Κεφάλαιο 60 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

Άρθρο 354

Εκκρεμείς δίκες

 

Σε δίκες εκκρεμείς κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεων του παρόντος, οι διαδικαστικές πράξεις που δεν έχουν συντελεστεί διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος.

 

Άρθρο 355

Μεταβατικές διατάξεις για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων

 

  1. Η άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, διέπεται από τις διατάξεις αυτού.
  2. Η άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που εκδίδονται μετά την έναρξη του παρόντος, διέπεται από τις διατάξεις αυτού.

 

Άρθρο 356

Μεταβατικές διατάξεις για τις προθεσμίες

 

  1. Ως προς την αφετηρία των προθεσμιών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν στον χρόνο κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.
  2. Η διάρκεια των προθεσμιών που είχαν αρχίσει πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος, υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, μόνον αν η προβλεπόμενη από αυτές διάρκειά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη που προβλεπόταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις.
  3. Ως προς την παράταση, την αναστολή και τη διακοπή των προθεσμιών, η οποία οφείλεται σε γεγονός που επήλθε μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού.

 

Άρθρο 357

Μεταβατικές διατάξεις για τις ενστάσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013)

 

  1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη της ισχύος των διατάξεών του, ενστάσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο (ν. 4129/2013, Α΄ 52).
  2. Οι ενστάσεις της παρ. 1 λογίζονται ως εφέσεις και εκδικάζονται από το αρμόδιο Τμήμα με τις ίδιες προϋποθέσεις παραδεκτού που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους. Μέχρι την πρώτη συζήτησή τους στο ακροατήριο, οι εκκαλούντες μπορούν να συμπληρώσουν ελλείψεις του δικογράφου και ιδίως την υπογραφή του δικογράφου από πληρεξούσιο δικηγόρο και την καταβολή του προσήκοντος παραβόλου.

 

Άρθρο 358

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Πρώτου Τμήματος

 

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο Πρώτο Τμήμα του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από το επόμενο δικαστικό έτος της έναρξης ισχύος του παρόντος.

Το ίδιο ισχύει και για τις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου 55 σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των σχηματισμών της Ολομέλειας και την εκδίκαση των υποθέσεων από τα Τμήματα μετά την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων τους.

 

Άρθρο 359

Εξουσιοδοτική διάταξη

 

  1. Με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε προθεσμία εννέα (9) μηνών από την έναρξη του επόμενου δικαστικού έτους τού έτους της θέσης σε ισχύ του παρόντος, μπορεί, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δικαστηρίου, να τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός του με την εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του παρόντος.
  2. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να μεταβάλλεται η εσωτερική διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να αναδιαμορφώνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων, ώστε να διευκολυνθεί η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης.