονται στα άρθρα 72 και 73.

 1. Η έκθεση υπογράφεται από το όργανο της επίδοσης και από εκείνον που παρέλαβε το έγγραφο, σε περίπτωση δε άρνησης ή αδυναμίας του τελευταίου και από τον προσλαμβανόμενο για τον σκοπό αυτό μάρτυρα.
 2. Πάνω στο έγγραφο που επιδίδεται, το όργανο της επίδοσης σημειώνει την ημέρα και την ώρα της επίδοσης και υπογράφει. Η σημείωση αυτή αποτελεί απόδειξη υπέρ εκείνου στον οποίο απευθύνεται το επιδοτέο έγγραφο. Εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της έκθεσης επίδοσης και της σημείωσης, κατισχύει η έκθεση επίδοσης.

Άρθρο 80

Αντίκλητος

 

 1. Κάθε διάδικος σε δίκη ενώπιον του δικαστηρίου, με εξαίρεση το δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υποχρεούται, με το πρώτο δικόγραφο που απευθύνεται στο δικαστήριο, να διορίσει ως αντίκλητο πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην έδρα του δικαστηρίου.
 2. Ο διορισμός πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, το επάγγελμα και τον ακριβή προσδιορισμό της διεύθυνσης της κατοικίας και της επαγγελματικής εγκατάστασης του αντικλήτου. Το άρθρο 60 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
 3. Αυτός που επιμελείται της επίδοσης, ακόμη και όταν υπάρχει αντίκλητος, αναζητεί πρώτα τον διάδικο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του για να παραδώσει το επιδοτέο έγγραφο, χωρίς να επιτρέπεται σε περίπτωση απουσίας των τελευταίων η επίδοση με θυροκόλληση. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προβληθεί ακυρότητα της επίδοσης από το γεγονός ότι αυτή έγινε στον αντίκλητο που διορίστηκε, εκτός αν ειδική διάταξη επιβάλλει την παράδοση του εγγράφου στον ίδιο τον διάδικο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.
 4. Η επίδοση στον αντίκλητο διενεργείται με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στον διάδικο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 72 και 73, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 78.
 5. Η ιδιότητα του αντικλήτου παύει:

(α) με τον θάνατό του ή την απώλεια της ικανότητάς του να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις,

(β) με την περάτωση της δίκης με αμετάκλητη απόφαση,

(γ) με την παραίτηση ή την ανάκληση του διορισμού.

Οι διατάξεις του άρθρου 38 εφαρμόζονται αναλόγως και για τον αντίκλητο. Ο διάδικος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση του αντικλήτου που απεβίωσε, απώλεσε την ικανότητά του να διενεργεί διαδικαστικές πράξεις, παραιτήθηκε ή ο διορισμός του ανακλήθηκε με έγγραφη δήλωσή του που πληροί τους όρους της παρ. 2 του άρθρου αυτού και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου.

 • Η παράγραφος 1 του άρθρου 67 προτείνουμε να διατυπωθεί ως εξής: «Οι επιδόσεις από τον ιδιώτη διάδικο γίνονται με δικαστικό επιμελητή και με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 Α του Κ.Πολ.Δικ. αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις του παρόντος.

  Με την διατύπωση, αυτή θα είναι δυνατή η επίδοση και με ηλεκτρονικά μέσα από τον δικαστικό επιμελητή, επί τη βάσει του προσφάτως (21.5.2020) ψηφισθέντος Νόμου, με τον οποίον εισάγεται νέο άρθρο 122 Α στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, περί επιδόσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

  Για την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΠΔΔ)
  Ο Πρόεδρος
  Δημοσθένης Νικ. Τσιριγώτης

  Υ.Γ. Τα σχόλια στο εν λόγω άρθρο, περί της προχειρότητας του δικαστικού επιμελητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είναι προσβλητικά για τον κλάδο των δικαστικών επιμελητών και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο δικαστικός επιμελητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, υπόκειται σε έλεγχο κατά τις διατάξεις του κώδικα δικαστικών επιμελητών (Ν. 2318/1995) και κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια ή στα αρμόδια ποινικά Δικαστήρια.

  Η διαδικασία διαβούλευσης, ΔΕΝ προσφέρεται για πικρόχολα σχόλια και ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

 • 18 Μαΐου 2020, 09:24 | θεμις

  Άρθρο 77

  Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής
  Τα αγνώστου διαμονής γίνονται συνήθεια για να βγαίνουν αποφάσεις ερήμην στα οικογενειακά. Ειναι κοινό μυστικό. Οι δε δικαστικοί επιμελητές δεν μπαινουν καν στην διαδικασία αναζήτησης του διαδίκου.

  Ας ανατρέξουμε σε δικηγορικά σάιτ να δούμε πως βγάζουν αποφάσεις εν αγνοία του αντιδίκου. τα λένε όλα οι ίδιοι.

 • 18 Μαΐου 2020, 09:42 | οικονομου

  Οι επιδόσεις γίνονται με προχειρότητα και πετάνε δικόγραφα στον δρόμο. Οι επιμελητές δνε μπαίνουν καν στην διαδικασία να δούν αν η διευθυνση ισχύει με αποτέλεσμα ο διάδικος να έχει αλλάξει τόπο κατοικίας και προσωπικά δεδομένα να έρχονται στην κυριότητα τρίτων. Η ΑΠΔΠΧ είναι σαφής περί αυτού.
  Να υπαρξουν ποινές βαρύτατες σε περίπτωση δικαστικών επιμελητών που πετάνε έγγραφα στον δρόμο.
  Οι καταγγελίες να γινονται με μία απλή αναφορά στο Υπουργείο, οχι στο σωματείο τους γιατι φερνουν συνεχεια προσχώματα με σκοπό να θαφτεί.
  Δικάζουν ερήμην ανθρώπους χωρίς να έχουν λάβει καν γνώση.
  Σταματήστε αυτό το εγκλημα επιτελους.

 • 16 Μαΐου 2020, 15:27 | Δημήτρης Γέμελος

  Πρέπει να αλλάξει η διατύπωση στο άρθρο 78. Το έγγραφο δεν μπορεί και να επιδίδεται (διαδικασία θυροκόλλησης) και να αποστέλλεται μέσω συστημένης ταχυδρομικής επιστολής. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι αντίγραφο.

 • 15 Μαΐου 2020, 11:21 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  να γινονται οι επιδοσεις δικογραφων ηλεκτρονικά οπως ψηφιστηκε την 14/5/20